Detail

ArchiefvormerGerardus Majella Breda, Parochie Heilige
Periode(1911) 1919 - 1989
Openbaarheid
Omvang3.86 m.
ToegangParochie Heilige Gerardus Majella te Breda, (1911) 1919-1989
Auteur: Huijgens, H. en Wessels, H.D.
 AENI\PDF_Toegangen\TOEG0573.pdf
Archiefcategorieen: AOVZ 1 Archievenoverzicht
18 Religie en levensbeschouwing
18.1 Rooms-katholieke kerk


  •  OCR
    • TOEG0573 Plaatsingslijst VAN HET ARCHIEF Parochie Heilige Gerardus Majella te Breda (1911)1919-1989 Afd. 111-364 Aanwinst 2004-4 PLAATSINGSLIJST VAN DE ARCHIEVEN VAN DE PAROCHIE VAN DE HL. GERARDUS MAJELLA te Breda (1911)1919-1989 ARCHIEF VAN DE PASTOOR 1. - Herderlijke brieven van het Nederlands episcopaat of de bisschop van Breda aan de gelovigen, 1911-1952. 1 omslag 2. Ingekomen en uitgegane stukken uit de periode van pastoor Asselbergs, met onder meer circulaires verspreid onder de parochianen, 1919-1953. 1 omslag 3. Stukken betreffende de wijding van kerk en altaren, 1921-1963. 1 omslag 4. Echtheidsverklaringen van relieken uit 1837-1924, meest met aantekening van de bisschop dat zij tentoongesteld mogen worden, ingekomen 1922-1924. 1 omslag 5. Stukken betreffende gelezen missen, 1959,1968. lomslag 6. Verklaringen van ex-leden van de N.S.B, waarin zij beloven geen steun meer te zullen verlenen aan door het episcopaat verboden organisaties, 1944-1945. 1 omslag /V.B. Ope/7baa/7?e/cf óeperW tof 2020. 7. Stukken betreffende het fonds Priesteropleiding van de parochie, 1959-1965. 1 omslag 8. Stukken betreffende de Bisschoppelijke Vastenactie, 1963, 1964 en 1973. lomslag 9. Teksten voor en knipsels uit tijdschriften en kranten inzake de fondswerving ten behoeve van de te bouwen kerk, waarvoor met name de leden van het St. Gerardus Majella Liefdewerk zich inspanden, 1920. 1 omslag /V. 6. Genummerd. 10. Lijsten met registratie van dopen, huwelijken en overlijdens in de parochie, 1970 december- 1971 mei. 1 omslag 11. Lijsten van parochianen in de leeftijdscategorie tussen 50-60, tussen 60-65 en boven 65 jaar, opgesteld 1981. 1 omslag 12-15. Klad-doopboeken, 1925-1952. 12. 1925-1928. 13. 1928-1932. 14. 1932-1943. 15. 1943-1952. 4 delen 16-17. Klad-trouwboeken, 1946-1952. 16. 1946-1949. 17. 1949-1952. 2 delen 18-48. Acta Matrimonialia. Stukken betreffende het canoniek onderzoek voor het sluiten van het kerkelijk huwelijk, 1942-1986. 40 omslagen 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 1942. 1943 1944. 1945. 1946. 1947. 1948. 1949-1950. 1951. 1952. 1953. 1954. 1955. 1956. 1957. 1958. 1959. 1960. 1961. 1962. 1963. 1964. 1965. 1966. 1967. 1968. 1969-1970 1971. 1972-1974. 1975-1977. 1978-1986. 49. Bijlagen bij het trouwboek, met huwelijksformulieren en stukken inzake scheiding van tafel en bed, 1921-1972. -1 omslag 50. Kasboek van de pastoor, met inliggende bijlagen, 1969-1972, en met inliggende brief inzake een gift, 1984. 1 deel ARCHIEF VAN HET KERKBESTUUR 51-54. Notulen van het kerkbestuur, vanaf 1975 gezamenlijke vergaderingen van de Antonius- en Gerardus Majellaparochie, 1919-1986. 51. 52. 53. 54. 1919 okt.-1956 april 19. A/.e. Z/e voor cfe penoc/e 7933-7940 fa 1933-1940. 1957-1972, met rooster van aftreden. 1975-1986. ?f vo/ge/icte reg/ster. 1 deel 1 deel 1 omslag 1 omslag 55. Stukken betreffende de benoeming en het aftreden van leden van het kerkbestuur, 1922-1985. 1 omslag 56. Stukken betreffende de vaststelling van de parochiegrenzen, 1919-1983. 1 omslag 57. Stukken betreffende de oprichting van de naburige parochie van de heilige Petrus en Paulus, en het geven van bijdragen aan deze parochie, 1957-1958. 1 omslag A/.S. Z/e oo/c cfe corresponcterrt/ë u/ï 7969 en 7972. 58. Analecta Bredana, 1961 en afleveringen van Analecta/Opbouw over diverse onderwerpen, 1969-1970, 1978. 1 omslag 59-60. Correspondentie van het kerkbestuur, 1958-1975. 2 omslagen 59. A-K. 60. L-Z. 61. Correspondentie, met name van de penningmeester, 1963-1975. 1 omslag 62. Correspondentie, met name van de penningmeester, 1976-1989. 1 omslag /V.B. Sefre/ï c/ee/s oo/c cfe /Anfon/us-parocft/ë (gezamen///7c /cer/cbesfr/urj. 63. Inventarissen van het parochiearchief, aangelegd c. 1934 en bijgehouden tot c. 1946, 1950, c. 1970, met brief over de inbewaargeving van doop-, trouw- en begraafboeken van de Barbara-parochie aan het Bredase Gemeentearchief, 1977. 1 omslag 64. Machtigingen van het bisdom voor het aangaan van handelingen, zoals leningen, aankopen, schenkingen, 1958-1964, 1968, 1985. 1 omslag A/.S. Z/e oo/c de /nge/comen sto/c/cen by /?ef /cer/obesfuur. 65. Teksten van de oorkonden opgesteld ter gelegenheid van de eerste steenlegging van de kerk in 1920 en de ingebruikname van de verbouwde Kerk in 1963. Originelen en fotocopieën. 1 omslag 66-72. Rekening en verantwoording van het kerkbestuur over 1919-1987. 66. 1919-1928. 1 omslag 67. 1929-1938. 1 omslag 68. 1939-1948. 1 omslag 69. 1949-1958. 1 omslag 70. 1959-1968. 1 omslag 71. 1969-1978. lomslag 72. 1979-1984,1986-1988. lomslag 73-77. Begrotingen van het kerkbestuur voor 1922-1989. 73. 1922-1925,1927-1932. lomslag 74. 1933-1942. 1 omslag 75. 1943-1950,1954-1955. lomslag 76. 1956-1965. 1 omslag 77. 1966-1969,1971-1975,1978-1989. lomslag 78-90. Grootboeken, 1919-1984. 13 delen 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 1919-1921. 1922-1930. 1931-1933. 1934-1940. 1941-1948. 1949-1956. 1957-1961. 1962-1964. 1965. 1974-1976. 1977-1979. 1980-1982. 1983-1984. 91-92. Balansboeken, 1948-1964. 91. 92. 1948-1956. 1957-1964. 93-94. Manualen, 1924-1927. 93. 94. 1924-1925. 1926-1927. 95-108. Kasboeken, 1919-1963. A/.6. Dee/s ge/etterd: a-y. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 1919 sept.-1921 sept. /V.B. K/actexemp/aar. 1919 sept.-1921 dec. /V.B. /Vetexemp/aar. 1922-1925. 1926-1927. 1928-1931. 1932-1934 mei. 1934. 1935-1937. 1938-1940. 1941-1945 sept. 1945 sept.-1950 mei. 1950 mei-1955 okt. 1955 okt. -1959. 1960-1963. 2 delen 2 delen 13 delen 109. Staten van ontvangen gezinsbijdragen/parochiebijdragen, 1960, 1963-1968. 110. Inventarissen van bezittingen aan roerend en onroerend goed, 1922-1975. Met handleiding voor het beheer van kerkelijk kunstbezit, 1980. 1 omslag 111. Stukken betreffende de ontruiming van de panden Jan van Polanenkade 31 en 32, en de verbouwing van Jan van Polanenkade 31 tot pastorie, 1919-1920. 1 omslag 112. Stukken betreffende de bouw van de kerk, met verbetering van de verwarmingsinstallatie, 1920-1922. 1 omslag 113. Correspondentie over de aanleg van een watermeter en de elektrische installatie in de kerk, 1920-1921. 1 omslag 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. Correspondentie over de aanleg en het onderhoud van de verwarmingsinstallatie in de kerk, 1920-1922, 1931-1932. 1 omslag Stukken betreffende de aanleg van beton- en tegelvloeren in de kerk en het priesterkoor, 1925-1929. 1 omslag Tekeningen van . het wijzigen van de verwarmingsruimten, 1932. . fundering van het Maria- en Josephaltaar, (c. 1920?). Calque. . fundering van het Hl. Gerardusaltaar, (c. 1920?). Calque. . fundering van het hoogaltaar, (c. 1920?). Calque. 1 omslag Stukken betreffende het verbeteren van de riolering, 1933. 1 omslag Stukken betreffende de verbouwing van kerk en pastorie, 1961-1963. 1 omslag Stukken betreffende de aanleg van een nieuwe verwarmingsinstailatie in de kerk, 1962-1967. 1 omslag Huurovereenkomst met de gemeente Breda voor het noodgebouwtje bij het pand Nieuwe Huizen 85 ten behoeve van het gidsenwerk, 1963. Fotokopie. 1 stuk Rapporten van de bouwkundig inspecteur van het bisdom inzake het kerkgebouw (Odilia van Solmsstraat 1) en de pastorie (Markendaalseweg 44), 1967-1985. Met hiaten. 1 omslag Offerte voor de aanleg van een centrale verwarming in het pand Markendaalseweg 66a, 1971. 1 omslag Ingekomen brieven, kwitanties en ontwerptekeningen voor de inrichting en uitrusting van de kerk, met name inzake de bekleding, beschilderingen alsmede de kerkgewaden van de priesters, 1919-1932. 1 omslag /V.B. Zie oo/( doos 25. Stukken betreffende het bouwen en onderhouden van het orgel in de kerk, 1920-1953. 1 omslag Stukken betreffende de aanschaf en plaatsing van de luidklok in de kerk, 1920-1921, 1953. 1 omslag Stukken betreffende de aanschaf van kerkmeubilair, kerkbeelden, harmonium, en altaarstenen, 1920-1921,1953. lomslag Stukken inzake de verzekeringen voor . kerken pastorie, 1926. .brand, 1967-1968. . inbraak, 1926, 1967-1968. . wettelijke aansprakelijkheid, 1952-1966. .ongevallen, 1967. lomslag 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. Stukken betreffende het opnieuw schilderen van de binnenkant van de kerk, alsmede de taxatie van de glas-in-loodramen, 1940, 1947. 1 omslag Hinderwetvergunning voor het oprichten van een klompenmakerij op het perceel naast Jan van Polanenkade 16, 1948. Authentiek afschrift. 1 omslag A/.S. Hef tertóesfuur/7ad bezwaar/ngec//end tegen de n/nde/weteanvraag. Aanslagen in de waterschapslasten en straatbelasting, met opgave van het onroerend goed, 1963-1969. 1 omslag Lijst van personen die één of meer bidstoeltjes van de kerk hebben gekocht, 1968. 1 omslag KERKBESTUUR ALS SCHOOLBESTUUR(LID) Notulen van het schoolbestuur, 1925-1965. 1 omslag Kasboek van het bestuur van de Petrus Canisiusschool, 1958-1965. 1 deel Stukken betreffende de salarissen en pensioenen van het onderwijzend personeel van de Petrus Canisiusschool, 1961-1965. 1 omslag Verslag van de vergadering van het schoolbestuur over de opheffing van de Petrus Canisiusschool, 1960 febr. 24. Doorslag. lomslag KERKBESTUUR ALS LID VAN DE BEHEERSORGANISATIE BEGRAAFPLAATS ZUILEN Stukken betreffende het beheer van en de uitvaartverzorging op de r.k. begraafplaats Zuilen, 1937-1963. 1 omslag ARCHIEF VAN HET ARMBESTUUR/CARITASINSTELLING VAN DE PAROCHIE 137. Notulen, 1921-1964. 1 deel 138. Ingekomen stukken, 1970-1979. 1 omslag 139-142. Begrotingen en rekeningen, 1921-1974. Met hiaten. 4 omslagen 139. 1921-1930. 140. 1931-1940. 141. 1940-1949. 142. 1950-1974. A/.B. Ontóreten de jbegrof/ngen i/oor 7966-7977, 7973, en de re/cen/ngen over 7965, 7972-7974. 143. Inventarissen van eigendommen aan roerende en onroerende goederen, opgemaakt 1922, 1925, 1935, 1945, 1955-1964. 1 omslag 144-146.Tabellarische kasboeken, 1944-1970. 3 delen 144. 1944-1950. 145. 1951-1962. 146. 1963-1970. 147-149. Kasboeken, 1946-1969. 3 delen 147. 1946-1953. 148. 1946-1954. 149. 1954-1969. 150- Kwitanties wegens geleverde diensten en goederen, 152. 1930-1946. 3 omslagen 150. 1930-1931. 151. 1933-1935. 152. 1940-1946. ARCHIEF VAN DE STICHTING JEUGDWERK IN DE PAROCHIE GERARDUS MAJELLA 153. Notulen van het bestuur van de stichting "r.k. Jeugdwerk H. Gerardus Majella", 1930 aug. 4 - 1942 maart 22, met inliggend huishoudelijk reglement. 1 deel A/.S. Priesters i/an c/e paroc/7/e maaWen c/ee/ u/f van nef ibesfuur. Mei 2004, HvK/HW.