Detail

ArchiefvormerStreekgewest Land van Heusden en Altena
Periode1966 - 1978
Openbaarheid
Omvang4.12 m.
ToegangStreekgewest Land van Heusden en Altena, 1966-1978
Auteur: ODRP, Huismans, P.G.J.
 AENI\PDF_Toegangen\TOEG0469.pdf
Archiefcategorieen: AOVZ 1 Archievenoverzicht
1 Openbaar bestuur
1.1 Bestuurscolleges, bestuursinstellingen


  •  OCR
    • TOEG0469 Inventaris VAN HET ARCHIEF Streekgewest Land van Heusden en Altena 1966-1978 INVENTARIS VAN HET BESTUURSARCHIEF VAN HET STREEKGEWEST LAND VAN HEUSDEN EN ALTENA, 1966-1978 archiefnummer III-265 drs. P.G.J. Huismans ODRP-facilitair februari 1994 Inhoudsopgave INLEIDING Aanwijzingen voor de gebruiker 3 Korte geschiedenis van het Streekgewest 3 Geschiedenis van het archief 6 Verantwoording van de inventarisatie 6 Voorzitters van het Streekgewest 9 Leden van de Streekgewestraad 9 Leden van het dagelijks bestuur 10 Secretaris-penningmeester 10 INVENTARIS VAN HET BESTUURSARCHIEF VAN HET STREEKGEWEST LAND VAN HEUSDEN EN ALTENA 1966-1978 Stukken van algemene aard 11 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen 13 Orgaan 13 financiën 14 benodigdheden en hulpmiddelen; voorlichting; huisvesting 15 streekgewestraad en commissies 15 functionarissen 16 wegenbedrijf 16 personeel 17 Taak van het Streekgewest 18 ruimtelijke ordening 18 volkshuisvesting 19 milieuhygiëne 20 verkeer en vervoer 20 economische aangelegenheden en werkgelegenheid 21 maatschappelijke zorg 22 onderwijs 23 cultuur en recreatie 23 Opgave van vernietigde bescheiden . . 25 Index 26 INLEIDING ; ukken me, elder, in inventaris zijn beschreven. I„ he, najaar van 1966 werd door de raden van ^ _ Almkerk, Andel, Ee.hen, G.essen, Heusden We k.»d. chem, W«k en Aalburg, R,sw,k er.Veenbe„o,^ ^^ herziening van de g drichem. de gemeenschappelijke regeling He.aen van Stadsgewest. 1 Zie hiervoor de verantwoording va S»r==kg=wes, Land van Heusdcn en Alten. 1966-197S n de inventarisatie. De organen van het Streekgewest waren de Streekgewestraad, het dagelijks bestuur en drie vaste commissies van advies en bijstand. De Streekgewestraad bestond uit de burgemeesters van de deelnemende gemeenten, met uitzondering van die van Andel, Eethen, Giessen en Veen, en een of meerdere gemeenteraadsleden. Hierop vormde Rijswijk weer een uitzondering, omdat die gemeente alleen door de burgemeester werd vertegenwoordigd. In totaal waren er 24 leden. Bij de derde wijziging van de gemeenschappelijke regeling werd de samenstelling als volgt geregeld: de burgemeester en een wethouder van de deelnemende gemeenten en een aantal gemeenteraadsleden per 2000 inwoners of een gedeelte daarvan. De officiële installatie van de eerste Streekgewestraad werd op 8 december 1966 verricht door Commissaris van de Koningin. Deze raad diende volgens de in 1975 vastgestelde regeling minimaal vier maal per jaar te vergaderen. Het dagelijks bestuur bestond uit de voorzitter (altijd een burgemeester van een deelnemende gemeente) en zes leden van de Streekgewestraad. De voorzitter werd voor vier jaar benoemd door gedeputeerde staten van Noord-Brabant^ Sinds 1966 fungeerden er drie vaste commissies van advies en bijstand, namelijk een voor Ruimtelijke ordening, een voor sociale, culturele en gezondheidsbelangen en een voor economische belangen.' Naast deze vaste organen kende het Streekgewest enkele ad hoecommissies, waaronder een voor Wegen en een voor Recreatie." Het Streekgewest kreeg als taak mee het opstellen van een structuurplan voor het Land van Heusden en Altena, alsmede de behartiging van gezamenlijke economische, sociale, culturele en gezondheidsbelangen. In dit kader werd bijvoorbeeld de verdeling van de rijkssteun voor de woningbouw gecoördineerd. In 1969 werd besloten tot deelname aan een stichting voor de schooltandverzorging. Gemeenschappelijke regeling 196S, inv. nr. 55; 3e wijziging gemeenschappelijke regeling, vastgesteld in de vergadering van 6 oktober 1975, inv. nr. 10. Herzieningen van de gemeenschappelijke regeling vonden plaats in 1971, 1972 en 1975. De eerste had betrekking op een wijziging van het grondgebied van de gemeente Dussen, alsmede op enkele organisatorische wijzigingen. In verband met de opname van de zorg voor interlokale wegen in het takenpakket werd de regeling in 1972 gewijzigd. Op 28 augustus 1972 besloot de Streekgewestraad en in de periode daarna de gemeenten, tot versterking van de positie van het orgaan, maar hiertegen maakten gedeputeerde staten van Noord-Brabant bezwaar, waarna een nieuw ontwerp werd opgesteld. In deze zogenaamde Uitgebouwde regeling, die in november 1973 in de Streekgewestraad kwam, werd de taak van het gewest uitgebreid tot bemoeiingen met: structuurplan economische ontwikkeling volkshuisvesting hulpverlening onderwijs culturele ontwikkeling recreatie welzijn openbaar vervoer milieuhygiëne bestuurlijke organisatie De nieuwe regeling werd vastgesteld door de gemeenteraden van Werkendam en Dussen, maar in Woudrichem werd zij in het voorjaar van 1974 aangehouden en in Aalburg zelfs verworpen. In verband hiermee werd in 1975 een derde wijziging van de geldende regeling vastgesteld, waarin deze werd aangepast aan de situatie na de gemeentelijke herindeling. Daarnaast werd het onderhoud van de gemeentelijke wegen buiten de bebouwde kom gezamenlijk uitgevoerd. Voor dit doel werd bij besluit van de Streekgewestraad van 1 april 1974 het Wegenbedrijf ingesteld. Vanaf 1973 zijn sporen te vinden van overleg van het Streekgewest over aansluiting van de deelnemende gemeenten bij de Regio en later het Stadsgewest Breda. Per 1 januari 1979 werd deze gerealiseerd, onder gelijktijdige opheffing van het Streekgewest. In 1978 is het Wegenbedrijf in verband hiermee omgezet in een afzonderlijke gemeenschappelijke regeling. Deze ontwikkeling werd begeleid door de zogenaamde Gemengde Commissie.* Het secretariaat van het Streekgewest was aanvankelijk gevestigd te Almkerk maar werd in 1967 verplaatst naar het adres Esdoornlaan 1 te Sleeuwijk. In de periode 1970-1972 werd huisvesting gevonden in het gemeentehuis van Rijswijk. Tenslotte werd vanaf 1973 tot en met 31 januari 1979 het pand Burg. v.d. Schansstraat 2 te Andel gehuurd, het voormalige gemeentehuis van Andel. Geschiedenis van het archief Het archief is steeds gehuisvest geweest in het secretariaat van het Streekgewest. In Andel was het opgeborgen in een kast achterin de raadkamer, welke tevens als stencilruimte werd gebruikt/ Na de opheffing van het Streekgewest is het een tijdlang bij het Stadsgewest Breda opgeslagen, waarna het is geplaatst bij het Streekarchief Land van Heusden en Altena. Op 23 november 1993 is het overgebracht naar het Gemeentearchief van Breda, alwaar het nu in de archiefbewaarplaats is opgenomen, waar het onder nummer III-265 geplaatst is. Verantwoording van de inventarisatie De inventarisatie is in de periode november 1993 - februari 1994 uitgevoerd doo/ ODRP-facilitair in opdracht van het Stadsgewest Breda, de rechtsopvolger van het Streekgewest. Het archief werd Streekgewest Land van Heusden en Altena 1966-1978 bewerkt bij het Gemeentearchief van Breda. Aangezien het archief maar enkele dossiers bevatte en verder bestond uit reeksen en onderwerpsgewijze geordende stukken, waarbij geen gebruik werd gemaakt van een archiefcode, is bij de inventarisatie het normale dossierinventarisatieprogramma ARKING niet toegepast, maar het tekstverwerkingsprogramma WP 5.1. De beschrijvingen hebben ook meer het karakter gekregen van een beschrijvende inventaris. Het aangetroffen archief had een omvang van 7,1 meter. De stukken waren in de meeste gevallen gebundeld met elastieken, hoewel de perforates in de meeste stukken aanduiden, dat er vroeger ordners of hangmappen zijn gebruikt. De volgorde van de stukken in de bundels liet veelal te wensen over. In verband hiermee is de chronologie binnen de inventarisnummers als uitgangspunt genomen. Na de sanering van het bestand resteert een archief van circa 2,8 r meter. f Uit het archief is in het verleden niet doelbewust vernietigd. Wel is ! omstreeks 1986 een aantal dozen per abuis vernietigd, in de periode ! dat het archief stond opgeslagen bij het Stadsgewest Breda. Hierbij |- zijn onder meer een aantal jaargangen van de notulen van het [ dagelijks bestuur en de reeks begrotingen en rekeningen alsmede de | grootboeken verloren gegaan. Een verklaring hiervan is - voor zover I bekend - niet opgemaakt. In verband met deze situatie is, na een I steekproef in de onderwerpsmappen en de reeks uitgaande stukken, f deze laatste reeks niet integraal vernietigd. Weliswaar bestaat zij grotendeels uit dubbelen van de stukken in de onderwerpsmappen, maar I in een niet onaanzienlijk aantal gevallen werden de stukken niet in [ de onderwerpsmappen teruggevonden. Uit de reeks werden wel de | stukken verwijderd, die vernietigbaar zijn op grond van de vigerende I, vernietigingslijst. Bij de bewerking van het archief ten behoeve van I deze inventaris is de 'Lijst van voor vernietiging in aanmerking | komende bescheiden uit de archieven van gemeentelijke en intergemeentelijke organen, dagtekenende van na 1850', zoals deze in 1983 is vastgesteld door de ministers van WVC en van Binnenlandse Zaken. Daarbij zijn stukken die voor de geschiedenis van het Streekgewest van belang werden geacht uitgezonderd van vernietiging. In overleg met de gemeentelijke archiefinspecteur Streekgewest Land van Heusden ea Altena 1966-1978 7 werden de vernietigbare stukken niet afzonderlijk opgesteld, maar direct vernietigd. Ook de reeks facturen en declaraties werd vernietigd, na ruggespraak hierover met de chef van de afdeling Post- en Archiefzaken van het Stadsgewest Breda. Hechtmiddelen werden verwijderd en de stukken zijn voorzien van zuurvrije omslagen en dozen. Op elke omslag is een stempel aangebracht met het volgnummer van het archief en het inventarisnummer. Ten aanzien van de materiële staat valt op te merken, dat deze alleszins redelijk is, hoewel er voor de toekomst rekening mee moet worden gehouden, dat er veel gestencilde stukken en zinkoxydekopieën in voorkomen. Enkele van deze laatste beginnen reeds te verbleken. Streekgewest Land van Heusdcn en Altena 1966-1978 Voorzitters van het H. Krijgsman (tijdelijk) 1966. mr. L.A. van Splunder 1966-1969 G.M. Scholten 1969-1970 mr. J.N. Scholten 1970-1976 drs. A.A.J.M. van Genabeek 1976-1977 CD. van Oosten 1978 T.eden van de Strefikgewestraad D. Heijstek 1966-1973 G. Raams 1966-1974 J.L. v. Rijswijk 1966-1967 J.J.A. van Biesen 1966-1967 G.B. de Koning 1966-1974 C.Th. Prinse 1966-1970 A.M. Schaap 1966-1969 J. de Vroome 1966-1968 C. den Haan 1966-1968 Ch. Kornet 1966-1973 G. van Oord 1966-1970 L. van 't Sant 1966-1970 C. van der Stelt 1966-1973 G. van der Stelt 1966-1978 F.F.J.H, van Straten 1966-1970 C. Bouman 1966-1974, 1976-1978 H. Krijgsman 1966-1968 H.C. de Winter 1966-1970 mr. J.N. Scholten 1966-1976 mr. G.A. Bax 1966-1974 L.M. Voster 1966-1978 W.F. van Dijk 1966-1976 H.G. Timmermans 1966-1973 J. de Vroome 1966-1970 C. Kant 1969-1970 drs. A.A.J.M. van Genabeek 1968-1977 M.L. Hendriks-Koning 1968-1975 J.M. Verhoeven 1970-1971 F.J. de Bruijn 1970-1978 C. Holster 1970-1978 W. Groeneveld 1970-1974 A.D. Hoeflaken 1970-1973 H.A. Klaren 1971 H. van Gammeren 1972-1978 C. Honcoop 1973-1974 A.C. de Boef 1973-1974 A. Vroon 1973-1974 A.W. Schreuders 1973-1976 M.J.C. Worrel 1973-1978 • A.W. van der Nat 1973-1978 B.C. Wijnands 1973-1974, 1977-1978 H.D.W. Boven 1970-1973 L. van Os 1970-1973 C. Spiering 1968-1973 G.B. de Koning 1970-1974 CA. Vos 1970-1974 M.J. van der Vliet 1970-1973 E. van Wijk 1974-1978 G. Weening 1974-1978 Strcckgcwest Land van Heusdcn en Altena 1966-1978 K. Bouman 1974-1978 M.P. Meijers 1974-1978 D. Heijstek 1974-1978 G. Oldenburg 1974-1978 R. van der Meijden 1974-1978 J.J. de Jong 1974-1976 O.C. Bouman 1975-1978 J. de Haan 1976-1978 J.C. Heijmans 1976-1976 N.A.J. Staal 1976-1978 J. Biesheuvel 1976-1978 K.A. van Helden 1976 G. Versteeg 1974-1978 C.W. Paans 1976-1978 A.B. Snoek 1976-1978 CD. van Oosten 1975-1978 J.L. van Rijswijk 1977-1978 C.G. Boender 1978 T.e.den van het dagelijks bestuur L.A. van Splunder 1966-1969 J.N. Scholten 1966-1976 G.A. Bax 1966-1975 H. Krijgsman 1966-1967 H.G. Timmermans 1966-1973 L.M. Voster 1966-1978 J. de Vroome 1966-1968 G.M. Scholten 1969-1970 G. Raams 1969-1974 C. v.d. Stelt 1970 G.B. de Koning 1971-1974 A.A.J.M. van Genabeek 1969-1977 F. de Bruijn 1973-1978 C. Holster 1974-1978 G. Weening 1974-1978 W.F. van Dijk 1976-1978 N.A.J. Staal 1978 C.G. Boender 1978 Secretaris-penningmeester H.W.D. Boven 1967-1969 DJ. Voorhaar (wnd.) 1969 P.J.M, van Teeffelen 1969-1978 Streekgewest Land van Hcusden en Altena 1966-1978 10 INVENTARIS VAN HET BESTUURSARCHIEF VAN HET STREEKGEWEST LAND VAN HEUSDEN EN ALTENA 1966-1978. (archiefnr. III-265) Stukken van algemene aard 1-15 Agenda's en notulen van de streekgewestraad, met bijlagen, 15 omslagen 1966-1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1978. 1966-1967. 1968-1969. 1970. 1971. 1972. 1973, 1973, 1974. 1975, 1975, 1976, 1976, 1977, 1977, 1978. 26 februari. mei - november. eerste half jaar. tweede half jaar. eerste half jaar. tweede half jaar. eerste half jaar. tweede half jaar. 16 Informatiebulletins voor de leden van de streekgewestraad, 1977-1978. 1 omslag 17-38 Agenda's en notulen van het dagelijks bestuur, met bijlagen, 1966,1969-1978. 22 omslagen N.b. van 1966 zijn alleen de notulen van 8 november en 6 december aangetroffen. De notulen zijn steeds bijlagen bij de agenda van de vergadering waarin zij worden vastgesteld. Vanaf augustus 1977 zijn alleen de notulen aangetroffen. 17 1966. 18 1969, nov.-Streekgewcst Land van Heusden en Altcna 1966-1978 1 1 dec. 19 1970. 20 1971, jan.-aug. 21 1972, jan.-april. 22 1972, meiaug. 23 1972, sept.-dec. 24 1973, j.an.-april. 25 1973, meiaug. 26 1973, sept.-dec. 27 1974, jan.-april. 28 1974, meiaug. 29 1974, sept.-dec. 30 1975, jan.-april. 31 1975, meiaug. 32 1975, sept.-dec. 33 1976, jan.-april. 34 1976, meiaug. 35 1976, sept. dec. 36 1977, jan.-april. 37 1977, meidec. 38 1978. 39 Vergaderstukken van een overleg tussen de dagelijks besturen van het Streekgewest en de Regio Breda, 1973. 1 omslag 40-41 Ingekomen en minuten van uitgaande stukken, 1967-1968. 2 omslagen 40 1967. 41 1968. 42 Ingekomen en minuten van uitgaande stukken van het dagelijks bestuur, 1968-1978. 1 omslag N.b. het betreft hier"voornamelijk, maar niet exclusief zaken als samenstelling e.d. Streekgewest Laad van Heusden en Altena 1966-1978 12 43-54 Afschriften van uitgaande stukken, 1969-1977. 43 44 45 46 47 48 1969. 1970. 1971, jan.-aug. 1971, sept.-dec. 1972, jan.-aug. 1972, sept.-dec. 49 50 51 52 53 54 12 omslagen 1973. 1974. 1975. 1976. 1977. 1978, t/m 19 dec. Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen Orgaan 55 Gemeenschappelijke regeling Land van Heusden en Altena, alsmede de pagina uit Staatscourant d.d. 29 juli 1966 nr. 145 waarin deze is gepubliceerd, 1966 2 stukken 56 Stukken betreffende de gemeentelijke herindeling per 1 januari 1973 van het Land van Heusden en Altena, 1966-1974. 1 omslag 57 Stukken betreffende de plannen tot bestuurlijke reorganisatie (gewestvorming) van Nederland, 1970-1978, met hiaten. 1 omslag 58 Stukken betreffende de verhouding tot Stichting het Streekorgaan in het Land van Heusden en Altena, 1970-1971, 1974. 1 omslag Streckgewest Land van Heusden en Altcna 1966-1978 1 -^ 59 Dossier inzake de samenwerking met de stichting Streekorgaan Land van Heusden en Altena op het gebied van de opstelling van plannen voor sociale, culturele en gezondheidsbelangen, 1970-1971. 1 omslag 60 Dossier inzake de vaststelling van voorwaarden, waaronder de streekgewestgemeenten deelnemen aan de gemeenschappelijke regeling Stadsgewest Breda, 1976-1976. 1 omslag 61 Dossier inzake de opheffing van het Streekgewest en de aansluiting van de deelnemers bij het Stadsgewest Breda, 1977-1978. 1 omslag 62 Begrotingen met wijzigingen, dienstjaren 1966/1967-1970, 1967-1969. 1 omslag N.b. dienstjaar 1966/1967 alleen wijziging. De begrotingen zijn verder terug te vinden bij de vergaderstukken van de Streekgewestraad. 63 Begroting voor het Wegenbedrijf, dienstjaar 1975, met eerste wijziging, 1974. 1 omslag N.b. bijlage III ontbreekt. Het exemplaar is niet ondertekend. 64 Rekening dienstjaar 1968, 1969. 1 stuk N.b. niet ondertekend. De rekeningen zijn verder terug te vinden bij de vergaderstukken van de Streekgewestraad. Streekgewest Land van Heusden en Altena 1966-1978 14 HS£38STT»^?5Br^ 65 Voorschriften en regelen met betrekking tot het geldelijk beheer en de boekhouding van het streekgewest, 1967, 1975. 4 stukken 66 Instructie voor de penningmeester, met wijziging, 2 stukken en 67 Correspondentie met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten betreffende toetreding tot het Contact Gewestbesturen, 1971. 2 stukken 68 Correspondentie met de afdeling Noord-Brabant van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten betreffende het lidmaatschap, f 1975. ¦ 2 stukken 69 Stukken betreffende de huisvesting van het Streekgewest in het pand Burg. van der Schansstraat 2 te Andel, 1972-1975, 1978. 1 omslag 70 Voorlichtingsboekje van het Streekgewest, z.j. (1974). 1 stuk 71 Reglement van orde voor de vergaderingen van de Streekgewestraad, vastgesteld bij besluit d.d. 20 december 1966 nr. 1, 1966. 1 stuk Streekgewest Land van Heusden en Altena 1966-1978 15 ^ Bf?*" 72 Stukken betreffende de aanwijzing van leden voor de Streekgewestraad, 1966-1978, met hiaten. 1 omslag 73 Besluit van de Streekgewestraad d.d. 20 december 1966 nr. 2, tot instelling van drie vaste commissies van advies en bijstand, alsmede een verordening op die commissies, afschrift, 1966. 1 stuk 74 Verordening tot regeling van de vergoeding van reis- en verblijfskosten aan leden van de Streekgewestraad, het dagelijks bestuur en de commissies, met 4 wijzigingen, 1971-1975. 1 omslag Stukken betreffende het overleg met de Stichting het Streekorgaan in het Land van Heusden en Altena inzake de instelling van commissies, 1970-1971. Zie inv. nr. 59. 75 Stukken betreffende de voordracht en benoeming van voorzitters, 1966-1978, met hiaten. 1 omslag 76 Verordening op het\Wegenbedriif, N.b. niet ondertekend. Streekgewest Land van Heusden en Altena 1966-1978 77 Notulen en eindverslag van de Speciale Commissie Wegenbedrijf, 2975_ 4 stukken N.b. de commissie ad hoc had als taak te adviseren inzake de verbetering van de verdeelsleutel van de kosten van het wegenbedrijf, de overdracht van gemeentelijke reserves Wet Uitkering Wegen, kosten van beplanting en gladheidsbestrijding en de uitwerking van bezuinigingen. 78 Stukken betreffende de zogenaamde "Gemengde commissie", 1975-1977. 1 omslag N.b. de gemengde commissie bestond uit vertegenwoordigers van het Streekgewest, de Centrale Technische Dienst en de gemeente Werkendam. Hoewel zij zich zou richten op diverse taken van het Streekgewest, die niet naar het Stadsgewest Breda zouden overgaan, heeft zij zich geheel gericht op de taak m.b.t. het wegenbeheer. Daarom zijn de stukken hier geplaatst. 79 Nota inzake de overdacht van de taak van het Streekgewest m.b.t. beheer en onderhoud van wegen na liquidatie, 1976. 1 stuk 80 Regeling rechtspositie personeel, 1967. 2 stukken * N.b. de regeling is niet ondertekend. 81 Stukken betreffende de bezoldigingsverordening en de wijzigingen, 1971-1975. 1 omslag t " N.b. de 6e wijziging ontbreekt. Streekgewest Land van Heusden en Alteaa 1966-1978 17 82 Stukken betreffende de bezoldigingsverordening 1976 en de wijzigingen, 1976-1978. ¦ . 1 omslag 83 Stukken betreffende salarismaatregelen, 1976-1978. 1 omslag 84 Stukken betreffende de regelingen van vakantieverlof, 1971, 1973-1974. 1 omslag 85 Brief aan het I.Z.A. inzake aansluiting van het Streekgewest t.b.v. de ziektekostenverzekering van het personeel, 1969. Taak van het Streekgewest ordening 86 Agenda's, notulen en vergaderstukken van de commissie voor de ruimtelijke ordening, 1967-1971, 1974. 1 omslag N.b. niet compleet. 87-89 Dossier inzake het intergemeentelijk structuurplan voor het Land van Heusden en Altena, 1966-1971. 3 omslagen N.b. het plan is vastgesteld bij besluit van de Streekgewestraad d.d. 5 maart 1969. 87 Correspondentie. 88 Tekeningen en foto's, voor zover niet behorend tot de correspondentie in inv. nr. 87. 89 Agenda's, notulen en vergaderstukken van de werkgroep structuurplan. Streekgewest Laad van Heusden en Altena 1966-1978 90 Dossier inzake de voorbereiding van een herziening van het intergemeentelijk structuurplan voor het Land van Heusden en Altena, 1975-1978. lomslag 91 Dossier inzake het bezwaarschrift van het Streekgewest tegen het ontwerp-streekplan West-Brabant, 1969. 1 omslag 92 Dossier inzake de houding van het Streekgewest ten opzichte van de herwaardering van het streekplan West-Brabant, 1974-1977. ¦ 1 omslag 93 Notulen en vergaderstukken van de begeleidingscommissie woningbouwprogramma 1973-1976, 1973-1974. lomslag 94 Notulen van de commissie Woningbouw, 1976-1977. 1 omslag 95-96 Stukken betreffende de verdeling van rijkssteun voor en de planning van de woningbouw in het gewest, 1966, 1968-1978. 2 omslagen 95 1966, 1968-1974. 96 1975-1978. 97 Dossier inzake het houden van een regionaal woningmarktonderzoek, 1970-1973. 1 omslag Streekgewest Laad van Heusden en Altena 1966-1978 98 Stukken betreffende milieubeheer en -verontreiniging, alsmede afvalverwerking 1970-1978. 1 omslag ver/ceer en vervoer 99 Agenda's en notulen van de commissie Wegen, vanaf 1974 commissie Wegen en Verkeer, 1970-1976. 1 omslag 100 Ingekomen en afschriften van verzonden stukken m.b.t. wegen en vervoer, 1966, 1968-1976. 1 omslag 101 Informatie- en discussienota wegen en verkeer in het Land van Heusden en Altena, concepten definitieve nota, 1972, 1974. 2 stukken 102 Dossier inzake de opstelling van een verkeerscirculatieplan, 1970-1978. 1 omslag N.b. het plan is vastgesteld door de Streekgewestraad d.d. 5 oktober 1977. Het plan zelf is in dit dossier niet aangetroffen. 103 Dossier inzake het opstellen van een activiteitenprogramma verkeerscirculatieplan, 1978. 1 omslag 104 Stukken betreffende wegen in de ruilverkaveling Land van Heusden en Altena, 1967-1974. 1 omslag 105 Stukken betreffende provinciale wegenplannen, 1969-1978, met hiaten. 1 omslag Streekgewest Land van Heusden en Altena 1966-1978 ^v/ r 106 Correspondentie met diverse instanties betreffende de verlichting van wegen, 1969-1973, 1975. 1 omslag 107-108 Stukken betreffende de wegverbreding en de aanleg van een fietspad Sleeuwijk-Andel, 1968-1975. 2 omslagen 107 1968-1973. 108 1974-1976. 109 Stukken betreffende fietspaden, 1973-1975, 1977-1978. 1 omslag 110 Stukken betreffende de overdracht van reserves van de Wet Uitkering Wegen door de gemeenten aan het Streekgewest, 1974-1975. 4 stukken 111 Stukken betreffende de reconstructie van wegen in de gemeente Aalburg, 1975-1977. 1 omslag 112 Stukken betreffende het openbaar vervoer, 1970, 1974-1978. 1 omslag 113 Nota van de commissie Wegen inzake het onderzoek naar het schoolbusvervoer, met begeleidingsbrief van het onderzoeksbureau en aanbiedingsbrief aan het Dagelijks Bestuur, 1972 .3 stukken economie/ie aange/egen/teden en 114 Agenda's, notulen en vergaderstukken van de commissie voor de economische belangen, 1967-1972. 1 omslag Streekgewest Land van Heusden en Aitena. 1966-1978 115 Stukken betreffende economische aangelegenheden en werkgelegenheid, 1967-1977, met hiaten. lomslag 116 Brief van het dagelijks bestuur aan de plaatselijke commissie voor ruilverkaveling De Noorderwaard, houdende een voorstel om een aantal kreken en rietgronden tot natuurgebied te bestemmen, 1971. * ^tuk 117 Stukken betreffende de deelname aan en vertegenwoordiging in de beleidsoverlegcommissie West-Brabant, 1977-1978. ^ stukken 118 Agenda's, notulen en vergaderstukken van de commissie voor de sociale, culturele en gezondheidsbelangen, 1967-1968. 1 °™lag 119 Stukken betreffende de regionalisering van de gezondheidszorg en het ambulancevervoer, 1967-1977, met hiaten. 1 omslag - Dossier inzake de samenwerking met de stichting Streekorgaan Land van Heusden en Altena op het gebied van de opstelling van plannen voor sociale, culturele en gezondheidsbelangen, 1970-1971. lomslag Zie inv. nr. 59. 120 Dossier inzake de instelling van een regionale ? indicatiecommissie bejaardenoorden, 1976-1977. 1 22 Streekgewest Land van Heusden en Altena 1966-1978 121 Stukken betreffende de oprichting van een onderwijsbegeleidingsdienst in het streekgewest, 1971, 1973, 1976. 1 omslag 122 Dossier inzake een onderzoek naar het functioneren van de Stichting Muziekonderwijs Land van Heusden en Altena, 1976-1977. 4 stukken - Agenda's, notulen en vergaderstukken van de commissie voor de sociale, culturele en gezondheidsbelangen, 1967-1968. 1 °™lag Zie inv. nr. 118. 123 Stukken betreffende culturele aangelegenheden, 1970-1977, met hiaten. 1 omslag - Dossier inzake de samenwerking met de stichting Streekorgaan Land van Heusden en Altena op het gebied van de opstelling van plannen voor sociale, culturele en gezondheidsbelangen, 1970-1971. 1 omslag Zie inv. nr. 59. 124 Agenda, notulen en vergaderstukken van de commissie streekarchivariaat, 1973. 1 omslag N.b. het betreft slechts een vergadering d.d. 29 oktober. 125 Agenda's en notulen van de werkgroep recreatieplan, later recreatiecommissie, 1970-1972. 1 omslag N.b. incompleet. 23 Streekgewest Land van Heusden en Altena 1966-1978 126 Stukken betreffende de voorstudie voor de opzet van een facet-plan voor de recreatie, 1970-1973. 1 omslag 127 Stukken betreffende de exploitatie door de Provinciale Bibliotheekcentrale van een bibliobus, 1971-1973. 1 omslag 128 Dossier inzake het plan om een of twee overdekte zwembaden te bouwen in de regio, 1971, 1973-1974. 1 omslag 129 Stukken betreffende de Culturele Kring "Land van Heusden en Altena", 1973-1978, met hiaten. 1 omslag 130 -Stukken betreffende de Stichting Nationaal Biesboschmuseum, 1975-1978. ' lomslag N.b. het Streekgewest begeleidde tot eind december 1974 de stichting in oprichting en voerde aanvankelijk de administratie. De stukken werden geïncorporeerd in haar eigen archief. Streekgewest Land van Heusden en Altena 1966-1978 24 AANVULLING OP HET BESTUURSARCHIEF STREEKGEWEST LAND VAN HEUSDEN EN ALTENA De navo/gende doss/ers van hef Wegenbècf/yf werden /n augusfivs 2005 overgedragen door hef Sfree/carch/ef Land van Heusden en /A/fena fer foevoeg/ng aan hef reeds overgedragen besfuursarch/ef van hef Sfree/cgewesf. De doss/ers waren na de /nsfe///ng van hef Wegenbedn/f /n 7974 aparf bewaard b// hef Wegenbedr//f, /os van hef besfuursarcb/ef van hef Sfree/cgewesf. /4anw/nsf 2005-77. Omvang na ompaMen; 0,5 m'. 141. Staten en correspondentie met de Provincie over het berekenen van de tegemoetkoming in de onderhoudskosten van wegen op grond van de Wet Uitkeringen Wegen, 1973-1979. 142. Correspondentie over het vaststellen van lijsten van wegen, en de financiering van extra onderhoud aan wegen, 1974-1977. 1 omslag 143. Stukken betreffende aanvragen bij gemeenten om voorschotten en betreffende het tijdelijk beleggen van kasgelden, 1974-1975, 1977. 1 omslag 144. Brieven van het Centraal Bureau voor verificatie en financiële adviezen te Den Haag inzake de controle van de financiële administratie, 1976-1979. 1 omslag Personeel 145. Stukken betreffende de aan- en afmelding van het Streekgewest bij de Bedrijfsvereniging voor Overheidsdiensten, geregeld via het GAK, 1975-1979. 1 omslag 146. Correspondentie met het District Zuid voor Aanvullende Civieltechnische Werken te Den Bosch inzake aanstelling en subsidiëring van personen op objecten, 1975-1979. . 1 omslag 147. Arbeidsovereenkomsten en loonstaten over 1978 van werknemers van het Wegenbedrijf, 1976-1979. 1 omslag Taken 148. Programma's voor uit te voeren onderhoudswerkzaamheden aan wegen voor 1974-1976, 1974-1977. 1 omslag 149. Stukken betreffende het voorkomen en behandelen van beschadigingen, en vervuiling van wegen, bermen en sloten, 1974-1978. 1 omslag 150. Stukken betreffende het verlenen van vergunningen voor het gebruik van wegen, bermen en sloten, 1976-1978. 1 omslag HW, oktober 2005. Bijlage Lijst van vernietigde dossiers Wegenbedrijf, overgedragen in 2005. Stukken betreffende het aangaan en beheer van brand- en aansprakelijksheidsverzekeringen, alsmede het verhalen van schade , 1973-1978. 1 omslag Inlichtingenstaten met gegevens van personeelsleden en hun gezin, met correspondentie met de Raad van Arbeid te Dordrecht, opgesteld in verband met de uitvoering van de kinderbijslagwetten, 1975-1978. 1 omslag Staten met loonberekeningen i.v.m. loonbelasting, 1975-1977. Deels fotokopieën. lomslag Weekrapporten van werklieden wegens werkzaamheden aan wegen, bermen en sloten in 1975-1978. 1 omslag Fotocopieën en doorslagen. Verzamelstraten, gediend hebbende voor het opstellen van de jaarrekening over 1978, 1978-1979. 1 omslag Jaarrekening van het Wegenbedrijf over 1978 met technisch verslag onderhoudswerk , en verslag van de financiële controle op de rekening, 1979. Fotocopieën. 1 omslag Opgave van vernietigde bescheiden jaarstukken Culturele Kring Land van Heusden en Altena. stukken die puur ter kennisneming zijn toegezonden en niet tot een zaak hebben geleid. (ontwerp-)bestemmingsplannen en -regelingen, waartegen door het streekgewest geen bezwaren zijn ingediend, afdracht van belastingen en sociale premies voor personeel, vergaderstukken van de beleidsoverlegcommissie West-Brabant. Jaarstukken onderwijsbegeleidingsdienst Land van Heusden en Altena. adhesiebetuigingen subsidieverzoeken van gemeenten en waterschap de Alm. jaarstukken VNG en secretarissencontact. rattenbestrijdingsaktie 1971-1972 (niet doorgegaan). adhesie aankoop natuurgebied Het Pompveld van P. de Gruyter door Stichting Het Noordbrabants Landschap (1971). Verstrekte inlichtingen o.a. m.b.t. beschikbaar industrieterrein. Index c Aalburg " ' ' reconstructie wegen 20 Afvalverwerking 3, 6 Almkerk ^ Ambulancevervoer . , , 3, 4, 6, 15 Andel ¦ Archief omvang vernietiging Archiefcode Begrotingen Bejaardenoorden indicatiecommissie Beleidsoverlegcommissie West-Brabant 22 Bestuurlijke organisatie Bestuurlijke reorganisatie Bibliobus Bibliotheekcentrale . . , 24 Provinciale • 24 Biesboschmuseum . . . Breda Gemeentearchief • Regio 3,6,12 Stadsgewest 3,6,8,14,17 Centrale Technische Dienst Commissie Gemengde ' Commissie Economische belangen • • 4, zi 4 23 Commissie Recreatie ' Commissie Ruimtelijke ordening 4, 18 Commissie Sociale, culturele en gezondheidbelangen 4, 22 Commissie Streekarchivariaat 23 Commissie Wegen 4, 20, 21 Commissie Wegenbedrijf, Speciale 17 19 Commissie Woningbouw 4 Commissies • Contact Gewestbesturen *~ 26 Streekgewcst Land van Heusden en Altcna 1966-1978 i Kreken . 24 Culturele Kring Culturele ontwikkeling . 4, 11, 12 Dagelijks bestuur Dussen Economische ontwikkeling 3, 4 Eethen ¦ Fietspad Sleeuwijk-Andel Gemeenschappelijke regeling ^, herzieningen Stadsgewest Breda Gemeentelijke herindeling Gewestbesturen Gewestvorming Gezondheidszorg Giessen Grootboeken • Herindeling gemeentelijke Heusden •. uittreden uit regeling Hulpverlening Informatiebulletins o Inventarisatie / 5 Milieuhygiëne Muziekonderwijs Stichting Natuurgebied •¦ Noorderwaard ruilverkaveling Notulen ODRP-facilitair Onderwijs Onderwijsbegeleidingsdienst Openbaar vervoer Penningmeester ... o Raadkamer 27 Streekgewest Land van Heusden en Altena 1966-1978 Recreatie 5 facet-plan 24 Recreatieplan werkgroep 23 Rekeningen 7 Rietgronden 22 Rijswijk 3, 4, 6 Ruilverkaveling 20 De Noorderwaard 22 Schoolbusvervoer 21 Schooltandverzorging 4 Secretariaat 6 Sleeuwijk 6 Streekarchief Land van Heisden en Altena 6 Streekarchivariaat 23 Streekgewest opheffing 14 Streekgewestraad 4, 11 Streekorgaan Land van Heusden en Altena . . 13, 14, 22, 23 Streekplan West-Brabant herwaardering 19 ontwerp 19 Structuurplan 4, 5, 18, 19 Uitgebouwde regeling 5 Veen 3, 4 Vereniging van Nederlandse Gemeenten 15 Verkeerscirculatieplan 20 activiteitenprogramma 20 Volkshuisvesting 5 Voorlichtingsboekje 15 Voorzitters 16 Wegen 5 verlichting 21 zorg voor 5 Wegen en verkeer Nota 20 Wegenbedrijf _ 5, 6, 22 begroting 14 Streekgewest Land van Heusden en Altena 1966-1978 28 Wegenbeheer 17 Wegenplannen provinciale 20 Welzijn 5 Werkendam 3, 5, 17 Wijk en Aalburg 3 Woningbouw 4, 19 Woningbouwprogramma begeleidingscommissie 19 Woningmarktonderzoek 19 Woudrichem 3, 5 Zwembaden 24 Streckgewest Land van Heusden en Alrena 1966-1978 29