Detail

ArchiefvormerMark en Dintel, Heemraadschap
Periode(1877) 1933 - 1976 (1982)
AantekeningenOpenbaarheid deels beperkt
Openbaarheid
Omvang22.60 m.
ToegangHeemraadschap Mark en Dintel (1877) 1933-1976 (1982)
Auteur: Brabander-Burggraaf, M.C. de
 AENI\PDF_Toegangen\TOEG0393_2.pdf
Archiefcategorieen: AOVZ 1 Archievenoverzicht
7 Waterstaat


  •  OCR
    • _\ ID IBYISTA.RIS V.A S HET ARCHIEF V -A !» HET HEEMRAADSCHAP MARK EU D I N T E L ( 1982) •¦ ^- ^r-jy ^'>¦' 'S;:;. ¦¦¦'¦">'D -O -Ö ''R¦''H"".¦f^;;-;^"-¦:;;*¦^- ;¦-¦;¦"¦•" M.G.; d e ?1B r a b a|n d e r,;-; B u r. g g "r a af a a d 's' c h a p W e s ,t - B ra b Va n 't INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET HOOGHEEMRAADSCHAP MARK EN DINTEL (18 9 *f ) 19 3 3-1976 (1982) DOOR: M.C. de Brabander-Burggraaf Hoogheemraadschap West-Brabant Breda, 1991 . Inhoudsopgave Bladzijde: Inleiding. I. Geschiedenis van het heemraadschap Mark en Dintel. 4 II. Geschiedenis van het archief en de verantwoording van de bewerking. ° Inventaris van het archief van het heemraadschap Mark en Dintel. I. Stukken van algemene aard. Jaarverslagen Notulen en bijlagen der vergaderingen van het Algemeen Bestuur. '0 Notulen en bijlagen der vergaderingen van het Dagelijks Bestuur. 10 Registers van ingekomen en uitgaande stukken. 10 II. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen. -2-Uitoefening van de dienst. - Archief, registratuur en administratie. 22 - Technische dienst. 22 Dienstwoningen en bedrijfsterreinen. 22 , Organen en functionarissen. - Hoofdingelanden. 23 - Dijkgraaf en Heemraden. 23 - Griffier/Penningmeester en Hoofd Technische Dienst. 24 - Commissies. 24 Personeel. - Persoonsdossiers. 24 i - Rechtspositie. 24 - Aanstelling, ontslag en beëdiging. 25 - Personeelsformatie. 25 i - Ambtelijke bevoegdheid en instructie. 25 ij - Verzekering personeel en rechten van financiële aard. 26 3 B. Taakuitoefening. Algemeen. i;| - (Jaar-)verslagen Technische Dienst. 26 i - Bestemmings-/structuurplannen. 27 - Ruilverkavelingsplannen. 23 : i Zorg voor de kwaliteit van het water. 28 Zorg voor de waterhuishouding. .;! - Waterstanden en peilingen. 29 - Afwatering en watervoorziening. 30 ij - Beheer en onderhoud sluizen. j a. Sluizencomplex Dintelsas. 32 b. Sluis Nollekenssas. 33 c. Sluis Roode Vaart. 33 , d. Waterinlaat Oosterhout. 34 - Aanpassing Mark en Dintel en sluizencomplex te Dintelsas in verband met uitvoering Deltawerken. i a. Algemeen. 34 • b. Aanpassingswerken aan sluizencomplex te Dintelsas. 35 Onderhoud en beheer van de watergang. - Keur of Politieverordening van het Heemraadschap. 35 - Oevervoorzieningen. 36 - Baggerwerken. 36 - Werken van of ten behoeve van derden. 36 a. Advisering en standpuntbepaling. 37 b. Ontheffingen/vergunningen ten aanzien van werken en/of voorwerpen ten behoeve van derden. 38 - Scheepvaartaangelegenheden. a. Vaarreglement. 38 b. Scheepvaartbeweging. 38 c. Scheepvaartkosten en -tekorten. 38 d. Toezicht op scheepvaart. 39 -3-e. Schade scheepvaart. 39 f. Opstelling vaarwegen en bruggen. 39 Onderhoud en beheer van de waterkering. 40 Onderhoud en beheer wegen (jaagpaden) en wateroever gangen. 40 Documentatie. 40 Inventaris van het archief aanpassings- en verbeteringswerken Mark en Dintel. - Algemeen. 41 - Breda-Markkanaal (bestek 1). 43 - Markkanaal-Nieuwveer (bestek 1-25). 45 - Nieuwveer-Moerdijk. 47 - Nieuwveer-Roville (bestekken 13, 14 en 18). 48 - Roville-Zwartenberg (bestek 15). 50 - Zwartenberg-Spoorbrug te Zevenbergen (bestek 16). 50 - Spoorbrug Zevenbergen-Standdaarbuiten (bestekken 17 en 30). 51 - Manderssluis (bestekken 19, 20 en 23). 53 - Standdaarbuiten-Stampersgat (bestekken 22, 22a en 22b). 55 - Stampersgat-Dintelsas (bestekken 27, 27a en 27b). 57 - Breda-Nieuwveer (bestek 33 en bestek ongenummerd). 58 Inventaris van het archief aanpassings- en verbeteringswerken Roode Vaart. - Algemeen. 59 - Roode Vaart Noord (bestek 1). 61 - Roode Vaart Zuid (bestek 1). 62 - Haven van Zevenbergen. 62 - Sluis Roode Vaart (bestekken 1 en 2). 63 Lijst van op termijn te vernietigen stukken. 65 Lijsten van vernietigde stukken. 66 64 Documentatie. ¦ ¦ ¦ 'j -4-REG0086A.ONG I. r-oc^iP^nls y» hPt heemraadschap Mark en DinteU £* ^ ^^ j-& » — — — ^^ Mark te onderzoeken. . . Het Wetgevend Lichaam bepaalt d.d. 3 juli plaatsvinden. ^ afsluiting zal d d. 13 december 1804 rivier moet en S L"""fê L""l"flêv,„ het bestuur van het nieuwe heemraadschap vindt De"°e«te sluis wordt In 1808 opengesteld. D.d. 3 februari 1810 storten ltd.d. 15 o.tober 1824 wordt de herdlchtln, bonden. :retarï;:nnC .et de noorderzon, 21 juli 1828 wordt het hee.ra.dschap onteen Provinciale commissie de lopende " ï.29 ontbonden en vervangen door e.n elt. .ehouden, reeds In te vervangen doo;: 30 gevaarJ^ en Sassen van Zevenbergen heemraadschap over van het heemraadschap ingeschakeld Brabant plaats. -5-Stroomgebied Mark en Dintel en Roode Vaart. Het stroomgebied van de Mark en Dintel omvat begin jaren dertig ± 107.000 ha, waarvan 35.000 ha in België is gelegen, ± 19 inliggende waterschappen + niet in waterschapsverband liggende gronden in de stad Breda. Tevens valt een gedeelte van het gebied van het Hoogheemraadschap Brabantse Bandijk in het stroomgebied. De genoemde gronden in de stad Breda vallen buiten het beheer van het heemraadschap. Breda als oude vestingstad kon zich niet permitteren de landbouwkundige belangen te stellen boven de militaire. In 1943 wordt het gebied van het waterschap Haven en Sassen van Zevenbergen bij het heemraadschap gevoegd. Deze uitbreiding is gegrond op plannen ter verbetering van de afwatering van de Mark en Dintel, volgens welke de Roode Vaart wordt ondergebracht in het afwateringssysteem van de Mark en Dintel. Taak van het Heemraadschap. a. De zorg voor een geregelde waterafvoer van de Mark en Dintel (40 km), de Roode Vaart en van de waterleidingen in beheer en onderhoud. b. Het instandhouden van de Mark en Dintel en Roode Vaart (na samenvoeging met het waterschap Haven en Sassen van Zevenbergen) als scheepvaartweg. c. De aanleg, het beheer en onderhoud van werken welke voor bovenstaande noodzakelijk is. d. De aanleg, het beheer en onderhoud van waterkeringen, met de daaringelegen kunstwerken welke dienen ter verdediging van de Mark en Dintel en Roode Vaart tegen zee- of oppervlaktewater, voorzover niet bij anderen in beheer. e. Het verbeteren van de waterstaatkundige toestand in het gebied. f. De zorg voor een goede hoedanigheid van het water. -6-Waterschapslasten en Scheepvaartrechten. De belangrijkste inkomsten voor het heemraadschap zijn de omslag ST^SS^Sn «SrCrSS^i J«- regelmatig opgen°i964'en 1966 vinden er zelfs verhogingen plaats van respectievelijk ï\950*worden voor het eerst sinds 1870 weer waterschapslasten gehïven daar de Minister van mening is dat de scheepvaart met voor landbouw èn scheepvaart moet betalen. ,.,, Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant besluiten de noodzakelijke Ïastenneffing in het reglement op te nemen (besluit d.d. 1 september Hefheemraadschap is hiermede het laatste waterschap dat overgaat op ÏÏ"SrSi;S"^"word« omgeslagen over de inliggende waterschappen naar evenredigheid van de in het reglement herleide oppervlakten. Elk dezer waterschappen kan de aanslag van het heemraadschap omslaan over 7Ün belastbare percelen. Daar de bestaande regeling niet voldoet wordt aangedrongen op een rechtstreekse heffing door het waterschap. De Algemene Vergadering besluit d.d. 18 november 1965 een gemeenschappeliike regeling inzake centrale invordering en mechanische legSradministrltie Ln te gaan met een viertal (inliggende) waterifAfzijn reeds een tiental inliggende waterschappen tot de genoemde regeling toegetreden. Vorhftterines- «n aanpassineswerken Mark en Dintel. -7-De werken worden opgedragen aan de Nederlandse Heidemij, de technische leiding van alle werken wordt opgedragen aan een door het Dagelijks Bestuur in te stellen tijdelijke bijzondere Technische Dienst onder toezicht van de Provinciale Waterstaat. In Ie instantie worden werken uitgevoerd in werkverruimingsverband (DUW-verband). Latere werkzaamheden zet men, om vertraging te voorkomen, voort als vrij werk. Het heemraadschap geeft toe aan de eis van de Provincie Noord-Brabant de werken te plaatsen onder directie van een ingenieursbureau, onder toezicht van de Provincie Noord-Brabant. De keus valt op het Ingenieursbureau Dwars, Heederik en Verhey te Amersfoort. Van genoemde verbeteringswerken wordt een eigen administratie bijgehouden. Ten gevolge van het niet doorgaan van het Antwerpen-Moerdijkkanaal besluit men de afwatering niet meer op het Hollands Diep via het eerdergenoemde Rovillekanaal te doen plaatsvinden, maar via Dintelsas op het Volkerak. Men ziet daarom af van het oorspronkelijke plan een afleidingskanaal te graven, daarentegen zal de Mark vanaf het Markkanaal tot Dintelsas verruimd en een nieuwe spui- en schutsluis bij Dintelsas gebouwd worden. De nieuwe sluis (Manderssluis), met als doelstelling verbetering van de afwatering van het gebied van de Mark en Dintel, aanpassing aan de door de Deltawerken gewijzigde omstandigheden op de Zeeuwse stromen en verbetering van het scheepvaartverkeer, wordt d.d. 6 juni 1966 officieel ingebruik gesteld. Deze verdieping wordt tegelijkertijd met de sloop van de sluis uitgevoerd onder directie van de eigen Technische Dienst. Toename van het scheepvaartverkeer maakt ook een verbetering van het noordelijk gedeelte van de Roode Vaart nodig. Dit werk wordt tevens uitgevoerd onder directie van de eigen Technische Dienst. De sluis aan het Hollands Diep moet aangepast worden aan de gewijzigde waterstanden ten gevolge van de afsluiting van het Hollands Diep. Deze aanpassingswerken worden uitgevoerd onder directie van het Ingenieursbureau Dwars, Heederik en Verhey te Amersfoort. Van genoemde werken wordt eveneens een aparte administratie bijgehouden . II. Geschiedenis van het archief en de verantwoording van de bewerking. Geschiedenis van archief. -9-Verantwoording van de bewerking. Het door mij geselecteerde en geïnventariseerde archief van de Mark en Dintel beslaat de periode 1933-1976. Over de periode vanaf de oprichting in 1804 t/m 1932 is reeds de eerdergenoemde inventaris van dhr. van Bree verschenen. Vandaar dat ik als begindatum 1933 heb gekozen. Het jaar 1976 heb ik als caesuur gekozen, daar d.d. 1 januari 1977 de incorporatie in het heemraadschap West-Brabant (vanaf die datum Hoogheemraadschap West-Brabant) plaatsvindt en de opheffing van het heemraadschap Mark en Dintel een feit is. Naast het archief van het heemraadschap is er een administratie bijgehouden voor de aanpassings- en verbeteringswerken Mark en Roode Vaart. In de inventaris heb ik het archief van de verbeteringswerken Mark en Roode Vaart met een doorlopende nummering opgenomen. -10-1-13 14-33 34-62 63-79 Inventaris van het archief van het heemraadschap Mark en Dintel. STUKKEN VAN ALGEMENE AARD. Jaarverslagen 1959-1971. N.B. Zie ook inventarisnummer 316. Archief Heemraadschap van Mark en Dintsl ad I. STUKKEN VAN ALGEMENE AARD 62a-S2e, Besluiten van het Dagelijks Bestuur, 1339-1976. 3 pakken N.B. Voor periode 1939-1360 zijn de besluiten gekenmerkt Ba 1-432; vanaf 1961 worden de besluiten jaarlijks aangeduid met een letter en volgnummer: 1961 - C 1-...; 1962 - D-1-... 62a. 1939-1964, met lijst van ingetrokken besluiten over de periode 1939-1975. N.B. Bal-482, letters C-F. 62b. 1965-1969. N.B. Letters G-K. 62c. 1370-1976. -11-82-87 88 89 90 91 II STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN. A Organisatie. Ontstaan, ontwikkel inp- en inrichting. 80-81b Stukken betreffende wijziging grenzen van het heemraadschap en klassen van omslagheffing, 1933-1970. 80 1933-1934. 81a en b 1957-1970. (2 omslagen) 92 93-95 N.B.: Zie ook inventarisnummer 235. Stukken betreffenden wijziging van het bijzonder reglement onder meer vaststelling grenzen, lastenheffing, regeling stemrecht, benoeming en zittingsduur dijkgraaf, heemraden en hoofdingelanden en uitvoering caputilantenregelmg, 1933-1972. 82 83 84 1933-1947. 1948-1950. 1953-1957. 85a en b 1957-1960.(2 omslagen) 86 1961-1965. 87 1968-1972. Rapporten en verslagen inzake ontstaan, groei en ontwikkeling van het heemraadschap, 1933-1975. -12-93 94 95 1934-1964. 1965-1967. 1968-1976. Stukken betreffende reorganisatie waterschappen in westelijk Noord'rabant c.q. oprichting van een overkoepelend waterschap (waterschap "West-Brabant») en toewijzing zuiver mgs taak aan genoemd waterschap, 1963-1971. N.B.: Zie ook inventarisnummers 335 en 652. 3 omslagen 99-103 96 97 98 1963-1968. 1969. 1969-1971. Stukken betreffende (voorbereiding) incorporatie van de (hoog-heemraadschappen Mark en tintel, Roosendaalsche en Steenbergse Vliet en Brabantse Bandijk in het waterschap West-Brabant, 1971-1976. 99 100 101 102 103 Besprekingsverslagen en verslagen hoorzittingen, 1971-1972. Stukken betreffende inschakeling diensten van het heemraadschap bij de opbouw van het waterschap West-Brabant, c.q. samenvoeging technische en administratieve diensten, 1970-1973. -13-N.B.: Zie ook inventarisnummer 157-161. 106 Stukken betreffende standpunt bepaling ten aanzien van oprichting waterschap de Brabantse Bandijk en totstandkoming van het reglement van genoemd waterschap, 1953-1970. 1 omslag 107 Stukken betreffende totstandkoming technische en administratieve samenwerking met het waterschap de Brabantse Bandijk, c.q. benoeming van een gemeenschappelijke griffier-penningmeester, 1957-1969. 1 omslag 108 Rapporten van onder meer de commissie Bogaerts inzake verhouding tussen gemeenten en waterschappen, 1961-1963. 1 omslag 109-110 Stukken betreffende samenstelling, instelling en werkzaamheden van het Bestuurlijk en Technisch Overlegorgaan stroomgebied : ¦:; Mark en Dintel, 1961-1969. 2 omslagen " 1 ¦.:.;) 109 Bestuurlijk Overlegorgaan, 1961-1969. 110 Technisch Overlegorgaan, 1961-1968. ' 111 Stukken betreffende coördinatie werkzaamheden ten behoeve van verbetering van de afwatering op Belgisch en Nederlands i grondgebied, c.q. behandeling van de problematiek ten aanzien van grensoverschrijdende waterlopen, 1962-1968. 1 omslag ] Eigendom. N.B.: Zie ook Aanpassings- en verbeteringswerken Mark en :| Dintel en Roode Vaart. i + Algemeen. i 113 Staten en kadastrale uittreksels houdende opgaaf van eigendommen van het heemraadschap, ca. 1935-1967. 1 omslag ' ' + Aankoop en verkrijging om niet (alfabetisch gerangschikt). j N.B.: Zie ook inventarisnummers 264-266, 275, 392 en 550. 114 Dossier inzake verkrijging eigendomsrechten, wegens verjaring, op percelen grond en water onder Klundert en :'::;i Zevenbergen van het voormalig waterschap de Drie Polders. c.q. het waterschap Haven en Sassen van Zevenbergen met copi-eë'h. v/vo i retro-acta^»!-i 1824 ,.1947-1964. 1 omslag 115 Stukken betreffende verkrijging eigendomsrechten, wegens verjaring, op perceel grond onder Klundert van het voormalig waterschap de Drie Polders. 1970. 1 omslag -14-116 Stukken betreffende aankoop van perceel grond onder Hoeven van het waterschap de Gecombineerde Hoevense Beemden ten behoeve van specieberging, 1933-1934. 117-118 Stukken betreffende aankoop van percelen grond aan de Mark en betreffende verkrijging eigendomsrechten om niet van de voormalige bedding van de Mark, een perceel water onder Zevenbergen en het aanwasrecht op percelen aan de Dintel, van de Staat, ten behoeve van regeling van de beheers- en onderhoudsgrens, tevens betreffende verkoop perceel grond onder Prinsenbeek aan Visker van Meel te Terheijden, 1946-1969. 119 Stukken betreffende aankoop ondergrond van woningen te Roode Vaart onder Klundert van de Staat (Domeinen), 1953-1954. + Verkoop (alfabetisch gerangschikt). N.B.: Zie ook inventarisnummers 117, 118, 138, 147, 150, 271-273, 387 en 640. 120-137 Stukken betreffende verkoop gronden, 1941-1978. 120 Basto N.V. te Oudenbosch (niet doorgegaan), c.q. Gemeente Oudenbosch. percelen onder Oudenbosch, 1972-1976. 121 W. Biemond te Dinteloord, percelen onder Dinteloord, 1941-1942. 122 Gemeente Breda, het zogenaamde Bomenbos onder Breda en een perceel onder Prinsenbeek, 1951-1962. 123 Bredase Beton- en Aannemingsmaatschappij te Breda ; (voorheen H. Vries, perceel onder Terheijden, 1957-1958. -15-128 A.M, de Jongh-van Tetering te Wagenberg, perceel onder Zevenbergen, 1963-1964. Dijkoma B.V. en Qgem B.V. te Rotterdam, perceel onder Terheijden, 1976-1978. N.B.: Zie inventarisnummer 125. 129 Het Oudland van Zevenbergen, perceel onder Zevenbergen, 1954. Basto N.V. te Oudenbosch (niet doorgegaan) c.q., gemeente Oudenbosch. percelen onder Oudenbosch, 1972-1976. -16-139 Stukken betreffende verkrijging goedkeuring van de Grondkamer voor Noord-Brabant betreffende uitreiking pachtvergunningen, 1967-1970. 1 omslag 140-144 Stukken betreffende verhuur/verpachting van grond en/of water, (alfabetisch gerangschikt), 1944-1976. 5 omslagen 140 Coöperatieve Beetwortelsuikerfabriek te Zevenbergen, los- en laadplaats aan de Koekoeksedijk onder Zevenbergen, 1944-1963. 141 Watersportvereniging de Dintel te Dinteloord, gedeelte spuikom te Dintelsas, 1968-1973. N.B.: Zie ook inventarisnummers 495 en 608. 142 Dintelmark. Handelsmaatschappij, P. Kloosterboer te Fijnaart, perceel grond langs de Mark te Fijnaart, 1976. N.B.: Zie ook inventarisnummer 496. 143 Fijnaart Staal N.V. te Den Haag, perceel water (gedeelte van de Dintel) nabij industrieterrein Dintelmond II onder Fijnaart, 1973-1975. 144 Watersportvereniging Waterkant Ships te Dinteloord, gedeelte van de spuikom te Dintelsas, 1970-1976. N.B.: Zie ook inventarisnummers 608 en 609. + Ruiling gronden. -17-147 p.N.E.M te Den Bosch, ondergrond hoogspanningshuisje ; aan de Prinslandse brug te Dinteloord, tevens •; betreffende verkoop hoogspanningshuisje, 1948-1949. 148 Provinciale Waterstaat Noord-Brabant. perceel nabij brug over de Dintel te Dinteloord, tevens betreffende beëindiging erfpachtovereenkomst met het Riik. ; 1973-1976. N.B.: Zie ook inventarisnummer 149. | 149 Rijkswaterstaat, perceel grond nabij Prinslandsebrug te Dinteloord, ¦:= 1929. N.B.: Zie ook inventarisnummer 148. 150 Staat, ondergrond van de voormalige strekdam nabij het buitenkanaal van de Roode Vaart, tevens betreffende verkoop van het kanaal aan de Staat, 3 1955-1978. I 151 Situatiekaart van het gebied nabij Dintelsas, dat aan de Staat (Genie) in erfpacht is gegeven, met tekening van te bouwen loods, ¦' 1937. ! + Aankoop en verhuring vis- en jachtrecht. 152 Stukken betreffende onderzoek naar en afkoop van c.q. aankoop 1 van het eigendom van visrecht op de Mark en Dintel en de Roode f Vaart van onder meer de gemeente Breda en de Staat (Domeinen), 1960-1971. 1 omslag I 153 Besluiten van het Ministerie voor Landbouw en Visserij tot " het aangaan van overeenkomsten van huur en verhuur van jachtrecht op eigendommen van het heemraadschap, ' - 1970-1974. 1 omslag 154 Stukken betreffende verhuring visrecht en verlening van looprechtvergunningen aan de Baroniesche Hengelaars, 'j 1970-1975. , + Beheer eigendommen. -18-158 Stukken betreffende vordering van eigendommen van het heemraadschap door de Duitse Wehrmacht en betreffende regeling schadevergoeding terzake en hertoewijzing eigendommen door het Minsterie van Financiën, 1942-1957. 1 omslag 159 Stukken betreffende regeling vergoeding ten behoeve van herstel van oorlogsschade aan dienstwoningen, loodsen en dergelijke te Dintelsas, Zevenbergen, Oud-Gastel, en Terheijden, door het Ministerie van Financiën, 1943-1966. 1 omslag 160 Taxatierapporten en enquêteformulieren inzake schade aan eigendommen van het heemraadschap, ontstaan ten gevolge van oorlogsgeweld, 1945-1948. 1 omslag 162 Stukken betreffende afwikkeling stormvloedschade i (watersnoodsramp 1953) in kader van de wet Financiering Wederopbouw Publiekrechterlijke Lichamen, 1953-1966. 1 omslag 1 | Financiën. 3 + Algemeen. 1 163-166 Stukken betreffende (onderzoek naar) financieel bestel waterschappen en problematiek waterschapslasten, c.q. ! subsidiëring kosten waterhuishouding door Rijkswaterstaat . 1 ter tegemoetkoming in financiële moeilijkheden, 1931-1977. ^ omslagen j 163 1931-1971. j 164 Commissie Documentatie Waterschapslasten, c.q., ] Commissie Fockema Andreae, ' 1962-1964. ' ) 165-166 Werkgroep ter bestudering van de financiële moeilijkheden der waterschappen, c.q. werkgroep waterschapsfinanciën (werkgroep Steenbreek), 1965-1972 (2 omslagen). + Begroting en rekening. 1 167-195 Begrotingen, begrotingswijzigingen, tevens rekeningen met ¦'•* bijlagen, betreffende de dienstjaren 1932-1960. 29 omslagen/ dozen ] 167 1932-1933. (april-mrt) 181 1946. i 168 1933-1934. (april-mrt) 182 1947. 169 1934-1935. (april-mrt) 183 1948. 170 1935-1936. (april-mrt) 184 1949. ! 171 1936-1937. (april-mrt) 185 1950. ' 172 1937-1938. (april-mrt) 186 1951. 173 1938-1939. (april-mrt) 187 1952. "5 174 1939-1940. (april-mrt) 188 1953. : 175 1940-1941. (april-mrt) 189 1954. 176 1941-1942. (april-mrt) 190 1955. ; 177 1942-1943. (april-mrt) 191 1956. -19-178 1943. 179 1944. 180 1945. 196-212 Begrotingen betreffende de dienstjaren 1961-1977, 196 1961. 197 1962. 198 1963. 199 1964. 200 1965. 201 1966. 202 1967. 203 1968. 213-228 Rekeningen met bijlagen betreffende de di 213 1961. 214 1962. 215 1963. 216 1964. 217 1965. 218 1966. 219 1967. 220 1968. 229-231 Stukken betreffende controle van de jaarrekening c.q. controle van de administratie van het heemraadschap betreffende de dienstjaren 1932-1976. 3 omslagen 192 193 194 195 1977, 204 205 206 207 208 209 210 211 212 tjaren 221 222 223 224 225 226 227 228 1957. 1958. 1959. 1960. 1969. 1970. 1971. 1972. 1973. 1974. 1975. 1976. 1977. 1961-1976 1969. 1970. 1971. 1972. 1973. 1974. 1975. 1976. 17 omslagen 16 omslagen/ dozen 229 230 231 + Beheer 1932-1947. 1948-1956. 1957-1976. van eelden. 232 Stukken betreffende opgaaf door de Nederlandse Waterschapsbank N.V. van aandelen en hoogte dividend, 1961-1976. 1 omslag 233 Stukken betreffende toepassing comptabiliteitsvoorschriften van Gedeputeerde Staten Noord-Brabant inzake inrichting financiële organisatie en betreffende verzorging van genoemde administratie door het Computercentrum Breda, respectievelijk Computercentrum Breda-Tilburg, 1962-1973. 1 omslag N.B.: Zie ook inventarisnummer 262. + Belastingen en rechten. N.B.: Zie ook inventarisnummers 80 e.v. en 163 e.v. -20-234 a. Omslagheffing. (Klassificatie. vaststelling en wijziging). Stukken betreffende klassificatie eigendommen ten behoeve van lastenheffing, 1939-1968. 1 omslag 235 Stukken betreffende het betrekken van niet in waterschapsverband gelegen gronden in de omslag (niet gevolgd door reglementswijziging), 1952-1955. 1 omslag 236 Stukken betreffende verhoging waterschapslasten in verband met verhoging uitgaven door uitvoering Markwerken, 1962-1973. 1 omslag 237 Stukken betreffende verhoging van de minimum aanslag inzake waterschapslasten ter dekking van onder meer leggerkosten, 1966-1968. 1 omslag 238 Rapport opgemaakt door ingenieursbureau Dwars, Hederick en Verheij inzake verdeling heemraadschapslasten, 1968. 1 omslag b. Schatting. 239 Stukken betreffende opmeting, nummering en tenaamstelling ongenummerde percelen ten behoeve van omslagheffing, 1963-1968. 1 omslag 240 Correspondentie met J. Lamberts (taxateur) inzake schatting opbrengst gebouwde en ongebouwde eigendommen, 1963-1973. 1 omslag f.. Mechanisering (legger) administratie centrale invordering. N.B.: Zie ook inventarisnummer 262. 243 Stukken betreffende totstandkoming van een overeenkomst met de Nederlandse Heidemij. inzake het langs mechanische weg vervaardigen van leggers, 1957-1964. 1 omslag 244 Rapporten en verslagen inzake opzet mechanisatie van de leggeradministratie en regeling met (inliggende) waterschappen ten aanzien van centrale invordering, 1960-1969. 1 omslag 245 Stukken betreffende werkzaamheden van de Studiecommissie Administratie Automatisering West-Brabant, 1963-1969. 1 °"*1*6 246-250 Stukken betreffende het aangaan van een gemeenschappelijke regeling met (inliggende) waterschappen inzake mechanische leggeradministratie en centrale invordering waterschapslasten, tevens betreffende overname van de regeling door het waterschap West-Brabant, 1964-1975. ^ omslagen -21-246 Voorbereiding, 1964-1973. 247 Correspondentie met het heemraadschap de Brabantse Bandijk, tevens notulen van de Studiecommissie Lastenheffing, 1964-1974. 248 Correspondentie met (inliggende) waterschappen, 1959-1974. 249 Stukken betreffende werkzaamheden van de Commissie van toezicht als bedoeld in de Gemeenschappelijke regeling, 1966-1968. 250 Opheffing en overname van de regeling door waterschap West-Brabant, 1975. N.B.: Zie ook inventarisnummer 253. j 251 Stukken betreffende instelling en werkzaamheden van de Provinciale Commissie voor overleg inzake administratieve automatisering en de Werkgroep administratieve automatisering, 1968-1970. 1 omslag 252 Stukken betreffende inbrenging van werkzaamheden ten aanzien van mechanisatie leggeradministratie in de Stichting voor Kadastrale en Financiële Administratie, 1970-1973. 1 omslag 253 Stukken betreffende overleg met waterschap West-Brabant en (inliggende) waterschappen inzake totstandkoming nieuwe gemeenschappelijke regeling ten aanzien van mechanisatie en centrale invordering waterschapslasten, Besluit Algemene Vergadering R.nr.54 d.d. 17 december 1975, 1975-1976. 1 omslag N.B.: Zie ook inventarisnummers 246-250. d. Legesverordening. 254 Stukken betreffende vaststelling Legesverordening, Besluit d.d. 28 juni 1965 G.nr.27 en betreffende intrekking van genoemde verordening door het Hoogheemraadschap West-Brabant d.d. 26 maart 1981, 1965 (1981). 1 omslag e. Scheepvaartrechten. N.B.: Zie ook inventarisnummer 620 e.v. 255-257 Stukken betreffende concessieverlening bij Koninklijk Besluit aan het heemraadschap tot heffing van vaart- schut- en bruggelden op de Mark en Dintel en Roode Vaart, c.q. herziening tarieven scheepvaartrechten, 1935-1975. 3 omslagen 255 1935-1959. 256 1960-1965. 257 1966-1975. -22-258 259 260 261 262 263 Z64-265 266 267-270 Stukken betreffende totstandkoming regelingen met Rijkswaterstaat ten aanzien van plaats en wijze van inning scheepvaartrechten, tevens stukken betreffende vergunningverlening door Rijkswaterstaat voor de aanleg van een steiger onder Terheijden ten behoeve van ontvangst vaartgelden, 1937-1971. Stukken betreffende administratie, afdracht en reductie scheepvaartrechten, 1968-1976. Uitoefening van de dienst. + Archief, registratuur en administratie. N.B.: Zie ook\inventarisnummers 233 en 243 e.v. -23-271 Stukken betreffende verbouw griffiehuis, Dorpstraat 45 te Dintelsas tot woning en kantoor en betreffende verkoop van genoemd pand aan garagebedrijf C.J. van Sprundel, 1947-1973. 1 omslag 272 Stukken betreffende verkoop sluismeesterswoning te Nollekenssas aan W.H.G. Heineman te Zevenbergen, 1948-1969. 1 omslag 273 Stukken betreffende aan-, verkoop en verbouw dienstwoning aan de Baronielaan 43 te Breda ten behoeve van huisvesting van het hoofd van de Technische Dienst en onderbrenging van de Technische Dienst, 1955-1968. 1 omslag 274 Stukken betreffende beplanting en afrastering terreinen van het sluizencomplex Dintelsas, 1970-1973. 1 omslag 275 Stukken betreffende regeling, bewoning en gebruik dienstwoningen, j 1976. 1 omslag Orpanen en functionarissen. I + Hoofdingelanden. N.B.: Zie ook inventarisnummers 82 e.v. en 878 b. i en archief Markwerken. 276 Processen-verbaal van inlevering en opening van stembriefjes , ten behoeve van verkiezing van hoofdingelanden, j 1933-1950. 1 omslag 277 Stukken betreffende regeling salarissen en vergoedingen van 1 hoofdingelanden, dijkgraaf en heemraden, leden stembureaus i en commissie uit de vergadering van hoofdingelanden, 1940-1976. 1 ¦ ¦¦¦' " ¦ ¦ 278-279 Stukken betreffende benoeming en aftreding van hoofdingelanden, 1940-1976. 2 omslagen ; 278 1940-1973. 279 1974-1976. 280 Stukken betreffende benoeming en aanwijzing afgevaardigden naar ,-i het heemraadschap door inliggende waterschappen, 1950-1957. 1 omslag i + Diiksraaf en heemraden. -24-82; en b. 283 284 285 286 287 38-290 291 292 Stukken betreffende benoeming en aftreding dijkgraaf en heemraden, 1929-1975. Stukken betreffende het 124 jarig jubileum van de dijkgraaf G.J.A. Manders en betreffende afscheid dijkgraaf in verband met toetreding tot het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, 1963-1966. Stukken betreffende totstandkoming en toepassing uitkeringsen pensioenverordening voor dijkgraaf en heemraden, 1970-1973. + Griffier/Penningmeester. Hoofd Technische Dienst. Stukken betreffende instructie (her-)benoeming en ontslag griffier/penningmeester van het heemraadschap, 1934-1958. 293 294 295 296 voorwaarden van u heemraadschap, 1952-1956. -25-van het heemraadschap, 1952-1969. Stukken betreffende totstandkoming c.q. wijziging van het Arbeidsovereenkomsten besluit, 1955-1970. rechtspositieregelingen ambtenaren, 1964-1968. 1 omslag 1 omslag 1 omslag 1 omslag 297 298 300 301 Stukken betreffende beëdiging van het personeel, 1933-1959. Stukken betreffende aanstelling en ontslag tijdelijk personeel, 1942-1973. 303 scheepvaart, 1966. + Persrmp.elsf nrmatie. N.B.: Zie ook inventarisnummer 315. -26-304 Stukken betreffende inschakeling sluiswachters te Dintelsas en Roode Vaart ten behoeve van ijsberichtgeving aan Rijkswaterstaat, 1954-1955. ^ omslag + Verzekering personeel en rechten van financiële aard. 305-306 Stukken betreffende verzekering van personeel en bestuursleden tegen ongevallen en ziektekosten, 1939-1971. ^ omslagen 305 Ongevallenverzekering, 1939-1971. 306 Ziektekostenverzekering, 1965-1967. 307-308 Stukken betreffende aanpassing salarisverordening, c.q. regeling en toekenning van salarissen en (trend-)uitkeringen, 1940-1972. 2 omslagen 307 1940-1964. 308 1958-1972. 309 Stukken betreffende totstandkoming en wijziging "Regeling betreffende vergoeding voor reis- en verblijfkosten voor personeel van het heemraadschap, 1945-1973. 1 omslag 310 Stukken betreffende totstandkoming van regelingen terzake van uitkering vakantietoeslag en kindertoelage, 1952-1959. *¦ omslag 311 Stukken betreffende totstandkoming premiespaarregeling voor het personeel van het heemraadschap, 1959-1972. 1 omslag 312 Stukken betreffende totstandkoming en wijziging van een diplomatoelage- en een studiekostenregeling, 1960-1973. 1 omslag 313 Stukken betreffende totstandkoming c.q. vaststelling "Financieringsregeling huisvesting ambtenaren van het heemraadschap", 1965. * omslag B Taakuitoefening. Algemeen. + (Jaar-Overslagen Technische Dienst. 314 Rapport met opgaaf gegevens betreffende loop van de rivier, aanwezige bruggen, havens , losplaatsen en bedrijven, tevens afstands- en tijdtabel van de Mark en Dintel, 2 d * omslag -27-315 316 317-318 319 320 321 322 323 324 Rapporten van de waterbouwkundige inzake toestand van de rivier en kunstwerken, noodzakelijk uit te voeren en uitgevoerde werkzaamheden en betreffende personeelsformatie van het waterschap Haven en Sassen van Zevenbergen, 1933-1952, 1975. Jaarverslagen van de waterbouwkundige betreffende de jaren 1943, 1946-1948 en 1956-1958, 1944-1959. N.B.: Zie ook inventarisnummers 1-13. + Bestemmings-/Structuurplannen. N.B.: Zie ook inventarisnummer 508. Stukken betreffende aanleg van een industrieterrein aan de monding van de Roode Vaart, bestemmingsplan industrieterrein "Moerdijk" door de gemeenten Zevenbergen, Klundert en Hooge en Lage Zwaluwe in relatie met verbeteringen door het heemraadschap aan de Roode Vaart, 1952-1972. 317 318 1952-1968. 1969-1972. 325 326 327 328 329 330-331 332 333 333a 334 -28-Stukken betreffende standpuntbepaling ten aanzien van structuurplan van de gemeente Oosterhout, 1967. Stukken betreffende standpuntbepaling ten aanzien van ontwerp -bestemmingsplan "Landelijk Gebied Oost" van de gemeente Klundert, 1967. Brief van de gemeente te Prinsenbeek inzake aanwijzing van gronden (w.o. gronden in eigendom van het heemraadschap) als natuurgebied, 1968. Stukken betreffende standpuntbepaling ten aanzien van ontwerpstructuur en bestemmingsplan "Buitengebied" van de gemeente Dinteloord, 1970-1974. + Ruilverkavelingsplannen. Stukken betreffende standpuntbepaling ten aanzien van ruilverkavelingsaanvragen van de Noord-Brabantse Christelijke Boerenbond afdeling Chaam, Baarle-Nassau en Ulvenhout, 1956. -29-335 Stukken betreffende bestrijding waterverontreiniging in westelijk Noord-Brabant onder meer vastleggen van voorwaarden voor lozen van afvalwater, aanleg van een transportleiding van Breda naar Bergen op Zoom ten behoeve van afvoer afvalwater en onderzoek naar de mogelijkheid tot oprichting van een waterschap belast met de zuiveringstaak, met retro-acta, (1922) 1935-1969. 1 omslag N.B.: Zie ook inventarisnummers 96-103 en 652. 336 Stukken betreffende bemonstering van de Mark en Dintel en Roode Vaart door het heemraadschap en derden, 1939-1971. 1 omslag 337 Stukken betreffende behandeling, c.q,. oplossing van klachten over vervuiling van de rivier de Mark en Dintel en Roode Vaart, 1943-1971. 1 omslag 338 Stukken betreffende rapportering door het ingenieursbureau ) Dwars, Hederick en Verheij en het Rijksinstituut voor zuivering afvalwater over vervuiling van het oppervlaktewater in het beheersgebied van de Mark en Dintel, 1953-1961. 1 omslag 339a-c Stukken betreffende bijstandverlening door het waterschap de Dommel op het gebied van rivier- en bedrij fsonderzoek, 1963-1972. 3 omslagen 340 Stukken betreffende verhaal kosten zuiveringsbeheer op houders van een lozingsvergunning, tevens besluiten vaststelling bedrag per geloosd inwoner-equivalent, 1964-1971. 1 omslag 341 Correspondentie met het waterschap West-Brabant inzake vergoeding gemaakte kosten ten aanzien van bemonsteringen van het oppervlaktewater, het inlaten van vuil water op het Markkanaal via waterinlaat Oosterhout en het afgeven van loz ingsvergunningen, - 1970-1972. 1 omslag 342 Stukken betreffende de bestrijding verzilting van de Mark en Dintel, 1974-1976. 1 omslag Zorg voor de waterhuishouding. + Waterstanden en peilingen. N.B.: Zie ook inventarisnummer 868. 350-360 Maand- en weekstaten houdende opgaaf van waterstanden, windsterkte en weersgesteldheid, 1933-1976. 11 omslagen 350 Breda (bruggen) en Klokkenberg, 1960-1965, 1971. -30-355 Oosterhout, 1934, 1937, 1956-1976. 356 Roode Vaart, 1949-1976. 357 Stampersgat, 1933-1975. 358 Standdaarbuiten, 1933-1950. 359 Terheijden, 1933-1950. 360 Zwartenberg, 1933-1964. 361 Vergunning van de gemeente Breda voor plaatsing van een peilschaal nabij de Trambrug, Besluit d.d. 14 november 1934, nummer 208, 1934. 1 omslag 362 Stukken betreffende uitvoering van (diepte-)peilingen in en buiten de storte- en ontvangbedden van de sluizen te Dintelsas, ten behoeve van onderzoek naar verdiepingen en verondiepingen, 1934-1976. 1 omslag N.B.: Zie ook inventarisnummers 3, 87 e.v. en 414 e.v. 363a Stukken betreffende vaststelling en overschrijding van het (streef-)peil van de Mark en Dintel en Roode Vaart, 1940-1966. 1 omslag 363b Verzamelgrafiek houdende waterstanden bij bruggen te Breda, Nollekenssas en Dintelsas, 1956-1961. 1 omslag 364-366 Grafieken peilschrijvers te Breda, 1966-1972. 3 omslagen 364 Trambrug, 1966-1972. 365 Oranjeboombrug, 1966-1972. 366 Duivelsbrug, 1966-1972. 367 Stukken betreffende onderzoek naar en vaststelling van het spuiprogramma van de Manderssluis te Dintelsas, 1967-1974. 1 omslag 368 Stukken betreffende standpuntbepaling ten aanzien van het Afvoermeetplan voor de Provincie Noord-Brabant van het waterschap West-Brabant en betreffende inrichting van het gebied van de Mark en Dintel met peilschalen voor gezamenlijke rekening met genoemd waterschap, 1973-1974. 1 omslag + Afwatering en watervoorziening. N.B.: Zie ook inventarisnummers 93-95, 109-111, 322, 368, 448, 668 e.v. en 786 e.v. 369 Stukken betreffende voorbereiding en subsidiëring aanleg van een ontwateringskanaal vanaf de Mark naar het Hollands Diep, (Terheijden- 's Heerenhuis), 1931-1947. 1 omslag N.B.: Zie ook inventarisnummers 649 en 731-733. -31-370 Rapporten van diverse instanties inzake plannen tot verbetering van de afwatering, scheepvaart en watervoorziening en standpuntbepaling van het heemraadschap terzake, 1934-1971. 5 omslagen 370 Adviesbureau voor Civiel-Ingenieurswerken P. Bongaarts, 1934. i 371 Provinciale Waterstaat van Noord-Brabant, 1936 en 1957. ¦'} 1 372-373 Ingenieursbureau Dwars, Hederick en Verheij o.m. rapporten Waterbezwaar en rapport Oude Prinslandse Polder, 1 !»5a1956-1971. 374 Waterloopkundig Laboratorium (Modelproef), ten aani zien van bepaling uitbreiding lozingsmiddelen ten i ; behoeve van peilbeheersing, 1960-1961. | 375 Besluit van het Dagelijks Bestuur van het waterschap St. Maartenspolder inzake vergunningverlening aan het heemraadschap voor de aanleg van een dam aan de 1 Goudbloemsedijk, i 1935. 2 stukken 376 Rapporten inzake ontwatering stroomgebied van het waterschap De Bovenmark, c.q. wateraanvoer vanuit België via Aa of Weerijs, opgemaakt door diverse instanties (o.m. Grontmij -i Nederlandse Heidemij en Ministerie van Landbouw) , j 1938-1967. 1 omslag 377 Stukken betreffende standpuntbepaling c.q. advisering aan de ; Provincie Noord-Brabant ten aanzien van bouw bruggen en tij delijke afdamming singels door de gemeente Breda, tevens betreffende beheer singels, i ¦¦ ) 1940-1973. 1 omslag 378-380 Stukken betreffende uitvoering werken ten behoeve van ontwatering van het bovengebied van de Mark en Dintel door het waterschap De Aa of Weerijs en betreffende standpuntbepaling van het heemraadschap terzake, 1952-1971. 3 omslagen J 378 1952-1971. ï 379 Principeplan Waterbeheersing, 1960. Globale raming i kosten verbetering waterbeheer, Plan Waterbeheersing Stroomgebied Turfvaart en Bijloop, Plan Waterbeheersing rivier Aa of Weerijs 1964. ¦j ' 380 Verruimen gedeelte Turfvaart met zij leidingen, 1966. Normalisatie rivier De Aa of Weerijs, 1966. -32-381 Stukken betreffende belegging van een protestbijeenkomst door de waterschappen de Aa of Weerijs, de Haagse Beemden en de Bovenmark naar aanleiding van toename wateroverlast, 1955-1967. 382 Stukken betreffende standpuntbepaling ten aanzien van plan van het waterschap Haagse Beemden tot afwatering van gronden in het oostelijk deel van de Haagse Beemden, 1962-1967. 383 Rapport inzake beschouwingen over het inrichten van bergboezems ¦ in de Haagse Beemden opgemaakt door Openbare Werken van de gemeente Breda, 1963. N.B.: Zie ook inventarisnummer 322. 384 Stukken betreffende standpuntbepaling ten aanzien van consequenties uitvoering Deltawerken voor buitenwaterstanden, ontwatering en watervoorziening stroomgebied Mark en Dintel, 1964-1970. 385 Stukken betreffende onderzoek naar levering van oppervlaktewater uit het stroomgebied Mark en Dintel aan waterleidingmij. Zeeuws-Vlaanderen, 1965-1967. 386 Rapport "Onderzoek waterafvoer naar de Mark via waterwegen van gebied C van het waterschap De Striene", opgemaakt door de Nederlandse Heidemij, 1968. + Beheer en onderhoud sluizen. -33-392 Stukken betreffende vergroting c.q. verlenging van de (oude) schutsluis te Dintelsas voor rekening van J.P. van Broekhoven i ten behoeve van zandtransport voor aanleg Rijksweg 17 en betreffende overdracht genoemde werken aan het heemraadschap, 1959-1961. 393 Stukken betreffende regeling openstelling oude schutsluis en Manderssluis te Dintelsas, 1960-1975. 1 omslag 394-400 Stukken betreffende ingebruikneming, functionering en uit-5 voering van onderhouds- en herstelwerkzaamheden aan de nieuwe ontwaterings- en schutsluis genaamd de Manderssluis, 1966-1976. 7 omslagen :.| 394 Ingebruikneming Manderssluis d.d. 7 juni 1966, ! 1966. j 395 Stukken betreffende problematiek ten aanzien van func-ï; tioneren van de Manderssluis en betreffende het aansprakelijkheidsstellen van het ingenieursbureau Dwars, i Hederick en Verheij voor de gebreken van de sluis, I 1967-1971. 396-398 Stukken betreffende uitvoering van herstel- en vernieuwingswerken aan Manderssluis, 1969-1974 (3 omslagen). 396 Remmingwerk, aggregaat, debietapparatuur en j camera, I 1969-1974. 397 Mechanisch, electrisch en hydraulisch gedeelte, j 1969-1974. ! 398 Verlengen en herstel stortebedden, ' 1970-1974. 399 Stukken betreffende uitvoering van onderhoudswerkzaamheden en droogzetting van de sluis ten j behoeve hiervan, 1970-1976. i , 400 Rapport doel en functioneren van de Manderssluis, ! 1973. 401 Overeenkomst met de gemeente Dinteloord en Prinsenland inzake gezamenlijke huur van een container ten behoeve van huisvuil sluispersoneel en schippers, 1971-1976. 1 omslag j b. Sluis Nollekenssas. 402 Stukken betreffende verbetering scheepvaartmogleijkheden op de I Roode Vaart, c.q. sloop sluis Nollekenssas en het maken van een i azobestuw, tevens tekening situatie sluis in 1945, ' 1945, 1962-1970. 1 omslag j c. Sluis Roode Vaart. s 403 Stukken betreffende uitvoering van herstel- en vernieuwingswerkzaamheden aan schutsluis te Roode Vaart, tevens tekening j situatie sluis in 1945, j 1945, 1950-1968. 1 omslag -34-404 Bedrijfsvoorschriften, onderhoudsschema en smeervoorschriften t.b.v. sluis Roode Vaart (vernieuwing 1970), 1970. 1 omslag 405 Overeenkomsten inzake stroom- en gaslevering door Esso en P.N.E.M. ten behoeve van sluis Roode Vaart, 1970. 1 omslag 406 Stukken betreffende opening van de vaarweg en sluis Roode Vaart, 1970-1971. 1 omslag 407 Stukken betreffende uitbreiding/inkrimping openstellingstijden sluis Roode Vaart, 1973-1975. 1 omslag d. Waterinlaat te Oosterhout. 408 Rapport inzake vergroting inlaatcapaciteit van de oude inlaatduikër te Oosterhout en eventuele bouw van een nieuwe inlaat, :¦¦ 1956. 1 omslag 409-412 Stukken betreffende financiering, voorbereiding, bouw en oplevering van een waterinlaat in het Markkanaal te Oosterhout, 1964-1978. ^ omslagen 409 Correspondentie met Rijkswaterstaat en de Provincie Noord-Brabant inzake financiering en uitvoering, 1964-1978. 410 Grondmechanisch onderzoek, aanbesteding, gunning en uitvoering bestek I (Bouwkundig gedeelte), 1970-1973. 411 Aanbesteding, gunning en uitvoering bestek II (Mechanisch gedeelte), 1971-1973. 412 Vergunningverlening door Rijkswaterstaat, directie Noord-Brabant d.d. 3 mei 1974, 1972-1974. 413 Stukken betreffende uitvoering van herstelwerkzaamheden aan de oude inlaatduiker te Oosterhout en betreffende overbrenging van de gedenksteen, welke bij de sloop van de duiker bewaard is gebleven, naar Bouvigne, 1966-1973. 1 omslag + Aanpassing Mark en Dintel en sluizencomplex te Dintelsas in verband met uitvoering Deltawerken. N.B.: Zie ook inventarisnummers 362, 384, 394-400, 651, 786 e. v. a. Alpemeen. 414 Stukken betreffende standpuntbepaling ten aanzien van ontwerp Bijdragenwet Deltawerken, 1959-1971. * omslag -35-415 Stukken betreffende werkzaamheden van de Werkgroep ter bestudering aanpassing suatiesluis en omgeving te Dintelsas aan 416 Stukken betreffende standpuntbepaling inzake regeringsbeslissing ten aanzien van afsluiting Oosterschelde c.q. aanleg stormvloedkering, ^^ b Aanpassingswerken aan sluizenf-omplex te Dintelsas. 417-424 Stukken betreffende subsidiëring, voorbereiding en uitvoering van aanpassingswerken (nood- en definitieve voorzieningen) aan en nabij het sluizencomplex te Dintelsas naar aanleiding van schade door gewijzigde waterstanden door uitvoering Deltawerken, 1971-1975. * omslagen 417 Stukken betreffende subsidiëring en uitvoering Bestek I 1971, herstellen glooiing, vernieuwen drainage ¦¦.'¦.} achter damwand, het maken van een weg buiten de oude schutsluis te Dintelsas in gezamenlijke rekening met het heemraadschap, het Hoogheemraadschap Brabantse Bandijk en de Provincie Noord-Brabant, 1971-1974. 418 Stukken betreffende voorbereiding, subsidiëring, aanpassing c.q. vervanging van de suatiesluis te Dintelsas, 1971-1975. 419 Stukken betreffende het ontlasten van de walmuur buiten de suatiesluis, c.q. aanbrenging van een noodvoorziening, 1972. 420 Bestek I, het uitvoeren van voorzieningen langs beide zijden van het buitenkanaal van de suatiesluis, o.m. herstel van de stalen damwand, ; 1972-1974. 421 Bestek I, voorbereiding, aanbesteding, gunning, uitvoering, 1972-1974. 422 Bestek I, vergunningverlening door het Hoogheemraadschap de Brabantse Bandijk, 1972-1973. 423 Bestek I, bouwvergaderingen, 1972-1973. 424 Stukken betreffende herstel en reconstructie stortebedden oude suatiesluis en de Manderssluis, 1973-1974. Onderhoud en beheer van de watergans. + Keur of Politieverordening van het heemraadschap. 25-427 -36-Stukken betreffende totstandkoming (wijziging) keur en betreffende naleving van de bepalingen ervan, 1937-1977. 425 426 427 1937-1963. 1964-1971. 1976-1977. 428 van de keur, met retro-acta, (1906) 1963-1969. + Qevervoorzi* p.ninpen. 430-431 j 1933-1949. 430 Bestekken, 1933-1949. 431 Processen-verbaal van aanbesteding, 432-433 Stukken betreffende c 434-436 437 Zer^r^ ^nletd.nf va SSh«n «.Wtar.. tevens betreffende bepaling verantwoordelijkheid ten aanzien van onderhoudsplicht, 1933-1977. 432 433 1934-1971. 1968-1977, ^Sf uitvoering van baggerden in Mar, en Dintel en Roode Vaart, 1944-1971. N.B.: Zie ook inventarisnummers 430 en 431. 434 1944-1954. 435 1955-1967. 436 1968-1971. 3 omslagen 1 omslag 2 omslagen 2 omslagen 3 omslagen Stukken betreffende standpuntb«^cT voering van baggerwerken voor loswallen, c.q. van de Suikerunie te Standdaarbuiten, 1956-1966. loswaï' 1 omslag w B • Zie ook inventarisnummers 317 e.v., 329 e.v., 333a, 376-383, 392, 639 en 646. -37-1 stuk a. Advisering/standpuntbepaling. 438-439 Stukken betreffende (standpuntbepaling ten aanzien van) aanleg en subsidiëring van beschermingswerken nabij spoorbruggen, naar aanleiding van klachten van schippers, 1937-1977. ^ omslagen 438 Standpuntbepaling ten aanzien van verplichting tot aanleg beschermingswerken, 1937-1962. N.B.: Zie ook inventarisnummer 544. 439 Aanleg van beschermingswerken bij de Prinslandse brug en subsidiëring van genoemde werken door de Provincie Noord-Brabant, 1974-1977. 440 Rapport van de waterbouwkundige inzake reglementering loswallen, 1940. :¦ 441 Nota opgemaakt door Rijkswaterstaat inzake verbetering Wilhelmina-Markkanaal, tevens stukken betreffende subsidiëring van genoemd werk door de Provincie Noord-Brabant, 1965-1968. 1 omslag 442 Stukken betreffende standpuntbepaling ten aanzien van de vervanging van de rijksbrug over de Dintel in de weg Dinteloord-Prinsenland door een door de Provincie Noord-Brabant te bouwen brug, 1967. 443 Tekeningen houdende opgaaf aanwezige P.T.T. en P.N.E.M.-kabels in de Roode Vaart, tevens opgaaf door de P.N.E.M. inzake diepteligging van nieuw te leggen kabels, 1968-1974. 444 Stukken betreffende aanleg en financiering van visstoepen langs de Mark ten behoeve van de recreatievisserij, 1968-1974. 445 Stukken betreffende de opzet van een pijpleidingenlegger, 1969. 446 Stukken betreffende standpuntbepaling ten aanzien van tracé voor een ethyleenleiding van Moerdijk naar de Belgische grens van Gulf Oil Raffinaderij, 1970-1971. 448 Stukken betreffende verlaging van de overstortkade van de westelijke berboezem, c.q. aanpassing rijwielpad door de gemeente Prinsenbeek naar aanleiding van slecht functioneren van de bergboezem, 1970-1972. 1 omslag 449 Verslagen van Rijkswaterstaat inzake opgaaf van hoogspanningslijnen over vaarwegen in Nederland, 1970-1975. 1 omslag 1 omslag 1 omslag 1 omslag 1 omslag 1 omslag -38-1 kaartenbak 450 Stukken betreffende standpuntbepaling ten aanzien van ontwerptracé i.o. leiding van Moerdijk naar de Belgische grens van Shell Nederland Chemie, 1971. 1 omslag 451 Stukken betreffende standpuntbepaling ten aanzien van de aanleg van een jachthaven aan de Mark te Prinsenbeek door Jachthavenvereniging Breda, 1973-1974. 1 omslag b. Ontheffingen/vergunning ten aanzien van werken en/of voorwerpen van of ten behoeve van derden (inclusief lozingsvergunningen). 454 Register (losbladig) op inventarisnummers 455-617, 1933-1976 (1985). 455-617 Ontheffingen/vergunningen (alfabetisch gerangschikt op naam), 1933-1976 (1985). Vi N.B.: Zie ook inventarisnummers 340, 341 en 883. 618 Intrekkingsbesluiten inzake vergunningverlening in de recreatieve sfeer, 1970-1982. + Scheepvaartaangelegenheden. N.B.: Zie ook inventarisnummers 93-95, 255 e.v., 370-374, 401-402, 648 en 652. a. Vaarreglement. 620 Stukken betreffende standpuntbepaling ten aanzien van wijzi-I gingen van het Vaarreglement, ^ 1973-1974. 1 omslag ' b. Scheepvaartbeweging. ] 621-625 Dag- (maandoverzichten) scheepvaartbeweging (tevens ontvangsten scheepvaartrechten en opgaaf tonnage), i : 1932-1961. 5 omslagen | 621 Dintelsas, 1932-1975. 622 Nollekenssas, 1943-1965. 623 Oosterhout, 1962-1965, 1975. 624 Roode Vaart, 1949-1965, 1975. 625 Terheijden, 1948-1959. 1 626 Statistiek scheepvaartbeweging en -rechten op Mark en Dintel I en Roode Vaart, o.m. ingevaren tonnage, bestemming schepen, ontvangen scheepvaartrechten, opgenomen aan de sluizen te ; Dintelsas, Oosterhout, Roode Vaart en Terheijden, I 1932-1970. 1 omslag 627 Register scheepvaartbeweging betreffende de jaren 1957 tot en ; met 1968 opgenomen te Nollekenssas, ï 1957-1968i 1 omslag ' 628 c. Scheepvaartkosten en -tekorten. Rapport inzake onderzoek naar een regeling voor wat betreft de ' inning van scheepvaartrechten van jachten en dergelijke, 1973, 1 omslag -39-29-630 Stukken betreffende problematiek ten aanzien van scheepvaarttekorten c.q. instelling van een ambtelijke werkgroep terzake, 1975-1976. 2 omslagen 629 Overleg met Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, 1975-1976. 630 Instelling, samenstelling en verslaglegging werkgroep, 1976. d. Toezicht op scheepvaart. 631 Stukken betreffende ontheffingverlening ten aanzien van diepgang schepen, 1952-1960. 1 omslag 632 Stukken betreffende controle op overtreding vaarsnelheid op de Mark en Dintel en Roode Vaart, c.q. naleving van de bepalingen van de keur, 1972-1975. 1 omslag ; 633 Stukken betreffende het aansprakelijk stellen van Emmerzaal B.V. te Philipsland voor toegebrachte schade aan loswallen te Oudenbosch bij het uitvoeren van scheepstransporten, 1975-1979. 1 omslag 634 Rapport inzake ongeoorloofd afmeren van schepen in Mark en Dintel en Roode Vaart c.q. onderzoek naar de behoefte aan registratie van schepen, 1976. 1 omslag N.B.: Zie ook inventarisnummer 440. e. Schade scheepvaart. N.B.: Zie ook inventarisnummer 633 en 868. 635 Stukken betreffende het ontstaan van schade aan schepen door ondeskundig spuien door het sluispersoneel van Dintelsas en betreffende afwikkeling van genoemde schades, 1950-1957. 1 omslag 637 f. Openstelling: vaarwegen en bruggen. Stukken betreffende standpuntbepaling ten aanzien van voorstel van Rijkswaterstaat te Breda om het riviergedeelte tussen Lamgatsveer en het Markkanaal open te stellen voor de nachtvaart, 1940. 2 stukken 638 Beschikking van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat inzake aanwijzing van de spoorwegbrug in de spoorweg Breda-Lage Zwaluwe als brug voor welke vaste openingstijden worden vastgesteld, 1962. 2 stukken 639 Stukken betreffende standpuntbepaling ten aanzien van vermindering openstellingstijden van de spoorbrug over de Mark te Zevenbergen en betreffende advisering aan het Ministerie van Verkeer en Waterstaat over vervanging van genoemde brug door een hoge brug, 1969-1974. 1 omslag -40-Onderhoud en beheer van de waterkering. 640 Stukken betreffende overname beheer en onderhoud van een gedeelte van de Sasdijk en zogenoemde Sasweg te Dinteloord door de Provincie Noord-Brabant en betreffende verkoop van de Sasweg aan de Provincie Noord-Brabant, 1933-1949. 641 Stukken betreffende organisatie en uitvoering dijkbewaking, 1936-1973. 1 omslag 642 Stukken betreffende intrekking van het besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant d.d. 31 oktober 1905 G.nr. 55 tot vaststelling legger waterkering van het opgeheven waterschap Haven en Sassen van Zevenbergen en betreffende niet doorgaan van plaatsing van de Sasdijk en de dijk te Roode Vaart op de legger van het waterschap Mark en Dintel ten gevolge van overdracht beheer en onderhoud van genoemde dijken door het Hoogheemraadschap de Brabantse Bandijk, 1942-1969. * omslag 643 Rapporten als bedoeld in artikel 5 van het reglement op de waterhuishouding inzake toestand waterkeringen, 1943-1961. 1 omslag 644 Stukken betreffende uitvoering van verbeteringswerken aan buitenwaterkeringen nabij de sluizen te Dintelsas en Roode Vaart en betreffende overname in beheer en onderhoud van de Sasdijk en de dijk Roode Vaart door het Hoogheemraadschap de Brabantse Bandijk, 1953-1961. 1 omslag Onderhoud en beheer wegen (iaagpaden) en waterovergangen. N.B.: Zie ook inventarisnummers 430 en 431. 645 Stukken betreffende overname van, c.q. onderzoek naar onderhouds- en beheersplicht ten aanzien van jaagpad van Terheijden naar Zwartenberg, meO retro-actajl^ 1623, 1663, 1867:^1938-1970. 1 omslag 646 Stukken onderhoud en beheer van de baileybruggen over de Roode Vaart in de kom van Zevenbergen en betreffende sloop van de brug in het jaagpad over de haven van Dinteloord, 1941-1970. 1 omslag 647 Stukken betreffende status jaagpaden c.q. onttrekking jaagpaden voorkomende op de wegenlegger van Dinteloord, Oudenbosch en Zevenbergen aan het .openbaar verkeer ten behoeve van wijziging wegenlegger, met Iretfo-acta^i^ 1669/11951-1975. 1 omslag «f^eslU Documentatie. 648 Knipsels uit het weekblad Schuttevaer betreffende o.m. toestand vaarwater, hoogte vaartrechten, schuttijden en politietoezicht op de Mark en Dintel en Roode Vaart, 1910-1929. ^ omslag 659a. Kaart van het stroomgebied van Mark en Dintei, met ingetekende 1 blad plannen voor verbetering afwatering Mark en Dintei en verbinding Mark-Vliet, schaal 1:125.000, getekend door J.A.C. v.d. Velden, c. 1947. Lichtdruk, ingekleurd. Aanw. 1995. -41-649 Verslagen van het diverse instanties inzake verbetering afwatering c.q. aanleg kanalen, o.m. aanleg Schelde-Rijnverbinding, 1933-1963. 1 omslag 650 Persberichten inzake bestemmingsplan Industrieterrein Moerdijk in relatie met verbeteringsplannen Roode Vaart, 1958-1970. 1 omslag 651 Brochures en kranteknipsels inzake uitvoering Deltawerken, 1959-1974. 1 omslag 652 Persberichten inzake aanleg Mark-Vlietkanaal, concentratie van waterschappen en oprichting van een zuiveringschap, 1961-1972. 1 omslag 653 Rapporten en kranteknipsels inzake aanleg rioolpersleiding voor afvalwater in West-Brabant, 1965-1970. 1 omslag 654 Persberichten inzake watervervuiling en waterzuivering in West-Brabant, 1965-1972. 1 omslag 655 Persberichten inzake vestiging Shell Nederland Chemie op het industrieterrein Moerdijk, 1968-1971. ' 1 omslag Inventaris van het archief aanpassings- en verbeteringswerken Mark en Dintel (Markwerken). + Algemeen. N.B.: Zie ook inventarisnummers 109, 110, 707 en 878b. 656-667 Stukken betreffende voorbereiding, financiering, en directievoering Markwerken, 1934-1975. 12 omslagen ¦¦/: 656 Standpuntbepaling en besluitvorming van het Algemeen en Dagelijks Bestuur, 1934-1975. 657 Stukken betreffende standpuntbepaling ten aanzien van financiering, subsidiëring en directievoering Markwerken, 1938-1940. 658 Correspondentie met de Nederlandse Heidemij en het Ingenieursbureau D.H.V. inzake begroting kosten uit te voeren Markwerken en voorbereiding grondaankoop, 1938-1967. 659 Stukken betreffende aangaan en aflossen van (werkfonds-) leningen bij de Staat ten behoeve van uitvoering Markwerken, 1938-1974. -42-660-664 Stukken betreffende subsidiëring Markwerken door overheidsinstanties, 1939-1976 (5 omslagen). 660 Provincie Noord-Brabant, 1934-1962. 661 Ministerie van Sociale Zaken (en Volksgezondheid) , 1939-1975. 662 Rijkswaterstaat, 1939-1976. 663 Cultuurtechnische Dienst, 1946. 664 Ministerie van Economische Zaken, 1959-1963. 665 Financiële overzichten van de Nederlandse Heidemij. en het Ingenieursbureau D.H.V. inzake uitvoering Markwerken, 1947-1957. 666 Stukken betreffende advisering ten aanzien van wijze van inrichting van de financiële administratie Markwerken door het Centraal Bureau voor verificatie en financiële adviezen van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en betreffende controle op deze administratie door genoemd bureau, 1947-1959. 667 Nota's Provinciale Waterstaat Noord-Brabant inzake financiële gevolgen van de uitvoering Markwerken, 1955-1956. 668-671 Rapporten inzake voorbereiding verbetering van de afwatering en de scheepvaart in het gebied van de Mark en Dintel, 1936-1965. 4 omslagen N.B.: Zie ook inventarisnummers 369 e.v. en 786 e.v. 668 Provinciale Waterstaat. "Plan tot verbetering van de afwatering West-Brabant" en standpuntbepaling van het heemraadschap terzake, 1936-1940. 669-670 Ingenieursbureau D.H.V. te Amersfoort o.m. "Plannen tot verbetering afwatering van de Mark en Dintel", rapporten "Waterbezwaar", rapport "Beschouwingen naar aanleiding van Modelonderzoek van het Waterloopkundig Laboratorium te Delft" en rapport "Technische gegevens inzake Markwerken", 1941-1965 (2 omslagen). 671 Economisch Technologisch Instituut voor Noord-Brabant "Vaarwegenstelsel van West-Brabant en globale investeringsopzet met betrekking tot uit te voeren verbeteringswerken (W.E.B.-rapport)", 1963. -43-672 Stukken betreffende voorbereiding, financiering en uitvoering aanleg van kades, uiterwaarden, bergboezems en kunstwerken in het gebied van de Haagse Beemden en de Groote Zonzeelsche Polder ter bestrijding wateroverlast, c.q. verbetering waterstaatkundige toestand, 1936-1968. N.B.: Zie ook inventarisnummer 681. 673-676 Correspondentie met diverse (overheids-)instanties inzake uitvoering Markwerken, ;i 1939-1972. 673 Provinciale Waterstaat, 1939-1964. ::; 674 Rijkswaterstaat, 1940-1966. 675 Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, 1940-1966. |:;1 :;:¦':¦¦:; 676 Ingenieursbureau D.H.V. , 1940-1972. i 677-680 Résumés van besprekingen gehouden met Ingenieursbureau D.H.V. , j en derden, inzake stand van zaken, c.q. voortgang Markwerken, 1940-1975. 1 677 1940-1962. * 678 1963-1964. 679 1965-1968. 680 1969-1975. 681 Stukken betreffende voorbereiding vrijwillige ruilverkaveling Haagse Beemden ten behoeve van het aan- en (terug-) verkopen van terreinen na het gereedkomen Markwerken, 1943-1964. N.B.: Zie ook inventarisnummer 672. 683 Stukken betreffende wijziging grenzen van inliggende waterschappen en regeling waterstaatkundige toestand betrokken gronden als gevolg van uitvoering Markwerken, 1956-1968. 684 Stukken betreffende onderhoud van gereedgekomen Markwerken, c.q. (problematiek) onderhoud en aanbrengen van rietbeplantingen/oeverher stellingen, 1961-1972. + Breda - Markkanaal (Bestek I). 685 Correspondentie met Ingenieursbureau D.H.V. inzake voorbereiding, financiering en uitvoering bestek, 1944-1965. 686-690 Stukken betreffende aan- en verkoop gronden, tevens betreffende regeling pachtafstand, 1944-1974. 1 omslag 4 omslagen 4 omslagen 1 omslag 1 omslag 1 omslag 1 omslag 5 omslagen N.B.: Zie ook inventarisnummer 696. -44-686 Besluit Algemeen Bestuur inzake machtiging van het Dagelijks Bestuur tot het aan-, verkopen en ruilen van gronden en het instellen van vorderingen tot onteigening van percelen, Besluit d.d. 18 april 1962, 1962. 687 Besluiten Dagelijks Bestuur inzake grondaankoop, 1958-1962, 1974. 688 Verklaringen van pachters inzake pachtafstand en schadevergoeding, 1959. 689 Koopcontracten, 1959-1964. 690 Correspondentie met de gemeente Breda en bedrijven inzake verkoop gronden, 1966-1969. 91-693 Stukken betreffende subsidiëring bestek door diverse (overheids-)instanties, 1948-1965. N.B.: Zie ook inventarisnummer 696. 691 Provincie Noord-Brabant, 1948-1965. 692 Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid (Dienst Aanvullende Civieltechnsiche Werken), 1955-1965. 693 Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 1958-1964. 3 omslagen 694 Bestek, begroting en staten van wijzigingen, 1958. N.B.: Zie ook inventarisnummer 684. 1 omslag 695 Stukken betreffende standpuntbepaling ten aanzien van het verlenen van vergunningen voor het maken van los- en laadplaatsen langs de Mark, 1958-1959. 1 omslag 696 Correspondentie met de gemeente Breda inzake verlening bijdrage in de kosten uitvoering bestek door de gemeente, het aan- en verkopen van gronden in verband met gelijktijdige uitvoering bestek en de bouw van een brug over de Mark door de gemeente en de financiële gevolgen voor het heemraadschap door stagnatie bouw brug, 1958-1963. 1 omslag 697 (Afschriften) Correspondentie (Ingenieursbureau D.H.V.) met aannemer bestek S. Sanders inzake aanbesteding, gunning, uitvoering en oplevering bestek, 1958-1971. 1 omslag -45-698 699 700 701-704 705-717 Correspondentie met de gemeente Terheijden inzake (financiering) ophogen grond van de Molenpolder, 1959. Staten meer- en minderwerk, verrekenstaten en weekstaten, 1959-1971. Stukken betreffende verlening vrijstelling van waterschapslasten, door het waterschap de Haagse Beemden, voor percelen die ten gevolge van uitvoering Markwerken aan normaal gebruik zijn onttrokken, 1960-1961. + Markkanaal - Nieuwveer (Bestek 1-25). N.B.: Zie ook inventarisnummer 684. -46-S.-3 718 719 720 721 710 Stukken betreffende verkoop aangespoten gronden langs de Mark onder Terheijden aan aanliggende eigenaren, 1953-1970. 711-713 Stukken betreffende terugverkoop gronden aan vroegere eigenaars, 1957-1976 (1978). 711 712-713 Voorbereiding en opstelling nieuw plan van toedeling, 1957-1968. (1 omslag) Correspondentie met vroegere eigenaars, 1966-1976 (1978). (2 dozen) 714 715 716 717 Stukken betreffende verkoop gronden aan de gemeente Breda ten behoeve van bouw van een r.w.z.i. nabij Nieuwveer, 1962-1964. Stukken betreffende verkoop gronden aan waterschap Haagse Beemden ten behoeve van verbetering afwatering nabij rijksweg Breda-Rotterdam en ten behoeve van aanleg van een weg naar het gemaal Kraaijennest, 1962-1967. Stukken betreffende verpachting van gronden, 1962-1973. Stukken betreffende vestiging recht van uitweg ten behoeve van eigenaars en gebruikers van door het heemraadschap (terug-) verkochte gronden, 1967-1971. -47-722 Bestek, aanbesteding en gunning betreffende het maken van twee uitwateringssluizen langs de nieuwe Mark onder Prinsenbeek (Bestek 8), 1954-1955. 1 omslag 723 Bestek betreffende het afwerken opgehoogde terreinen gedeelten gedempte Mark onder Terheijden en Prinsenbeek, (Bestek 9), 1954. 1 omslag 724 Bestek betreffende het afwerken van sloten langs de nieuwe Mark onder Terheijden en Prinsenbeek, (Bestek 10), 1957. 1 omslag 725 Bestek, aanbesteding en gunning betreffende het op diepte baggeren van het nieuwe tracé van de Mark onder Terheijden en Prinsenbeek, (Bestek 12), 1955-1956. 1 omslag 726 Bestek betreffende het afwerken van de gedempte Mark onder Terheijden en Prinsenbeek, (Bestek 21), 1962. 1 omslag 727 Bestek betreffende het slopen van vijf tijdelijke stuwen en duikers en het aanvullen van coupures in dijken onder Prinsenbeek (Bestek 25), 1967. 1 omslag 728 Stukken betreffende verlening van een financiële bijdrage aan het waterschap "De Groote Zonzeelsche Polder" voor verharding van de Bredeweg, en betreffende regeling uitweg afgesneden percelen met belanghebbenden, 1956-1961. 1 omslag N.B.: Zie ook inventarisnummer 717. 729 Stukken betreffende verlegging van kabels en zinkers door nutsbedrijven ten behoeve van uitvoering bestek 1, 1959-1962. 1 omslag + Nieuwveer - Moerdijk. 730 Stukken betreffende wijziging overbruggingen over de Mark bij Nieuwveer en Zevenbergen door de Nederlandse Spoorwegen in verband met uit te voeren Markwerken, 1940-1951. 1 omslag 731-733 Stukken betreffende voorbereiding verbreding van de Mark gedeelte Nieuwveer - Moerdijk en bepaling tracé van een te graven afwatering-/scheepvaartkanaal van de Mark naar het Hollands Diep, 1941-1955. 3 omslagen N.B.: Zie ook inventarisnummers 369 en 649. 731 Voorbereiding, 1941-1955. -48-732 Tekeningen betreffende het aan te leggen kanaal Roville - Moerdijk (niet doorgegaan), 1941-1948. 733 Tekening betrefffende verbetering van de Mark tussen Nieuwveer en Roode Vaart, 1948. 734 Besluit Hoofdingelanden inzake machtiging van het Dagelijks Bestuur tot het aankopen van gronden en het instellen van vorderingen tot onteigening van percelen, Besluit d.d. 31 maart 1948 nummer Ba. 139, benodigd voor de uitvoering Markwerken, 1948-1950. 1 omslag 735 Stukken betreffende aan- en verkoop, verhuur en verpachting van de Mariafarm te Zevenbergen, 1954-1961. 1 omslag + Nieuwveer - Roville (Bestek 13. 14 en 18). Het gedeeltelijk maken van een nieuw tracé en het verbeteren van een gedeelte van de Mark onder Prinsenbeek, Terheijden en Etten-Leur, (Bestek 13), ] 736 Bestek, begroting en staten van wijzigingen, j 1958. 1 omslag | 737 Stukken betreffende aanbesteding en gunning, I 1958-1959. 1 omslag 738-741 Stukken betreffende aan- en verkoop gronden, tevens betreffende regeling recht van uitweg en pachtafstand, I 1958-1963. 4 omslagen 1 ; 738 Accoordverklaringen van pachters inzake regeling I schadevergoeding en pachtafstand, 1958-1960. j i 739 Besluiten van het Algemeen Bestuur inzake machtiging ' van het Dagelijks Bestuur tot het aan- en verkopen van gronden en het zonodig instellen van vorderingen tot 1 onteigening van percelen, tevens besluiten van het j Dagelijks Betuur tot het aankopen van gronden, 1959-1960. ! 740 Notariële akten grondaankoop/grondruil, 1959-1963. j 741 Stukken regeling recht van uitweg ten behoeve van de ' eigenaar van de afgesneden percelen, 1961. -49-2-744 Correspondentie met diverse (overheids-)instanties_inzake voorbereiding, financiering, uitvoering en oplevering bestekken 13, 14 en 18, 1958-1964. 742 Provinciale- en Rijkswaterstaat, Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, (Bestek 13), 1958-1961. 743 Ingenieursbureau D.H.V. te Amersfoort, (Bestek 13), 1958-1962. 744 Belanghebbende gemeenten en waterschappen, (Bestekken 13, 14 en 18), 1958-1964. 745 Staten meer- en minderwerk, verrekenstaten en weekrapporten, 1959-1960. 746 Stukken betreffende verlening vrijstelling van waterschapslasten door het waterschap de Haagse Beemden voor percelen die ten gevolge van de uitvoering van de Markwerken aan het normaal gebruik zijn onttrokken, 1960-1961. Het op diepte brengen van een nieuw tracé en van een gedeelte van de bestaande Mark onder Prinsenbeek, Terheijden en Etten-Leur, (Bestek 14) 747 Bestek, begroting en staten van wijzigingen, 1959-1960. 748 Correspondentie met Rijks- en Provinciale Waterstaat en_het Ingenieursbureau D.H.V. inzake aanbesteding, gunning, uitvoering en oplevering, ;;, 1959-1966. N.B.: Zie ook inventarisnummer 744. 749 Staten meer- en minderwerk, tevens weekrapporten, 1960-1961. -50-Roville - Zwartenberg (Bestek 15). 753-755 Stukken betreffende (voorbereiding) grondaankoop, tevens betreffende regeling pachtafstand, 1959-1963. 3 omslagen 753 Overeenkomst met het Kadaster te Breda inzake uitvoering meetwerkzaamheden, 1959. 754 Besluiten van het Algemeen Bestuur inzake machtiging van het Dagelijks Bestuur tot het aankopen en het zonodig instellen van vorderingen tot het onteigenen van gronden, tevens Besluit van het Dagelijks Bestuur tot het aankopen van gronden, 1960-1961. 755 Notariële akten grondaankoop, 1960-1963. 756-757 Correspondentie met diverse (overheids-)instanties inzake voorbereiding, aanbesteding, uitvoering en oplevering, 1959-1964. 2 omslagen 756 Ingenieursbureau D.H.V. te Amersfoort, belanghebbende gemeenten en waterschappen, 1959-1964. 757 Provinciale- en Rijkswaterstaat, Cultuurtechnische Dienst en Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, 1960-1963. 758 Bestek (Het verbreden, verdiepen en onder profiel brengen van een gedeelte van de Mark onder Terheijden en Etten-Leur), begroting en nota's van wijzigingen, 1960. 1 omslag 759 Staten meer- en minderwerk, tevens weekrapporten, 1961-1962. 1 omslag 760 Stukken betreffende verlegging kabels en zinkers door nutsbedrijven ten behoeve van uitvoering bestek, 1961-1963. 1 omslag 761 Stukken betreffende verlening vrijdom van grondbelasting door de Inspecteur der Registratie en Successie voor aangekochte gronden ten behoeve van uitvoering bestek, 1962. 1 omslag + Zwartenberg - Spoorbrug te Zevenbergen ("Bestek 16) . 762-763 Correspondentie met diverse (overheids-)instanties inzake aanbesteding, gunning, uitvoering en oplevering, 1960-1970. 762 Ingenieursbureau D.H.V. te Amersfoort, 1960-1970. 2 omslag -51-764-767 768 769 770 771-777 763 Provinciale- en Rijkswaterstaat, Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, belanghebbende gemeenten en waterschappen, 1961-1965. Stukken betreffende aankoop, verkoop gronden en regeling pachtafstand, 1961-1968. 764 Besluiten Algemeen Bestuur inzake machtiging van het Dagelijks Bestuur tot het aan- en verkopen en het zonodig instellen van vorderingen tot het onteigenen van gronden, tevens besluiten van het Dagelijks Bestuur tot het aankopen van gronden, 1961-1962. 765 Notariële akten grondaankoop, 1961-1963. 766 Eigen verklaringen pachters inzake accoordverklaring schadevergoeding en pachtafstand, 1962. 767 Stukken betreffende verkoop grond onder de gemeente Etten-Leur aan W.J.J. Rommens te Etten-Leur, 1965-1968. Bestek (Het op diepte brengen van een nieuw tracé van de Mark onder Zevenbergen, Etten-Leur en Hoeven), begroting en nota's van wijzigingen, 1962. Stukken betreffende verlegging van kabels door nutsbedrijven ten behoeve van uitvoering bestek, 1962. -52-772a en b Stukken betreffende de onteigening van gronden onder Hoeven en Standdaarbuiten, 1963-1972 (2 omslagen). 774 Notariële akten inzake grondaankoop, ruiling van gronden, en vestiging recht van uitweg, met retro-acta, (1803-1959) 1964-1976. 775 Stukken betreffende verkoop gronden ten gevolge van uitvoering bestek, 1964-1976. 776 Eigen verklaringen pachters inzake accoordverklaring schadevergoeding en pachtafstand, 1965-1967. 777 Besluiten van het Dagelijks Bestuur inzake vestiging van erfdienstbaarheid van weg ten behoeve van uitweg ¦¦¦¦! van derden, 1967. 778-780 Correspondentie met diverse (overheids-)instanties inzake voorbereiding, aanbesteding, uitvoering en oplevering bestek, 1961-1975. 3 omslagen 778 Ingenieursbureau D.H.V. te Amersfoort, 1961-1968. 779 Belanghebbende gemeenten en waterschappen, 1962-1968. 780 Provinciale- en Rijkswaterstaat, Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, 1962-1975. 781 Stukken betreffende aanleg en herstel loswallen in kader van uitvoering bestek, i 1963-1971. 1 omslag 782 Bestek (Het verbreden en verdiepen van de Mark en nieuwe gedeelten van de Mark onder Hoeven, Zevenbergen, Klundert, Standdaarbuiten, Oudenbosch en Prinsenbeek), begroting en staten van wijzigingen, 1964-1965. 1 omslag 783 Stukken betreffende verlegging kabels door nutsbedrijven in verband met uitvoering bestek, met retro-acta, (1923-1964) 1964-1965. 1 omslag 784 Staten meer- en minderwerk, weekstaten en verrekenstaten, 1964-1967. 1 omslag Het maken van een bodembescherming bij de spoorbrug te Zevenbergen (Bestek 30). -53-785 Stukken betreffende voorbereiding, aanbesteding, uitvoering en oplevering bestek, met 'retro-acta^j j_ 1853 A964-1976. 1 omslag p N.B.: Zie ook inventarisnummer 639. + Manderssluis (Bestekken 19. 20 en 23). Het bouwen van een schutsluis tevens uitwateringssluis ten oosten van de bestaande sluis te Dintelsas (Bestek 19). 786-789 Stukken betreffende uitvoering en standpuntbepaling ten aanzien van (Model-) onderzoek inzake afwatering Mark en Dintel en schut- en spuisluis te Dintelsas, 1957-1965. 4 omslagen N.B.: Zie ook inventarisnummers 394-400 en 414 e.v. 786 Stukken betreffende begroting van kosten, uitvoering en bespreking resultaten, 1957-1964. 787 Rapporten van het Waterloopkundig Laboratorium te Delft "Modelonderzoek afwatering Mark en dintel en schut- en spuisluis te Dintelsas", tevens rapport van het Ingenieursbureau D.H.V. te Amersfoort "Beschouwingen naar aanleiding van het Model onderzoek", 1961. 788 Rapport "Onderzoek naar waterbezwaar in de bouwput voor de schut- en uitwateringssluis te Dintelsas", van het Rijksinstituut voor Drinkwatervoorziening, 1963. 789 Rapport "Enige algemene technische gegevens van de sluis te Dintelsas" van het Ingenieursbureau D.H.V. ! te Amersfoort, 1965. 790-792 Besprekingsverslagen en correspondentie met bedrijven en (overheids-)instanties inzake voorbereiding, financiering, aanbesteding, uitvoering en oplevering (bijkomende werken) bestek. 2 omslagen/ 1 doos 790 Provinciale- en Rijkswaterstaat, Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, 1957-1968. 791 Gemeenten, 1959-1966. 792 Ingenieursbureau D.H.V. te Amersfoort en bedrijven, 1961-1969. (1 doos) 793 Stukken betreffende uitvoering van grondonderzoek door het Laboratorium voor Grondmechanica te Delft, 1961-1962. 1 omslag -54-4-795 Stukken betreffende grondaankoop/afkoop recht van aanwas van de gemeente Fijnaart en de Eigenaren van de Aanwassen onder Fijnaart en betreffende regeling pachtafstand, 1962-1963. 2 omslagen 794 Besluit van het Algemeen Bestuur inzake machtiging van het Dagelijks Bestuur tot het aankopen, verkopen, ruilen en het zonodig instellen van vorderingen tot het onteigenen van gronden, tevens Besluit van het Dagelijks Bestuur tot het aankopen van gronden, 1962. 795 Eigen verklaringen pachters inzake akkoordverklaring schadevergoeding en pachtafstand, 1963. 796-799 Stukken betreffende vergunningverlening door derden ten behoeve van bouw nieuwe schut- en spuisluis te Dintelsas, 1962-1967. 4 omslagen 796 Hoogheemraadschap Brabantse Bandijk voor de bouw van een schut- en spuisluis, het verleggen van de buitendijk, het aanleggen van een toegangsweg naar de sluis en het openen en sluiten van de sluis, 1962-1967. 797 Rentmeester van de Aanwassen onder Fijnaart voor het maken van een toegangsweg naar de sluis, 1963. 798 Provincie Noord-Brabant voor het maken van een uitweg ten behoeve van aanleg van een toegangsweg naar de in aanbouw zijnde sluis, 1963-1966. 799 Waterschap De Striene voor het aanpassen van een duiker in de Markdijk onder Fijnaart, 1963-1967. 801 Bestek, begroting en staten van wijzigingen, 1963. 1 omslag ? 804 Staten meer- en minderwerk en verrekenstaten (Bestek 19), tevens maandrapporten (Bestek 19, 20 en 23), 1964-1966. 1 omslag Het maken van een mechanische en electrische installatie voor een schut- en spuisluis ten oosten van de bestaande sluis te Dintelsas, (Bestek 20). ' N.B.: Zie ook inventarisnummer 804. | 805-806 Bestek, begroting en staten van wijzigingen, J 1963-1964. 2 omslagen -55-807 Stukken betreffende goedkeuring bestek door het Hoogheemraadschap Brabantse Bandijk naar aanleiding van bepaling in Besluit nummer 1206 d.d. 27 mei 1963 van genoemd waterschap, 1963-1964. 1 omslag N.B. : Zie ook inventarisnummer 796. 808-809 Correspondentie met diverse (overheids-)instanties inzake aanbesteding, uitvoering en oplevering bestek, 1963-1969. 2 omslagen 808 Ingenieursbureau D.H.V. te Amersfoort, 1963-1969. 809 Provinciale- en Rijkswaterstaat en Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, 1963-1967. 810-811 (Revisie-)tekeningen, ¦.¦¦•¦! 1964-1972. 2 dozen Het maken van een toeleidingskanaal ten behoeve van de in aanbouw zijnde sluis te Dintelsas (Bestek 23). N.B.: Zie ook inventarisnummers 786-789 en 804. 812-813 Correspondentie met bedrijven en overheidsinstanties inzake voorbereiding, financiering, aanbesteding, uitvoering en oplevering (bijkomende werken) bestek, 1964-1968. 2 omslagen 812 Besprekingsverslagen, tevens correspondentie met het Ingenieursbureau D.H.V. te Amersfoort en de aannemer van het bestek, 1964-1967. 813 Correspondentie met overheidsinstanties, 1964-1968. 814 Bestek, begroting en staten van wijzigingen, 1965. 1 omslag 815 Stukken betreffende goedkeuring bestek door het Hoogheemraadschap de Brabantse Bandijk naar aanleiding van Besluit nummer 1206 d.d. 27 mei 1963 van genoemd waterschap, 1965. 1 omslag 816 Staten meer- en minderwerk, tevens verrekenstaten, 1966. 1 omslag + Standdaarbuiten - Stampersgat (Bestekken 22. 22a en 22b). -56-Het verbreden en verdiepen van de Mark en het op diepte brengen van een gedeelte van de Mark onder Oud- en Nieuw-Gastel, Fijnaart en Standdaarbuiten (Bestek 22). 817-818 Correspondentie met (overheids-)instanties en bedrijven inzake aanbesteding, uitvoering en oplevering (bijkomende werken) bestek, 1962-1975 (1977). 2 omslagen 817 Correspondentie met overheidsinstellingen, 1962-1975 (1977). 818 Besprekingsverslagen, tevens correspondentie met het Ingenieursbureau D.H.V. te Amersfoort, de aannemer van het bestek en bedrijven, 1965-1971. 819 Bestek, begroting en staten van wijzigingen, 1966. 1 omslag 820-824 Stukken betreffende aan-, verkoop en ruil van gronden, tevens betreffende regeling pachtafstand, 1966-1972. 5 omslagen 820 Eigen verklaringen pachters inzake akkoordverklaring schadevergoeding en pachtafstand, tevens verklaringen van eigenaren betreffende het al dan niet plaatsen van afrasteringen door het heemraadschap op scheiding van aangekochte gronden, 1966-1968. 821 Besluiten van het Dagelijks Bestuur inzake het aan- en verkopen en ruilen van gronden ten behoeve van uitvoering bestek, (1962) 1967-1971. 822 Stukken betreffende verkoop gronden onder Fijnaart en Oud- en Nieuw-Gastel, 1967-1972. 823 Notariële akten grondaankoop/grondruil, 1967-1974. 824 Stukken betreffende aanbieding door het waterschap de Striene van een gedempte afvoergeul, voorheen gebruikt ten behoeve van het gemaal van het voormalige waterschap de Oude Appelscha, 1971. 825 Weekstaten, staten meer- en minderwerk en verrekenstaten, 1967-1970. 1 omslag Het maken van oeverbeschermingen en het planten van riet onder Standdaarbuiten - Stampersgat (Bestekken 22a en b). -57-N.B.: Zie ook inventarisnummers 817 en 818. 826 Bestek 22a, aanbesteding, gunning en weekrapporten, 1970-1971. 1 omslag 827 Bestek 22b, aanbesteding, gunning en weekrapporten, 1971-1972. 1 omslag + Stampersgat - Dintelsas (Bestekken 27. 27a en b) . Het verbreden, verdiepen van de Dintel onder Dinteloord, Fijnaart en Oud- en Nieuw-Gastel (Bestek 27). 828-830 Stukken betreffende aankoop en ruil van gronden, tevens betreffende regeling pachtafstand, 1963-1971. 3 omslagen 828 Notariële akten grondaankoop/grondruil, tevens correspondentie met de Hypotheekbewaarder te Breda inzake eigendomsrechten onder Fijnaart, 1963-1970. 829 Eigen verklaringen pachters inzake accoordverklaring schadevergoeding en pachtafstand, tevens Besluiten Dagelijks Bestuur inzake uitbetaling schadeloosstelling aan pachters, 1970-1971. 830 Besluiten van het Dagelijks Bestuur inzake het aankopen en ruilen van gronden ten behoeve van uitvoering bestek, 1970-1976. 831-835 Besprekingsverslagen en correspondentie met (overheids-)instanties en bedrijven inzake voorbereiding, financiering, aanbesteding, uitvoering en oplevering bestek, 1965-1976. 5 omslagen 831 Verenigde Coöperatieve Suikerfabrieken te Stampersgat inzake aanleg haven en aankoop gronden ter plaatse van de suikerfabriek, 1965-1972. 832 Besprekingsverslagen, tevens correspondentie met het Ingenieursbureau D.H.V. te Amersfoort, 1967-1972. 833 Waterschappen, gemeente Fijnaart en bedrijven, 1968-1973. 834 Provinciale en Rijkswaterstaat en Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, 1969-1973 (1978). 835 Aannemer van het bestek Haukes en Zoon te Kerkendam, 1967-1972. -58-836 837 838 839 840 841 842 843-848 Bestek, begroting en staten van wijzigingen, 1969-1971. Weekrapporten en staten meer- en minderwerk, tevens verrekenstaten, 1971-1974. Het maken van oeveraanstortingen en kraagstukken tussen Stampersgat en Dintelsas (Bestek 27a). Bestek, begroting en staten van wijzigingen, 1974-1976. -59-847 Rijkswaterstaat, 1973-1978. 848 Provincie Noord-Brabant, 1973-1979. 849 Bestek, begroting en staten van wijzigingen, 1974-1975. 1 omslag 850 Staten meer- en minderwerk, bouwvergaderingen en maandrapporten, 1975-1976. 1 omslag Stukken betreffende vergunningverlening door het Hoogheemraadschap de Brabantse Bandijk voor het afgraven van het zanddepót op de Markdijk West (leggernummer S100) onder Prinsenbeek, 1976. 1 omslag Verdediging linkeroever van de Mark tussen Breda en zwaaikom Markkanaal (Bestek ongenummerd) (Niet doorgegaan). 852 Stukken betreffende opneming van het werk in het werkenbestand | van de Dienst voor Aanvullende Civieltechnische Werken ¦1 (D.A.C.W.), 1976. 1 omslag .: Inventaris en het archief aanpassings- en verbeteringswerken Roode Vaart. j + Algemeen. N.B.: Zie ook inventarisnummer 878b. | 853-857 Correspondentie met derden en rapportage Technische Dienst betreffende voorbereiding, financiering en uitvoering aani passings- en verbeteringswerken Roode Vaart (o.m. demping I haven van Zevenbergen, aanpassing sluis Roode Vaart en verbetering Roode Vaart) en het stichten van industrieterreinen, c.q. onderzoek naar de waterstaatkundige toestand van de Roode Vaart ten gevolge van afsluiting van het Hollands Diep, < 1958-1974. 5 omslagen 1 853 Provinciale Waterstaat en Provinciale Planologische j Dienst, 1958-1972. ¦j 854 Gemeente Zevenbergen en Klundert, * 1958-1969. ; N.B.: Zie ook inventarisnummers 870, 881 en 882. 855 Ingenieursbureau Dwars, Hederick en Verheij en - eigen rapportage, -: 1959-1971. -60-N.B.: Zie ook inventarisnummer 892. 856 Rijkswaterstaat en Provinciale Commissie Aanpassingswerken, 1961-1967. N.B.: Zie ook inventarisnummer 891 i 857 Waterschap de Striene, de Brabantse Bandijk en de ¦ Kamer van Koophandel te Breda, 1964-1974. ¦1 j 858-861 Stukken betreffende subsidiëring aanpassings- en verbeteringswerken door gemeente, provincie en rijk, 1958-1977. 858 Provincie Noord-Brabant, 1958-1971. I :v 859 Ministerie van Sociale Zaken (en Volksgezondheid), o.m. correspondentie met het Hoofd District Zuid voor 1 Aanvullende Civieltechnische Werken (D.A.C.W.), :) 1960-1977. , N.B.: Zie ook inventarisnummer 869. '¦'* 860 Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 1963-1973. i N.B.: Zie ook inventarisnummer: 891. l 861 Gemeente Zevenbergen, | 1968-1971. , 862-863 Uittreksels notulen van de vergaderingen van het Algemeen en j Dagelijks Bestuur, tevens rapportage ten behoeve van het ? Algemeen en Dagelijks Bestuur ten aanzien van aanpassingsen verbeteringswerken Roode Vaart, 1 .¦ 1960-1974. 862 Dagelijks Bestuur, 1960-1970. i 863 Algemeen Bestuur, 1964-1974. 864 Vergunning verleend door Rentmeester der Domeinen te Breda voor het doen van grondboringen nabij de Roode Vaart ten behoeve van aanpassingswerken Roode Vaart, 1964. 865-867 Stukken betreffende aan-, verkoop, ruil en onteigening van gronden en regeling pachtafstand, 1965-1973. N.B.: Zie ook inventarisnummers 881, 882 en 896. t -61-865 Besluiten van het Algemeen Bestuur inzake machtiging van het Dagelijks Bestuur tot het aan-, verkopen en ruilen van gronden en het zonodig instellen van vorderingen tot het onteigenen van gronden, tevens Besluiten van het Dagelijks Bestuur tot het aankopen van gronden, 1965-1972. 866 Notariële akten grondaankoop, 1968-1973. 867 Eigen verklaringen pachters inzake accoordverklaring schadevergoeding en pachtafstand, 1969-1970. 868 Correspondentie met bedrijven inzake consequenties uitvoering Deltawerken voor waterbeheersing Roode Vaart, c.q. behandeling verzoeken van bedrijven voor het verkrijgen van uitkeringen krachtens de Deltaschadewet, 1967-1975. 1 omslag + Roode Vaart Noord (Bestek I). 869 Stukken betreffende voorbereiding verbetering van de Roode Vaart, ten noorden van Zevenbergen en subsidiëring betreffende onderzoek door het Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid (Plan niet uitgevoerd), 1943-1965. 1 omslag N.B.: Zie ook inventarisnummer: 859. 870 Stukken betreffende verlening van een bijdrage in de kosten van de aanleg van een industrieterrein langs de Schansdijk aan de gemeente Zevenbergen in verband met realisering verbetering van een gedeelte van de Roode Vaart Noord bij aanleg genoemd terrein door de gemeente, 1951-1969. 1 omslag '1-872 Stukken betreffende vergunningverlening door derden ten behoeve van uitvoering bestek, 1965-1977. 2 omslagen 871 Waterschap De Striene voor het graven en dempen van waterleidingen en het maken van een duiker, besluit d.d. 1 februari 1969. 1965-1969. 872 Rijkswaterstaat voor het verbreden en verdiepen van een vaargeul en het hebben van een havendam onder Klundert, besluit d.d. 3 oktober 1969, 1965-1977. 873-876 Correspondentie met overheidsinstanties, aannemer van het bestek en diverse bedrijven inzake aanbesteding, gunning, uitvoering, oplevering (bijkomende werken) bestek en afwerking put Sanders, 1965-1978. 4 omslagen -62-873 Bedrijven, 1965-1970. 874 Provinciale Waterstaat en Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, 1966-1978. 875 Aannemersmaatschapij Mol-Visser, 1969-1978. 876 Firma Schapers en Zoon, 1974-1978. 877 Bestek (Het verbreden en verdiepen van de Roode Vaart Noord, alsmede van het toeleidingskanaal van de sluis Roode Vaart naar het Hollands Diep onder Zevenbergen en Klundert, inclusief demping zandput Landekensdijk "put Sanders" en bijkomende werken), 1965-1978. 1 omslag 'j 878a Weekstaten en staten meer- en minderwerk, 1969-1971. 1 omslag 878b Besluit van de vergadering van hoofdingelanden inzake machtiging aan het Dagelijks Bestuur tot het voeren van een rechtsgeding met de Aannemerscombinatie Mol-Visser en het voeren van toekomstige (noodzakelijke) rechtsgedingen met aannemers van andere bestekken betreffende aanpassingswerken Mark en Roode Vaart, 1970. 3 stukken -f Roode Vaart Zuid (Bestek 1) . 879 Bestek (Het slopen van de sluis te Nollekenssas, het verdiepen van de Roode Vaart en het maken van een damwand onder Zevenbergen), 1966-1968. 1 omslag 880 Stukken betreffende aanbesteding en gunning bestek, tevens betreffende behandeling verzoek van Monumentenzorg om beschikbaarstelling van de sluis na afbraak, 1968. 1 omslag + Haven van Zevenbergen. 881-884 Stukken betreffende demping haven van Zevenbergen en verkoop gedempte haven aan de gemeente Zevenbergen, 1946-1971. 4 omslagen 881-882 Voorbereiding, financiering en verkoop, 1946-1971 (2 omslagen). 881 1946-1967. 882 1968-1971. N.B.: Zie ook inventarisnummer 865. 883 Vergunningverlening ten aanzien van de demping haven van Zevenbergen, d.d. 2 oktober 1969, K.nummer 46, 1969. -63-884 Ingebruikname en werking duiker in gedempte haven, 1970-1971. N.B.: Zie inventarisnummer 899. 885 Stukken betreffende onderzoek naar eigendomsrechten en betreffende (afkoop) onderhoudsplicht inzake bruggen, muurwerken, trappen en beschoeiingen van de haven van Zevenbergen, met retro-acta<üi'f-1824, 1827, 1913.^1948-1968. 1 omslag ¦1 886-889 Stukken betreffende tfnderzoek naar instorting van kademuren • in de haven van Zevenbergen, uitvoering van herstelwerkzaamheden en afwikkeling schadeclaims van derden ten gevolge van instorting muren, j 1959-1962. *• omslagen 886 Stukken betreffende onderzoek naar de schuldvraag i c.q. juridische aspecten, tevens stukken betreffende ¦ij i het aanbrengen van noodvoorzieningen, 1960-1962. ¦ ? ¦] 887 Correspondentie met Wet Risico te Amsterdam en ' mr. P.J.A. Heemskerk te Breda betreffende schadeaanspraken van derden, j 1960-1961. 888 Rapporten van de Technische Commissie van onderzoek .¦¦¦ naar omstandigheden welke de oorzaak waren van de ; instorting kademuren, opgemaakt voor gezamenlijke rekening van de gemeente Zevenbergen en het heemraadschap, ¦;.. 1960-1962. ^ 889 Uitvoering herstelwerkzaamheden door Aannemingsbedrijf Th. Blij levens te Oosterhout, j 1961-1962. 890 Geschiedkundig overzicht van de haven van Zevenbergen opgemaakt door archivaris A. Delahaye op verzoek van het heemraadschap en de gemeente Zevenbergen, 1961-1963. 1 omslag + Sluis Roode Vaart (Bestekken 1 en 2) . -64-892 Ingenieursbureau D.H.V. te Amersfoort, 1967-1975. 893-894 Stukken betreffende vergunningverlening door derden ten behoeve van uitvoering bestek, 1968-1970. 2 omslagen 893 Hoogheemraadschap Brabantse Bandijk, voor het verleggen van de buitendijk, het maken van een buitenhoofd, het slopen van de bestaande en het bouwen van een nieuwe sluis, 1968-1970. 894 Gemeente Klundert voor het gedeeltelijk veranderen van de schutsluis, 1970. 895 Bestek, begroting en staat van wijzigingen, 1969. 1 omslag ¦;¦'.¦ ¦! 896 Stukken betreffende aankoop gronden van de Staat (Domeinen) en van M. Proper te Moerdijk ten behoeve van uitvoering aanpassingswerken sluis Roode Vaart, 1969-1970. 1 omslag N.B.: Zie ook inventarisnummers 865 - 867. Het maken van een mechanische en electrische installatie ten behoeve van uitvoering aanpassingswerken sluis Roode Vaart (Bestek 2). 897 Bestek en staat van wijziging, 1969. 1 omslag 898 Besprekingsverslagen en correspondentie met Ingenieursbureau D.H.V. te Amersfoort inzake aanbesteding, gunning, uitvoering en oplevering, 1969-1975. 1 omslag Documentatie. 899 Persberichten Markverbetering en verbetering Roode Vaart, tevens publicatie van de gemeente Zevenbergen naar aanleiding van demping haven van Zevenbergen "De Haven van Zevenbergen", 1934-1971. 1 omslag Ad Afd. III-2 04 Archief Heemraadschap van Mark en Dintel 2e gedeelte 900. "Herinnringen aan het Heemraadschap van de Mark en Dintel", op band vastgelegde notities van mevrouw A.V.M, de Vries over de historie van het heemraadschap van Mark en Dintel, vastgelegd in 1987 en schriftelijk uitgewerkt. 1 omslag N.B. De bandrecorder-tape is opgenomen bij de afdeling Beeld en Geluid, aanwinstnr. 1995-Mevr. De Vries kwam in december 194 3 als assistent-griffier in dienst van het heemraadschap. Bij de incorporatie in het waterschap West-Brabant in 1977 (later Hoogheemraadschap West-Brabant) werd zij medewerkster van de afdeling Bestuurlijk Juridische Zaken. Aanwinst 1995-3 9. 901-907. Notulen van de verenigde vergaderingen, met bijlagen, 1963-1968. Gestencild, ingebonden. 7 delen N.B. /n de veren/gde vergadering hadden z/ft/ng de hoogheemraden en a/gevaard/gden van de waterschappen en gemeenten. 901. 1963. 902. 1964 juni 8. 903. 1964 december 18. 904. 1965. 905. 1966. 906. 1967. 907. 1968. -65-Lijst van op termijn te vernietigen stukken. 1. Verzamelloonstaten ten behoeve van Inspectie der Belastingen en Bedrijfsvereniging, 1945 - 1976. (VW 2025) 1 omslag 2. Opgaven bijdrageregeling I.Z.R., 1973 - 1976. (VW 2025) 1 omslag 3. Opgaven ten behoeve van A.B.P. inzake hoogte pensioengrondslag, 1934 - 1976. (VW 2025) 1 omslag 4. Stukken betreffende toepassing 1% regeling I.Z.R. 1984 - 1990. (VW 1993 - 1996) 1 omslag 5. Verzamel intree- en uittreeberichten, 1967 - 1973. (VW 2025) 1 omslag 6-8 Geldleningen 1954 - 1975. (VW 5 jaar na aflossing van de lening) 1 omslag 9. Verzamelloonstaten personeel, 1941 - 1975. (VW 2025) 2 dozen -66-Lijst van vernietigde stukken Mark en Dintel Classificatie- Omschrijving Hoofdstuk en I nummer nummer vernietigingslijst .0 St. betreffende wijziging Algemeen Waterschaps- A 2.3 reglement voor Noord-Brabant, 1958-1975. ' .07 Stukken betreffende voorbereiding en toezending A 2.5, A 2.6 jaarverslagen, :.r] 1971-1975. .07.1 Stukken betreffende opgaaf gegevens ten aanzien A 2.6 van oppervlakten gebouwd en ongebouwd ten behoeve ¦ van regeling vertegenwoordiging in het waterschap West-Brabant na de incorporatie, 1974-1975. .i :¦' ¦ .07.12 Diverse voor kennisgeving aangenomen rapporten A 2.8 betreffende de infrastructuur van Noord-Brabant, Hl 1952-1974. y.:| Diverse voor kennisgeving aangenomen streek-, A 2.8, B 55 structuur-, bestemmingsplannen, 1963-1974. ¦^ .07.2 Circulaires van het Rijk en de Provincie Noord- A 2.8 Brabant inzake uitvoering bijzondere verordeningen in oorlogstijd en regeling vergoeding van :ï wederopbouwkosten, 1940-1955. ::j Stukken betreffende oprichting en opheffing van A 2.8 ij waterschappen in (West-)Friesland, •'¦" 1960-1972. Voorontwerp-wet inzake regeling tussen gemeenten A 2.8 1 (Wet gemeenschappelijke regelingen), i-'-l 1970. Nota van de Studiecommissie Waterschappen inzake A 2.3 ' "] i beheer Noordzeekust in verband met rijksbijdrage j waterkeringen, 1971. i .07.351. Stukken betreffende aan-, verkoop, huur en verhuur A 2.5, A 2.9, '¦''* van gronden, tevens betreffende verhuring van B 5, 7, 8 jacht- en visrecht, j 1933-1977. j Circulaires van de Provincie Noord-Brabant en de A 2.3 Kamer van Binnenvisserij inzake verpachting viswater en ontwikkeling visserij, -¦¦] 1934-1971. -67-07.351.5 Stukken betreffende afsluiting en opzegging van B 9, B 17 verzekeringen ten aanzien van schade aan eigendommen van het Heemraadschap en betreffende afwikkeling schadeclaims, 1910-1977. Kennisgevingen ingevolge de Hinderwet en de B 10 daarop betrekking hebbende correspondentie met en adviezen aan de diverse gemeenten, 1969-1976. .07.352 Verstrekte inlichtingen aan derden ten behoeve A 2.5 van statistiek waterschapsfinanciën, 1930-1976. Stukken betreffende verzekering tegen fraude en A 2.15, B 11 diefstal bij de Frauderisico-Onderlinge van Gemeenten, 1940-1971. .07.352.11/18 Circulaires van de Provincie Noord-Brabant inzake A 2.3, B 12 inrichting begroting, rekening en boekhouding, tevens stukken betreffende voorbereiding begroting, 1932-1972. Bijlagen der rekeningen betreffende de jaren 1933-1976, voor zover dit betrof, betaling- en inningsopdrachten, kruisposten inkomsten en uitgaven, kasstaten, kasboeken, staat IV., dagboeken van inkomsten en uitgaven, staten liquideitspositie, dagstencils, dagafschriften giro en bank, ponsconcepten, kohieren, scheepvaartlijsten (ontvangen scheepvaartrechten), 1932-1976. .07.352.6 Stukken betreffende kasbeheer, om.processen- B 19, 20 verbaal van kasopneming, kasopnamestaten, lijsten inkomsten en uitgaven kleine kas, 1932-1976. -68-Stukken betreffende de aanschaf van boeken, het A 2.5, B 23, aangaan en opzeggen van abonnementen, 1950-1977. 24, 28 I Begrotingen en rekeningen van het Gemeen- A 2.5, A 2.15 schappelijk Archivariaat Nassau Brabant, tevens vastgestelde lijst van voor vernietiging in aanmerking komende stukken van het Ministerie van ! W.V.C, ter kennisname toegezonden, 1959-1975. j .07.353.7 Stukken betreffende verzekering, onderhoud, B 4, B 23-26 ¦' gebruik en schade var ingen directieboot Mark en Dintel en betreffende aanschaf, verzekering en :^ verkoop van de directieboot Henri en motorvlet j de Fried, 1935-1976. I .07.354 Stukken betreffende onderhoud en verhuring van B 7, 26 dienstwoningen en betreffende aanleg van nutsvoorzieningen, « 1936-1976. .07.36 Stukken betreffende te betalen belastingen, om B 30 | verzoeken om vermindering en vrijstelling, ,| 1940-1976. I .07.4/5 Correspondentie met derden en Heemraden inzake te A 2.5 ] beleggen vergaderingen, te houden excursies en ' het opmaken van notulen, 1933-1948. U Stukken betreffende de verkiezing van Hoofdin- B 31, 32 ::':] gelanden, om kandidaatslij sten, bekendmakingen, eigen verklaringen, staten houdende opgaaf van ] stemgerechtigde ingelanden, besluiten van het I Dagelijks Bestuur inzake aanwijzing van de griffier-penningmeester voor het in ontvangst nemen van kandidaatslij sten, I 1933-1971. ' Aanbevelingslijsten ten behoeve van benoeming van B 31 Heemraden, ] ¦ 1935-1966. ¦ Circulaires van derden inzake aanwijzing bestuurs- A 2.3, 2.5, leden waterschappen door gemeenten, bezoldiging en B 37 i presentiegelden bestuursleden, tevens verstrekte i inlichtingen, dankbetuigingen, uitnodigingen voor vergaderingen en excursies, 1935-1975. f Stukken betreffende collectieve organen en A 2.15 J instellingen, om jaarverslagen, statuten, reglement, enquêtes, uitnodigingen, notulen van de ] (bestuurs-)vergaderingen, ;] 1955-1974. -69-07.85 Stukken betreffende verlening van een financiële A 2.3 bijdrage aan het Instituut voor Bestuurswetenschappen, 1963-1964. ,08 Individuele personeelsbescheiden, om werklijsten, B 40 dankbetuigingen, aanvragen om diverse vergoedingen, verzoeken om uitbetaling van voorschotten en vrijstelling van militaire dienst, mededelingen van het GAK inzake werk hervatting, verzoeken om opgave huurwaarde en toezending legitimatiebewijzen, tevens betreffende aanschaf van dienstkleding, 1934-1976. .08.17 Stukken betreffende het Algemeen Waterschapsambte- A 2.3 narenreglement Noord-Brabant, tevens regelingen van derden inzake rechtstoestand personeel, 1965-1975. Statuten en reglement van de R.K. Ambtenaren- A 2.2, 2.15 vereniging, tevens notulen van de vergaderingen van het Centraal Georganiseerd Overleg en Landelijke Hoofdgroepen, 1968-1974. .08.02 Circulaires van de Provincie Noord-Brabant inzake A 2.3 personeelsformatie en functioneel leeftij ds-ï ontslag, ¦ 1945-1966. Stukken betreffende inschakeling en vergoeding B 41 praktikanten, 1972-1975. .08.03 Regelingen van derden t.a.v. (uitvoering) A 2.3, B 40 instructies voor kantonniers en werklieden en betreffende uitvoering hiervan door het heemraadschap, 1923-1948. Circulaires van de Provincie Noord-Brabant inzake A 2.3 het dragen van insignes, geheimhoudingsplicht, het lidmaatschap verboden verenigingen, en het geven van vrijaf op nationale feestdagen, 1936-19 3. .08.741 Circulaires van derden inzake salarismaatregelen, A 2.3 vakantieuitkering, overwerk, opzet salarisadministratie en werkloosheidwet, 1934-1976. -70-Staten overwerk sluispersoneel, verzamelloonstaten B 42 en salarisstroken (betr. personeel geboren voor 1920). 1967-1971. .08.742 Circulaires van derden inzake reis- en verblijf- A 2.3 kosten, verplaatsingskosten, kindertoelagen en I vakantieuitkeringen, tevens regelingen van ¦ derden terzake, 1942-1975. i .08.742.5 Stukken betreffende de (uitvoering) Interimrege- A 2.5, B 42 ling Ziektekosten Ambtenaren (I.Z.R.), om s jaarlijkse afrekening van de Provincie Noordj Brabant inzake aandeel in de kosten, berekening ' premies, mutatiegegevens personeel, besluiten van het Dagelijks Bestuur betreffende uitkering tege-3 moetkoming in de ziektekosten, lijsten deelnemers, ¦;; aanmeldingsformulieren en mutatiegegevens personeel, :¦.] 1961-1976. ¦¦j -v;-';.v .08.743 Circulaires van derden in verband met uitvoering A 2.3, B 42 i pensioenwet en sociale verzekeringswetten, om bepaling hoogte pensioengrondslag, verrekening pensioenbijdrage, 1934-1975. :| Stukken betreffende toetreding, uitvoering en A 2.15, B 42 ;;! beëindiging van de collectieve ongevallenverzekening van het personeel en bestuurleden, tevens :) notulen van de algemene ledenvergadering van de :¦¦{ Ongevallen-Risicoverzekening voor waterschappen, ¦'¦¦' 1953-1974. Geleidelij sten bij opgaaf bijdragegrondslag B 42 :] A.B.P., » 1957-1965. Staten af te dragen premies sociale verzekerings- B 42 ! wetten, tevens kinderbijslagdeclaraties, ] 1959-1975. j .08.8/9 Agenda's en notulen van de Studiekring voor Water- A 2.15 ¦ staatsrechten, Waterschapsbeheer en het Instituut ' van Bestuurswetenschappen, 1953-1974. -71-1.2 Circulaires van derden inzake aanbesteding en A 2.3 subsidiëring van (Openbare)werken, aankoop van gronden, werkverruiming en taak en werkwijze van de Provinciale Commissie van Werkgelegenheid, 1940-1973. Correspondentie met de Coöperatieve Beetwortel- A 2.3 suikerfabriek te Zevenbergen en de Verenigde Suikerfabrieken te Dinteloord inzake betaling kosten van door het Heemraadschap verricht baggerwerk, 1950-1956. -1.3 Stukken betreffende verruiming gemeentelijk be- A 2.8 I lastinggebied, ¦I 1966-1969. Verstrekte inlichtingen door inliggende water- A 2.5 schappen ten behoeve van verdeling rijksbijdrage in waterschapslasten, 1968-1972. : -1.311 Stukken betreffende verrekening van kosten ver- B 60 I > bonden aan de mechanische leggeradministratie en centrale invordering van waterschapslasten ten 3 behoeve van inliggende waterschappen, | 1956-1975. Stukken betreffende kosteloze raadpleging van B 60 kadastrale bescheiden ten behoeve van opmaak ¦i legger, 5 1958-1973. Verstrekte inlichtingen door inliggende water- A 2.5 .';¦ schappen ten behoeve van de omslagheffing, I 1958-1975. -72-Aanmaningen en dwangbevelen ten behoeve van inning B 58 waterschapslasten, tevens stukken betreffende betekening dwangbevelen, 1965-1975. Stukken betreffende restitutie en vrijstelling B 57 aanslag waterschapslasten, 1966-1969. -1.35/-1.38 Regelingen van derden inzake recognito's en Leges- A 2.3 verordening, :: 1966. -1.7 Circulaires van de Provincie Noord-Brabant inzake A 2.3 :, invulling Waterstaatswet, Wrakkenwet en wijziging ¦ reglement op de Waterleidingen, 1934-1951. Weekrapporten van de waterbouwkundige, A 2 . 6 1943-1949. Ontwerp-wet inzake verontreiniging oppervlakte- A 2.3 water, ontwerp-verordeningen inzake bestrijding ;x; verontreiniging oppervlaktewater in Noord-Brabant v;l| ;¦; ¦•¦ ;¦;¦; en grondwateronttrekking, tevens ontwerp-reglement op de gemeentelijke drainages, ::, 1964-1975. .,.j Nota politiedwang van de Provincie Noord-Brabant, A 2.3 ** 1976. x| -1.710.12 Verstrekte en ontvangen inlichtingen inzake peil A 2.3, A 2.5, :;i van de rivier, boezembeheer en aantal uitgevoerde A 2.6 lozingen te Dintelsas, tevens klachten over de ;| waterstand, i;';i| 1935-1976. j , -1.710.3 Circulaires en ontvangen inlichtingen van derden A 2.3, A 2.5 ¦,¦:] inzake problematiek afvalwaterzuivering en berekeningsmethode ten aanzien van bepaling van vervuilingswaarde van industrieel afvalwater, ] 1941-1972. : ¦] Stukken betreffende regeling van de zuive rings taak A 2.8 bij andere waterschappen (buiten de Provincie i Noord-Brabant), .¦ ! ¦' 1947-1971. -73-1.710.36 Stukken betreffende vergunningverlening aan derden A 2.4, B 52 voor het onttrekken van water uit en het lozen van water op de Mark en Dintel en Roode Vaart, om tijdelijke, geweigerde en ingetrokken vergunningen, vergunningen niet vereist c.q. niet benodigd, 1934-1975. N B : Zie noot onder .1.711.36. Stukken betreffende bepaling vervuilingswaarde B 52 bedrijven, c.q. bepaling bedrag dat op bedrijven met een lozingsvergunning verhaald zal worden, 1965-1970. m 9/ Inschriifbiljetten van aannemers aan wie het werk A 2.3, A 2.14 711 3 (oevervirbetiringen) niet is gegund, tevens stukken " betreffende uitvoering van onderhoudswerkzaamheden aan de oevers van de Mark en Dintel en Roode Vaart naar aanleiding van klachten grondeigenaren, 1952-1975. , , n n Stukken betreffende beschadiging loswal van de B St. Maartenspolder t.g.v. gebruik van een dragline door Aannemingsbedrijf van Alphen te Ulvenhout, 1968. . . A 2 3 Circulaires van derden inzake botulisme- en rattenbestrijding, 1976. -74-Stukken betreffende oplossing klachten van A 2.3 A.J. Roelands te Prinsenbeek over detailontwatering Looyenspolder, 1976. -1.712 Stukken betreffende (controle op) overtredingen van de bepalingen van het Reglement Watergangen en de Keur van het Heemraadschap t.a.v. om het overtreden van de vaarsnelheid, het storten van vuil op de oevers van de Mark en Dintel en het ongeoorloofd afmeren van boten, 1960-1974. Stukken betreffende de schouwvoering, om rapporten B 63 uitnodigingen/verslagen, excursies, 1970-1976. -1.73 Circulaires van Rijks- en Provinciale Waterstaat A 2.3 inzake dijkbewaking, 1938-1966. Concept-rapport van de Technische Adviescommissie ] voor de waterkeringen "Leidraad voor constructie :i : 3 en beheer gasleidingen in en nabij waterkeringen:, 1952-1973. : i Stukken betreffende de bestrijding van muskus- A 2.3, A 2.15 j ratten, om verslagen en kwartaaloverzichten van de commissie Muskusrattenbestrijding en circulaires van de Provincie Noord-Brabant, ! 1952-1976. ' Bekendmakingen inzake ontwerp-legger waterkeringen, A 2.3 1958. i -1.78 Ontgrondingsverordening Noord-Brabant (Provinciaal A 2.3, B 70 blad Noord-Brabant 1971 nr. 121), tevens stukken j betreffende advisering t.a.v. door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant te verlenen ontheffingen t.a.v. bepalingen in genoemde verordening, 1968-1971. I Nota van de Provinciale werkgroep zandwinning in A 2.8 : 3 Noord-Brabant "Zand een brandend probleem", 1974. ¦¦ ¦! ¦ I -1.79 Stukken betreffende advisering aan de Provincie B 71 Noord-Brabant inzake ruilverkavelingsaanvraag i van de Noord-Brabantse Christelijke Boerenbond, I 1956-1970. -75-Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant A 2.8 inzake vaststelling Wegenplan voor Noord-Brabant (Provinciaal blad nr. 4 1961), 1961. -1.813 t/m Stukken betreffende onderhoud en reiniging van de A 2.3, A 2.14 -1.813.35 rivier, om berging van gezonken schepen en mijnen, inschrijfbiljetten van aannemers aan wie baggerwerken niet zijn gegund en bestrijding ijs op de rivier, 1935-1969. Uittreksels kadastrale kaarten en overzichtskaart A 2.11 vaarwegen in Nederland, 1943,1976. Reglement van Politie voor de Rijnvaart en A 2.3 Provinciaal Reglement op de Waterleidingen, 1960-1976. Ontwerp Vaarwegennota, A 2.3 1976. -1.813.36 Stukken betreffende vergunningverlening aan derden A 2.4, B 66 voor het hebben van los- en laadplaatsen en tijdelijke bruggen, het storten van specie, het houden van wedstrijden, het leggen van leidingen en het venten op de rivier, om tijdelijke, geweigerde en ingetrokken vergunningen, vergunningen niet vereist c.q. niet benodigd, 1938-1976 (1980). -76-1.813.72/ Stukken betreffende afhandeling verzoeken om A 2.3 -1.813.73 verlaging, restitutie, verrekening en regeling scheepvaartberichten, tevens stukken betreffende admissieverlening aan beurtschippers (vervallen), ! 1909-1975. Staten houdende opgaaf ontvangen scheepvaartberichten, tevens controlelijsten scheepvaart-V'i rechten, ' 1932-1976. Stukken betreffende de bouw, onderhoud en A 2.3, A 2.6, '¦; ; bediening inlaatduiker te Oosterhout, om A 2.14, B 13 ! staten verrekenbare hoeveelheden materiaal, staten van uitgaven, en declaraties, r;i 1933-1977. ¦ Stukken betreffende het plaatsen en verwijderen B 49 van meerpalen, 1934-1966. ;;:;;¦} Stukken betreffende uitvoering van herstel- en :i onderhoudswerkzaamheden aan sluizen en remmingwerken te Dintelsas, Roode Vaart en Nollekenssas, i om offertes waar niet op in is gegaan, declaraties, weekrapporten, termijnberekeningen en levering materialen, ¦ ^ 1944-1975. < Stukken betreffende afhandeling verzoeken van de A 2.3 * Kamer van Koophandel en schippers om verhoging van de tijdelijke brug over de Roode Vaart en bej:;l treffende regeling vervanging bediening brug, ixl 1945-1971. Stukken betreffende electriciteits- en water- B 26 ¦ v-j voorziening sluizen, ;|j 1945-1976. ,,,, -1.818.1/ Stukken betreffende de schouwvoering over Mark B 63, B 64 ïJ -1.818.2 en Dintel en Roode Vaart, -•' 1951-1967. -77-Lijst van vernietigde stukken Aanpassings- en Verbeteringswerken Mark en Dintel en Roode Vaart. Classificatienummer Omschrijving Hoofdstuk en nummer vernieti^ingslij st .07.28 .07.3 t/m .07.351.52 Verstrekte gegevens ten behoeve van uitkering en opstelling van begrotingsbij dragen door derden, 1940-1976. Declaraties en correspondentie met derden inzake declaraties, 1940-1980. Bijlagen bij afrekeningen van de Nederlandse Heidemij, om weekstaten met opgaaf gegevens t.a.v. lonen, werkuren, geboortedata, 1945. Stukken betreffende uitbetaling c.q. verrekening van subsidies door overheidsinstanties, 1959-1975. -78-Stukken betreffende toestemmingverlening aan de A 2.3 gemeente Fijnaart voor het tijdelijk gebruik van de toegangsweg naar de nieuwe sluis te Dintelsas, tevens betreffende bestrijding misbruik van genoemde weg door pachters die uitwegen op de weg, 1967-1968. Correspondentie met derden inzake regeling recht A 2.3 van uitweg t.b.v. eigenaren van door het Heemraadschap terugverkochte gronden, 1969-1970. ¦ .07.352 Correspondentie met de Provincie Noord-Brabant en B 21 Rijkswaterstaat inzake verrekening Provinciale 5 en Rijksbijdrage in kosten werkfondslening, I tevens correspondentie met het Ministerie van Financiën inzake het verkrijgen van voorschotten en het aflossen van de lening, | 1944-1973. j .07.353 Stukken betreffende de aanschaf van materialen, B 24 'I 1969-1970. .07.354 Stukken betreffende onderhoud terreinen, B 26 I 1951-1967. .07.36 Correspondentie met derden inzake door het B 30 Heemraadschap te betalen belastingen, ¦i] 1948-1971. .07.8 Uitnodigingen, dankbetuigingen, geleidebrieven A 2.5, A 2.13 >:| en verstrekte inlichtingen, Ij 1947-1970. , -1.2 Circulaires van het Ministerie van Sociale Zaken, A 2.3 1 de Provincie Noord-Brabant en Rijksdienst voor uitvoering van werken in werkverschaffing, inzake uitvoering en subsidiëring werken in werkij verschaffing, 1 1939-1973. Correspondentie met het Ingenieursbureau D.H.V., A 2.12, A 2.13 ¦ i om uitnodigingen conceptbrieven, rappel-, B 37 "! doorzend- en geleidebrieven, tevens afschriften correspondentie van het bureau met derden inzake , uitkering voorschotten en bepaling hoogte kosten i toezicht op uitvoering van werken, ¦¦' 1940-1964. Inschrijfbiljetten van aannemers aan wie het werk A 2.14 1 niet is gegund, ] 1947-1971. -79-Stukken betreffende de aanschaf van (reserve-) A 2.14 materialen en betreffende inklaring van een stalen damwand, 1967-1970. -1.813.136 (Afschriften) Correspondentie van de gemeente A 2.8 Zevenbergen met het waterschap de Striene en de Brabantse Bandijk inzake verlegging van een waterloop en waterkering ten westen van de Schansdijk te Zevenbergen, 1951. -1.813.71 Stukken betreffende onderhoud trappen en walbe- B 26 schoeiïng langs de Roodevaart in de haven van Zevenbergen, 1945-1966. -1.813.72 Hydraulische installatie Dintelsas (vervallen), A 2.5 1967. -•¦•= ¦. .¦¦. • ¦ ¦ ¦¦ -. -79-" '¦¦ ' . ,•-'¦¦ ¦-¦¦ r. ^ ,. ¦ -;;./ Stukken betreffende de aanschaf van (reserve-) A 2.14 materialen en betreffende inklaring van een stalen damwand, ' " . ..;...: , ; ' . • ¦¦¦"¦. 1967-1970. . . ' . . ¦-.- . •; :¦'¦. -1.813.136 (Afschriften) Correspondentie van de gemeente A 2.8 Zevenbergen met het waterschap de Striene en de Brabantse Bandijk inzake verlegging van een waterloop en waterkering ten westen van de Schansdijk te Zevenbergen, 1951. ' : -1.813.71 Stukken betreffende onderhoud trappen en walbe- B 26 schoeiïng langs de Roodevaart in de haven van Zevenbergen, ; 1945-1966. , '¦¦¦ '. -1.813.72 Hydraulische installatie Dintelsas (vervallen), A 2.5 1967. . .--...