Detail

CodeARC0013
Periode1535 - 1810
OpenbaarheidOpenbaar
ToegangInventaris van het archief van Weeskamer Breda, 1535 - 1810
 AENI\PDF_Toegangen\TOEG0013.pdf


  •  OCR
    • TOEG0013 Inventaris VAN HET ARCHIEF Weeskamer 1535-1810 INLEIDING I De geschiedenis van de Weeskamer. Voorgeschiedenis en oprichting. Het toezicht over voogden en toezieners van minderjarige weeskinderen valt te Breda reeds in de 15e eeuw aan te wijzen. In deze eeuw werd namelijk vastgesteld, dat de geboren voogd en de toeziener van een kind, dat wees geworden was, aan de heer en de stad een cedel van alle goederen, welke dat weeskind toebehoorden, zouden moeten overgeven, om die cedel in het stadsboek te laten registreren. Waren zij volgens het oordeel van de heer en de stad bekwaam om de voogdij waar te nemen, dan werd hen die "naer der usagie onser stedereght" opgedragen; indien zij echter onbekwaam bevonden werden, dan werden in hun plaats twee anderen aangesteld. 0p het eind van ieder jaar waren de voogden verplicht rekening van hun beheer af te leggen tot het weeskind mondig geworden zou zijn. In 1463 werd deze verplichting voor de voogden"Soe't hen t'anderen tijde meer gecondicht is" nader bevestigd (1), Het initiatief tot de oprichting van een weeskamer te Breda is hoogstwaarschijnlijk van stadswege uitgegaan. In 1516 werden namelijk achttien stuivers betaald aan de klerk van de Antwerpse weeskamer, omdat hij op verzoek van de binnenburgemeester van Breda een afschrift van de ordonnantie van die kamer had vervaardigd. Dit afschrift was opgemaakt om aan de heer van Breda en zijn Raad te tonen en om een gelijke ordonnantie te Breda te verkrijgen (2), Enige concepten voor een ordonnantie bevinden zich nog in het archief (3), Die concepten werden opgesteld uit naam van de heer van Breda, doch met deze bijvoeging: "want onse borgemeesters van Breda ons verthoent hebben hoe dat van noode waer ende seer orbairlijck sijn soude, dat in onser stadt van Breda geordineert werden oppermomberen oft weesenmeesters ...". Hoewel fragmentarisch bewaard gebleven, blijkt toch wel duidelijk uit die concepten, dat het stadsbestuur van het toezicht op de voogdij veel aan zich wilde houden, De ordonnantie van de weeskamer, die eerst - vermoedelijk door de lange afwezigheid van Graaf Hendrik III opgehouden - op 30 December 1534, in het jaar dus waarin hij tengevolge van de grote brand zich op ander gebied toch al met Breda moest bemoeien, vastgesteld en op 10 januari 1535 te Breda gepubliceerd werd, liet aan de weesmeesters veel meer over dan de burgemeesters en schepenen in hun genoemde concepten aan hen hadden willen toekennen (4), In de Collectie Havermans bevindt zich een afschrift van deze ordonnantie met marginale aantekeningen, die duidelijk verwijzen naar het Antwerpse en Mechelse recht (5), We zullen daarom na de behandeling der ordonnantie de voornaamste verschillen en overeenkomsten daarvan met die van de beide genoemde steden aantonen en tevens de rechtsprekende bevoegdheid van de Bredase weeskamer vergelijken met die van de Hollandse weeskamers. Aanstelling van de weesmeesters en hun seoretaris. Hoewel bij de ordonnantie bepaald was, dat de weesmeesters door de heer van Breda, of tijdens diens afwezigheid door de Domeinraad en de Drossaard van Breda, op advies van burgemeesters en schepenen van Breda zouden worden aangesteld, is reeds in het midden van de 16e eeuw het gebruik aan te wijzen, dat de weesmeesters jaarlijks één dag na het verzetten der wet door Drossaard, burgemeesters en schepenen werden vernieuwd of gecontinueerd. Dit blijkt ook duidelijk uit de geschreven costumen van Breda verzameld door Mr, Hendrik Hontens (6). En bovendien blijkt dit uit het besluit van burgemeesters en schepenen van 21 Januari 1579, waarbij aan Geerit van den Broeck, die 8 dagen tevoren door drossaard, schout, burgemeesters en schepenen tot weesmeester was benoemd, op zijn verzoek om ontslag wegens zijn te verwachten vertrek uit de gemeente, werd bevolen, dat hij het ambt moest aanvaarden en blijven bedienen totdat hij uit de stad zou vertrekken, waarna men hem zou ontslaan en een ander in zijn plaats benoemen (7). Eerst door Frederik Hendrik werd daarin verandering gebracht. Op 6 October 1643 verzocht hij inlichtingen over het eigenmachtig aanstellen van de weesmeesters door de magistraat.Hem werd toen bericht dat de weesmeesters na de reductie der stad in 1637 inderdaad door de magistraat waren aangesteld, maar dat dit slechts was geschied in navolging van zijn ambtsvoorgangers, zoals dat reeds sedert een eeuw een gebruik was. De aanstelling was door Prins Willem I, die daartoe "ongetwijffelt bewoogen is geweest door sijn afwesen in gewichtige 's landts saecken" aan de magistraat overgelaten, hetgeen bewezen had kunnen worden, indien niet tijdens de Spaanse overheersing verschillende registers en papieren ontvreemd waren. De magistraat verzocht de Prins dan ook de aanstelling van weesmeesters aan dit college toe te laten (8), Dit verzoek werd door hem echter niet ingewilligd, want na deze tijd werden de weesmeesters weer door de heer van Breda uit de voordracht van eern dubbeltal oor de magistraat gekozen. In 1795 veranderde dit. Door het Comitté van Algemeen Welzijn werd op 28 September van dat jaar aan de municipaliteit van Breda in overweging gegeven om te zorgen voor de organisatie "deezer stads wees- en onbeheerde-boedels-kamer" (9). Naar aanleiding hiervan benoemde de municipaliteit op 3 October drie nieuwe weesmeesters en een secretaris (10) Na deze tijd kende men niet meer de vaste jaarlijkse vernieuwing of continuatie der weesmeesters, maar werden alleen de overleden of vertrokken weesmeesters door de municppaliteit vervangen door anderen. De secretaris is van de oprichting van de weeskamer af rechtstreeks door de heer van Breda of zijn Raad benoemd (11). De laatste aldus aangestelde secretaris was S.Waalwijk, die op 9 November 1789 overleed (12) In de tengevolge daarvan ontstane vacature werd op 26 November door de Domeinraad voorlopig voorzien door toe te stemmen in het verzoek van de weesmeesters een hunner, namelijk J.H. Feuilleteau de Bruyn, het ambt te laten waarnemen (13) . Bij de bovengenoemde reorganisatie van de weeskamer verving de municipaliteit hem door S,Ramring. De Bruyn moest echter eerst gelast en later zelfs nog eens met gijzeling bedreigd worden eer hij de gelden, papieren en sleutels van de weeskamer kort na 23 November overhandigde (14). Hoewel Ramring bij zijn benoeming secretaris werd genoemd, blijkt later zowel uit de notulen als uit de benoemingsakte van zijn opvolger J.van Naerssen, dat hij slechts voorlopig was aangesteld In deze functie werd pas definitief voorzien met de benoeming van Van Naerssen tot secretaris door de municipaliteit op voordracht van de weesmeesters (15) Van Naerssen heeft dit ambt dan ook waargenomen tot de suppressie van de weeskamer, terwijl hij daarna ook weer zitting kreeg in de Commissie van Administratie van deze kamer. Opheffing en afwikkeling Toen in Breda de oude regeringsvorm was vervangen door de Franse municipale instelling begrepen de toenmalige weesmeesters, dat hun betrekking ophield en droegen daarom de gelden en effecten onder hun beheer op 31 December 1810 over aan de Maire met het oogmerk te voorkomen dat die gelden en effecten in handen van de franse administratie zouden geraken, daar dan te duchten zou zijn dat de belanghebbenden daarna niet dan moeilijk tot uitlevering hiervan zouden kunnen komen. De Maire had ze onder zijn particuliere administratie gehouden totdat de burgemeester van Breda op 2 Januari 1815 een commissie benoemde om ze van hem terug te ontvangen en te administreren totdat door de wet omtrent het al of niet voortbestaan der weeskamers nader zou zijn beslist. De oommissie werd samengesteld uit twee voormalige weesmeesters en hun secretaris resp. Pieter van Gils, Petrus Josephus de Haan en Jacobus van Naerssen (16). De commissie maakte op 5 October van hetzelfde jaar op een op 31 Juli tevoren gedaan verzoek van de burgemeester een staat op van de fondsen, documenten en gelden van de nog ter weeskamer in behandeling zijnde boedels. Uit deze staat blijkt dat er nog slechts zes boedels, waarvan er maar een met grote geldswaarde, in behandeling waren. De burgemeester was echter met die staat niet tevreden. Hij verlangde er een opgesteld volgens het reçu dat door de Maire bij de overname in 1810 was afgegeven en welke een opgave van het emplooi van het contante geld en tevens van de ontvangsten op de effecten behoorde te omvatten (19) De commissie maakte echter geen haast met het opstellen daarvan en eerst nadat B. en W. haar op 16 November er nogmaals om verzochten (18), werd deze door de commissie zes dagen later overgegeven (19). Nadat het commissielid van Gils met het oog op zijn vergevorderde leeftijd zijn functie op 22 Mei 1823 neerlegde verzochten B.en W aan Gedeputeerde Staten om advies hoe zij verder behoorden te handelen. Een weeskamer was immers bij de toen geldende orde van zaken een niet erkende autoriteit. Zij verkeerden nu in onzekerheid of de commissie, die als een continuatie van de oude inrichting moest beschouwd worden, al of niet bestaanbaar was (20). Eerst nadat B, en W. op 28 Mei 1824 nog een vertrouwelijk schrijven gericht hadden aan de Gouverneur der provinciën omdat zij door het ontslag van Van Gils en de onvoldoende geachte solvabiliteit van Van Naerssen het onmogelijk oordeelden de gelden en effecten der weeskamer langer onder de bewaring van Van Naerssen of onder de administratie van de commissie te laten, werd op 3 Juni op beide genoemde berichten van B. en W. een antwoord door Ged.Staten verzonden (22), Hierin werd geadviseerd de commissie te ontslaan, Van Naerssen rekening en verantwoording af te laten leggen en de gelden, effecten en documenten van hem terug te vorderen en die provisioneel onder de bewaring van B.en W. te houden. Overeenkomstig dit advies werd op 8 Juni besloten, terwijl van Naerssen werd aangeschreven om uiterlijk voor 30 Juni rekening en verantwoording af te leggen en op 21 Juni tegen reçu alle gelden enz. over te geven (23). Nadat Van Naerssen enige malen om uitstel had verzocht en nadat de andere commissieleden op 21 Juni verklaard hadden zich niet langer verantwoordelijk te willen stellen (24), had de overgifte der gelden, papieren en effecten plaats op 15 Juli; terwijl op 23 September d.a,v. door ieder lid voor zichzelf verantwoording werd afgelegd. Bij dit laatste kwam aan het licht dat De Haan de gelden, die hij onder zich genomen had, niet voorhanden had. Hij bood daarvoor een onderhandse obligatie aan, hetgeen door B.en W. werd geweigerd. Na diverse vruchteloze onderhandelingen met De Haan en ingewonnen advies van Gedeputeerde Staten over deze kwestie (26), besloten B. en W. op 15 November een tweede hypotheek op zijn huis te nemen (27) In tussen was door de voormalige commissie nog steeds geen algehele rekening en verantwoording afgelegd, waartoe zij dan ook nogmaals tegen 15 December werd uitgenodigd (28).De rekening is echter noch op deze dag, noch ooit later overgelegd. Met de inning der interesten van de obligaties en rentebrieven werd op 29 December 1825 de ambtenaar H.Schäuikes door B. en W. belast (29); terwijl enige maanden later voor het aanwezige contante geld certificaten van inschrijving van werkelijke schuld aangekocht werden (30) en in 1827 toen er wederom voldoende gelld in kas was (31) Een der nog in behandeling zijnde boedels werd na een jarenlange procedure aan de rechthebbenden toegewezen en op 8 Juli 1830 door deze laatsten met de stadssecretaris geliquideerd (32). De gelden van de vijf overige onbelangrijke boedels werden toen na verkregen maohtiging van Ged. Staten op de spaarbank geplaatst (33). Hierbij kwam aan het licht dat van een der boedels de papieren en gelden onder een particulier berustten. Hoewel hiertoe diverse pogingen in het werk zijn gesteld hebben B. en W. die nimmer terug ontvangen. Het Koninklijk Besluit van 1 April 1835 (St.bl.nr.5) - waarbij o.a bepaald werd, dat de collegiën of commissies, die de weeskamers vervangen hadden, met de vereffening der boedels belast bleven (art.1 dat binnen zes maanden bij het plaatselijk bestuur opgave ingezonden moest worden van de nog beheerde boedels met aanduiding van de herkomst der waarden etc, (art,3) en dat van die lijsten via de Provinciale Gouverneur een tweede exemplaar aan de Minister moest worden toegezonden (art.,.6) - werd hier in afwachting van een schrijven van het Provinciaal Gouvernement voorlopig terzijde gelegd (34). Na ontvangst van dat sohrijven op 7 Mei, waarbij op stipte uitvoering van het, K.B.werd aangedrongen, werd door B. en W, bericht dat nimmer door de voormalige commissie een rekening en verantwoording was overgelegd en dat er van vier boedels nog gelden aanwezig waren, terwijl van een vijfde boedel de stukken ontbraken. Tevens verzochten zij om inlichtingen hoe verder gehandeld moest worden (35). Bij zijn antwoord van 15 April 1836 deelde de Gouverneur mede, dat de Minister van Binnenlandse Zaken meende, dat daar de leden der voormalige commissie door B. en W. zelf waren vervangen zonder dat door die commissie ooit verantwoording was afgelegd, het genoemde K.B. op hen toepasselijk geacht mocht worden. Hij verzocht dienovereenkomstig om hem onverwijld de gerequireerde lijsten toe te zenden. Tevens wenste hij te vernemen welk middel hen het meest doelmatig en geschikt voorkwam om de voormalige commissie alsnog rekening en verantwoording te laten afleggen. B. en W. berichtten hierop dat reeds diverse vruchteloze pogingen waren aangewend en dat zij van nieuwe pogingen geen beter effect verwachtten, vooral niet daar reeds twee van de voormalige administrateurs overleden waren en de solidariteit bij vonnis van de Bredase rechtbank in Maart 1828 was afgewezen. Het leek hen daarom het beste de zaak maar te laten rusten, omdat aan eventuele belanghebbenden toch het voorhanden zijnde kon worden uitgereikt, terwijl deze dan zelf zulks verkiezende tegen de voormalige commissieleden zouden kunnen ageren (36). In November 1839 bereikte B. en W. een verzoek van de Gouverneur om een algemene staat van alle boedels, zowel van vereffende als nog in behandeling zijnde en om een beknopt verslag aangaande de wijze van beheer en verantwoording der weeskamer alsmede een opgave van het daarvoor genoten salaris, welk verslag vergezeld moest gaan van consideratiën met betrekking tot de verdere maatregelen, die nog in verband met de onafgedane boedels zouden behoren te worden genomen. Naar aanleiding hiervan zonden B. en W. op 31 December een afschrift van de staat van April 1836, omdat sedertdien geen veranderingen waren voorgevallen en een afschrift van de ordonnantie van 1534 ter inlichting omtrent de wijze van beheer, salaris enz. van de weesmeesters, alsmede een opgave van het berekende als salaris door de laatste commissie. Als nog te nemen maatregelen stelden zij voor het lichten der gelden uit de spaarbank en de overgifte der papieren. Het af|eggen van rekening was echter door het overlijden van alle voormalige administrateurs ten enemale onmogelijk geworden, terwijl om het ingewikkelde en de contra-pretentie van de particulier, onder wie de papieren berustten, geen mogelijkheid bestond die boedel te liquideren; dit was alleen mogelijk langs gerechtelijke weg, wat om de betrekkelijk geringe aangelegenheid geenszins als raadzaam kon worden beschouwd; terwijl ook nog in dat geval de kosten niet ten laste van de stad genomen zouden kunnen worden (37), Eindelijk werd bij de wet van 5 Maart 1852 (St,bl.nr,45) maatregelen genomen ter bespoediging van de liquidatie der weeskamers. Deze wet bepaalde, dat de besturen der wees- of momboirkamers of dergelijke colleges tegen een nader te bepalen datum tegelijk met de kamers of commissies van vereffening, zoals die in een reeds eerder genoemde K,B. waren bedoeld, werden ontbonden (art.1); terwijl een Algemene Commissie van Liquidatie hun taak zou overnemen onder aanvaarding der archieven en de voorhanden zijnde waarden of waardepapieren (art,2). De archieven mochten echter, voor zover die zich in lokalen van openbaar bestuur bevonden, daar blijven berusten, doch de Algemene Commissie moest daartoe de vrije toegang toegestaan worden, terwijl zij later na machtiging van de Koning die archieven ook kon doen overbrengen (art.3), De besturen der weeskamers waren verplicht binnen 3 maanden na een door de Algemene Commissie gedane uitnodiging finale rekening en versntwoording van hun beheer aan haar over te leggen onder afgifte van de waarden en bezittingen (art,4), Naar aanleiding van deze wet verzocht de Commissaris van de Koning in de provrincie Noord-Brabant bekend gemaakt te worden met al hetgeen wat de toestand en het beheer betrof van de boedels, die voorkwamen op de staat van 31 December 1839. B. en W. schetsten in antwoord hierop al het gebeurde sedert 1810 en beloofden de Algemene Commissie alle gewenste inlichtingen te zullen verstrekken (38). Reeds op 7 September van hetzelfde jaar verzocht de genoemde Commissie om vóór of op uiterlijk 17 September bericht te mogen ontvangen waar zich de archieven van de weeskamer bevonden, alsmede waaruit de over te nemen goederen, gelden en geldswaarden bevonden om zo spoedig mogelijk over de tijd en wijze van overname in overleg te kunnen treden. B. en W. dienden hiertoe op 13 September een staat der boedel in. Over het archief van de weeskamer spraken zij echter niet, mogelijk meenden zij onder het archief alleen het nog in behandeling zijnde gedeelte te moeten verstaan (39). De overname der gelden en papieren door de gecommitteerden der Algemene Commissie had plaats op 22 October, waarvoor door de Commissie een proces-verbaal of acte van décharge werd verleend (40). Vervolgens verzocht de Commissie op 18 December om binnen 3 maanden de rekening over te leggen. Op 19 Januari 1853 werd daarop geantwoord dat B. en W. wel bereid waren, voor zover door hen enig beheer was uitgeoefend, hiervan binnen de gestelde termijn rekening af te leggen, maar dat die rekening niets anders zou kunnen bevatten dan een blote vermelding van de gelden en geldswaarden, zoals zij die in 1824 van de voormalige administrateurs hadden overgenomen, tengevolge van het feit dat die administrateurs in gebreke waren gebleven finale rekening te doen (41) Ten vervolge op dit schrijven zonden zij 25 Maart hun rekening en verantwoording in, waarbij zij mededeelden dat van een der boedels een obligatie van f.750,- en f.12,15 in contanten steeds onder een intussen overleden particulier waren verbleven, terwijl een obligatie van f.200,- ten laste van de Grote kerk, welke ook tot een der boedels behoorde, niets bekend was (42). Aanvankelijk had de Algemene Commissie hiermee genoegen willen nemen, maar op 18 Juli 1857 verzocht zij een volledige rekening ter voorkoming van een procedure. Het antwoord dat door B.en W. is opgesteld,is echter verloren gegaan 43), Een jaar later richtte de Commissie zich wederom tot B„ en W. met het verzoek om nadere ophelderingen te geven, desnoods na verhoor der erfgenamen over de gelden van de bovengenoemde vijfde boedel en over het debet, dat# ontstaan was door da verjaring van ©en schuld van f,200,- ten laste van de Grote kerk, waarvoor zij als beheerders aansprakelijk werden gesteld en verplicht ten hunne laste in de fondsen van de weeskamer aan te zuiveren. Dit schrijven besloot men aan de wethouders rond te zenden en daarop dan later terug te komen (44). Dit later kreeg echter veel weg van nooit, zodat de Commissie zich in 1861 genoodzaakt zag er nog eens aan te herinneren. B. en W. besloten op 6 Mei van dat jaar de vroegere correspondentie daarover na te gaan (45). Precies 7 maanden later schreven zij aan de Commissie dat zij tevergeefs een nauwkeurig onderzoek hadden ingesteld naar de obligatie en dat op hun schrijven aan de erfgenamen geantwoord was dat die niet was gevonden. Betreffende het debet van f.200,- meenden zij toch niet verantwoordelijk gesteld te kunnen worden voor het verzuim van hun voorgangers, zij waren immers niet meer bij machte geweest om de verjaring te voorkomen (46). De Algemene Comissie berustte er nu verder maar in door met de rekening en verantwoording van 1853 genoegen te nemen en verleende op 15 Maart 1862 een acte van décharge voor het sedert 1824 gevoerde beheer, onder voorbehoud zo van alle aanspraken welke door rechthebbenden konden ontleend worden aan de slotbepaling van art.8 van de wet van 5 Maart 1852, als van de aanspraken welke de commissie tegen de vroegere titularissen mocht willen doen gelden, omdat zij niet geacht wilde worden aan hen acte van décharge te hebben verleend (47). II De bevoegdheden van de Weeskamer Ordonnantie Bij de ordonnantie werden drie weesmeesters aangesteld, die de oppervoogdij kregen over alle weeskinderen en andere personen, dié volgens deze ordonnantie onder voogdij of curatele gesteld behoorden te worden. Aan hen werd toegevoegd een gezworen klerk, die de registers inventarissen, rekeningen, acten, schrifturen, sententies én brieven moest schrijven, tekenen en verzenden terwijl de stadsknape hen als gezworen bode behoorde te dienen (art. 1). Zij zouden vergaderen 's Woensdags en 's Vrijdags van 8 tot 10 uur 's morgens; op andere dagen en uren slechts dan als zij dit nodig achtten. Onder hun toezicht werden gesteld alle wezen en onnozele, simpele, krankzinnige, blinde, stomme, dove of andere gebrekkige personen, die niet in staat waren hun goederen zelf te beheren. Het ressort van de weeskamer strekte zich echter alleen uit over de stad, parochie en vrijheid van Breda, Degenen, die in de baronie van Breda woonden, mochten niet gedwongen worden zich aan de weeskamer te onder werpen, tenzij dit door de ouders of naaste bloedverwanten werd verzocht, of indien er een geschil ontstond over ondeugdelijke voogdij en administratie, in welk geval de weesmeesters mochten handelen of het ingezetenen van Breda betrof (art.2). 8 toegevoegd worden (art.9), Ben testamentair© voogd moest zich eerst door de weesmeesters laten bevestigen en ingeval zij hem onbekwaam vonden mochten zij hem ontslaan of een helper toevoegen» Indien hij bij zijn aanstelling daarvan niet was vrijgesteld, was ook een testamentaire voogd verplicht een borgtocht të stellen» een inventaris op te maken en rekening en verantwoording aan de weesmeesters af te leggen (art.10). Terstond na de aanvang der voogdij moesteóy/r' de voogden en toezieners een staat Van het sterfhuis door de klerk van de weeskamer laten opmaken om daarna scheiding en deling tussen de erfgenamen te déen plaats vinden. Ha de scheiding en deling behoorden de voogden een lijst van de aan hun pupillen ten deel bevallen goederen op te stellen en die in de vorm van een inventaris binnen 14 dagen na hun aanstelling ter weeskamer over te brengen, ter inschrijving in een register* Jaarlijks moesten de administrateurs volgens die inventaris,<&»K#«xwB»igdift?yan de toezieners rekening en verantwoording afleggen en dan te vena de leeftijd, staat en kwaliteit van de onder hun voogdij gestelde personen opgeven (art#10 en 11). Sen tweede exemplaar van de rekening moest ter weeskamer blijven berusten, terwijl in een register dhstae het slot van iedere rekening opgetekend behoorde te worden(art*l2). De contante gelden moesten binnen 40 dagen na ontvangst door de administeatëur in renten of dergelijke worden belegd (art.13), De weesmeesters verkregen het recht om voogden, toezieners en endere personen of partijen en getuigen de eed af te nemen, voor zich te ontbieden of doen dagen door de gezworen bode» Ook verkregen zij rechtsprekende bevoegdheid in alle zaken betreffende de voogdij en was hét hen toegestaan naar goeddunken te handelen in alles wafe de voogden betrof* Indien zij vele zaken te behandelen zouden krijgen moest een rol aangelegd worden, terwijl dan de klerk van die zaken en van de acten en sententies daarin te wijzen een register moest houden* Voogden mochten door hechtenis, gijzeling en andere wegen van recht tot naleving van de ordonnantie gedwongen worden (art.14)» Hoewel de weeskinderen op 16-'of 18-jarige leeftijd als meerderjarig beschouwd konden worden, zodat de voogdij ophield, bleven zij om verkwisting te voorkomen onder curatele van hun vroegere voogden en toezieners, tenzij zij huwden of tot geestelijke staat kwamen. In de laatst gevallen verwierven zij wel het bewind over hun roerende goederen én de jaarlijkse profijten en renten van hun onroerende goederen» Be onroerende goederen zelf mochten nimmer verkocht, vervreemd ©f belast worden zonder medeweten van voogden of curateurs, welke laatsten onder ede aan de weesmeesters moesten verklaren, dat dit noodzakelijk wa Eerst nadat de weesmeesters dan hun toestemming verleend hadden, mochten schofct en schepenen de verkopingen of belastingen laten passeren (art,16 Kinderen die onder curatele stonden was het niet toegestaan handel te drijven of contracten afi te sluiten, noch geld, waren of goederen op borg op te nemen, behalve bier, brood en noodzakelijke levensbehoeften tot een maximum uitgave van 3 stuivers (art,17). Het was mogelijk dat kinderen beneden de 25 jaar oud, die huwden of handel wilden gaan drijven na een gunstige verklaring van hun voogden door de weesmeesters uit de voogdij werden ontslagen. Al hun handelingen behaSrve vervreemding of belasting van hun erfelijke roerende goederen» kregen dan rechtsgeldigheid (art,18). 9 ' ! Ook het laten bouwen of verbouwen zonder toestemming v&n de weesmeesters was hen, met uitzondering van de noodzakelijke reparaties, niet toegestaan. Betreffende de reparaties stond het de voogden vrij bij hun jaarlijkse rekeningen advies aan de weesmeesters te vragen {art,22), Verliezen van spelen behoefden door minderjarigen niet voldaan te worden en indien zij die reeds voldaan hadden, mochten die teruggeeist worden, met uitzondering van de verliezen van minder dan 5 schellingen bij kaatsen of "balslaen" ygyi:^-g^w geleden. Hij, die minder jarigen tot spelen (ook overspel) verleidde zou gecorrigeerd worden X^rt.23), eveneens hij, die kinderen aanzette tot een huwelijk waardoor schade berokkend werd of waardoor ontevredenheid ontstond bij de voogden (art.24). Wijziging en bevestiging der ordonnantie. De weesmeesters verkregen van drossaard, schout, burgemeesters en schepenen van Breda op 5 Februari 1561 toestemming op hun hieromtrent gedaan verzoek de Maandag als derde vergaderdag te mogen nemen, De kosten hiervoor zouden verhaald moeten worden op partij en.48)i In 1605 verzochten burgemeesters, schepenen en raad van Breda aan ^ de Domeinraad de ordonnantie van de weeskamer, die tot dan toe was i "geobserveert ende in treyn geweest** door de Raad van Brabant te mogen laten bevestigen om alle geschillen, die daarover tengevolge van het grote aantal sterfgevallen dagelijks ontstonden» te Voorkomen, Dit verzoek werd door de Raad op 18 Ootober van dat jaar ingewilligd 49] Andere bevoegdheden, ; Bij het aangaan van een tweede huwelijk door de langstlevende der ouders van minderjarige kinderen was het hier een gebruik, dat een dergelijk huwelijk eerst mocht worden gesloten, nadat voor de weesmeesters aan de kinderen hun vaderlijk of maederlijk erfdeel was uitgekeerd of voor hen vastgelegd, of een verklaring werd overgelegd, dat dit tengevolge van de geringheid van de boedel niet mogelijk was, De kerkeraad mocht dergelijke personen in ondertrouw; opnemen, als zij een acte van de weesmeesters overlegden, waarin stond dat het bovenstaande geschied was. Bij het 53e art, van het echtreglement voor de Generaliteitslanden van 18 Maart 1653 en bij het zelfde art. van het echtreglement van de Prins van Oranje voor de Baronie van Breda van 24/31 Juli 1653 werd dit gebruik officieel vastgelegd. Bepaald werd namelijk, dat geen weduwnaar of weduwe voor de tweede maal in het huwelijk mocht treden voor en aleer de kinderen hun erfdeel elk volgens de costumen van zijn plaats was/rf uitgekeerd. weescamer der stad Breda" werd op 20 Augustus 1760 door de weesmeesters' besloten. In dit register zouden de namen dergenen, die de uitsluiting ] zouden aantonen en de namen der voogden en toezieners opgetekend worde'ia! Ook tegen het laten tonen van het gehele testament had de magistraat j bezwaren* zoals eveneens hierna te zien zal zijn, ' 1 Op 16 November 1757 deelde de secretaris aan de weesmeesters mede, 1 dat hij van tijd tot tijd ondervond, dat de ingezetenen van Teteringen nalatig waren aan de weesmeesters de testamenten te vertonen van hen die te Teteringen overleden waren, zodat hij niet te weten kon komen of de weeskamer al dan niet was uitgesloten. Hij verzocht de weesmeesters daarom zodanige middelen te beramen dat de ingeastenen van ïeterin--gen daartoe genoodzaakt werden. Be weesmeesters besloten dat de president-weesmeesters zich hiertoe in verbinding zou stellen met de schepenen van Teteringen. Reeds de volgende dag deelde de president mede» dat de schepenen hadden aangenomen hierop orde te stellen en daarover mét' de plaatselijke schoolmeester te zullen spreken 51)^ ^ Bij plakkaat van de Raad van Brabant te, *s Grav©nhage\van 7 *Tuni 1764 52J werd bepaald, om het misbruik dat dienaangaande vooral in de meierij van Vs Hertogenbosch was ontstaan weg te nemen» dat de Voogden executeurs, curateurs en administrateurs e.a., die het bewind yperden over boedels, waarin minderjarigen of andere toezicht behoedende:persö nen gerechtigd waren| staten en inventarissen behoordenop t;e asskfn jii: direct na het aanvaarden van hun funotie en volgens die sta%6n rekening en verantwoording San de erfgenamen af te leggen. Het werd verboden de voogden e,a» hiervan bij testament vrij te stellen. Indien de inves tarissen onderhands en niet in tegenwoordigheid van publieke personen waren opgesteld, moest een tweede exemplaar daarvan besloten ter sècr tarie worden ingeleverd om daarvan gewaarmerkte afschriften aan be tang-! hebbenden te kunnen uitreiken. Zonder dat hierover een besluit van de magistraat te vinden is» zijn 4© besloten inventarissen ter weeskamer inge^leverd, zoals uit de notulen van de weesmeesters én uit die inventarissen zelf duidelijk blijkt. We treffen tussen de serie besloten inventarissen, die in het archief van de weeskamer berusten, zelfs exemplaren aan waarop aangetekend staat, dat zij opgemaakt waren om ter secretarie bewaard te blijVenj we mogen dus wel aannemen, dat de magistraat deze bemoeiingen aan de .'¦>¦¦ weeskamer heeft overgelaten. die veel dieper gingen en waarom we daarvan dan ook de voornaamste '! hieronder zullen behandelen, . Onenigheden met de magistraat» De niet zeer duidelijke omschrijving van de rechten van de wees- • kamer en die van de magistraat inzake nagelaten boedels gaf diverse malen aanleiding tot wrijving tussen deze beide colleges, Hlet altijd liepen deze geschillen even hoog op, doch de grootste zijn wel de moeite waard om er een overzicht van te geven» Pe regeling van insolvente bb verlaten boedels behoorde tot de rechten van de magistraat, maar het komt verschillende malen voor, dat indien er minderjarige wezen in gerechtigd waren de weeskamer ook haar rechten wilde doen geiden. Zo waren de weesmeesters op 6 October 1732 genoodzaakt zich te richten tot drossaard, burgemeesters en schepenen omdat zij sedert geruime tijd zeer verkort werden in hun rechten en privilegiën» doordat de boedels toebehorende aan minderjarige en endere toezicht behoevende personen op indirecte wijze onttrokken waren aan het bewind van de weeskamer, hetzij dat de weeskamer $1 of niet uitgesloten was» "Wij sullen niet ophalen hoe grooteiijcx en meenighmael deée earner al bij voorige tijden benadeelt is geworden in hare reghten en gereghtigheeden door de authorisatie op sub- en ©breptive versoecken van verscheydene persoonen hebben gelieven te verleenen en te nemen in praejuditie van de weeecamerj meynende dat de bewijsen daervan te veel in getale en oock nogh te vers sijn om U* Sd, Aghtb» memorie ontschooten te konnen sijn,.»", zo schreven de weesmeesters, ; Eet geval wilde namelijk dat de magistraat aan een weduwe, wier echtgenoot zonder testament gemaakt te hebben was overleden én 5 minderjarige kinderen naliet, waarover geen voogden waren aangesteld, to©-steaaning had verleend om de goederen, die haar man had nagelaten, te *¦ mogen verkopen, De weesï&eösters noemden dat een duidelijke inbrauk op het recht van de weeskamer, welke alleen bevoegd was om een dergelijke maohtiging te verlenen. Zij verzochten dan ook de intrekking althans de buiten werking stelling daarvan en om in het vervolg deze en andere aangelegenheden, die tot de kennis en beschikking van de weeskamer behoorden, aan hen door te zenden* Zij verklaarden daarbij vrijmoedig dat het niet altijd in hun bedoeling lag om zaken, die zij oordeelden tot hun departement te behoren, zich te laten ontnemen zonder krachtige middelen in het werk te stellen om de rechten van de weeskamer te handhaven, ïn het rapport dat op 15 December 1732 op verzoek van de magistraat door schepenen-commissarissen en de griffier hierover werd uitgebracht 55}, werden de klachten zowel over het geheel ais over dit speciale geval zeer ongegrond bevonden. De machtiging was namelijk door de magistraat verleend, omdat de goederen voor de helft aan de weduwe zelf in eigendom toebehoorden, zodat zij aan niemand anders die maohtiging had behoren te verzoeken; terwijl de nagelaten boedel bovendien niet te Breda maar te Namen berustte. Het dreigement van de weesmeesters werd zeer onbetamelijk gevonden, maar wel werd hun toegezegd, dat als er zaken voor de magistraat gebracht zouden worden, die de weesmeesters behoorden te behandelen, deze dan ouder gewoonte doorgezonden zouden worden 56). Paar in deze tijd nog geen notulen door de weesmeesters zijn bijgehouden is er in het archief van de weeskamer niets meer hierover te vinden. We kunnen echter wel aannemen, dat zij er in berust zullen hebben. Na ontvangst van het verzochte rapport van schepenen-commissarissen had de magistraat op 8 Januari voogden aangesteld, waardoor de weesmeesters ter voorkoming van dergelijke aanrandingen van het recht van de weeskamer zich genoodzaakt voelden een remonstrantie aan de magistraat te richten 57). Bij deze remonstrantie, die op 2 April verzonden werd, kwamen zij terug op de vorige zaak, waarbij immers was toegezegd dat dergelijke gevallen aan de weeskamer zouden worden overgedragen, terwijl de magistraat in dit geval, dat direct aan de weeskamer behoorde, geen bezwaar hadöss gezien zelf te beslissen. Bovendien verwezen zij nog naar een soortgelijk geval in 175Ö, dat door de *rins op het gevraagde bericht van weesmeesters, waarbij zij slechts teruggegrepen hadden op de ordonnantie, naar de weeskamer was verwezen. Ware het niet, zo schreven zij, dat zij de magistraat hoogachtten dan zouden zij er opgestaan hebben dat de benoeming der voogden ingetrokken werd en bij weigering zouden zij zich dan gericht hebben tot de Prinses-Gouvernante of anders volgens art,4 van de ordonaantle de weduwe de daarbij vastgestelde boete hebben afgevorderd^ en haar genoodzaakt zich verder naar de letter van de ordonnantie te gedragen; doch dit zou zeker de tussen de beide volleges bestaande harmonie niet aangekweekt hebben. Om deze reden lieten zij de zaak aan de magistraat over, doch zonder te willen dat die toegevendheid tot enige inbreuk op het recht van de weeskamer zou leiden en dat de weesmeesters voor de gevolgen van de verleende acte van voogdij aansprakelijk gesteld konden worden 58). Enige maanden later werd de wrijving tussen de magistraat en de weeskamer op de spits gedreven, ïn de vergadering van de weesmeesters van 27 April 1754 deelde de voorzitter mede» dat de notaris Van de Laar zich begeven had in het sterfhuis van Jacobus de Graaff en zich daarin zeker recht van administratie had aangematigd zonder daartoe enige machtiging van de weesmeesters verkregen te hebben. De vergadering besloot hierover met schepenen-comnissarissen te spreken en hen te verzoeken de magistraat dit, als behorende tot de bemoeiingen van de weeskamer» -De Graaff was immers overleden zonder testament gemaakt te hebben en liet vijf minderjarige kinderen achter- te laten verbieden. Toen hierna de handelingen van ffan de Laar toch doorgingen en; hij op 1 Mei de goederen uit het sterfhuis overbracht naar het wekelijks erfhuis, besloten de weesmeesters de stokhouder te verbieden die goederen te verkopen, of indien hij ze reeds verkocht had de opbrengst daarvan af te geven aan een andera dan een door de weesmeesters gemach tigde persoon. Vervolgens machtigden zij hun secietaris tot de ontvangst van de eventuele gelden van de stokhouder, tot verkoping van het huisjntot betaling van alle schulden. Hotaris Van de Laar weigerd echter ook na een mondelinge Lastgeving de papieren en documenten aan de secretaris van de weeskamer over te geven, De weesmeesters stelden daarom op 7 Mei een wrggnrffKg poging in het werk om persoonlijk met de magistraat in contact te komen en besloten nadat dit miBlukt was een remonstrantie op te stellen. ie De weesmeesters waren het hier vanzelfsprekend niet mee eens en legden de gehele zaak in een request voor aan de Domeinraad. De regenten van het weeshuis door de Domeinraad om bericht hierop verzocht zijnde, gaven het request over aan de magistraat om het gevraagde bericht door dit college te laten geven. Intussen besloten de weesmeesters op 24 Mei zich nogmaals met een request iet de Domeinraad te wenden, omdat het hun ter ore gekomen v*as, dat de regenten ac&KxkEfc zich tegen hun vorig request wilden behelpen met ongegronde/ redenen en gebrekkige voorbeelden, Zij verzochten daarom de Domeinraad alvorens dit college zou beslissen, of zij eerst kennis mochten nemen van het bericht door de regenten te verstrekken. Op 29 Mei werd het bericht door de magistraat verzonden niet alleen om deze zaak uit te leggen» maar ook om de verregaande nieuwig heden en ongehoorde aanmatiging van gezag en autoriteit door de weesmeesters boven de inhoud van de ordonnantie sedert enige jaren meer en meer ondernamen onder het oog te brengen. Aangetoond werd dat de boedel Van de Graaff desolaat was en dus volgens alle politieke verordeningen en reglementen aan de magistraat behoorde. Men kon zich daarom niet voorstellen dat de weeskamer enig recht zou kunnen of willen doen gelden om zich in de behering van desolate boedels in te dringen en verweet de weesmeesters dan ook dat het hun om het hieruit voortvloeiend salaris te doen was.Tot verder bewijs werden nog enige gevallen uit vroegere jaren aangehaald, waartegen door de toenmalige weesmeesters geen bezwaren bij de magistraat waren ingediend. Over de verregaande nieuwigheden ten enemale strijdig met haar autoriteit en bovendien met de rechten, die leder burger en Ingezeten! van Breda zowel van nature als van rechtswege toekwam, schreef de magistraat, dat men ter weeskamer sedert enige |aren begonnen was met de invoering van het gebruik, dat bij overlijden van een persoon, die onmondige kinderen of erfgenamen naliet, niet slechts een uittreksel uit het testament, waaruit &±hhx alleen diende te blijken dat de weeskamer was uitgeèfeoten, maarhet^rlginglèafteatamênt;moest worden getoond» Onder die testamenten lieten zij dan deor hun secretaris schrijven» "Gezien en geapporbeerd bij heeren Weeemeesteren der stadt Breda", juiBt alsof een testament, waarvan de oprichting alleen van de vrije wil van de testateur afhangt» binnen Breda onderhevig moest zijn aan de goedkeuring van de weesmeesters. Het bovenstaande diende volgens het oordeel van de magistraat alléén om aan de ene zijde aan de onbehoorlijke nieuwsgierigheid van de weesmeesters te voldoen en aan de andere zijde om de leges en de salarissen te vermeerdesandoor voor de fraaie handtekening telkens twee schellingen te eisen. Bovendien waren de weesmeesters om zich in?( alles met de magistraat gelijk te stellen een verkeerd gebruik gaan,,,maken van het 53© art, van het echtreglement, omdat zij voor weduwnaars of weduwen, die een tweede huwelijk wensten aan te gaan, de kerkeraad machtigden om die personen in ondertrouw op te nemen, waar zij tevoren slechts een verklaring afgaven, waaruit bleek dat dergelijke personen hun minderjarige kinderen hun vaderlijk of moederlijk erfdeel hadden uitgekeerd. meesters/ door de magistraten, die daar oppervoogden waren, aangesteld werden zoals andere ambtenaren, maar integendeel dat de Bredase weeskamer volgens haar ordonnantie een bijzondere reöhtbank was en de weesmeesters gedelegeerde rechters ad causas pupillares» zoals in Amsterdam de commissarissen van de zeezaken, assurantiekamer eto» Want evenals in Amsterdam de zaken, die de zeehandel betroffen, in het bijzonder door die genoemde kamers werden behandeld en van hun vonnissen Veroep op schepenen van Amsterdam openstond, zo waren In Breda alle voogdijzaken aan de rechtsmacht van de weesmeesters door de heren van Breda bevolen en viel van hun vonnissen appèl op schepenen van Breda, Om dit nader te bewijzen haalden zij een groot aantal artikels uit de ordonnantie van 1534 aan, die deze rechten bevestigden. Bovendien was het hun ook mogelijkf zo schreven zij, een menigte van requesten aan de weesmeesters en oppervoogden gericht, van samenkomsten tussen partijen door hen bevolen en zelfs van formele processen, die door middel van eis, antwoord, re- en dupliek en wederzijdse; deducties ter weeskamer waren Voldongen, te berde te brengen» Sedert enige jaren waren weliswaar zulke formele processen niet meer gevoerd, doch dit was niet toe te schrijven aan gebrek van zaken,veel minder nog aan een verandering in de voorrechten van de weeekamer, maar integendeel aan de bemoeiingen van de weesmeesters, waardoor de geschillen zoveel mogelijk door minnelijke tussenkomst werden bijgelegd. En dat hun handelwijze ook aan de burgerij niét onaangenaam was, mocht blijken uit verschillende voorbeelden en uit het feit dat zelfs personen, die in geen geringe relatie tot de magistraat stonden, geen bezwaar hadden gemaakt de weesmeesters in hun prerogatieven te erkfennen en zich aan hun rechtspraak en leiding in zaken, die tot de weeskamer behoorden, te onderwerpen. Het ware te wensen, zo slaakten zij de verzuchting, dat enige andere heren uit dat college ook van hetzelfde gevoelen waren geweest» omdat men dan niet zoveel inbreuken op het recht der weeskamer zou hebben zien geschieden, zoals die de laatste tijd waren voorgevallen. Hierna kwamen de weesmeesters eindelijk jrot de zaak» waarover het geschil ontstaan was en daarbij de reeds vroeger behandelde onenigheden aanhalende verzochten zij de afdoening van de boedel van Jacobus de Graaff aan de weeskamer toe te wijzen en eenieder te bevelen stipt de ordonnantie te onderhouden. Over het goedkeuren van testamenten en het verlenen van acten ven toestemming tot het aangaan van tweede huwelijken opraken zij met geen woord. Vermoedelijk omdat de klachten van de magistraat in dezen inderdaad steekhoudend war,en,. .door de Domeinraad Hadat deze deductie/in' handen gesteld was van de magistraat benoemde dit college op 5 September een commissie om een onderzoek in te stellen en rapport uit te brengen 63), Sen rapport is bij de magistraat echter nimmer: ingediend en ook in het archief van de Domeinraad is over de gehele affaire niets meer te vinden. £e magistraat heeft de gehele zaak vermoedelijk in de doofpot gestopt en de boedel, voor zover dit niet reeds geschied wast door de regenten van het weeshuis laten afhandelen. Ook de weesmeesters zijn er nimmer op teruggekomen. Hu zij hun hart eens hadden kunnen lichten zullen zij, mede gezien de geringe waarde van de boedel, er verder wel in berust hebben, . 15 ¦ genamen, de twee minderjarige dochters van kapitein Boxel, wier moeder - een dochter uit het eerste huwelijk van de testatrice -reeds overleden was, I>e auditeur-militair van Breda werd tot executeur testamentair benoemd, In het testament was ook de bepaling opgenomen dat, indien de beide dochters onverhoopt vóór haar 25-jarige leeftijd zouden overlijden, de gehele erfenis over zou gaan op het Armkinderhuis van Breda, De genoemde kapitein Boxel was van alle opbrengsten uit hun boedel uitgesloten. Kapitein Boxel wilde echter zijn dochters een opvoeding geven overeenkomstig haar staat en haar daarvoor te Oosterhout ter school laten gaan. Doch waar bij het testament bevolen was, dat alle op- ..-¦ brèngsten tot belangen gebruikt dienden te worden en hij het eigen middelen niet kon bekostigen, trachtte hij toestemming te verwerven om uit die opbrengsten jaarlijks de benodigde som te verfeuljfgen.onder belofte een borgtocht te stellen voor de regenten van het Armkinderhuis voor de terugbetaling na het eventuele overlijden van zijn dochters vóór haar meerderjarigheid. Hiertoe richtte hij zich op 24 October 1767 met een reijuest aan de bovengenoemde Krijgsraad, waarbij hij een verklaring van de regenten, van het Armkinderhuis overlegde, waarin hun toestemming werd gegeven» In zijn request deelde hij mede, dat hij zich reeds vergeefs tot de -weeskamer van Breda had gewend, hetgeen zoals we hierna zullen zien niet geheel in overeenstemming met de waarheid was, ^ Om de zaak op de vriendelijkste wijze af te handelen stelde de Krijgsraad de weesmeesters met het verzoek van kapitein Boxel in ken* his en vroeg hun of zij er bezwaren tegen hadden. In hun antwoord gaven de weesmeesters op een bescheiden en vriendelijke wijze, zoals de Hoge Krijgsraad het uitdrukte, te kennen dat het in verband met de verbodsbepaling in het testament onmogelijk was om kapitein Boxel enige interesten of opbrengsten van de nalatenschap; uit te reiken zonder machtiging van een voor ^j-gx^mffypiw competent college. Waar het nu vaststond dat de Krijgsraad in dit geval niet de competente of superieure rechter van de Bredase weeskamer was, berichtten de weesmeesters, dat zij zich alleen tot de heer van Breda konden wenden 65}. i O waren hun eigen goederen en persoon tengevolge van razernij of andere gebreken zelf te beheren, JSen dergelijke weeskamer was dan ook in 1534 te Breda opgericht, welke niet alleen rechterlijke bevoegdheid had, maar ook kennis mocht nemen van en toezicht uitoefenen over de voogdij en administratie van wezen, die niet binnen Breda gezeten waren, indien een daartoe strekkend verzoek door de ouders of naaste bloedverwanten gedaan werd; terwijl de weesmeesters zich in moeilijke gevallen om advies tot de Domeinraad of burgemeesters en schepenen van Breda behoorden te wenden, fer nadere opheldering van het bovenstaande had Prins Maurits nog in 1606 bij de instructie op de stijl en manier van procederen in de schepenbank van Breda uitdrukkelijk be' volen, dat van alle vonnissen en appointementen gewezen door de weeskamer geappelleerd zou worden op de schepenbank van Breda, omdat de behandeling der belangen van pupillen zowel tot het politieke als juöioieele recht van de magistratuur behoorde. Op deze gronden het nader onderzoek verrloht hebbende haa men bevonden, dat bij het testament wel de auditeur-mi lit air van Breda tot executeur was aangesteld, doch met opdraoht om na de liquidatie van de boedel de opbrengst daarvan aan de weeskamer over te geven, terwijl deze laatste werd verzocht en gecommitteerd de voogdij op zloh te nemen. Kn, opdat die commissie meer kracht zou krijgen werden, niet alleen kapitein Bosel en alle magistraten in het testament uit-; ggs lot en, maar ook "alle anderen die daaromtrent eenig gesag zouden willen praetendeeren**. Het was daarom volgens de magistraat niet nodig te onderzoeken of en in hoeverre de Hoge Krijgsraad de competente rechter van alle militairen en hun kindaren was, maar alleen of een officier bevoegd was om ten opzichte van zekere goederen het beheer daarvan met uitsluiting van de competente rechter aan een politiek college op te dragen. Omtrent die vraag had de magistraat nergens enig verbodji integendeel zelfs toestemming in werken van bekende schrijvers gevonden; terwijl ook de ondervinding geleerd had, dat officieren in dergelijke gevalle: de behandeling en kennisneming aan de weeskamer onderwierpen. Daar d© genoemde teBtateuren het beheer over hun boedel direct aen de weeskamer hadden opgedragen, had de magistraat geen redenen gevonden waarom de kapitein Boxel zich niet rechtstreeks aan de weesmeesters en aan de magistraat had kunnen riohten. Temeer niet waar zelfs de auditeurmilitair als executeur zijn rekening ter weeskamer had overgeleverd; en reeds vroeger in een ander geval aangaande de onderhavige boedel het goedvinden van de weesmeesters was ingewonnen. Indien er, nadat hij aldus gehandeld zou hebben* toch bezwaren bij de weesmeesters gerezen zouden zijn, dan had hem toch altijd nog de weg opengestaan om zich aan de magistraat te richten» aan wie de kennis der moei lij me gevallen in tweede ressort toekwam, , Om dit met bewijzen te staven haalde de magistraat hierna nog enig schrijvers aan en gaf in overweging of de rechten van de #rins, als heer van Breda, niet zeer gekrenkt en of er geen groot nadeel aan de emolumenten van fei#ii griffier en van de secretaris van de weeskamer toegebracht zouden worden en of er geen deur tot veelvuldige moolijk heden en, zo men het zeggen mocht, verwarringen geopend zou worden, Indien het aan een vreenxle vrijstond alle schikkingen van een *estateur ten opzichte van zijn goederen gemaakt, van welke goederen hij het beheer vrijwillig aan een politiek college had onderworpen, te veranderen en een andere rechter in te roepen enkel en alleen op grond van het feit dat hij ten opzichte van zijn persoon onder die rechter ressorteerde. 17 eerst nog vergeefs getracht te hebben de magistraat te laten antwoorden 66), zonden de weesmeesters op 25 Maart h«& antwoord aan de Prins 67). Hierin schreven zij dat kapitein Boxel de gehele situatie wei volledig had uiteengezet, maar misschien door gebrek aan voldoende voorlichting een werkelijk abuis had genaakt door op te merken, dat hij zich eerst aan de weesmeesters had gericht» Zij waren er zich wel van bewust, dat in October 1767 mondeling aan hen was medegedeeld, dat hij zich aan de Hoge Krijgsraad wilde richten en dat hen toen tevens een concept-acte van het Armkinderhuis was -getoond en /een qoncept-acte waarin de weesmeesters gouden verklaren, dat 2ij het verzoek redelijk vonden, maar op grond van de bepalingen ' in het testament niet definitief durfden beslissen zonder machtiging van de Hoge Krijgsraad of een andere hogere rechter, naar welke machtiging zij zich dan zonden gedragen. Die concept-acte hadden zij toen geweigerd te ondertekenen óttdat een dergelijk verzoek nooit was gedaa en omdat zij daardoor tegen de letter van de ordonnantie gehandeld zouden hebben. Had hij zich werkelijk tot hen gewend en daarbij een 2o volledige borgtocht gesteld, zoals zij bij het request aantroffen dan hadden zij het verzoek wellicht ingewilligd, mits hij zich tot verantwoording door middel van overlegging van kwitanties had verplicht of anders zouden zij in ieder gevaL volgens art,3 van de ordoïï nantie gehandeld hebben, ^ #a ontvangst van dit bericht deed de Prins dit speciale geval zelf af zonder daardoor fie, willen verstaan enige vermindering toegebracht te hebben noch aaa zijn heerlijke rechten, noch aan de voorrechten van de militair© rechtspraak ten aanzien van de onderhorigheid aan de militaire rechter in het algemeen van voogden, ofschoon zelf geen militair zijnde, in de boedels van militairen aangesteld* Aldus omzeilde hij alle klippen en was het niet nodig de rechten van beide y colleges duidelijk te omschrijven. Op 5 April namelijk machtigde hij de weesmeesters om Kapitein Boxel, indien die eerst borgtocht stelde voor de regenten van het Jürmkinderhuis, jaarlijks zoveel gel£ te geve als hij voor het gevraagde doel nodig had, waarvan dan door hem verantwoording door middel van overlegging van kwitanties aan de Hoge Krijgsraad afgelegd moest worden, Poging tot verandering van de ordonnantie, "Vermits de weescamer tans in een groot verval komt te geraaken en tellekens seer duystere articulen in de ordonnantie comen op te doen" besloten de weesmeesters op i Februari 1758 de secretaris op te deegen een ontwerpsa: voor een nieuwe geamplieerde ordonnantie te maken, het aldus verkregen ontwerp aan de Bomeinraad toe te zenden en die Raad ts verzoeken deze aiet zijn goedkeuring te begunstigen om de weeskamer op een goede voet te verkrijgen en voor een verder verval te behomden 68jj^,door een onbekende raadgever . Een advies*©p*het inderdaad gemaakte ontwerp berust nog in het archief van de weeskamer 69). ÏToeh uit de notulen van de weesmeesters noch uit het archief van de magistraat, noch uit dat van de Bomeinraad blijkt dat inderdaad een ontwerp is ingezonden. Vermoedelijk zullen de weesmeesters wel teruggeschrokken zijn, nadat zij het xabdba bovengenoemde advies op de nieuwe of gewijzigde artikels gelezen hadden. Bij dit advies werden de voornaamste veranderingen, die de weesmeesters wensten, terdege afgekamd. Slechts enige veranderingen van ondergeschikte aard konden de goedkeuring van de adviseur weg* dragen* Het is echter wel de moeite waard om de wensen van de toenmalige weesmeesters te leren kennen door een overzicht te geven van het uitgebrachte advies. Op de eerste plaats wensten de weesmeesters alle zaken betreffende voogdij en curatele, die door schout en schepenen van de dorpen en heerlijkheden in de baronie van Breda niet konden worden beslist of waarover enige moeilijkheden rezen, aan zich te trekken. Slechts in» dien zij ze niet konden beslissen, wilden zij die doorzenden aan de jl O Domeinraad of de magistraat. Verder zou het hun vrij staan onr bij kwesties of geschillen in de dorpen over ondeugdelijke voogdij en administratie, zowel van testamentaire als aangestelde voogden over " wezen og.onbekwame personen, die hen ter ore kwamen, of indien dit ; door de ouders of naaste bloedverwanten werd verzocht, andere voogden of administrateurs te mogen aanstellen, juist alsof het ingezetenen van Breda of ï'eteringen betrof, Hierbij tekende de adviseur aan, dat dit geen doorgang vinden kon, omdat bij het 2e art, van de oude ordonnantie verboden was iemand van buiten de stad en parochie van Breda daartoe te dwingen, zodat deze nieuwigheid een grote opschudding zou veroorzaken? : -Geen bezwaar had hij echter tegen de regeling, di© handelde over , de uitkoop van de kinderen uit de boedel door de langstlevende van de ouders 4 weken na de begrafenis van de eerstoverledene indien de boedel zeer gering was. Wanneer we de acten der weesmeesters nagaai dan blijkt dat dit reeds lang in de praktijk geschiedde, dus zeker wel 20 goed als ingeburgerd gal geweest zijn, zodat de adviseur dan ook moeilijk bezwaar kon ©aken. Het nieuwe artikel handelende over het aangaan van een. tweede huwelijk werd jammer genoeg niet in extenso opgenomen» Wel kunnen we er uit opmaken dat in dergelijke gevallen de toestemming der weesmeester) verzocht moest worden. Het advies hierop luidde, dat aangezien dit ^ artikel onbepaald gesteld wa©., het leek alsof de weesmeesters beweer*: den dat opgemaakte staten niet aan de magistraat zouden kunnen of mogen overgeleverd worden en alsof van dergelijke personen geld verzoqh' werd om t@ hertrouwen, hetgeen ongerijtó was, ^ 33e adviseur wilde verder de bep&ling*dat de voogden aanstonds na hun aanstelling de eed moesten afleggen, wederom hersteld zien op een termijn van 8 dagen na hun aanstelling» Sen nieuw artikel handelde over het afstand doen door voogden van erfenissen, welke aan hun pupillen ten deel waren bevallen» I>e adviseur gaf in overweging of men de voogden niet de vrijheid tóoest laten zich in een dergelijk geval of aan de magistraat of aan de weeskamer te mogen richten, al naar gelang zij ^ doofc een dezer ooi leges waren aangesteld» ... . , • ¦ ¦% . v. ¦¦¦ ; "¦':.: ¦'¦¦ ...¦': Op het niet nader omschreven nieuwe art, 18 verzocht hij nadere opheldering, omdat de oostumen van Antwerpen te Breda alleen werden gebruikt in erfrecht en juist in andere zaken niet» Uit het militaire erfreeht overgenomen was het artikel, waarbij werd bepaald dat een ruiter, langstlevende blijvende, voor zijn militair recht eerst zijn paard, wapens en toebehoorten zou genieten met dien verstande dat hij dan in het huisraad en de roerende goederen zoals dat voor burgers gebruikelijk was, geen voordeel zou hebben, Vanzelfsprekend^ wilden de weesmeesters ook hun salarissen en dat van hun secretaris verbeterd zien* De nieuwe artikels die dienaangaande opgesteld werden ontmoetten bij de adviseur geen bezwaar omdat hij van oordeel was, dat sedert de ordonnantie van 1534 was opgesteld het geld sterk in waarde was verminderd. Deze nieuwe ordonnantie is nimmer ingevoerd en zo werd dan ook de vrees der weesmeesters, dat de weeskamer in ver-val zou geraken, bewaarheid, wat Beer duidelijk uit de inventaris > tenzij» wat bijna niet is aftn te nemen, zeer vele stukken zijn verloren gegaan - valt op te maken. De werkzaamheden van de weesmeesters zijn langzamerhand zeer verminderd. Ka 1789 zijn er zelfs geen boedelstukken meer te vinden, hoewel er bij de opheffing nran de weeskamer nog zes boedels in beheer waren/;terwijl na dit jaar ook geen notulen meer zijn gehouden. Het ontbreken van notulen na 26 Januari 1789 hangt mogelijk ook samen met het overlijden van de secretaris S.Waalwijk op 9 Hovember van dat &as-r, waarna in het ambt van secretaris der weeskamer, zoals we boven reeds aanhaalden, lange tijd slechts voorlopig is voorzien. In 1798 kwamen de weesmeesters nog slechts samen op de eerste Woensdag der maand : Ie speoiaal om de testamenten te laten tonen der overledenen, om te zien zien of er voogden over de minder- ia jarigen of andere toezloht behoevenden waren aangesteld en om bij gebreke van dien daarin door de aanstelling van de wederzijdse bloedverwanten of op een andere wijze te voorzien en 2e tot afdoening van alle verdere voorkomende zaken behorende tot het ressort der weeskamer» Buitengewone vergaderingen werden alleen belegd als daartoe een verzoek door belanghebbenden werd gedaan,7o)« III Verschillen en overeenkomsten met andere ordonnanties» Be verschillen met de ordonnanties van Antwerpen en Mechelen, waarmede de Bredase ordonnantie veel punten gemeen heeft, zijn voornamelijk de ondergenoemde 71). De weesmeesters werden in die beide plaatsen rechtstreeks door de magistraat aangesteld. Te .Antwerpen jaarlijks na het verzetten der wet, de vier weesmeesters konden hier echter worden gecontinueerd te Mechelen moest er ieder jaar één van de drie aftreden, zodat een weesmeester aldaar niet langer dan 3 jaar zitting had. In Antwerpen teieef de oppervoogdij aan het stadsbestuur, terwijl ook de testamentaire en door burgemeesters en schepenen aangestelde voogden aan het toezicht van de weeskamer waren onttrokken. Over het algemeen behoorde het echter tot de uitzonderingen in de Zuidelijke Nederlanden, dat een testamentaire voogd niet onder de weeskamer ressorteerde 72)» Hoewei de Antwerpse weesmeesters geen opperqroogden waren, hadden zij wel de beslechting van voogdij zaken, waarvan appèl op burgemeesters en schepenen openstond. De verkiezing der voogden in Antwerpen was op dezelfde voet geregeld als in Breda, alleen werden uit een getal van Scht door de weesmeesters vier voogden gekozen, welke voogden tussen de 25 en 70 jaar oud mochten zijn. Men mocht hier echter ook met twee of drie voogden volstaan, indien er geen vier bloedverwanten te vinden waren, die bekwaam waren de voogdij te aanvaarden. Onbekwame personen werden van stadswege van voogden.voorzien, voor zover x±£ daarover niet reeds bij testament was besohikt, VJfouwen mochten geen voogdij waarnemen, tenzij zij bij testament waren aangesteld, ïe Mechelen werd uit het getal van zes door de weesmeesters twee voogden gekozen. Hier kon ook de weesmeesters een boete worden opgelegd inöien zij verzuimden voogden aan te stellen. De kinderen in die stad bleven zonder onderscheid te maken tussen Jongens efl meisjes of tussen voogdij en curatele tot hun 25e Jaar onder toezicht. Minderjarigen die huwden of tot geestelijke staat kwamen en hun goederen zelf wensten te beheren, moesten de toestemming daarvoor van het stadsbestuur verwerven; terwij1 ongehuwden op 25 jarige leeftijd als meerderjarig werden beschouwd. Op dezelfde voorwaarden als die in Breda golden» was het aan minderjarigen tussen de 20 en 25 jaar oud toegestaan handel te drijven» De'".voogdij in Mechelen duurde tot 25 jarige leeftijd, behalve voor gehuwden en geestelijken, die het bewind over hun goederen kregen zoals te Breda, De verkoop van goderen van weeskinderen geschiedde te Mechelen op bepaalde voorwaarden en was daar geheel anders geregel< Iets nieuws was dus dat de"voogdij in Breda met 16- of 18- jarige lee: tijd ophield, waarna de curatele inging tot het 25e jaar. De voogden, die in die gevallen gecontinueerd werden, zoals we boven reeds opmerkten, werden echter niet curateurs genoemd. Dit behoeft ons geenszins te bevreemdeni want de curatele zelf werd gewoonlijk voogdij genoemd 73)| bovendien werden aan de voogden en toezieners bij de be-: eindiging van de voogdij en de aanvang van de curatele geen nieuwe;g aanstellingen verleend, -Het ontslag van minderjarigen uit de voogdij werd in Antwerpen, zowel ais in Mechelen/ verleend op rapport van de weesmeesters door het stadsbestuur. De weesmeesters van Breda hadden in dit geval dus grotere zelfstandigheid;; zij konden dat inaners doen naar eigen goedvinden. De continuatie der voogdij van hen die 25 jaar geworden wapen gesohiedde te Antwerpen op verzoefe van de vroegere voogden of naaste bloedverwanten door het stadsbestuur* terwijl in Mechelen de weesmeesters de voogden mochten continueren indien zij dit nodig oordeeldi te Het voeren van processen was in beide genoemde steden t ht it d t tti ggdüOEffsHEte He oeren p g aan de minderjarigen toegestaan, eohter niet dan met toestemming van hun voogden» Bepalingen omtrent het bouwen of verbouwen waren daar in het gehee! niet aanwezig! terwijl te Mechelen ook de bepaling ontbreekt betreffende het spelen door minderjarigen» Anders dan in Breda werd in beide steden jmrfarc de weesmeesters en hun klerk verboden als administrateurs op te treden in de boedels van een onder voogdij staande persoonj de secretaris van de Bredase weeskamer trftè^X dan ook meerderde malen als administrateur op. In de ordonnantie van Breda missen we de toestemming dat minderjarigen bij testament over hun goederen mochten beslissen zonder dat hun voogden daarbij tegenwoordig moesten zijn, ^ Voor het overige zijn de artikels in grote trekken gelijk aan die van Antwerpen en Secheien, al zijn de tijès- en strafbepalingen veela, verschillend, In het algemeen kunnen we zeggen dat de ordonnantie van 1534 welhaast geheel uitging van dezelfde opvattingen ten aanzien van weeskamers, als die in de Zuide/lijke Nederlanden golden en waarvan de ordonnanties van Antwerpen en Mechelen een duidelijke afspiegeling van geven 74). ' Het grote verschil tussen de weeskamer van Breda en die in Holland is gelegen in het feit, dat de weeskamer hier ook de oppervoogdij uitoefende, terwijl,in Holland de oppervoogdij steeds aan de magistraten bleef voorbehouden. Ook de rechtsprekende bevoegdheid van de Hollandse weeskamers wag beperkt. Te&msterdam werd? bijvoorbeeld wel bepaald dat geschillen tussen partijen eerst in kort geding en zonder geschriften voor weesmeesters beslecht moesten worden alvorens die voor de schepenbank gebracht konden worden 75)? Te Haarlem hadfcfcft de weesmeesters de bevoegdheid in geschillen eden af te nemen, getuigen te horen en appointernenten te geven voordat die geschillen voor de schepenbank gebra^cht werden. Hier bestontf echter de mogelijkheid om de geschillen rechtstreeks voor de schepenbank te brengen 76), In leiden moesten de geschillen, lie voor de weesmeesters ontstonden. ¦¦¦¦¦ ¦ ¦¦' - 21 in kort geding beslecht worden. In de ordonnantie werd daar van beroep op schepenen geen gewag gemaakt 77). In de ordonnantie van de weeskamer van Rotterdam bevindt zich geen artikel, dat handelt over geschillen in voogdijzaken en de beslechting daarvan. De Haagse weeskamer had de beslechting van alle geschillen de weeskinderen betreffende» waarvan appel op schout en schepenen mogelijk was 78), x>e weeskamers ten platte Lande van Zuid-Ho Hand bezaten geen htko^ii^ 79). pj^g^ ) Uit het bovenstaande valt op te maken dat de weeskamers van Amsterdam, Haarlem» Leiden en Den Haaö wel rechtsprekende bevoegdheid bezaten. Wanneer de Bredase weesmeesters dus opmerken dat de Hollandse weeskamers geen rechtspraak uitoefenden» dan is dit slechts ten dele waar. Zij zmllen immers bedoeld hebben, dat in die steden van formele processen voor weesmeesters zoals in Breda geen Bprake was. IV Inventarisatie. De weesmeesters gebruikten voor de opberging der boedelstukken een le&etcast en zoals duidelijk uit het journaal van de secretaris Dyrven 79) blijkt, werd de volgorde waarin de stukken in de diverse loketten werden opgeborgen geheel willekeurig genomen. Vermoedelijk gebruikte men steeds de la, welke het minste aantal stukken bevatte. Wel werden alle Btukken j besla lin ven tar is sen, rekeningen, koopmansboeken, manualen e.d,, die tot eenzelfde boedel behoorden, bij elkander gevoegd. z^ch Wat het aanleggen van registers betreft heeft men niet aan de ordonnantie gehouden. Art.11 spreek^ namelijk van registers waarin de inventarissen van boedels ingeschreven moeten worden, met dergelijke registers werd echter eerst in 176S een begin gemaakt. tl 22 die Commissie in 1879 zijn de stukken op iniatief van I.H,Hingman, Conmies-chartermeester bij het Algemeen Rijksarchief, die belast was met de ordening en beschrijving van het Bredase archief» nog in Den Haag gelaten en aldaar geordend Eus±xiia: en later roet de in Breda achtergebleven fragmenten van dit arohief verenigd 82)* Later werden hieraan door de toenmalige Rijksarchivaris in Boord-Brabant Mr.J.P.W.A, Smit enige stukken, die in het Rijksarchief berustten, er aan toegevoegd, . In 19». werd door P.J.M, Wuisman, schrijver ten gemeente-archieve 3? een aanvang gemaakt met de huidige ordening. der De oude ordeningswas niet meer te kerstellen, omdat zoals we boven boedele reeds opmerkten geen systematisch gebruik van de loketten werd gestukken maakt. Door Hingman werd de alfabetisch orde gekozen. Thans is de ohr.onólogische orde gebruikt, die meer overeenstemt met de structuur van het archief j daardoor is een alfabetische namenklapper onmisbaar geworden» In deae inventaris zijn behalve de in inventaris Hingman genoemde archivalia ook de bovengenoemde aanwinsten uit het Rijksarchief in Hoord-Brabant en de tot de weeskamer behorende stukken uit het gemeente-archief van Breda verwerkt, Be series registers van inventarissen van boedels, met uitzondering van Inv.Hingman no's 494 en 495, de ingebonden boedelrekeningen en boedel-inventarissen (Inv.Hingman 483 - 537) moesten uit het ƒ,' archief der weeskamer worden gelicht, omdat zij doorgaans waren ge-r passeerd voor of afgehoord door schepenen-commissarissen en dus tot _ het archief van de magistraat van Breda behoorden, ¦ Ook uit de serie losse boedelstukken moesten een groot aantal nummers worden uitgelicht, omdat zij daarvan deel uitmaakten. De series processtukken en boedelinventarissen zijn ontstaan door lichting uit de boedelstukken,waarbij die werden aangetroffen. Verschillende stukken werden achter het arohief der weeskamer aangetroffen, die naar het gemeente-ar chilef moesten worden overgebracht, waaronder ook de stukken, die betrekking hebben op de afwikkeling van de zaken der weeskamer, daar dis deel uitmaken van het arohief van B, en W, De charters, die in inventaris Hingman onder no,702 ter 3 als charters der weeskamer werden vermeld, zijn voor het grootste deel teruggebracht bij de boedels waartoe zij behoorden. Deze en de nog bij de boedels aangetroffen charters werden in een regestenlijst beschreven, Ho ten t 1) G.A.Breda,Inv.Hingman 2 (Houten Boecxken) f.XLIII en Inv,Weeskamer 3j 2) G.A.Breda,Inv.Hingiaan 1516, f.39 vo; 3) G.A.Breda, R.A.426, f.26} 4) Bij Van Goor, p.268 e.v. foutief gedateerd op 13 December 1535. 16} 17) G.A.Breda, Hotulen B en W dd.2-1-1815,no. 17$ id.dd.9-10-1815, no.9; 18) id.dd.16-11-1815, no.7; 19) id.dd,22-ll-1815, no.5; 204 id.dd,22-5-1823, no.14 en G.A.Breda, E.10, no.173j gij G.A.Breda, Notulen B.en W. dd.24-5-1824, no.5j 22) G.A.Breda, B.ll, no.241} ) G.A.Breda, Notulen B.en W. dd, 8-6-1824, fao.2 en 3; id. dd. 24-6-1824* no. 3? id. dd. 15-7-18^4, no.11 en dd.23-9-1824, no. 5} id. dd, 7-10-1824, no,3| dd,18-10-1824, no.13; dd.25-10-1824,no.7 en dd.15-11-1824, no.8; 27 28 29 id. dd. 18-11-1824, no.11} id. dd.2-12-1824, no,8; id. dd.29-12-1825, no.3; 30) id. dd.29-5-1826, no. 16 en dd.28-9-1826, no,9} id* dd.11-6-1827, no.22; id. dd, 8-7-1830, no.7; id. dd.15-7-1830, no.7 en dd. 2-8-1830, no.6 en 7} 31 32 33 34 id, dd,23-4-1835, no.1} 35) id. dd. 7-5-1835, no.6} 36) id. dd. 21-4-1836, no.5} 37) id. dd. 21-11-1839, Ho.5} 38) id. dd. 10-8-1852, no.7 en B.39, no.832; 39) id. dd. 11-9-1852, no.1 en B.39, no.902; 40) id, dd. 25-10-1852, no.14 en A.R.A, Atoh.Alg.Comm.v.Liquid., Dossier Weeskamer van Breda no. 1.4 en 15; 41) G.A.Breda, Kotulen B. en W. dd.27-12-1852, no,35; G.A.Breda, B.40, no,90; 42) G,A.Breda, B.40, no.328} 43) G.A.Breda, Notulen B. en W, dd,13-8-1857, no,6} 44 id, dd. 8- 7-1858, no,11} 45 id, dd, 6- 5-1861, no.16} 46 G,A,Breda, B.48, no.1982} 47 G,A,Breda, Hotulen B. en W. dd.10-4-1862, no.3 en A.142,no.256} 48 G.A.Breda, Coll.Havermans AfdZEZ^l, no.2, f.52 en 53} 49 id, , Inv.Hingman no, 11, f.88 vo en 89} 50 De mogelijkheid hiertoe blijkt ook wel uit de ordonnantie, waarin in art.10, handelende over het opmaken van inventarissen en het afleggen van rekening en verantwoording door testamentaire voogden, geschreven staat » tenzij hij bij zijn aanstelling daarvan niet is vrijgesteld, 51) Inv, Weesk, 5, z.f. ; 52) G.A.Breda, Inv.Hingman 192, f.Ill vgg.; 53) G.A.Breda, Inv.Hingman 12, £.2231 54) id. 13, f.161 vo.? 55) id,208, f.393 vgg.} 56) id. 47, f.118 - 119 vo.} 57) Inv.Weesk. 5, z.f.} 58) ibidem} 59) G.A.Breda, Inv.Hingman 71, f.1 en 224, f.114 vgg.} 60) id. 224, f.121 vo - 123} 61) Inv.Weesk. 5, z.f.} 62) ibidem; 63) A.H.A., Nassau D©m.Arch., Inv.Hingman 112, z.f.} en flafck G.A.Breda, Inv.Hingman 71, f.28-28 vo.} 64) Voor zover niet uitdrukkelijk anders vermeld zijn de gegevens over dit onderwerp ontleend aan A.R.A,, Hass.Dom.Arch., Inv.Hingman 1074, f.64 - 97 vo.} 65) Inv, Weesk. 7, f.I27vo.-129} 66) ibidem f. 135 vo.-UO en G.A.Breda, Inv.Hingman 75, f,19vo-2O} 67) Inv.Weesk. 7, f, 141-144} 2 4 68) ïnv.Weesk. 5^z.f.; 69) id, 15j ¦;.; . , ¦ 70) G.A.Breda, Inv.Hingman 293, no,147 en no.164} 71) J.B.Chtoistijn - Brabandts recht ...Antwerpen, 168S. Dl,I, p,435 vgg en Dl.II, p. 1117 vgg; 72) J.v.Houtte -De voogdij over de minderjarigen' in het Oud-Belgisch Recht. Gent - *s Gravenhage, 1930; 73) A.S. De Blécourt - Kort begrip van het Oud-Vader landsch Burgerlijk recht, p.130; 74) Vergelijk J.v.Houtte - De voogdij etc. 75) ïnstructien en ordonnantien voor de weeskamer, Amsterdam,11652), art.47j 76) Hieuwe ordonnantie van de weeskamere binnen der stadt Haarlem, (1612), art,31; 77) Keuren van de weescamer der Btadt Leiden, (lSls), art.72$ 78) F.C, van der Meer van Kuffeler - Inventaris van het archief van £ _de__w@eskaaer van *s Gravenhagej 9T~Jnv. Weesk. 68} -G.A.Breda, Coll.Eavermans, Afd.XV-l, no.2, f.52-53j A.R.A,, Arch.Alg.CoBm.v.Iiiquid., Doas, Weesk.Breda no. 13jno. 17 en no,18; • ¦ 82) G.J.ter Kuile - Het oud-archief en de schepenbibliotheek van Breda in vroeger eeuwen in H,A.B., jrg.51, p.80. Geraadpleegde litteratuur. A.s.De Bléoourt *¦ Itort begrip van het Oud-Vader landsch Burgerlijk Recht, Groningeh-Batavia, 1939. y.F.X. Cerutti - De institutionele geschiedenis der stad tijdens de Nassau's In i Gesohiedenis van Breda, Tilburg, 1952. 3>1»I# p.206 tfgfj, J,B. Christijn - Brabandts recht ... Antwerpen, 1682. voor de ordonnantie van Antwerpen PÏ. I , p.435 vgg., voor de ordonnantie van Mechelen PI. Il , p.1117 vgg. 9 ^ Bi.1 lage ' " <* De ordonnantie van de weeskamer van Breda, Henrick, Grave tot Hassou, Merckgrave tot Zenette, Grave tot Catzenelnboghen, tot Yyanden,ende tot ïijd, Heere tot Breda» Piest, Grymberghen, etc. allen den ghenen die desen si en, zullen saluyt, alsoo tot mijnder kennissen gecommen is, dat in mijnder stadt ende lande van Breda de weeskynderen, oniiooseie» simpele ende andere persoonen heurer pinnen nyet machtig zijnde ende insgelijex andere die onnuttelick ende qualick heur goeden regeren ende overbrengen groote schade ende verminderinghe in heure goeden ge Men hebben ende diowijlen tot armoede gecomen sijn, overmidts dat de voirs. persoonen» die weicke nooh hen ©elven noch heure goeden nyet en weten te regieren» nyet genoech vereien en zijn geweest van tutoren» voighden oft eurateuren, die behoorlioken inventaris van heure goeden behoorden gfesanaect te hebben, behoor liekejautie gestelt ende daertoe eedt gedaen om de voirs. persoonen ende heure goeden dueohdelick ende ten aeesten oirbaer te regieren ende t*administreren ende daervan jaerliex bewijs, rekeninge,ende reliq.ua te doen ende zoo sulox meer gebueren soude ten waere dat bij mij hierin versien worde, 000 eest dat desen aengesien begerende daerin te remedieren ende hierop gehadt d*advys yerst van de borgermeesteren ende soepenen van Breda ende daernae van den luyden van mijnen Rade, iok &ebbe met rijpe deliberatie vki rade geordonneert eade gestatueert, ; ordonneere ende Btatuere midts desen de pointen ende artioulen hiernae volgende. ¦¦ • . ¦ . -X \ In den yersten dat iok ende in mijn absentie mijn Brossart ende de luyden van mijnen Raide, bij advyse van den borgermeesters van Breda, van mijnen wegen sullen voortaen deputeren ende ordonneren drie discrete mannen om weesmeesters ende oppervoighden te sijn van allen weeskynderen ende anderen persoonen» die na der ordonnantie hiernae besoreven in tutele, voighdie oft euratelle behopren gestelt te worden} weicke weesmeesters iok voire de yerste reyse gestelt ende geordonneert hebbe, te weten Janne van de Strepen, mijnen secretaris ende meesters Jan van Héilten ende Roelandt de Roevere, ende deselve ende andere toeoomende weesmeesters sal iqk ende de voirs. Drossart ende luyden van mijnen Rade bij advyse als voire altijts mogen destitueren etide anderen daertoe deputeren alst mij oft hen oirbaerliok ende goetduncken sal> weloke weesmeesters ende oppervoighèen sullen tot hewren behulpe ende om een weescamer te institueren hebben eenen geswooren olerck, die de registeren, inventarissen, rekeningen, acten, soriftueren, sentencien ende brieven van den voirs. weesoamer sorijven, teykenen ende expedieren salj dien iok voir de yerste reyse stelle ende ordonnere Andries Vier ling ende sullen oick hebben eenen gesworen bode om de doore van de weescamer te bewaren, de bootscappen, weten, daginghen ende andere exployten, die hem bevolen sullen worden ende anders datter toebehoort, te doen, weicke bode altijts wesen sal der stadt knape van Breda in der tijt sijnde ende sullen dese weesmeesters, gesworen elerck ende bode in't aenwomen van der voirs, officie ende dienste gehouden sijn te doen den behoorlioken eedt, soo in't eynde van deser ordonnancie veroiaert wordt, in handen van den drossart van Breda voirsoreven. II Item de voirs. weesmeesters ende oppervoighden met heuren olerok sullen op die weesoamer vergaderen twee dage in de weke, te wetene»^ des Woensdaechs ende Vrijdaeohs altijts van aoht uren tot thien uren voir noene ende en sullen na der noenen, noch oiok op ander dagen nyet dorven ooraen, tensij dat om redenen wille hen dat goet dochte ende dat sij parthijen daerop ytrfrfrun* bescheyden. Onme heure officie te administreren ende sullen onder hem luyden sorteren moeten alle de weeskinderen» onnosele» simpele oft beroofde persoonen van heuren verstande, oiok die blint, stom, geheel doof oft andere gebreken hebben, overmidts d«welcke sij henselven noch heure goeden nyet bequaem en zijn te regieren, geseten ende woonachtieh bynnen der stadt, proehie ende vrijheyt van Breda, JEnde die van den dorpen ende platten lande van Breda sullen daer oick mogen sorteren indien*t hen belieft *maer en sullen de weesmeesters nyemandön van buyten der stadt, proehie enfle vrijheyt van Breda mogen bedwingen om onder hen te sorteren, tensij dat sij van den ouders oft naesten vrienden daerèf versocht zijn, oft dat questie ende differend viele op de ondueehdelicke voighdie ende administratie van den weeskynderen oft endere onnoosele ende gebreekelicke persoonen voirs, ende heure goeden, waeraf zij in dien gevalle de kennisse hebben sullen ende sulokei persoonen oft pupillen versien gelij ok oft sij bynnen der stadt geseten waren. Item sullen voire de voirs, weesmeesters getraoteert ende gehande lt worden alle saken der voighdie, tuteIe, curatele ende andere dingen dVordonnanciehyernae bescreven aengaende»:daeraf zij luyden de kennisse nemen sullen ende de clerok sal daeraf register houden ende ingevalle daer swaricheyt viele, zoo sullen sij de saken refereren aen de luyden van mijnen Kalde oft aen borgermeesteren ende soepenen van Breda om bij heur luyden advys geordonneert ende gedaen te worden als nae réGht ende reden behooren sal, ïtem wanneer vader oft moeder, poorter oft ingesetene van der stad proehie oft vrijheyfe van Breda, aflivioh worden, oft alreede aflivich zijn achterlatende ombejaerde kynderen» hetzij onder de sesthien jaeren oft daerboven ende onder de vijfentwintich jaeren oudt zijnde, ofte simpele, onaoosele oft beroofde kynderen heurer sinnen» oft die blint, stom oft mat allen doof zijn ende ombequaem henselven ende heur goeden te regieren ais voirs. is, soo sal de langstlevende van henbeyden oft die besittere van den sterfhuyse, oft die naeste vrunden van den dooden bynnen vijfthien dagen daernae moeten ooimen oft zeynden bij den weesmeesters ende eppervoienden voirs, ende brengen aldaer over de namen ende toenamen van zesse weerlioke manspersoonen, te weten drye daeraf van 'svaders zijde ende dfander drye van des moeders sijde, den weeskynde oft den cnmachtigen sijnre sinnen van bloetswegen aldernaest bestaende, op do peyne van sesse Karolusgylden te bekeren in dryan deelen, daeraf mij het een, d*ander de stadt ende *tderda den weesmeesters toe geapplioeert sal worden ende joorts op ge lij oke pene te verbeuren van acht dagen als die yerste vijfthien dagen overstreken sijn, soo lange als »ij van 'tselfde te doen in gebreke sullen bevonden worden, ten ware dat sij wettelioke ende goede exousatie mochten allegeren ende proberen, welcke penen oick bekeer* sullen worden in drien als vore, ende daeraf sullen de weesmeesters de kennisse hebben* ende waren de ouders van sulcken pupillen oft simpele oft andere gebrekeiieke personen van buyten geweest enae Dinnen der stadt oft vrijheyt geen vrunden oft magen en hadden, soo sullen in dien gevalle d@ naeste gebueren van sulcken overledenen persoonen binnen de voirs. vijfthien dagen eommen voire de weesmeesters om den kynderen ende pupillen als vore versien te sijn, V End© van desen zessa persoonen sullen de voirs weesmeesteren alBda kiesen ende ©rdinersn de drye daeraf die hen dunoken sullen aldernuts ende bequaemste wesende totter voighdie, regiments ende besorge van den weeskynderen oft anderen persoonen voirs,, te weten den eenen end If « den naesten ende bequaemsten totter voighdie, die d'administratie van den goeden hebben sal ende die andere twee tot toesienders ende F totter voighdj.9 sal die vader oft^oudevader oft oudemoeder langstlemoeder, yende altijts voir yemanden anders geprefereert sijn, ten ware dat sij luyden beneden haer yijfendetwintioh jaren oft boven haer tseventich jaren waeen, oft dat de weesmeesters andere redenen hadden» het ware overmits heuren tweeden hij lick oft anders om dewelcke Bij luyde] nyet bequaera en waren de tutele ende administratie van heuren kyndeyen ofte neven te hebben j ende so o wanneer de moeder oft oudemoeder sal totter tutele oft cueatele van heuren kynderen oft neven toegelaten worden» soo sullen zij luyden gehouden pijn eerst ende voir al te renunoieren bij expressen eede senatus consulto velliano Hwelok een beneficie Van rechte is, dat alle vrouwenpersoonen hebben van hae; selven nyet te mogen obiigeren, sprekende oft haer verborgende voer eenen anderen, ende insgelijcx alle andere previlegien Van rechte den vrouwen competerendê, Ende en sullen de voirs. weesmeesters gheen andere vrouwenpersonen tot voighdie toelaten, noch oiok eenige mansper soonen die onder haer XXV jaeren of boven heur tse ventioh jaeren sijn. , ¦¦¦¦¦¦-¦¦' - ¦: ^ ¦¦¦..¦ ¦ ' ¦ ¦¦-Ende e6b verre den weesmeesters dochte dat de zesse persoonen hen : aengenpempt voir momboiren, soo voirs. is» daertoe nyet wel bequaem en, waren ende dat zij vonden andere van den bloede van den weeskynderen bequaaay daertoe sijnde, 200 sullen de bequaemste üaertoe ordineren» Ende sijn de pupillen vraemt oft dat sij gheen bequaem van heuren bloede en vynden tot heurer voighdie ende mambournie, soe sullen sij dien van anderen de bequaemste in heure consoientie véraien, Ende oiok soo verre die voi&hden na der institucien ombequaem worden ora voorder de voighdie te administreren, het ware overmits armoeden oft anderen merckelicke redenen, soe sollen de weesmeesters daerin versien, hem gevende eenen hulper oft hem geheel verlatende ende eenen anderen totter voighdie stellende, boo hen nae redenen goetduncken sal* VII ¦ ', . Ende en sal nyemant vaight van eenige weeskynderen oft andere gebrekelicken personen voirs, mogen sijn, die van merqkelicke somme crediteurs oft debiteuren van denselven sijn, oft oiok delsnteurs s ende occugjateurs van heuren goeden. Ende daeroome sullen de weesmeesters vragen den voighden als sij geordonneert sullen worden oft sij geen crediteurs oft debiteurs van den weeskynderen oft anderen persoonen en sijn, oft besitters van heuren goeden, daeraf Bij hen sullen verclaren bij eede» ende soe verre sij luyden alsoo geinterrogeeri zijnde tselve verswegen, soo sullen zij luyden indien het crediteurs sijn haer aotie ver liegen ende sijn sij debiteurs en sullen sij nyet gelibereert worden midts betalende in handen van den pupillen oft andere gebreckelicke persoenen voirs* onder heiar voighdi© gestelt. TUI Item gheen voighden oft toesienders en sullen moghen eenige transpoorten oft cessie van aotie van ennigen crediteuren van heuren pupillen oft andere gebrekelicke persoonen voirs. vercrijgen oft gen hen nemen, noch uut orachte van sulcken transpoorten oft cessien tegej haren pupillen ageren, maer indien sulcx gebeurde eoo sullen suloke voighden ende toesienders van alsuloken transpoorte, cessie ende actii geheel gefrustreert blijven ende de pupille oft andere peraoon voirs gelibereert ende de actie dooi sijn. 28 soap geordonneert zijnde sullen bynnen acht dagen gehouden wesen te compareren vore den voirs. weesmeesters ende oppervoighden om aldaer eenen behoorlicken eedt te doen ende dit opte verbeurte van drye Karolusgulden elox die des in gebreke ware te doen te applieeren in drien deelen als voirs is,.welcken eedt hyerachter geinsereert staedt ende daer en boven sal de voight oft deghene die hem tot eenen hulper gegeven zal worden ende die d'administracie van den goeden hebben sal, gehouden sijn cautie, zeker ende borchtochte te stellen bynnen den stadt oft lande van Breda genoech ende suf f leant sijnde bij estfcmaoie van den weesmeesters, aleer hij de voirs. administratie sal mogen aenveerden ende hoewel de andere twee die toesienders sijn geen cautie ei sijn gehouden te stellen omdat sij die goeden nycet en administreren, nyettemyn souden sij gehouden sijn»soo verre de voight ende administrateur ombequaem worde oft qualicken administreerde oft suspect war< oft groote negligenoie besichde» om in subsidium geconvenieert ende geexecuteert te worden, indien deselve voight ende administrateur endj sijn borchtochte nyet suffipant en waren» het en ware dat de toesienders goet tijts van den voirs, gebreken den weesmeesters adverteerden om daerin version te sijn, d'welck sij sohuldich sullen eijn te doen ende daermede hen mogen excuseren, ende oft daerop questïe viele soo sal sulGken voight ende administrateur geacouseert sijnde hangende dese questi© sijn administratie hem geinterdioeert worden; oft eemen hulper hem gegeven worden, indien den weesmeesters nae kennisse van saken dat goetdunct. ¦ . '' ¦ X Item sop verre gemandt bij testamente voight van ennigen weeskynderen oft anderen persoonen gebrekelick sijnde soo voirs» is ware geinstitueert soo sal nochtans sulcke voight aleer hij hem der voighdien onderwynden sai compareren voire de voirs. weesmeesters om bij hem luyden geoonfirmeert te worden soo verre sij dat goetvynden oft hem eenen adjunct te geven, oft oick geheel gerefuseert ende voighdie hem geinterdioeert te worden,indien de weesmeesters redenen daertoe bevonden, Als dat suloke voight na de voirs» institucie in axmoeden gecommen ware, oft dat hij vijant van den pupillen oft hen merokelick suspeot ware,oft om andere notabile redenen ende dit al ten meesten oirbare van den weesen. Weloke geïnstitueerde voight oiok sal gehouden sijn behoorlioke eedt te doen, cautie te stellen, inventaris te makenj rekeninge ende oick reliqua te doen het en sij dat hij bij den teneure van den voirs. institutien ende testamente daeraf expresselick ontlast sij, in welfeken gevalle nochtans soo blijft hij ende gijnen goeden altijts iiae rechte volr de voirs, voighdie ende administraoie verbonden. XI Item de voirs. voighden ende toesienders terstoxsdt als zij geordineert ende den weeskynderen oft anderen gebreokelioken persoonen gegeven sullen wesen, soo sullen sij den staet van den sterfhuyse bij den clerck van den weesmeesters in manieren als't behoort doen makken om daernae tegen den besitters oft besittersse van den sterfhuyse oft anderen erfgenamen dien dat aengaet scheydinge ende deylinge te doen van allen den goeden den sterfhuyse aengaende, te weten roerende ende onroerende goeden, huysraet, have, uutschulden ende inschulden ende dit alsoo geschiet sijnde sullen sij die roerende ende onroerende goeden, fa«jmraw£ die den weesen oft anderen persoonen voirs, te deele vallen sullen setten oft doen setten bij inventaris in gescrifte ende dien inventaris brengen bij den weesmeesters ende heuren olerck om den staet van den weeskynderen ende anderen voirs. persoonen. te maken, die uutsohulden ende inschulden tegen een te confereren ende vergelijoken ende voorts daerin te ordonneren als behooren sal, Ende dien inventaris sal men terstondt extraheren ende in een auctentyck register stellen, welkk register onder denselven weesmeesters ende heuro 2 9 clerck eal blijven berustend© om daernae ende den voirs, inventaris jaerliox bij de voighden ende administrateurs rekeninge ende bewijs . gedaan te worden, ende ditselfde sullen de voighden gehouden wesen te doen bynnen veerthien dagen naedat sij luyden voighden geordonneeri sullen wesen op die verbeurte van drye Karolusguldens te applieeren in dryen deelen als vore ende sjillen de voire voighden noch staen tot arbitrale correctie van den weesmeesters, tenware dat de besitte-, ren van den sterfhuyse onwillich waren om deylinge ende edicie te doen van den goeden van den sterfhuyse, oft dat de voighden andere goede ende rechtveerdige ©xcusatie hadden van denweloken sij bynnen de voirs, veerthien dagen den weesmeesters sullen adverteren op de peyne aoot als vore om daerin versien te worden als nae recht behooren sal. Ende in*t overbrengen van den voirs» inventaris ende in*t maken van den state der weeskynderen ende registre als voirs» is sullen de voirs. voighden ende toesienders ende oick de besitteren van den steri huyse bij eede verolaren ende ten heyligen zweeren al overgebracht te hebben, 'tminste metten meesten sonder yet t@ verswijgen ende indien sij noch yet bevonden, dat sij dat noch sullen overbrengen al ter goeder trouwen, ende indien men namaels bevonde, dat de voighden, toesienders oft besitters van den sterfhuyse fraudeusslick yet ver» swegen ende ten inventaris nyet gebracht en hadden soe sal men éulckeï verswijger corrigeren als meineedioh ende hij sal daerenboven uut zijnen eygen goeden verbeuren de rechte estimacie ven den verswegen goeden, te appliceren i# drien als voirs is. XII Item sullen de voirs, voighden ende administrateurs metten voirs» toesienders alle jaere schuldich Bijn votre den voirs» weesmeesters te compareren ende aldaer verclaren den ouderdom, state ende qualiteyt Van den weeskynderen oft andere gebreokelieke persoonen als voirs. is totter voighdie oft curatele van denwelcken zij gestelt sijn, om bij advyse van den voirs, weesmeesters voorts die te regieren tot heurer meester eeren, welvaren ende proffijte. Ende sullen alsdan de voirs. voighden ende administrateurs in presentie van den voirs. toesienders suffisante ende volcommen rekeninge, bewijs ende reliqua doen van heuren regimente ende bewynde van den vo ir ledene j are op de pene van zesse Karolusgulden te appliceren in dryen deelen als vore, weicke pene betaelt zijnde oft nyet sullen nochtans rekeninge doen als sij des telcken nae d'jaer versocht worden, ende insgeiijcx alle acht gagen verbeuren zess Karolusgulden soo lange als sij Hes in gebreke sijn sullen, die geapplioeert sullen wesen als boven ende daertoe noch staen tot arbitrale correctie, ten ware dat sij hen met redelicke saken consten excuseren. Ende van desen rekeningen, die alsoe gedaen sullen sijn, sal een dobbel blijven bij den weesmeesters ende heuren wlerck ende daertoe register gehouden worden van den slot van dier* XIII Item sullen alle voighden ende administrateurs van weeskinderen oft anderen persoonen onder voiighdie staende gehouden sijn alle het geit onder hem luyden zijnde den weesen toebehoorend© daer sij voighden af zijn commends tot merokelioker sommen te moeten bekeren in den meesten oirbar© van den weesen in rente oft anders bynnen veertjsfieh dagen ten langsten naedat sijVt ontfangen sullen hebben, sonder *tselve langer te mogen behouden, ende oft de voirs, voighden bynnen de voirs. veertien dagen dat nyet en vonden te employeren ten oirbafcre van den weesen soo sullen zij gehouden worden sonder hen luyden eeniohsins te soucken, dat te kennen £e geven den voirs. dach overleden zijnde den voirs. weesmeesters ende oick den toesienders om daerin bij hen luyden gedaen te worden ten meesten oirbaire enda proffijte van den weesen, ende eoo verre dat nyet en deden ende daerin mereke- 3 0 lick negligent waxen, soo sullen sij gehouden aijn den pupillen het interest te betalen van eeiken sesthien penningen een in jaerlicxe rente nae rate van den tijde dat sij de penningen onder gehadt sullen hebben ende daeraf doen indien des noot sij suffisante ypoteke, waertoe die voighden bij den weesmeesters bedwongen sullen worden bij behoorlioke provisie ende bedwange van jusfcicie. Item sullen de voirs* weesmeesters den voirs. voighden toesienders ende andere persoonen oft/ parthijen ende oick getuygen dienH behooren sal voir hen ontbieden oft doen dagen bij heuren voirs. gesworenen bode, die daeraf gehouden ^K/ wordt goede relatie te doen. Ende sullen deselve weesmeesters teloken als*t nae recht behoort ende heiir luyden fcoetdunckt eedt mogen nemen van denseiven voighden» parthijen ende getuygen ende voorts in alle «tgene des der voighdien aengaet ende der kennisse ends judicature van den question* eaken ende geschillen, die ter oausan derselver voighdien sullen mogen rij sen ende spruyten, doen alle *tgene des nooteliok sal wesen ende proffi-, teliok duncken sal gedaen te worden, Snde vielen dier saken ende questien vele soo sullen zij die doen stellen bij rolle om d*een vore ende d»ander na© op te roepen ende te horen, ende eal de clerek van suloken saken ende gedingen ende van den aeten ende sentenoien die daerin gegeven sullen worden oiok behoor lick register houden. Ende su len de weesmeesters den momboirs ende anderen persoo/nen mogen bedwingen tot ónderhoudinge van deser ordinancie bij apprehensie ende ghijselinge van heuren persoonen ende ander behoorlioke wegen van justicie nyettebenstaende appelacie ter contrarien gedaen oft te doen ende sonder preludieie van dier, ende dit oiok op penen suloke ende te appliceren als voirs, is oft meerder oft mynder penen soe den weesmeesters dat öoetduncken zal. , ..... xv . . • '.. ! . Item d© weesmeesters sullen den principalen voight ende administrateur van den persoon ende goeden van den weeskinderen oft enderen persoonen voirs. in dien hijs begeert mogen toevuegen een redelick loon ende salaris van heuren arbeyde ende besunder dengenen, die vreemt sal zijn den weesen nyet bestaende, maer de toesienders en derven geen loon noch salaris hebben, XVI ISem al eest dat de weeskynderen tot heuren XVI oft XVIII jaeren geacht ende gehouden mogen worden als voljaert ende dat de tutele oft voighdie nyet langer en soude dueren nyettemin want nae dien tijt tot vijfendetwintioh jaeren toe de jongens sijn tot heuren sorgelicxsten, want men diewils siet dat sij bynnen dien tijde als Bij berooft sijn van vader ende moeder, die hen vele fcoeta achtergelaten hebben, diewils aas enda bijstier worden, soo is van noode suicke jongers ende persoonen oiok te besorgen ende daeromme sullen degene die mombers sijn geweest van sulcken weeskynderen gecommen sijnde tot heuren SVX oft XVIII jaren voortaen blijven ourateurs van denselven, behoudende de curatele ende regiment van denselven jongers goedel totter tijt flat die voirs. jongers vijfendetwintich jaren oudt sullen zijn. Ten ware dat alsulcke jongers hen stelden tot houwelick oft geastelioken state in welcke gevalle sij sullen mogen het bewynt van heuren havelicken goeden hebbenende oiok van den jaerlicxen proffiten ende renten van heuren erffelicke goeden, sonder nochtans deselve te mogen vercoopen,alieneren, verthieren oft belasten, ten ware van noode, oft tot merokelicken apparenten proffijte ende bij laBte ende consente van heuren curateurs, deweloke voir al sullen moeten commen bij den weesmeesters met /^sulcken kynt oft persoon staende in curate* len ende fildaer verolaren den noot oft proffijt ende redenen van suloke alienaoie, vercoop, verthieringe oft belastinge ende sulox proberen ende houden bij eede ende daerop verwerven decreet ende acte van consents van den weesmeesters, overmits 'twelcke ende anders nyet die schoutetten ende scepenen van der stadt ende lande van Breda suloke alienaoie, verthieringe, vercoop oft belastinge sullen mogen passeren, Ende de renten ende erfgoeden van den kynderen onder heur XVI oft XVIII jaeren in voighdien noch staende en sullen de voighden ende administrateurs insgelijcx nyet mogen vercoopen dan in caes van noode oft notoiren proffijte als voirs, bij hen luyden ende den toesienders geprobeert ende bij heuren eeden gehouden, daerop sij insgelijcx acte van consente ende decreet van den weesmeesters tevoren sullen geobtineert hebben, Snde deden de voirs, voighden ende §dministrateurs oft oick die voirs, pupillen oft andere persoonen voirs, ter contrarien, soo sullen suloke contracten ende conventien dooi, nul ende machteloos ende van onweeröen sijn, ende indien de jongers oft andere persoonen voire. in tutele oft curatele staende ennige penningen daerop ontfangen hadden» die verteert ende onmittelick doirgebeacht waren, die sal de cooper geheel ende al verloren hebben; maer waren ennige van dien penningen in wesen oft bekeert in notpiren proffijt van den weeaen, die souden den cooper gerestitueert ende wedergekeert worden, XVII Item dat jongers in voighdien oft oiok in curatelen staende tot heuren XXV jaeren toe nyet en sullen oiok mogen doen van henselfs wegen ennige ooopmanschappen oft contracten, noch schulden maken, noch gelt, waera oft goet op borge nemen, dan van bier, broot ende nooturftigen saken heurs lijfs ende dat totter sommen toe van drie stuvers eens ende deden sij ter contrarien dat sulcke coopmanscap, schulden ende contracten sullen oick nul ende van onweerden zijn ende hadden zij geit daerop ontfangen dat verquist ware, dat soude de parthije verlooren hebben ende sullen de voirs, jongers daeraf ontlast sijn. XVIII Item wanneer ennige jongers onder heur XXV jaeren wesende te houwelioke gecommen sijn, oft zoo wanneer sij van goeden regimente ende oloeck van verstande sijn, alsoo dat zij hen stellen tot coopmansoap ende neringe ende midts dien begeerden ontslagen te sijn van der voirs, voighdien, boo sullen heure voighden ende toesienders dan gehouden sijn te ondersoecken die manieren, conversatie ende regiment van den voirs. jongers ende soo verre sij bij deuchdelieka informacie bevinden ende bij eede den weesmeesters certificeren dat nae heuren besten verstande sulcke jongen eijn goet wel soude regieren sonder toedoen sijnder voighden ende dat 'fselve den weesmeesters in heure consoiencie oick dunckt, soo sullen sij dan su leken jongen mogen ontslaan ende stellen uter voighdien ende hem daerop verIeenen acte ende bescheytj ende sal van dan voortaen die coopmanscap ende hanteringe die hij voorts doen sal stadt grijpen ende van weerden wesen, uutgenomen altijts verthieringe oft belastinge van erffelioke onroerend© goeden als voirs, is, XIX Item de curatele sal dueren tot XXV jaeren incluys ende nyettemin indien esnige jongers over de XXV jaeren oudt sijnde ende nochtans diennyettegenstaende nyet oft luttel wijser en worden, maer bleven oft acheenen te wesen deurslagers ende verstroyers van heuren goeden, sullen in dien gevalle nyettemin blijven in voighdie oft curatele tot. ter tijt toe dat heure voighdea oft curateurs affirmeren sullen bij heuren eedt, dat hen dunct dat eij sonder sorge van bijstier oft arm te worden heur goet sullen wijs genoech sijn te regieren in manieren als voirs. is. 32 xx Item de momboiren oft ctkrateuren en sullen geen losslnge van renten mogen doen heuren pupillen of enderen persoonen onder heure voighdie oft curatele staende oft oick scheydinge van onroerende goeden, die pupillen met anderen persoonen gemeen toebehooren, tenzij bij kennisse ende decreet van den weesmeesters ende ten meesten oirbair van den wegsen; maer sij sullen wel zonder decreet mogen alieneren moVelgoeden, die verderffeliok zijn ende nyet proffitelick om te houden, als clederen, vruchten ende diergelljeke oick ten weeeen meesten proffijte, Item en sullen oiok die voighden,oft ourateuren geen groot e ende merckelioke processen uten name van den pupillen als heysschers oft verweerders mogen aennemen sonder advys ende consent van den weesmeesters, maar én ge val Ie dat den tuteurs bft curateurs dunct proffitelick te sijn sulqke processen te sustineren, soo sullen sij te voren den weesmeesters exhiberen die titelen ende munimenten van den saken uut denweloken sij haer recht souden willen fonderen tot dien eynde dat hét goet van den pupillen met frivolen processen nyet en worde verquist. XXII Ende en sullen de voirs. voighden oft curateurs insgelijox geen groote ende merckelioke edifleien mogen maken voir pupillen oft anderen persoonen voirs, dan bij consente ende decrete van den voirs. weesmeesters nag kennisse bij hem luyden gehadt van den nootsakelicheyt oft proffijte van dien, maer sullen wel gemeynen ende nootfeie* reparapien sondor decreet mogen ende oick behooren te doen, nyetten#n sij mogen daeraf den weesmeesters vermanen als sij heure jaerlicxe rekeninge doen om heur advys daerop te hebben. XXIII Item jongers onder heur jaeren wesende als voirs. is sullen ongehouden sijn esnige penningen te moeten betalen,die sij op dobbelsoholen of elders met quaertspelen, closbanen oft djrergelijcke spelen ontleent, geb»»cht oft verloren hebben ende schuldich sijn bleven, Inde hadden sij daerop gehadt eenich merckelick verlies 'tselve sullen sij met rechte mogen heysschen ende recouvreren, maer dat de voirs. jongers verloren ende betaelt eullen hebben met caetsen oft balslajs» tot vijf scellinge Grooten Brabants toe daeraf en sal men hen geen restituole doen, sullen naohtans ongehouden sijn te betalen »tgene des op sulcke spelen sohuldioh bleven sullen sijn. Ende w£e jongers betrocke tot spelen ende aenhaelde in stoven oft bordeelen, sie sal men corrigeren na gelegentheyt der saken boven 'tgene dat de jongers ontlast sullen blijven te betalen *tgene des sij aldaer verteeren ende schuldich blijven eullen, XXIY Ende insgelijcx soo wye ennlge jongers tot ongelijeken houweliok betrocke daertoe riede ende bij ende over waren om sijn goetswille, h^sij meysken oft knechtken, daer hen merckellcke schade, achterdeel oft oleynloheyt in gelegen ware ende het gebeurde dat de vrienden oft mombo/ren daeraf t'onvreden waren oft clachtich quamen, boo eullen die gene die den jongers alsoo betrocken,geraden oft daerbij geweest hadden arbitraliok gecorrigeert worden nae gelegentheyt der eaken. XXY 3 3 XXV Item de bode van den weesmeesters sal gehouden sijn als voirs, is alle weien, dagingen, bootscappen, bevelen* exeoutien ende andere éxployten, die eij hem bevelen, wel ende getrouwelick te doen ende rechtveerdige relatie daeraf te doen ende sail oautie stellennin't aenoomen van sijnder officien soo dat behoort, Ende sullen de officieren ende sooutetten van der stadt ende lande van Breda indien des noot eij hem in zijn executien helpen ende assisteren. Bnde hij sal hebben voir sijnen Balaris, te weten van eloke wete* bevel oft daging* te doen bynnen der Btadt ende vrijheyi? eenen halven stuver ende buyten op de dorpen ends van anderen exployten als de roeydragers van Breda ende in't maken ende overbrengen van eclken inventaris sal hij hebben eenen stuver ende van e&oke rekeninge die gedaen eal worden eenen halven stuver. de weesmeesters ende heuren clerek sullen hebben in't maken sa ende overbrengen van e leken inventaris van den goeden van den weesen ende andere persoenen in voighdien staende voir salaris te wetenen van e leken van eloken ïbndt Brabandts dat suver overblijven sal van de haeffelicke goeden ende inschulden, de lasten ende uutschulden afgeslagen twee stuvers eens, daeraf de olerok sal hebben d'een derdendeel eade de drye weesmeesters die twee andere deelen ende van eloke jaerlicxe rekeninge sullen eij hebben van den suveren inoomen half .,„ : soo vele ende dat deylen als voirs, isj maer waren daer soo vele lasfe ten ende uutschulden oft bijcans soo vele als proffitelicke goeden, soe sullen de weeemeesters ende heuren clerek anderen redelicken sa* laris nae heuren arbeyde mogen nemen. Ende daerenboven sal heure voirs. clerek van anderen gesoriften, aoten, sentenbien eto, geloont worden gelijok der schenen clerok oft secretaris van Breda. ¦''' ¦ ¦;¦¦¦;¦-•¦• ¦' ¦ - xxvii Alle welcke statuten ende ordonnanoien iok Henrick, Grave voirs,, ende mijne nacomelingen Heeren ende Vrouwen van Breda, ende in mijnen absencie de Drossart ende luyden van mijnen Raede te Breda bij advyse van den borgermeesteren ende scepenen, gullen altijt als»t ons oirbairii^k, redeliok ende proffitelick duncken sal mogen interpreteren, veranderen, meerderen ende mynderen» soo ons den tijt ende redenen dat leeren sullen, daeraf iok de macht mij, mijnen voirs. nacomelingen ende anderen voirs., reservere, Ontbiede daerom ende bevele mijnen Drossaert ende Schoutetten van der stadt ende lande van Breda, den luyden van mijnen voirs. Raide* den borgermeesteren ende scepenen van der stadt ende den soepenen van den dorpen des lants van Breda, den voirs, weesmeesteren ênde all< anderen mijnen officieren, dieneren end© ondersaien, hoedanich die sijn, yegelick in*t sijne, dat dese voirs. statuyten ende ordonnanqieia in maten doo die vore verhaelt sijn yerst ende tevoren gepublioeert eade uutgeraepen sijnde tot allen plaatsen daer't behoiren sal, sij deselve wel ende scerpelick onderhouden, observeren ende achtervolgen, procederende tegens die overtreders bij executie van den penen daerin begrepen ende andere qorrectien als sij rede lick vynden sullen, sondei daertegens te doen noch te laten geschieden in enniger manieren ter contrarien, JSnde dea t'oiroonden hebbe ick dit gehantekent met mijnen name, Gedaen tot Breda den dertiohsten dach in Eeoembri in*t jaer ons Keeraa duysent vijfhondert vijf ende dertioh Ludiox Ondergeteeokent H. de Hassau, Saeronder geschreven aldust dese ordonnantien bovengesere ven zijn frot Breda ter poyen af populo magna multitudine oongregato gepubliceert opt en Sondach decima Januari^ anno XVc vijfendedertich Ludicx style ter gewoonlioker uren als men publication ende geboden doet. üutgelesen bij mij ondergescreven (w.g.) Joh, de Corput. IHVEHfARIS 34 I.ALG3MSM 5 -1 Acte van instelling en ordonnantie op de weeskamer doos? Hendrik III, 1535 Dec.30. Auth,afschrift door ÏT.Corput. Eind 16e eeuw. 1 katern ÏT.B. Achter deze ordonnantie bevinden zich een afschrift uit het Houten Boecxkeni f»XVI»' en enige aantekeningen betreffende het salaris van de voogden en het recht van de langstlevende. 2 Aote van instelling en ordonnantie op de weeskamer door Hendrik III. 1535 Dec.30. Auth.afschrift van een afschrift door de substituut-secretaris C.van Bjyil. 1680 Mei 24» 1 katern K.B. Achter deze ordonnantie bevinden zich aantekeningen betreffende het salaris van de voogden en het recht van de langstlevende. 3 Acte van instelling en ordonnantie op de weeskamer door Hendrik III. 1535 Dec.30. Senv. 16e eeuws afschrift. 11 -16 -13 Minuutaoten gepasseerd voor de weesmeesters. 1808 - 1810, H.B. Aangelegd door de seoretaris van de weeskamer J. van Haerssen als een genummerde serie* Ho's 2 en 3 van 1809 ontbreken * 11 1808 12 1809 j 13 1810 .. . , ..;,;, 14 Ingekomen en enige minuten van uitgegane stukken. 3 oms lager 1547 - 1785. 1 pak K.B. Tussen 1605 en 1617 bevat dit pak voornamelijk besluiten van de weesmeesters met aantekeningen van de gedane aanzeggingen door vorsters e.a. 15 Conpept-verzoek van ö,e weesmeesters aan de Raad .. en Rekenmeesters van de Prinses Douairière van Oranj e-Bas s au, etq., voogdes van haar kinderen» om te geraken tot verandering Van de weeskamerordonnantie van 1534. (1758). i katern 56 ^Hegisters van de aoten» Hzweeren van de volenden en anderen appoinetementen, die gedaen» geordonneett ende gebesongeert wordden ter oamere van weesen tot Breda." Registers van de aeten van aanstelling van voogden en toezieners, allimentatie, cautie, scheidi dli 1 Fb 1 1768 D 8 ding en 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 1535 1543 1552 1560 1564 1567 1566 1569 1573 1577 1580 1586 1587 1591 1591 1595 1600 1601 1604 1605 1607 1608 deling, etc. 1535 Feb. 1 - 1768 Dec. 8. 39 delen Feb. Fov, Jan. Juli Feb. 39 lfiï« ?**" f - ^15 Deo. 30 39 1616 Jan. 21.. 1617 Dec, 28 JTB I d 7 ec, 28 In de delen no's 33 - 39 ziln ook enige losse stukken ingeff ^? Aug. 2. 1630 Oct. I? 43 1630 Hot. 15 - 1041 *eb. 4 H.B. De laatste 12 aoten komen ook f 1641 Jan/ 2. ïei? Dec^sf * SI ïöSiS 48 161 f 48 1661 Hov. 2 . 1667 Seft.30 491668 oct. !a*: ;i^%: ü ..Achterin zijn enige losse stuk-50 1675 Peb, 15 1676 K .Hj; J«l 27 .* 1677 lo^. S 54 1720 Juni 21 -7 ^ 2.768 Dec. .8 B Aht SS^ÏK 7 2.768 Dec. .8 H.B. Achterin de delen no*s 53 - 56 bevinden zioh registers op de Averee gepasseerde at ¦H.B. Deze acten zijn ook opgenomen i» da no's 25 27 ze acten zijn ook i» da no's 25 - 27, 58 ÏS2S ?**• S - 1585 Oct. 11 58 1587 Jan. 3 - 1598 Oct. 9 1565 deel 60 -H.B. Vroegere aoten tussen 1750 -1760 zijn te vinden/n de no«s 5 en 6. S? }Z!2 2^>** 5 - 1786 Deo. 6 61 1787 Febr, 7 - 1810 Mei 9 .apper op de namen van de voogen borgen in de registers van 1 deel 63 - 66 Registers van begravingen 1680 Ja,.5~1703'¦ Jan..4 feL ff.B. Opgemaakt ten behoeve van de weesmeesters om na te gaan of er minderjarigen zijn achtergelaten en of de weeskamer is 63 1680 Jan. 5 -o**ö<i.oijen. Met aanteken betreffende het tonen van ten van seclusie. 66 1702 Jan. 1*1703 Jan. Juni 16. / ^ deel Ï..B. Houdende aantekeningen betref-^ fende de handelingen door de weeemeesters in de boedels verricht. Opgetekend in chronologische volgorde waarin de eerste handeling in iedere boedel heeft plaats gehad. voorin een onvolledige chronologische namenklapper en achterin enige kwitanties van door de weeskamer afgedragen gelden. 1619 - 1627, ^ Bit stuk bevat een alphabetische lijst volgens de voornamen van militairen wier boedels tussen 1601 - 1659 ter weeskamer zijn gekomen. fia «£!"*• ^«* ?oorda.i de langstlevende ofte vrouw oompet er en de». 17e eeSw. i stuk ».B. Je^aanhef luidti "Agter d'ordone van de weeskamer authentiecq staet eh l one van de weeskamer auth tiecq staet geschreven als volgt»...". Enige andere puntes zijn ontleend aan boedelpapieren uit de 17e eeuw. op karton geplakt, de 1 otuk 73 - 1075 Stukken betreffende nagelaten boedels. 1535 - 1789. . 635 ÏT,B, De boedels zijn ge Invent ar i- 270 seerd op de namen der erf- 98 laters. Cijfers duiden op meerdere erflaters, letters 138 pp echtgenoten uit eerste en tweede huwelijken. Onder ieder nummer zijn de jaren waarover de eventueel aanwezige rekening(en) lopen aanv .. gegeven. •-:¦ omslagen stukken pakken met charters 73 Cornelia JMS, 1535. 74 Aert van ilBR, 1536. Met rekening over 1533 - 1535. : ST.B, Zie Reg.no's * 34, 56, 148 . ,en 158. 75 l.ds vrouw van Peter Jacops van den K3TS-BOOÏÏ, 2.Margriete Peter Jacops van den KÏEB00M. 1536. Rekening over 1533 - 1536. , 76 1,Cornelia GoryssTETSSRTS, 2«Margriet, weduwe GorysWESRTS. 1538. Eekening over 1530 - 1538, 77 Anthonis J 1539. 84 Cornells Cornells Zebrechts KE£H3r PICKAERTS. 1540 - 1541. Met rekeningen over 1532 - 1541, 1 85 Cornells 7,GRAMS. (1541). V ¦ ¦ Rekening over 1539 - 1541, : . *• 86 Henrlok van den KBESSSL. • -¦ 153'5^ 1542. ¦ .. ¦¦ 'vy-••¦::¦¦¦ ' Rekeningen over 1530- 1541. -; 1 87 1.Margriet e (Hieryt Jans van der S 2.Cornells Gheryt Jans van der STROMES 1542. Rekening óver 1533 - 1541. 88 Pyrok de PALUJU* priester. 1542. Rekening over 1541 - 1542. 89 jjacop Jan3 HOÖ-EÏT, "" " ¦••:. ¦ . ¦• ¦ ¦-.¦:¦•¦¦¦ 1542. . ¦ . ¦• 90 i*|"aeo-3?.jJafiJpj5 . Me ebt e It Hear lok WIJTEN» 2,Jan jaoopa HStMAFTSi 1535 - 1543. .., Rekeningen over 1539 - 1543. 91 Jan Bouden MA3SS, Marie Grodert CHSSUS, 1543. 99 Willem Jans BESRTM. 1544 - 1545. Met rekening óver 15.39 - 1544, 100 Cornells Jans ÏGPGRSYE, (1545), 101 Alijt Adrlaen MERCELISSj vrouw van Gorys BÏÏÏSSH. 1545 - 1546* Rekeningen over 1540 - 1546, 102 Cornells PAUWELS.'. :.. ... ::: 1546, . ' ¦ ¦ ¦•¦ Rekening over 1541 - 1545, 103 Ghorys Jans DROEGHE, 1546, Rekening over 1529 - 1546, 104 Jan van HER, 1546, Rekening over 1538 - 1546, 105 Jagrpar WILTEHS.1546. Rekening over 1545 - 1546, 106 Jaoop Anthoniss EUETIFCX, alias GKSVERTS» lysbeth Wouter Reyners H3YST. 1546, 107 1.Geryt Jans van EYïTDMER, 2,Frans Jene van EïlDMBR, priester, 1539 - 1547, Met rekeningen over 1537 - 1547. 108 l.Gielis van BUYTBN, 2.Willem van BUYTEEf. 1547, Met rekening over (1547), 109 Henricxken CLASUS, 1547, ÏT,B, Ten behoeve van baar onwettige kinderen verwekt door Gieiis van BUYTEff, 110 Heysken metter pleok, 1547, 111 Jan HOMKSNS, ïgrsbeth Micliiel BEERTBH. 1547 * 1548. Met rekening over 1542 - 1548, 112 Jan Adriaens VERMUNTEN, Lysbet Geryt TIMMERMANS, 1548. 41 114 Cornells Claeuss CRABBEN. 1548, • Rekening over 1546 - 1548. 1 etuk 115 Adriaen , Kat lie lijn Jan AlffiRIES.S. 1548. 1 stuk 116 Beatris Jan de WRIJTERS, vrouw van , Henrlak CLAESS. 1548. 1 stuk 117 Petere Jan van HOILTEET. 1546 - 1549. Rekeningen over 1544 - 1549. 1 omslag 118 Peter AELBREGHTS, Kathelijn Peter Jaoops van den KTEBOOM. , (1549). ; Rekening over 1543 - 1548. 1 stuk 119 !,Aathonis Henrlox van den KSSSSEX, Katlijn Geryt MSELS, 2,KatneUjn, weduwe Henriok van den KEESSBI» 3.Cornelis van den KBBSSEL. 1541-1550. Met rekeningen over 1531 - 1549. 1 omslag 120 l.CorneUs Jans van der WBRCK, 2.Prans Jans van der WBRCK, 3,Jan van derWBRGK, Cornelie Willem van OVERACKER. .1541-1550. . Rekeningen over 1536 - 1550. l pak 121 Henrick Henricx van BAYEL, alias van BÜSRSS, Kathelijn Wljnandt Lodewijox van BRUTGKBL, 1550, Rekening over 1546 - 1550. 1 stuk 122 Godert Jan Goderts de BROUWER. 1550, Het rekening over 1546 - 1550. 1 omslag 123 l*Jan van GHELCOM, Bertruydt van RIJSTOCK, 2#Joost van GHELCOM, priester. 1530 - 1551, Met rekeningen over 1530 - 1549. 1 pak 124 Gabriel van der HESREÏÏ,(de MSRA). 1530 - 1551, Met rekeningen over 1531 - 1551. l omslag 135 Jan Goderts van HSR7M, Hargriet Peter Willem PAUWELS. 1551. 127 Anthonie Cornelia Willems ROOVSRS» vrouw van Merten Glaes «TAHSS. 1549 - 1552. Met rekeningen over 1548 - 1552. 128 3ACOPS» 1550 - 1552. Met rekeningen over 1548 - 1552. 129 Frana Anoelmus 33OCX, Anthonia Anssem KOBGX. 1552. Rekening over 1533 - 1552. 130 Wijtman va» BÜTÏKH. '" ' ï552 131 Erasmug Henriek RAESS. 1548-1553. 141 Adriaen Dyrox Tan der ZASTDB. 1554, 142 l.Anssem 6H0RYSS» Margriet Peter GAKSOT, y.Godert Anssem GHQRYSS, 1547 - 1555» Met rekeningen over 1548 - 1555. 143 1. Pet er Peters PAPEHBRUGS sr»* 2.Yde Claes OHIJSBSECHTS, vrouw van Peter Peters PAPE3JBRUGS Jr. 1548 ~ 1555.^ ¦•¦¦•¦ : Het rekening over (1548). _:..._ 144 Jan de BOUBSRT, alias PERGAlïQST. 1550 - 1556. Möt rekeningen over 1550 - 1556. ; 145 Willem de LÏÏÏCKSKSR» . 1556. 146 Merten BOÏÏ de KDCK, Beatrijs van HBTTHÖYSBÏ. 1556. 147 Cornelis Adriaens SCOYïHII., alias Heylwiöh Andries (A^IHOFISS), laatst vrouw 3?eter BOGHB. 1552 — 1557 • rekening oYer*1539 - 1552, 148 Ulysbetk CorneliB Wouters KEISN» weduwe Claes Claess Tan EYHDB, 2.Balthazar Cornelis Wouters KSYM. 1556 -- 1557. Eekeningen over 1552 - 1557. 149 Anthonls lans GRAüfSET, alias de BBÏÏÏ3T. 1557. 150 Gkeryt Corneliss HÜBBBCHT3. 1557. 43 stuk 1 omslag 1 omslag 1 omslag 1 omslag 1 omslag 151 Blizabeth Jan BÏSLIS3, vrouw Jan Corneliss van OSTAISH (van OECEEL). (1557). 152 Jan de VOS. 1542 - 1558. 156 Margriet Adriaen Jan WILLSMS. 1559. 157 Jeenken, vrouw van Cornelia Gerits van ".BABRI».' 1559. 158 i.Jaoop Godert Jacöps van GODWIJCK* 2.Godert Jaeops van GODMIJCK, Barbara, zijn weduwe» 3.Anthonis Jacops van GODSWIJCK. ; (1545}- 1560. Met rekeningen over 1545 - 1560. 159 Marie Symon BUSRS, vrouw van ja» wiilem Peter STSVSHS. 1540 - 1560. Met rekeningen over 1542 - 1548. . 160 l.^eman COBKSLÏSS, Harie Henrick MOÏTTEHS, : 2.Henriok MÖFOTS. , 1548 ¦- 1560. Met rekeningen over 1548 - 1560. 161 Marie jan Peters ZE5TSSSMASCKBRS. 1560, 162 Jan DSKM8, alias van HOODO^CK.' 1560, Met rekening piver 1558 - 1560. 163 Gherit Matheeuss TERHSSSS, Anthonia Godaerts van den CORSPÜT. 1552 - 1561. ~ ¦"¦" 4 5 . 171 Claes Tan der POEL, Jaoopmijne Cornells Henri ex van LUYBESCK, eerst weduwe Jan Anssem SERVASSS, alias de JBGEH* ¦ 1557 - 1562. Met rekening over 1557 - 1562. 1 omslag 172 Lenaert , Kathelijn Cornells WILBRASCX, 1559 - 1562, 1 omslag 173 Cathelijn SCHILDERS. 1562, 1 stuk 174 ÏTpel BOTTBATJ. (1562). , 1 stuk 175 Dyrok STMOHS, . ' (Jeertruyt Henriok WILLEMS. (1562). i omslag 176 Lijnken Cornells fTCBORCH. V (1562). 1 Stuk 177 Matheeus Corneliss van den K5TSBOOM. .•'¦;.. :•:•: 1556-1563. Met rekeningen óver. 1556 - 1560. 1 omslag 178 Hoerinok Jans van TSKFBL1M, ^ 1563* 1 omslag ^,B. Met rekeningen voor weesmeesters van 's Gravenhage afgenoord 1558 - 1563. 179 l.ïomaes Andries Mriaens de 3>BCKBR» 2.Adriana Mdries Adriaens de US3CKSS. 1564. ƒ f» 1 'O 185 I.Jan Berthelmeeuss OPPERS* S.Wilieme Henriok JEfBRDETS» a,weduwe Berthelmeeus OPPERS, b.Trouw Tan %uiri^n CIAESS. 1565, 3. omslag 186 Willem HAHEGKBSBW* ¦ , ¦¦', (1565). 1 187 Johanna Tan 0OSTEH2EBL, weduwe Raphael Tan BRUHS&KH, 1554 * 1506, Met rekeningen over 1554 - 1562, . 1 pak 188 Prans Bruyn J 1555 - 1566. Bekeningen over 1552 - 1566. 1 omslag 189 Jaoop Coroeliss STOtfTS, Cornell© B?ter PAR2TÉI*S. 1557 - 1566• , , Met rekening öTer 1563 - 1566. 1 omslag 190 Laureys Wputers 4e GBL3SSR, Auneken Peter SMESDÏS. ¦' ¦:¦ v 1566. ¦¦-, ¦¦ ; M©t rekening ©Ter 1560 - 1566. 1 omslag 191 Dingeman £ebreóht Aerts van PIS. 1566* * omslag 192 Claes ^ans 1553 - 1567. ¦ , , Met rekeningen «nrer 1563 - 1567, l omslag 193 l.Jsn Raess Tan 3O1ÏMSR, I^sbeth Lo'dewljok van 2,Cornelia Corneliss van GHILSB. 1558 - 1567. , . ^ Met rekeningen ©Ter 1557 - 1567, 1 omslag 194 Laureya Mertens BOSCEOUÏ, Anthonie Glaes BSERTEK. 1503 - 1567, , , Rekeningen over 1557 - 1567, l omslag 195 Cornells BACK, Belie Henriek van der MIJL. Rekening ©ver*1558 - 1567. 1 omslag 196 Jan Jans ÏRAET.1567. ' ¦ 47 199 Adriaen Jans HAEYE&. 1565 - 1568. Rekeningen over 1560 - 1568, 1 omslag 200 Ölaes Bmbr edits de ROOYSR, Anna van S*JL!£EH, laatst vrouw van luybrecnt ABRTS. 1568. Rekening over 1562 - 1568. 1 etuk 201 Antnonia Adriaen GBIJÉEïï* vrouw van Cornells vm dén CORHJT. 1568. Rekening over 1559 - 1568, 1 stuk 202 Peter Jan PR. ¦ ••¦ ¦¦¦ ¦ ¦¦¦: ¦¦•¦'¦¦¦¦¦•^¦¦-¦¦¦x568.;'.- ¦¦• . f: . ^ Rekening over 1560 * 1568. 1 stuk 203 Katne lijn Cornè lis PIGGM, weduwe ^ öfc ^BÖOHS, 1568. 1 stuk 204 Cathelijn eornélis MÜSSSET* vrouw tan Henrick Cornells Kenrick RABSS, alias ' 'LOÊÏliRS. 1568. 1 Stuk 205 Joost Wouters MUTSAERTS. , . , ¦•¦•¦¦ 1568. 1 stuk 206 ïfete? Tans BOOHS, Heylwioh Andries AWTHOHXSS. ¦- ¦¦¦¦¦¦¦¦'¦"¦-155$ ~.vlS6&V" ' ' H«t rekeningen over 1556 - 1569. 207 AdriaenSGHOTT, jTd KBRR «jTdnn K» b.Anna ïiaureys JOOSf. 1558 - 1569. Met rekeningen over 1542 - 1569, 1 208 Sjrrck van ASSEHDEUT, heer van BIZ00TM, A4rian0 van HASSAU. 1559 -(1569). 48 214 Anne Willem Cornelias MAES, 1570. 1 stuk 215 Henricke Jan LAMBREOHTS, a.weduwe Adriaen Meeuss V0G3ISRS, b.vrouw van Dingman Cornelia WtlRICX. 1570. 1 stuk 216 Mathijs Henricx WIJT3ÏÏ, Cornelia Frans Bruyn JAHS. 1564 - 1571. Met rekeningen over 1568 - 1565. 1 omélag 217 Cornells Peters HÜLSHOUTS, Catli^ne CRTJLS. 1565 - 1571. Met rekeningen over 1562 - 1571. 1 omslag 218 Lenaert Jan Jans HAEYM, ¦ '¦ ¦• 1566 - 1571. Met rekening over 1566 - 1531, 1 omslag 219 l.Slisabeth Willem Mathijss 37ÏRVEH, vrouw van Hercules Glaudi JUSTETIASBF3, alias van DOUGHS', 2.Wiilem Mataijss BÏR7SH, Adrians Peter TïimBHHAÏÏS. 1 omslag 1566 -(1571). oset S.B. 2Lie Reg.no.* 13J", 1 charter 220 Aleydis WOUÏERS, weduwe Adriaen Peters RABPCOBCK. 1571. t stuk 221 Henrick Peter WOUTERS, aiiag HERSSIOOS. 1571. 1 omslag 222 Henrick Jan Willems ROOYSRS, Kathalijn öodert Jacops van GODSWIJCK. 1558 - 1572. 49 228 Peter Godert JACOPS. 1572. . 1 stuk 229 Adriaen Henrlox van BEEAF. 1572. 1 omslag 230 Jan Peter BRASTS. (1572). Rekening over 1571 - 1572. 1 stuk 231 Anthonia Cornells EOUKSFS» vrouw Anthonis Hertene van den PüT. 155S -(1573). Met rekeningen óver 1557 - 1573. 1 omslag 232 Cornelia 0erit HtJBRSCHTS, Heylwich Roeloff Pauwels PIGGEH. 1566 - 1573. Met rekeningen over 1565 - 1573. 1 omslag 233 Adriaën HnriQxUYRVEar» Elisabeth Katheeus Peter DEffISS. 1567-1573. Rekeningen over 1565 - 1573, 1 omslag 234 C&tharina van den POEL, alias MARCHAKTS van HALLS,; ¦'..¦¦..' '¦;¦ '...., . .¦ .¦ . a.weduwe Vineent dit TRIEUIX, b.vrouw van gaspar ühilips Peters ?sHSERBH. 1567 - 1573. 242 l.Bgter GielisTSACX, Marie Matheeus Andries ADKIAEFS, 2.Matheeua iadries A3HI ASH'S. 1567 - 1574. Met,rekeningen ©ver 1567 - 1574» . ÏT.B. Zie Reg.no*s: 91 en 139» 243 l.Anthonia I^ambrècht van den CORPïïTi vrouw van Lambréoht van SCHARMBUROHf 2>Symon?e de BOKfT. weduwe Iiambrecht van den COEPtfT, 3.Cornells Lambreohts van den CORPÏJT. • ¦._ ¦¦¦.•¦¦ ¦-¦¦ j.574, ¦ • .;¦ Hekenlng Qvër 1569 - 1574. 244 Jennaken Hènrick PST1RS| vrouw van ïiiomag jclenriok MA5S, ...'".'. 1574. 245 Bster K O 2 charten 1574. 246 l.Henriók Oorneli$ Claes GHIJSBRECHTS. alias RA!F, * 'Sva Cornells S3KLS, 2.Eath0li4n Jan HOOGHBK. , '1557 - 1575. Hel? rekeningen over 1555 - 1575. 247 Sster Van SCBASHTC (van SCHAICK/ WIJCK), Margriet e Wouter jAIfs» ; 1559 - 1575. Met rekeningen over 1559 - 1575. 248 i.Kerstiaen 3"ea Claess WAGS1AEOKERS, I.ysbeth ïfcter 3?loris AH3BIESS» 2.Peter ?loris iOHHIBSS, Margriet© Bombout de GKAEüW. 1560 - 1575. 254 I.Henri ok Goderts PIGGEüT, Soete Jan van COüDSIAERj 2.Dingne Mriaen HMRICX, , a.weduwe Jan van GOUDSlAlR, b.weduwe I>enaert van VHSUJOO, 3 .Mr iaën van OOUDaiABR^ ¦ 4.Cornelia van (JOUDELAER. (1558)- 1576, Rekeningen over 1554 - 1576* 255 Hi class SCHBHfflERS, Marie CAYMOCX» 1563 - 1576. Met rekening over 1573 ~ 1576* 256 Jan Henri ok Voters de BACKERS, alias Hans de DüStSCH, Adrian© Cornelia LOEÏERS. 1566 - 1576, , Rekeningen over 1500 - 1576» 257 Prederiok van RS^BSSE, van CUEBHBOaGH. l5fC>;-(l576). * Met rekeningen over 1570 - 1573. 258 Marie Anssem MAmsiUSS, weduwe Pyrck ASRTS, 1571 >- 1576. Rekeningen over 1568 - 1576» 259 Willem Kerstiaens SMITS. 1572 - 1576. Met rekeningen over 1572 - 1576. 260 Adriaen SffAYSLS, priester, 1575 - 1576. 267 l.Adriaen Peter ASRTS, 2.Beter AERTS. • 1566 - 1578. Met rekeningen over 1563 - 1578. 1 omslag 268 Anne Ghijsbreoht BLIICXj a,weduwe Erasmus Henrick RAESS» alias IiOBÏSHS, b. vrouw van Glaes Pyrck COHUBLJSS. 1570 - 1578, Met rekeningen over 1570 - 1579. 1 omslag 269 jan Peter Gorneliss van BAVSL, Elisabeth Pater de BOKT, laatst vrouw van Jan Melis ?AHS, : 1573 - 1578. Met rekeningen o var 1563 - 1578. 1 omslag 270 Hubrecht Henricx PIGGHbï. 1570 -¦ 1579. Met rekeningen over 1566 - 1579. 1 pak 271 Oornelie Pauwels WIïiSMS, weduwe gaspar Jan LODDERS, 1570 - 1579, Rekeningen over 1568 - 1579. 1 omslag 272 Hubr echt Jan Vi 11 ems R00V3RS, Geertruyt Peter HAGASRTB. 1573-1579. 279 Adriaen Adriaen WILLSMS. 1579 - 1580. Met rekeningen over 1579 - 1580. 1 omslag 280 Sophie Mathijs Henricx WUTBff» vrouw van Andries jaas 0HEBWS. 1580. 1 stuk 281 Peter Henriox 1580. 1 stuk 282 Lysken Adriaen JACOPS. (1580). 1 stuk 283 Marie Frans van UPSIAER, vrouw van Cornells Frans Henriek j?AESS. 1558 - 1581. Met rekeningen over 1559 - 1579. 1 omslag 284 Adam van den KSESSHL, Catharina Henrick WILLBïS. 1575 - 1581. Eet rekeningen over 1575 - 1581, 1 omslag 285 Adriaen CornelissJBSLGIAEaTS, Hechtelde Cornelia jan WILIEHS. 1581.. Rekening over 1575 - 1581. 1 stuk 286 Gertruyde Jan ZESRSCHTS, vrouw van jan Anthonis jan GODSRTS. 1581. 1 stuk 287 Willem Wiliems ROOVERS. 1581. 1 stuk 288 Jacop Anthonis Jans LIPS. 1573 - 1582. 294 Cornells «Tans van ROOZBEHASL, kysbeth Willem janeSCHUERMAHS. 1585. ¦¦¦.-....¦ Rekening over 1581 - 1583, 295 Jseop J"an CHRISTIASKS» 1583* 296 Cornells Jans CC3JHCKS, priester, 1553 - 1584* Met rekeningen over 1551 - 1582, JC.B. 2ie Reg.no,3 54, Zle 0ok Jnv.Hingman Reg,484, no,17, vrouw g97 Eyreke £aa Robbrecnts van van Henrick Pyrox HIJISAERTS, ¦¦¦• 1568 - 1584. : Het rekeningen over 1568 * 1584, 298 Wijnant Jobs van RUTH, Creertruyde Sodert AHCEMS. 1575 * 1584. Met rekeningen over- 1572 - 1584, 299 Peter Rutgers 1584* 300 Jen Hubreebt *Tans ZAUGSRS, Co roe lia Godert Aer t s van 33ISSTS3J. 1563 - 1585* Met rekeningen over 1563 - 1585, ÏT.B. Zie Rag.no*si 81» 109, 115, 142, 143 $n 144, 301 Adriaen Michiel ABRTS, Cornells Henrick SU0B3TS. 1567 - Ï.585, Met rekening over 1573 - 1585, 302 Cornells Adriaens SLA1TS, 1574 - 1585, Met rekeningen over 1574 - 1585. 303 Marten Willems SPISREfSX* Yds Adriaen Peters OOMSN, 1585. Rekening over 1571 - 1585. 304 Berthelmeeus Penijss Anne Godschalck van UEGSS. 1585. 307 UKubreaht Jens KAYEH (EEYEH), 2.0athelijn OSRISEAHSi weduwe Jan E 3.Serrit 4.Marie , 1585 - 1586. Met rekening over 1580 - 1586. 308 l.Xaaoélöot Aert GHERYTS, Kathelijn Ghoris Jans van EÏHE 2.Gnoris Jans van SmDMSR, 1568 - 1587. ¦¦¦¦•¦ rekeningen over 1568 — 1587. 309 Jan Henriok J30ÜD3WIJHS Sr.» ¦ .' SUsabeth Henriqk de BOÏTT. rekening' over*1583 - 1587* 310 l.Qiiorls de WBSRf, 2.Henriek Henrióx SWOBTS, ; J3ingena Hubrecht H&aSS-, eerst weduwe Ghoris de WBSRT. . . Met rekeJingen over" 1556 - 1584. l öiaslag 311 Gornelis Jacöps Cornelia Paawela let rêkeitolenoYer* 1573 - 1587. 312 Jaspa? Dyrox GHOOTEH, Het rekenden oye^l573 - 1587. 1 omslag 313 Jaa Willems SKLtiHH, Met rekeningen oler*1584 - 1587. 1 omslag 314 Midiiel Goriss WACHMSS, Elisabeth van ACHTEHRUT. 1587# Rekening over 1578 - 1587. 3X5 Bsraaert ROSERIUS (ROSIER)* Jye Serten ?0K de KOCE, Harman XfYEPSHBSS 1 e Harmn 1567 - 1588. ¦ ' ^„ , «ov Het rekeningen over 1565 - 1588. * *"*«¦ $16 Cornelia HenrioxmSKEBS, Adrians Adriaen Peters van den G Ket rekening over'1575 - 1588. 1 omslag 317 Otto EransB van GALSff, A Bernaert R03ERIÜS» 1576 - 1588. , , Rekeningen over 1571 - 1588. 1 omslag 318 Hubrecht Raes Jan , Lysbetli Iiaureys GERITS. 1580 - 1588. .„.•,:•: ..;¦.•• :vj k 319 1.Rombout Adriaen Rombouts SQBASÜWM, Dingne Cornells Peters van OVERAA, 2.Adrlaen Rombouts SGRASUWSS'. 1533 - 1588. , ¦ Rekeningen over 1578 - 1588, 1 omslag 520 Poter Aert Geerit AERTS, Regina Gislis BRimTSEELS. 1583. 1 omslag Eet rekening over 1568 -1588. met ;¦.-¦.- y.B. Zie Reg.no.ï 136. 1 charter 321 Adriajiè Anthoöis SNIJDERS» vrouw van =' I»ambrecht van ZOH. , ¦;. . 1588. ¦ . 1 öïaalag 322 Jattep Jaas GOSTSRS, , a««i« Anne-HBSRIOK..- 1583. ^ omslag 323 GoBimaer de la BOB. Hat rekening over 1587 - 1589. 1 324 Miohiel WSSRS. 1589, * 325 Lysbeth Abjfahao ÏÏATHUSS, vrouw van ^Tacop Symons -BBTTjaF. . 1582 * 1590, « ' ,• Rekeningen over 1578 - 1590. i omslag 320 Cornells Het era de mcKBRB. Rekentogen ever 1584 - 1590. 1 omslag 327 Mieniel Jans van Corn© Üe Jaoop HHIÏ 1587 v 1590. , ,.^ Rekeningen over 1580 - 1590. 1 omslag 328 l..B«riok Esters G0SÏASEÏS, a.Iysbeth JPeter SWIU)M (WILDM), b.Mriaae 3"aa Jsns yan HSR, 2.Jan ^Taas vaa MSR. Met rekeningen" over* 1564 * 1591. * omslag 329 Gijsbrecht Reyniers van der 1569 '- 1591, ,¦*!.« Rekeningen over 1567 • 1573, i omslag 330 l.CBierit Come lis Gherits SJ*»agJRT|. aertruyd Jan Sherlts van der STROMES, 2.Jetienne Herten ¥^SS» weduwe Jaa Gherits van der STROMES. 332 Jacop de VROOM, Lyebeth Cornelia Geeryt HUBRECHTS. 1587 - 1592. Met rekening over 1586 - 1592. 333 Petronell© van IJPELAER, weduwe Jan Marcelis Willems van BUSRSTEIfSS", 1590 - 1592. Met rekening over 1584 - 1590. 334 1,Peter OorneÜs Gheryts van HEYST, Jenneken Mam Willems KDMM, 2.Adam Willems ROSSER. 1592. Rekening over 1588 - 1592. 335 l.Elisabeth Gornelis Jaoops van BAERLE, vrouw van Henriok dö WEERT, 2.0qrnelis Jaqops van BAERLS, Jejjenne Hub récht PICKJM. 1575 - 1593. ¦ Met rekeningen over 1574 - 1593. H.B. &io ook ïnv.Hingman Heg. 500, no.10. 336 l.ïteter Anthoniss HBESSf, 2.Anthonis Peter Anthoniss MERBïï. 344 l.Jaoop Cornellss van den KSRCKH©!", Ann eken Cornells de GRAUftS,. 2.Cornells de GRAüWS, 3.Andries de GRAUWE. (1570)- 1596. Met rekeningen over 1569 - 1573, 345 Roelant Mathi^ss van den BRAST?, Heylwich Buybreoht KSNRICX. 1590 - 1596. ¦¦. Rekeningen over 1583 - 1596. 346 Adriaen Cornells Willems 3PZMMSR. 1590 - 5.596. Met rekeningen óver 1590 - 1596. JT.B. Zie Reg.no'si 165 en 166, 347 Jenneken Marck Jan RSYJTS, ' i '-. ¦¦¦••¦ - ¦¦¦¦¦- • 1.596. 348 Steven Peter OORJÉIjISS, ,.,,,,.. 357 Aert Jan Aerts van EGH» Soetken Sebrecht jan SKBBSCHÏS. 1592 ~ 1599. ïïet rekeningen over 1584 - 1598. 358 A&riaen Geeryts XEYOT", 1593 -(1599). Het rekeningen over 1568 - 1595. 359 Marie Eingeman Aussems VRAHCKM, weduwe ÏTiölaes AïnJERISCBT, 1599, Rekening over 1597 - 1599. 360 Ssverijn Baptista vsn VOGSLSMCK» Ëit Peter Jaoops va» VARICK, 1 301 Jordaen Aerts van BQMHBL. (e.1599). 362 .fater'HLJjrSS. 1600. Kekéning over 1600. 363 'jT.an' . 1600, 364 Henriok Geerits van HIJX&EB, ^enneken Jan van I.TJÏSTBRBORCH, (c.1600). 365 Jaa S0UMA3ÏS, Barbara Jaias de BONT, 1594 ~ 1601. Rekeningen over 1580 - 1601. 366 Jan ïiambrechta HüLSHOUXS, (ïeertruyt ïteter IfflABHTS, 1601. t « ¦ 371 Jan Jaris AHTRIESS, Yda Frans EESïfS, 1593 *. 1603, Met rekeningen over 1593 - 1603. 1 omslag 372 Gillis de FAIZ, Henrioxken van ¦ UCHEIiSH'. 1601 - 1603. 1 stuk 373 Rombout 1594 - 1604. Het rekeningen over 1592 - 1604. 1 omslag .374 Jan Jan AISSSMS, Marie Jan DYRVM. : 1594-1604, Met rekeningen over 1594 - 1604. 1 omslag 375 Cornélis Jan Cornellss CfëEBUWS, Anneken Peter Joosten van GBILSE. 1604. 1 stuk 376 Cornells Willem Huybrechta 1GSLS, Elizabeth Peter van der ESïBEEf, 1604. 1 stuk 377 jan Jana WAGEHAECKKRS, Hilieken van 07ERACKBR. 1604. 1 stuk 378 Anneken Jsi WtJCHS, vrouw van Gielis Jeronimusa van MSCHStEST. 1604. • 1 stuk 379 Gherit Jan Gnerits , Enge Ie Jacop G-HIJSS, 1585.• 1605. Het rekeningen over 1585 — 1605. l pak 380 l.Harie Robbsrfc de la COURT, vrouw van Cornells Gorneliss EULSHOUTS, g.Biisabeth HSÏ, weduwe Robbert de la COURT, 1587 - 1605» ïïet rekeningen over 1587 - 1605. 1 omslag 381 Frederick van den WAÏSR, ïïayie I^noeloots (Aart GBSRITS). 1595 - 1605. Met rekeningen over 1591 - 1604. 1 omslag 382 Clara , a.weduwe Jasper van LIBR3» b,vrouw van Jacop Peters van den BOSSCHE. 1605. 1 stuk 383 Marie Willem EGELS, vrouw van Cornells Jaöops van CBTERS, 1588 - 1606, Rekeningen over 1584 - 1592. 1 omslag 384 Ann eken Cornelia 3X5SHSSSH, vrouw van Gielis Jacops van Q,UBBORÏÏ. 1593 - 1606. Cl 385 Godert Cornelias BELGIAERTS, Aniieken Jan Henricx XfïRVEËF. 1594 - 1606. Het rekeningen over 1594 - 1606. 1 omslag 386 Henriok Jans CRILLAERTS, Gornelie 2>ieUs CQRÏÏSLXSS* laatst vrouw van ?fan LaureySvïHüYBBSCHTS, 1602,- 1606. Met rekening over 159? - 160S, 1 omslag 387 Guilliam MÏHOHISS, Anna Joost SAHHSRS, 1606. Rekening over 1604 - 1606. 1 stuk 388 l.A&riaen Aathonis HTJXGM, 2,Willem beters 300M3RS, 1606, 1 Btuk 389 Cornelis Cornells 1606. , 1 stuk 390 Mr iaën Adriaens BSLGXASRTS. ; {1606). 1 Stuk 391 Cornelis ïhielmans van SSRTRUCK (AERTRIJCK) ïysbeth Jsoa |"oaohima van den BERGS. 1586 - 1807, Rekeningen over 1586 ¦*¦ 1607. 1 pak 392 Gornelis Cornelia Anthonis GORÏSS, 1594 - 1607. Ket rekeningen over 1587 - 1600, 1 omslag 393 Sebreefct , Cornelie Cornelis Seeryts van BASRIS. 1600 • 1607. 399 I.Peter Peters STICKERS, 2.Heylken Peter STICKERS, 3.Goris Sebastiaen Jan Goriss UYRVEtT. 1603 - 1608. Met rekeningen over 1604 - 1608» H.B. Zie Reg«no!sj 172 en 186. 400 Herry LISGBOIS {L880). • 1608, Met rekening over 1605 - 1608. 401 Grietken Jacop jp 1608. Rekening over 1606 - 1608 402 Cathelijn -BRïlïOTGS, vrouw van Cornelia Geeryis COSCK» . 1608. 403 Jan Peter A3RTS. ¦.¦¦ ¦.-.¦. : ¦; : ¦-•:. 1608. :. . -. 404 Jaoop Symona van de (1608). 405 ïornelis Corneliss van BKSCHT. ,1597 - 1609. Rekeningen over 1591-1609. 406 Jan Laureys IiESTSiBj Cornelia Cornelia An^honis Ghoriss COHIHCX. 1601 ^ 1609. Bekeningen over 1598 - 1608. 407 Cornelis Jan HEUREEKEHS, ¦Aathonia Peter POSÏAERTS. 1602 - 1609. 414 Gielis Peter MATHSSUSS, 1600 - 1610» Rekeningen over 1598 - 1610. 415 Herten Peters STICKERS, 1610. 416 Geeraert van MOKCKHOYEF, Anna WSHEBIESRCH, van AETWERPM, laatst van Court Rutgeert van SISRSHBÜRCH. 1610. 417 Pauwels Cornelias MUTSAERTS, Maeyken Adriaen REYHEff,. (1610). Rekening over 1605 - 1610. 418 Balthazar van den HOUTE, ? Comelie Cornelis COKIHCX. ; ¦;:/1593 - le.u.- ¦ • ¦':." Met rekeningen pver 1589 - 1609. 419 Adriaên Jan Goderts CHBJJÜWS. Cornelie ADRIABirs. 1599 ;. 1611, Rekeningen over 1599 .- 1611. 420 l.Henriok HsmiCX, Anneken Henrick Henriox SffOEYS, 2,Anna Henriok van POMM, weduwe , Henriok Henricx SKOEYS. 1599 • 1611. 427 Lenaert WUIfGEBF (WUHGABRTs), Josijntken, zijn vrouw, 1604 - 1612. Met rekeningen over 1604 - 1612. 428 Adriaen Pauwelss van GHILSE, Elisabeth Philips BOLLEKKETS. 1607 - 1612. Rekeningen over 1602 - 1612, 429 Aert Henriox van F2RTJM, Maeyken Riilips Peter AÏÏTHOÏTISS. 1609 - 1612, Rekeningen over 1606 - 1612, 430 Yefken WILLEES, vrouw van Adriaen Cornelias de WILES, 431 Peter Rombouts DïRVM. 432 Laureys Henricx ven den HEUVELS, Ce-the lijn Wouter BAcx. 1611 V 1613, Met rekeningen over 1611 - 1613. 433 Arnoult de la CHAPELLE, BarbeIe MICHELLE (KlCHIBj.-163L2 ~ 1613, H»B, Zie ook Inv,Hingman Reg,485» no,25. 434 Geerit de HOOGHS, 1613, S.B, Zie ook ïnv,Hingman Reg,483, no.34. 435 Eltkea Claes Jans YSRMOLSET, laatst weduwe Sabastiaën Eoiabouts SGRASÜWEET. 1613. 436 Hans Peters M3ULMPAS, Lyntken van ESRCK, 1613, 437 Cornelia BB3ETS.1613. 438 33yrck Peters SPROHG, Teffken Harman SLÜYTSRS, 1603 - 1614. Rekeningen over 1598-1608, 439 jaspar Jaoops van LAFSCHOT, Har ie Jan Lenaerts van 1YSSBL. 1603 - 1614. 6 5 441 l.Adriaen Adriaen Adriaens SCHOOTBTGS Jr., lyntken Wiliaa Adriaens OSRLBfAffS (OStUAffs), 2.Adriaen Adriaens SCHDOTDTGS Sr., 3.Adriaentken, weduwe Wiilem Adriaens OSRLMAHS. 1610 - 1614» Rekeningen over 1605 - 1614. l omslag 442 Henrick Geerits de HOOGS» 1614. Rekening ©Ter 1613 * 1614. 1 omslag 443 laster BOLIS, I»ysbeth EVERTS, . < (1614). i omslag 444 Antfconis Jacop^THOïriSS, Cteertruyi; Jaoop £A&S, 1600 - 1615. Met rekeningen óver 1598 - 1615, 1 pak 445 Wouter Jan Godtr^s BSLGIASRTS. 1005 - 1615. Het rekeningen OTer 1603 - 1613. 3. omslag 446 Henriok Jan Henrick BOUHSWOTs, Cprnelie Hiola$g WALSN, laat&t vrouw van A4riaen Sombouts SGHASWSH. 1605 - 1615. p ra 455 Aert Henriox van EOÏÏGM» Cathelijn Cornells van ERFlftMTM, laatst vrouw van Charles de MORTIER. 1611 - 1616. x 456 Adriaen Jaspar HUYERSCHTS. 1616. Met rekening over 16X5 - 1616. 1 omslag 457 Jenneken Bauwels JOOSTEïï, a.weduwe A&riaën Jaas E b.vrouw van Jas Adriaen , 2-616. . 1 stuk 450 Abraham Jacops aOVERUSBr (GO&SRTS). 1616* l gtuk 459 Aernoult liters EÏCB£AS"S, Anthonia (Jeeryt Adriaens van der HULST. 1603 - 4617. Bekeoingen over 1603 - 1617, 1 pak 460 lj>yrok Otto vao ESWIJCK, ¦ ÏÏarie ^aoop ^acops GOTSRMAHS, 2, jaoop Jaoöps COTBHMAS'S, Anneken Jan JACOI^. 1603 - 1617. , Met rekeningen over 1604 - 1617. 1 pak 461 Jan Henriox EEECKHAE3JS, . Singne HSBMAKS. 1608 - 1617. O ƒ 469 l,ALeyde Jen Adam Willems C0MS1, vrouw van Bertaelmeeus Antïioniss SïïSEHS, 2.Lysken Jan WOUTERS, weduwe Adeai Willems COEHES", 3, Peer ken Peter BITS, weduwe J Jan Adam Willems COSME, 1602 - 1618. Rekeningen over 1599 - 1618. 1 omslag 470 Geertruyt Corns lis KB{B)R1AHS, vrouw van Cornelis I»enaerts van ERJIEMTEÏT» 1605 - 1618. , J. omslag 471 Cornells Huybreoht , . ïgratken Berthelmeeus 3SRTKSLMSSUSS. 1607 - 1618. Rekeningen over 1604 - 1616, 1 omslag 472 Hathij s Dyrox v^i ROY» Stenneken *Tsn Wiliem ÖBMIVTS, laatst vrouw v. Peter ^Tan Claess van den KIBBOOM. 1610 .-. 1618. 480 de vrouw van Jan Corneliss WEYMSRS. 1619. 481 Marie Hugo van BAERIB. 1619, 482 Peter Peters van ROTÏSRDAM. 1619, 483 Peter Henriek Peters KSG3LSRS, Elizabeth Huybreoht Jans ROOVSRS, 1595 - 1620, Met rekeningnover 1595 - 1620, 484 Aleyde Peter I*enaerts (VSRH03VEH}, weduwe Jan BERTHSLMSSÜSS. 1600 - 1620, Met rekening over 1600 * 1620, 485 Philips Jacops GIPPIJir, 1602 V 1620, Met rekeningen over 1602 - 1620. 486 Cornells Reynier CORHSLISS, Josijntken Adriaen H&HRICX. 1604 -1620. Rekeningen over 1603 - 1620 487 Abraham Tsaack ABRAHAMS, Marti^nken Matheeus JORISS. 1604 - 1620. Rekeningen over 1604 - 1620, 488 l.Servaea Anthonis SBRVA1SS, Margrlete Sebrecht I.AMBRSCHTS, S.Jenneken Sebreeht LAMBRSCHTS, laatst vrouw van Ancelnais van LUCHTMBSRCH. 1605 - 1620, Met rekeningen over 1603 - 1620. ïf,B. Zie Reg,n6*s» 58, 63, 74, 98, 107, 108, 118, 138, 161 en 184. 489 l.Matheeus Adriaens DECKERS, Anneken Jan van WEERT, 2,Jan Jan WILL3M3, Adriaentken Matheeus Adriaens DECK3RS. 1606 - 1620. Met rekeningen over 1604 - 1620, ÏT.B. Zie Reg.no's; 68, 141 en 196, 490 1.Cornelia franssRSSRKBRCK (RT3RKSRCK), Cornell e Adriaen SBBASTIASNS, S.Mlchiel Pranss RSERK3RCK. 1607 - 1620. 492 Cornells Rombout AdrlaensSGRAEUWEN, Qathelijn Anthonls van LOOI. 1610 - 1620. Met rekeningen over 1605 - 1620. 1 omslag 493 Marie Mam Will ems COBNM, vrouw van AHrik Adriaens KOSCKX. He 1613 - 1620. Met rekeningen over 1603 - 1619. 3- omslag 494 Andrles Anthoniss PA1LMAKS, Jenneken Ooenraet van STESEIS. .: . 1616 - 1620. * 495 Adriaen Rombouts 1618 ¦- 1620. , „ . Met rekening over 1618 - 1620. l omslag 496 Anthonis AHTHOHISS, Dinsne Cornells franss BBMS. 1620. , . . 506 Cornslis Jans ran den BBEMBSBCH, Anneken HBÏIRICX. 1613 - 1621. Rekeningen over 1606 - 1621, 1 omslag 507 Sander Aert BOÏÏDEWIJIÏS, • 1615 ~{1621)* -¦ l omslag 508 Anna willem van der 23UÏ1, vrouw van Lambrecht Willems van IBP, 1619-1621* 1 omslag 509 Anneken ÏJiclaös * 16gO - 1621. 1 omslag 510 Meroelis Peters van GEHT. •¦¦-.. 1621» l omslag; 511 Jan Adriaen JACQPS* 1621. 1 stuk 512 3?rans Adriaens ViStüüüïDSÏÏ, . . . Come lie Jan CHRISTOI'EELS. 1600 - 1622, Het rekeningen over 1600 - 1622. 1 omslag 513 l.Symon Jans VRIMTS, -2. Jan Symon Jans VRIMTS, S.Gielis Symon Jans VRIENTS, 4,Cathelijn Jan Benrick STEYBRS. 1603 - 1622, Met rekeningen over 1610 - 1621» 1 omslag 514 Jacop Jan WAGBKASCKEJRSi ¦ Jenneken Michiel Sebastiaens CRISTÜS. 1604 - 1622. . Met rekeningen over 1604 - 1622. 1 pak H.B* Reg.iio«e i 1, il^'23, 25, 28, met 38 * 44, 117, en 191. 8 oharter 515 Jan Jacops de HOOGS, Ca the lijn Eenrick BIJHSABRTS. 1604 - 1622. < JL 520 Godschalck Anthoniss (GODSCHALCX), Slisabsth JA¥S. 1618 - 1622. Met rekeningen óver 16IS - 1622. 1 omslag JT.B. Zie Heg.no'ei 113, 134, 170 met en 197. 4 .charta: 521 Japop Jan JACOPS. 1619 - 1622. 1 omslag Met rekeningen over 1619 «1622. met H.B. Zie Beg.no.t 203, 1 chartei 522 Mathijs Loix van St*TRlTOT. (1619)- 1622. 1 omslag 5S3 1 .ïteter Jaoops AHD020OT» "loys Cornelis ?ranss van RYERKEBCK. 1620 - 1622. 1 omslag 524 Aert Jan JAC0S3, alias EÏJHBNBORCH, 1621 - 1622. 1 omslag 525 Soetken CORHELISS, weduwe Jan ESMOFTS. 1621 - 1632. 1 omslag 526 Margriet Goazaers de ia RUS, a.weduwe Hans MUSSïïtf, i?»vrouw van Servaea WIIilEMS. 1622. Bekening over 1616 - 1622. 1 stuk 527 Cathelijn Jacop BüSRS, weduwe Geeryt Henriok G3VBRTS (CISTI 1622. l omslag 528 l.Aleyde Jan Adriaens OUTPBR, vrouw van Abraham Miehielé van VIAHM, 2,Jan Adriaens CUYPBR. 1622. 1 omslag 529 Uiilips Henricx van YSLTHOVM, Adriaentken LAUREïSS, 1622. i stuk 530 l.Anthonie Jan Ghoriss COHIHCX, weduwe Eatheeus Byrok Aerts W. Ê.Baptista van V0G2LSAÏÏG, Elisabeth 33ASMS, 3,Johan Matheeua Pyrck Aerts , 4.Helena Matheeue l^rrok Aerts WABHMAirs, Vrouw van Aernoult van SOHST, 5,Johan Baptist van V0G2LSAUG» iïaeyken Mat he sus Dyrok Aerts WACHMAïTS, 6.Baptista Jans van VOGJLSAïTG, 7,Henriok Baptist van VOGELSANG» Anna WJiQSMABS, 8.dementia Henrick Baptist van VOGELSAHG> 1583 - 1623, i pak Met rekeningen over 1583 - 1623. met K.B, Zie Reg.no'st 140,167,ear 168. 3 oharteri 531 Joost Peters POXLYST, a.Cornelie Cornells Peters SCHSLLSKBHS, b .Elisabeth Cornells THISLSH. 1600 - 1623, Hst rekening over 1622 - 1623. 1 omslag 532 1.Peter Herbert GOBSRTS, . Corn©lie CERISTIAEHS, S.Herbert Peter Herberts (GODSRTS), 3.Adriaen Jans HEXMAJTS, - , Kerstiaentken Peter-Herberts • {GODSRTS)» 4.Maeykeh Peter Herberts (GODBRTS), vrouw van Adriaen Aerts van BSRGSN, alias POTBACKBR, 5,Grietken Adriaen Aerts van BERGEN, vrouw van JSn-JTaiB BORCHGRASSF» X6O4 •¦ 1623. Met rekeningen over 1604 - 1620, 1 533 l.Jsn Dieliss SCEOEHMASGKSRS, : :V 2,Hatheeus Die lisa SCHOEKMABCKSIS. 1604 ~ 1623, Met rekening over 1604 - 1622» 1 omslag 534 Lenaert ADRIAEUS, iTenneken Comelis Peters SCHSLCKEffiTS, 1605 - 1623. ¦¦,-¦¦ " Rekeningen over 1603 - 1623. i omslag 535 ïferdin&ndo de ERT» Hargareta van HASSïRiGHT. 1613 - 1623, Het rekeningen over 1613 * 1623. l P&k 536 Absalon BASJRT» Lievijne WiHem HATHIJSS. 1615 - 1623. * omslag 537 Agnes Kart en van SIJ25SB3ORCH. 1617 - 1623. Eet rekmlng over 1617 - 1623. i omslag 538 Cornelia Quirijn ADRIAE3JS, Catheli^ne Willem HSÏTDRICX. 1617 - 1623. 1 omslag 539 Anthonis Jacops # Jennsken Cornells OOMSÊT, 1618 - 1623. 542 Anthonis Jaspers van VBLTHOYS&, Lysksn ttARÏSKS. 1622 «1623* Het rekening over 1822 » 1623* 543 Jacopmijnken Jan LAMBKSCH!FS, vrouw van Antftonis Berthelmeeus .Anthoniss S&EE^ 1623, . 544 Cornells Jans GUXPEB, a.llaeyken JAÏÏS, ^ b.Maeyken DI3LIS3. 1623, 545 Heyltkea Cornelia MICHIELS, Trouw van Mriaen Andriess C00L3. 1623, 546 lyaken Adri&en JUohiels VBBUB&L&ET* a.weduvre WiHem Adriaea RüTISl» berouw van Wouter Aerts de BOFT. " 1623» 547 l.Belie vrouw 16S3, 548 Marie OMS* vrouw van Peter Jans vs«i ARI1M. 1623, Minder BUTGMTSR, 549 Wouter Jans » t Willem van WSMT, (1623). 550 Henrick Jan HJSCUS, Brechte Lenaert OLIVIERS, laatst weduwe Eiclaös Jan CHRISTIASirs* 1594 - 1624. Met rekeningen over 1594 - 1624. ÏT.B. £ie Heg.no'at 164 en 171; en Inv.Hingman 5Ol»no*s: 1 en 2. 551 Herten Peters BSHCKHAB3TS, a»Deiie Henriok Claesa van den BSRGE» b,Aecnts Peter TSRWILT. 1599 - 1624. Met rekeningen over 1599 » 1624, 552 Jaoop Merqeliss van DSÜHHfS, Barbara Jon PIOGSH. 1603 - 1624. 74 554 Geertken Cornells Geerits van HILVABEHBSSCK» weduwe Pauwels Geerits van OOSTERWIJCK. 1615 - 1624. Met rekeningen over 1615 - 1623. 1 omslag 555 Adriane Adriaen Cornelisa BSLGIAERTS, a.weduwe Cornells Berthelmeeus «Tans van b.vrouw van Jacop Wouter ESXSHS, 1619 - 1624. Met rekeningen over 1619 - 1623. 1 omslag 556 Laureys Lenaert LATJR3YSS, 1620 ^(1624). Met rekening over 1620 - 1624, 1 omslag 557 fhoraas Jans CRILLA2RÏS, Jenneken JAHS. 1623 - 1624. 75 557 Melohlor Maes de LOECKER, Aeitken Hatnijs de HASH* 1615 - 1625. Het rekeningen over 1615 - 1625. 1 omslag 568 Herman «féns van der * Jenneken Adriaen van den VGORTBOSCÏÏ. 1621 - 1625. Met rekeningen over 1620 - 1625. 1 omslag 569 Ï.Anna Sebrecnt van GILSE» vrouw van ïsaaok Gorneli3'ABRAHAMS, 2,Joost Sebrecats van GILSE, priester. 1621 - 1625, Met rekening ever 1621 - 1625. 1 omslag 570 Antiionis Hiölaes Aerts VERMOLEH. 1622 * 1625. Met rekeningen over 1622 - 1625, 1 omslag 571 Peter M0N»3, Susanna van STEELASHT. . 1623 -(1625). 1 omslag 572 Bouwen ITss Aert SBIOHS, Jenneken Wout er (reeryts WRIJTERS. 1824 - 1625, Met rekening over 1624 - 1625, 1 omslag 573 Godert Hatheettss van den HOUTS. 1625. 1 omslag 574 Beter «Tang ÏTYEOTAST (HSWMA3J), Barbare ESBBSRT, 1625» 1 omslag 575 Jaoop Jans van AüWABRT. 1625, 1 omslag 576 Jaoop , Engel WXLLEMS, (es. 1625). Rekening over (o, 1625). 1 stuk 577 A@rt Aerts ROOVSRS. 1607 - 1626. 76 531 l.Adriaen A3BIASHS, ¦ Anneken ASRTS, 2.$eérken «fan BAMSH* vrouw van Euth Jan KSSRICK» 1626. 1 omslag 582 3Frans Jans Tan 1626, 1 stuk 583 Wülem C®rnëlii3 WIL3SMS, JTeimeken Henriök SsTOSTS. 1606-1627, Het tekeningen over 1607 • 1626. 1 omslag 584 l.Henriok |"ans CHSBÜWS» aliag BROTSHS, a.Wiliemkea jaanSTOOPS, , bJÜUégönde%ter JA3TS, Hk Oornelig Joachim Mriaens B.Mechtëld Adriaen CHSSUWS, 3,Anneken Henrick «Tans CHE3UWS, alias :BRIUIBHS, ¦¦¦¦: ¦ - ' 1608 - 1627* Met rekeningen ©ver~1608 - 1627, l.pak HB« Hst saat©keningen tot 1654. 585 Marie Michiel ïlicnieIs (ESnnRS)» vrouw van iTsn öeerit &fsrts de W&TSS. 1610 ^ 1627» Met rekeningen over 1607 - 1627. 1 omslag 586 Jheronimus van den KERCKHOVS, iTenneken Henriok ïïARSSSlAERS. 1617^1627. lomslag Het rekeningen over 1619 - 1621, met H»B, 2ie Eeg,ao.i 26, l charter, 587 Fransken Wouter faas WAGSl^SGKSRS, vrouw v, Jai Peter CLASSS» 1619 - 1627. 1 pak 588 Beeltken COBSSLISSi vrouw van Herman WILLIAERTS. ' 1626 -(1627). 1 omslag 589 l.Jaspar Adriaens van den WOÜWBR, Jaoopmijntkea Jan ï^ ters van MEIRBSRCH» 2.Keeltken JAGOIB, weduwe Jsti Asters van MB1HBEBGH. ¦¦ ¦ " . I-l-7 1627. ¦ ¦ l stuk Eekeniag over 1625 - 1627, 590 Maeyken *TAC0P8f vrouw van ïan JEbter CLASSS. 1627. i omslag 591 Sater Baltens van 1627. i omslag 592 Slisabeth Henrick TBRMOLSH» vrouw van Anthonis JACOPS. 1627. i 6tuk 77 593 /jnthonis Adriaens ran HSÏÏSDJ2H, Elisabeth Symon BETTEN. 1605 ~ 1628. Met rekeningen over 1605 - 1614. i pak 594 Adriaen Jans OCKERS* Jemeken I»aureys YBHM0LBÏÏ, 1612 - 1628, Rekeningen over 1611 - 1628, 1 omslag 595 l.Anthonis Jaoops WACHMAüS, Geertruyt (bdert -Peter B, 2.Franchois VB^CKESsF. ¦¦:¦;¦ 1619 - 1628. Met Rekeningen ©ver 1619 - 1627, 1 omslag 596 Jaoques Lieven? HETTS. . V 1620 - 1628. . . 78 606 Jen UaiiB BREÏ. ¦ 1628, l omslag 607 Adriaen Jan Ad 1605 - 1629. •¦-¦•¦ Met rekkingen over 1603 - 1629. 1 omslag 608 Pauwels Adriaen Hertens 3PXSR33TCX. 1626 - 1629. l omslag 609 Hendrick G32SKS» Lucretia BARRA, 1627* 1629. 1 Omslag 610 Anneken Willems van RIJTEOYM, vrouw van A-ert Henriex van REPP3L, (c.1629). l stuk 611 1.Cornells Willem GEERITS, Gornelie Mriaen Corneliss BKI^IABRTS, 2.Adriaea Cornells Willem GESRITS, Lysbetk Goderfc Adriaen CXASSS. 1612^1630. , 1 omslag Met rekening over 1626-1630, met ir.B, Zie Reg.no*bs 200 en 202. 2 charter* 612 i,Adriaen Cornelias BIEKEHS, a,Mrlaenken Jan CHSSÏÏWS, b.^aoopmijne Jan Michiel Rombouts LIPS» $.Jan l£ic±Liel Rombqutg LIPS, Ann eken Claes van der K)3L, 1623 - 1630, Het rekeningen over 1625 - 1630. 1 pak 613 Peter Jan J>£3LIS3, Dingne XSAACX, 1627 - 1630. Met rekening over 1625 - 1629, 1 omslag 614 Lynken Gserit SÏMOHS. 1630. 1 omslag 615 l.Comelis Abraham MATHLJSS, Ann eken EUSTATIUS, 2,Jacop Cornells Abraham MATHIJSS, Marie Hans «Tacops van CrESL, 1613 - 1631. Het rekeningen over 1612 - 1631. 1 pak K.B. Zie ook Inv.Hlngman 485»no.8, 616 Jan Jan Anthoniss LIPS, Elisabeth Wlllem STASLS. 1614 • 1631. 1 omslag Het rekeningen over 1614 - 1622. aet K.B.-»le Reg,no*sJ 50 en 193. 2 charter! 617 Comelie Henriok van den HITTE, a.weduwe Cornells AJTDRIBSS, b.weduwe Tsaack ABRAHAMS. 1619 - 1631, l£et rekeningen over 1619 - 1631. l omslag 618 1.Caspar Henricx van IJBSRGEE, Jemeken Aert Aerts ROOVSES, eerst weduwe Jan Sjmon Jans YRXSETTS, laatst vrouw van Jan Jan A^SSEMS, 2. Jan WILSHTÖ ïïillegonde ïnnfSH, eerst weduwe Hen riek van ÏJEERGBH» 3.Haeyken Jan Symon Jans VRIMTS, weduwe Jan Aerts van EYITDHOVEI. 1623 - 1631. Met rekeningen over 1619 - 1628. 1 619 1,Jan Cornells Geeryte YGRAMS, Margrieté Willem Goderts van BAVEL» 2,Jan YUllem Goderts van BATfELj Willemijntken Henriok WJLS, eerst weduwe Jan SIBS. 1626 -• 1631 • % ¦ i« Met rekeningen over 1618 - 1631. 3- omslag 620 Harten Adriaëns SPISKIsrCX, Haeyken JAÏTS. 1626 * 1631, , Het rekeningen over 1625 - 1631, l omslag 621 Cornelie Wer Kartena STICKERS, Heelt ken JACOPS. 1626 • 1631. ¦¦'• Met rekeningen over 1625 • 1631, 1 omslag 622 Willem TSillem 03ERIÏS, Maeyken Wouter STAPSLS. 1631. Met rekening over 1626 - 1631* 623 l.Gijsbreoht Mertens SÏICKBEtS, Cornelia Biilips AELBRSCHTS, eerst weduwe Bmbrecht Fraass ELIITCX, 2.Goris Gij screent Merteös STICKERSf a.Marie Jan Creerits van BAEHL, b.Kathelijn Jan Meroeliss van OENT, S.Christina KSKÏSHS, weduwe Jan deerits van BABRL. 161g • 1632. ,, Het rekeningen over 1610 - 1631. i omslag 624 Jan Oovaert Martens van ALPHSS, Fransken Adriaen (S?//AGSR) van TETS 1623 - 1632. Het rekening over 1622 - 1632, l omslag 625 Hendriok Geerits vsaa der HULST» Anneken Willem HULSHOUTS. 1628 - 16&2. , , Rekeningen over 1625 - 1631. i omslag 626 l.Sielis Kenriox RIJNSABRTS, Maeyken Jaoop ESTÏSF, 2.Syiaon Gielis Henricx RIJKSABRTS. 1631 • 1632. 80 627 Jan Corneliss SPSBCK, Anneken Peter STICKBRS. 1632, Rekening over 1624 - 1632. 628 I.Weernout Geleyns POPTA, Cornelia Gome lis V3RBURCHT, 2,Jenneken Cornelia VSRBüRCHT, vrouw van Govert Peter 3BOUESWOTS. 1632. Rekening over 1627 - 1632. 629 Cornelie WHISBOIRTS. 1632* 030 Rombout Anssems HAGABRTS, Marie Jan Mssems WACHMS. 1617 - 1633, Rekeningen over 1615 - 1633. 631 Peter Seb ast iaën PETERS, ,^„_„ Elisabeth Hatheeus Adriaens ESCKERS. 1623 • 1633. Het rekeningen over 1625 - 1633. 632 Aelbeït Adriaen MARTE3JS, Peerken Geeryt SÏMOHS, 1628 - 1633. Het rekening over 1626 - 1633, 633 Aert Hichiels VSRMBIR» Keeltken Henriok WILI*B3£3. 1629 - 1633. 639 Jan Jans BORST, SSara ja» SMITS. 1626 - 1634, 640 Severijn Jans KSHSTMS, Geertruyt Cornelis FRAETB, 1628-1634. Met rekening over 1626 ¦- 1634. 641 1.Vincent I^ureys GOKHSLISS, Joosken Bat er Cornelis RIOTS* g.Cornelie Godert GODSRTS» weduwe Steter Cornells ROTS, 1629 ¦- 1634. Het rekeningen over 1624 - 1634. 642 Cornelis Adriaen ROTS, Jenneken Govaert Adriaen Classs van der 'BESERAOT'¦'¦¦¦ 81 omslag lomslag 1 omslag 1630 - 1635. Met rekeningen over 1625 . 1635. . ¦ ^,B. Ziemeg.no'st 32 en 39* 643 Jan Jans RAVBI5 (RMÏWS), alias TSSH, 1635. Rekening over 1626 - 1635. §50 Peter Eenriox van den GOIR, Adriaentken Jan JEROEEOT. 1635. , . , Rekening over 1625 - 1636* 1 stuk 651 Wouter Pavids van MSLDQICK, 1656» f 652 Jan Peters de HOOGS, Anneken Adriaën SPIERÏHCX, ¦ 1624—1637, Met rekeningen over 1632 * 1636, 1 omslag 653 Cornelia van der BIESTRATEH» Bssbara Govaert LAMBBSCHTS, , 1625 - 1637. * Hetrekening over 1625 - 1637. H.B. Zie Reg.no,* 59. 3-654 Peter Bt-iwelss VERMBIR. 1627-1637. , , Rekeningen over 1619 - 1627. *. omslag 655 l.Hoélant GSSRÏTS, • #„«-„; Cathelijn ^uintijn Ie CUES (LSCÜHI, LEQUIRI, 1SSGUIRY), 2.Q,uintijn Ie CÜRÊ. 1633 ~ 1637. , Bekeningen over 1624 - 1637. 1 omslag 656 l.Iysken Cornells Oabrlels BYHm* vrouw ?• Peter CorneliB Crijns van AKSETDOHCK, 2,Iiysken Dielis TOBHSÏHDÏGEH, weduwe Cornaiis Gabriels DYRtSU. 1637, * omslag 657 l.Jorls An^honis Benediotuss vaas der Aleyde Ian Claess van HSUSDKEf» 2.Adriaen ïoris Anthonis »enedictuss van der HOOÏ, , 3.Aassem Joris Anthonis Benedietuss van 4.Hlolaes Joris Anthonis Benedietuss van der HOOT. 1616 v 1638. . Het rekeningen over 1611 • 1638* i omslag b.vrouw van Jan Pauwela Pauwelss 1623 - 1638. , ^ ^,_^ Het rekeningen over 1622 - 1638. * omslag 659 Jan Jaoops van DORES, a.Adrlaentken Mathijs Raelens van den WCathelijn Cornells FRANSS, laatst weduwe Hugo WIJHAUÏS, 1624 - 1638. 83 660 I.Jan Henrlox CRIüAERTS, Cathelijn Adriaen van den BSElffiBH, 2«Annekeri Adriaen van den BEEMDM, 3.Maeyken Adriaen van den BSSMDM, 4.Maeyken Jan van den BESMDM, vrouw van Jaeop AnthoniBs SLEF.GX, X624 - 1638, Met rekeningen over 1622 - 1638, -;:; 1 pak 661 Sebastiaen Cornells Peter JAJTS, v Jenneken Anthonis Corneliss HSLSMA21S, ;¦" 1626 V 1638, Met rekeningen over 1625 - 1638. 1 omslag 662 Claes Peter CLAESS, Cathelijn Anthonis Andriess PASLMNS» eerst weduwe Anthonis HSU73IMAITS, 1633 . 1638 ï£et rekeningen over 1625 * 1638. 1 omslag 663 Joost CIiSR3N3, ¦ Margriete TINCX» 1637 - 1638, i omslag 664 Jan Jan (roriss » Anna Jan Symons van BAVSL. 1638, . Rekening over 1631 - 1638. 1 stuk 665 Hey Ik en Henrlok AlfSSEMS, vrouw van Jan Cornelias HtJLSHOUTS. 1638, 1 stuk 666 Floris Henriex van der WYEff, Anneken Jan van LOEHHOÜT, 1638. 1 stuk 667 Cornelis van DOHGM, Anna Anthonis KYBVBff, 1616 * 1639, Het rekeningen over 1626 - 1639, i pak 668 Cathelijne Corstiaen J"ans de MDMBOIR, vrouw van Jan AIiSTEU, 1619 - 1639» Met rekening over 1619-1622. 1 omslag 669 Elizabeth Peter Willenas van AUTOf, vrouw van Aert Bouwen Aerte van SÜH32SRT, 1619 - 1639, 1 omslag 670 Senriok Henriox de la TOUR, alias van CAME2H, Maeyken Aert fan J" A CO PS. 1622 - 1639, Het rekeningen over 1621 - 1639. i omslag 671 l.Henriok Henrick Geerits van HIJLAER, Susanna Henri ck KEGEIASRS, 2, Jan Henri ck Geer its van HULAER, S.öeerit Henriok Geerits van HULABR, 4,Ka8yken Henrick Geerits van HIJLAER. 1625 - 1639. Met rekeningen over 1625 - 1639. I pak 84 672 Adriaen Geeryt SÏMOHS. 1628 - 1639. Met rekeningen over 1627 - 1639. 1 omslag 673 Cornells Jan HARMAHS. 1630 - 1639, 1 omslag 674 Cornells Anthonis Cornelias van LSEGSMISRT. 1631 - 1639. . Rekeningen over 1629 - 1639. 1 omslag 675 1.Peter van den BROBCE, Cathelijn Beter IRASTE» 2.Huybrecht Peters van den ER03CK. 1632 - 1639. Met rekeningen over 1631 - 1639. 1 omslag 676 Peter RAPS, alias GOEBESR. ~ 1639. 1 stuk 677 l.Kenriok Geerit Aerts de WIJSE, a.Elisabeth Anthonis Adriaens van HSUSDEN, b.Henriexken Huybrecht BESS'S, 2,Antlionis Eenriok Geerit Aerts de WIJSE* 1605 - 1640. 1 pak Met rekeningen over 1605 - 1640. met H.B. Zie Reg.no *s"? 71, 79» 80, 5 charter i !¦; . 160 en 174. ^ l,C&thëUjn Hiclaes Lambreohts van ÏURJTHOÜT, ^* ..i^.weduisre Joost Cornells DiEHIJSS, >^b«vrouw van Harman Kathijss van CHAES, 2,Anneken Cornelis GELLE3KS, a.weduwe Jfiolaes Lambrechts van TTJRHHOÜT» b .vrouw van Jacop Franss van LBESFT. 1621 - 1640. Met rekeningen over .1621 - 1640. 1 omslag 679 Cornells Rombout Jan Jans LIPS. 1627 - 1640, Het rekeningen over 1625 - 1640. 1 omslag 680 Merten¦ Mfcthijss de LOSCKSR, Ann eken Mriaen MOL. 1632 - 1640, Met rekeningen over 1632 - 1640. 1 omslag 681 Josi^ntien Joout van den KISBOOM, vrouw van Cornells Jans van den KISBOOÏÏ. 1640. 1 fituk 682 Cathelijn. J,oostÜTOICX, vrouw van Aéria«i Aèrt JOPPSH. 1640. i stuk 683 UAdriaen Cornelias van R|f|OT^ Gathelijn Aert Goderts van GSNHSP> 2.Gheryt Jan 1LBHAERÏS, Adriaentken Adrlaen Cornelise van RUCKB-V0R3SBL, 3 .Cornells Adriaen Cornell sa van RUCKS-V0R3SBL, 4.Aert Adriaen Corneliss van RUCKEYORSSEL, ö.Jenneken Wont er Grheryts WRIJTERS, weduwe Bouwen Jan Aer t ÊTX'MOS'S • 1619 * 1641, Beksningen over 1615 - 1641. 1 omslag 684 l.Govert Afethcnis J^oops van GODEWIJCK, Geertruyt Cornells Jaqops SÏKOHG» 2.Cornells Anthonis Jacops van GODEWXJCK> 3,HeroeliB Anthonis Jacops van GO12H1WIJCK. 1627 - 1641. 1 omslag Met rekeningen over 1625 - 1641. met H.B, Zie Heg.no'sï 120,150 en 220. 3 charters 685 l.Christoffel 0SSSITS* Adriaentkea ïfeter Adriaens UECKSHS, 2/ï%ter Adriaens DECKSRS» Margriete Cornells Laureyss MEHM, 1632 - 1641. Met rekeningen over 1626 - 1641. 1 omslag 686 *fenneken HUYBESCHfS, a.wéduwe ^an BMYj Tj_,vrouw van Pauwels OORT, 1641. l etuk 687 Heyltken S3TRCX> vrouw van Hatheeus K>ï# 1641, 1 omslag 6SS Cathelijn ADEIAMS, laatst vrouw van Otto ^ido van DOSSBÏIRGH. 1631 - 1642, l omslag 689 l.XAureye beters DSCK1RS, Adriaentken Heroelis Renriox EUYSEHSRSj laatst vrouw van Cornells Gi^sbrechts t 2*Mercelis Senriex BDYSSHSES, 3,Antiionis E^GéEIiSS'» 1632 » 1642. Met rekeningen over 1632 - 1642. l omslag 6S0 Wouter Jan Jan fhuen , Margriet Kuyt Cornells KÜYTS, 1633 - 1642, Met rekeningen over 1625 - 1642. 1 omslag 691 Jan , Aaneken Meven , 1641 - 1642.. 1 omslag 692 Henrick KHAPEÏÏ.164S. " 1 omslag 693 Anthonls Henriex WISSBMS. 1642* I omslag 694 Jan Rombout Jans (PETEBS), Catlielijn Stoffel J^roniaaxss van den R3SL, 1625 - 1643. 1 omslag H.B» 2ia Reg.no'st 206, 210, 211 met en 212. 4 charters 695 l.BalthSsar Come lisa VSRMSIR» é.Seterijn Balthasar Corneiiss VERHSIR, S.Cornelis Baltnagar Corneliss VERMSIR, 1626 - 1643. ¦ ' ¦ . Eet rekeningen over 1625 - 1641. 1 omslag 696 Hans van OSCH, ¦ Macht©it Eabrecnt Easss van BOIÏMSR, 1628 - 1643. Mot rekening over 1624 - 1643» 1 omslag 697 Haeyken Severi^n t a.weduwe Ester Beters STICKERS» b ?weduwe Matheeus PBÏSRS. 1632 r 1643. Rekeningen over 1623 - 1643, 1 omslag 698 Cornelis Adri&ens 1632 • 1643, Met rekeningen over 1626 - 1643, 1 omslag 699 üagdalene Peter STICK1RS, a.weduwe Wouter Adriaens de LAHGS, b«weduwe Huybrecht HSRMAHS, -1632 - 1643. 1 omslag Met rekeningen over 1627 - 1643, »et H,B, Zie Beg.no'st 27, 35 en 40» 3 quarters 700 Dieiis Jan GESUSS, Maeyken Joost van den ?LASS. 1633 - 1643. , Met rekeningen over 1631 - 1643. 1 omslag 701 i.Adriaen Peter Adriaen Aerts van MEERIS, Jennekea Caspar van HSUSDEH» 2.Peter Adriaen Aerts van MEERLB. .^ii 1634 - 1643. 1 omslag Met rekening over 1632 - 1638. 702 Adriaen Willem MICHIELS,-Sijken Peter HÜTBR2CHTS. 1638 - 1643. 707 Maeyken WJLLEBOIRTS, < $ f 1643. 1 omslag 708 Cornells Goossens van BERHAGIM, Maeyken Jïenrick Cornelias van 2>TJ$T. 1629 - 1644. 1 pak Met rekeningen over 1625 - 1644. met ÏT.B. Zie Beg.no'si 213 en 217, 2 charter 709 Willemijne Jan Xenaerts SOKSLCKSKS, gescheiden vrouw van Xsaack Jaeops COTSRMANS, 1631 - 1644. , Met rekening over 1627 - 1644. 1 omslag 710 l.Marten Jan Gijsbrechts STICKERS, Adriaentken Jaoop Jans WAG-EMAECKSRS» 2.Jan Gijsbrechts STICKERS» 1639 - 1644. Rekeningen over 1637 - 1644, 1 omslag 711 Maeyfcen MIHCKEH. 1644. Met rekening over 1640 - 1644, 1 omslag 718 Melchior MSIRLSR, Geertruyt de JOITGHS, 1644. • . l stuk 713 Goossen van BUSGEH, Elisabeth I^ter 3>enijs Henricx van YSïflOO. 1623 * 1645. Eet rekeningen over 1622 - 1639, 1 omslag 714 i.Symon Jans WAGSMAKBRS, Jenneken Peter JANS» 2.Beter JMQ, 3.Cornells van MEGBÏf. 1625 * 1645. 719 Salomon KKRSTOT. 1644 - 1645. 720 Cornells Geerits YGRAMS, Adrlaentken Govert Hertens vso AKPHSH", 1645, Rekening over 1638 - 1645, 721 Marten Adriaens van DGKEH» Anneken Peter Willeias HBVM. 1645. Rekening over 1644 - 1645. 722 Cathelijn Cornells Wlllem GSSRITS, vrouw . van Peter WJLISMS. 1645. 723 Jan Pauwelss P3T5, Lysbsth Symon van der AVOIRS* -1625 - 1646. V Met rekeningen over 1625 - 1646V 8b 1 omalag 1 stuk 724 Willem Eenrick , Cornelia Jacop SPROÏTG. 1626 - 1646. Met rekeningen over 1626 - 1646. ÏT.B. Zie Reg.no's: 47 en 89. 725 Jacop Jacops SIBOIGH, Ann eken Jan Jans SCH2LCKMS. 1637 - 1646. Rekeningen over 1635 - 1646. 1 stuk 1 stuk 1 omslag 1 pak met 2 charter 1 pak 726 Peter Claess van EttS, Anthonia Cornells Martens van RIJCKEVORSSBL. 1639 :- 1646. 8 9 734 l.Pster Cl&es Lenaerts ven der LAECK, Cat he lijn Jan Adriaena van GHILSE, 2.Claes Lenaerts Ten der LAECK, Barbara Peter van GOESWIJCK, 3.Adriaen Jan Adriaena Tan GHILSB, 1622 - 1647. Met rekeningen ©Ter 1618 - 1647. 1 pak 735 l.Hjtybrecht Peters KBGELÏÏRS, Anneken Gijsbreoht Geeryts BIEffS, laatst weduwe Wijnant Goossens Tan BHREAGIM, 2.Jan Peters KBGSL3RS. 1624 - 1647. Met rekeningen oTer 1623 - 1647, 1 pak 736 l.Ccrxnelis Willem Goderts Tan BA71L, Sngeltken Clae3 Jans Tan HEUSEEÏT, 2lClaea Jans Tan HBÜSDEH, 1633 - 1647. Met rekeningen OTer 1632 - 1647. 1 omslag 737 Gatherina Jean GÏÏILLIAHE, a. weduwe Jean BR0SS&3R (BRASS/A/SR), b,Trouï? Tan Michiel ATT3LIJIT. 1638 - 1647. 745 lJJyrck Harten Denies Jans van den KTEBOOM, Beatris Lenaert Anthoniss de HAM, 2 .Mart en Denijs Jans van den KÏSBOOM. 1631 - 1648, Met rekeningen over 1621 - 1648, 746 l.Melehior Pauwels Wouters SMITS, Agatha Jan Symons van 3AV1L, 2.Adriana Jan Symons van BAYEL, vrouw van Adriaen Jans SGBABUWEH» 3.Haria Peter 3ÖUDSWIJHS, weduwe Jan Symons van BAVEL, 4.Beter Jan Symons van BAYEL, 5.Jan Melchior Pauwels Wouters SMITS. 1627 • 1648, Met rekeningen over 1627 - 1646. 747 Andries Adriaens SCHUïïRHAïTS, ITeeltken Matten BSHIJSS, 16S8 - 1648. Met rekeningen 4ver 1623 - 1648, 748 Hut Jan KUTTEE.1648, Rekening over 1648. 749 Joost van OS„ 1648. 750 Dingna Adriaen "7RAHCK3H, a.weduwe Jan Joost de PCRM3R, b,vrouw van Jan Claess van HISIEH. 1648, 751 1.Thomas Aerts R00V2JRS, Elisabeth Jan Mathijss DYRVEH, 2.Jan Thomas Aerts ROOVERS, 3. Gome lis Thomas Aerts R00V3RS, 4.Aert Thomas Aerts ROOVBRS. 1629 - 1649. Met rekeningen over 1629 - 1649. 752 l.Claes Jana van HSUSESH, Geertruyde Anthonis OEIMAHS, 2.Cornelis Glaes Jans van HBUSDEF. 1630 - 1649. 91 756 Jacoiaina DRACKX, weduwe Sater AERIA3US. 1649. 1 stuk 757 Tsuntken WOTTTSRS, vrouw van Karman Stoffels ren WE2RDEHBORCH. 1649. 1 stuk 758.1.Peter Jan Peter Corneliss BUERSTSSDTS, 2.Anneken Jan Peter Coraeliss BUERSTBBIZrs. 1638 - 1650. Met rekening OTer 1638 - 1643, 1 omslag 759 Govaert Jans van OIRSCHOT. 1650. Heken ing over 1649 - 1650, l stuk 760 Thieleman GR'ISP. 1650. 1 stuk 761 Henrick Anthoniss WISSE&S, Elisabeth Michiel WEERS. 1633 - 1651. Met rekeningen oyer 1629 - 1637, i omslag 762 l.Mriaen Me Lis.s SPBA3TG3RS, 2.Heyltken Adriaen Meliss SPRMGBRS, Trouw van Quirijn Jan QPIRIOTS. 1636 - 1651. . ¦• . 92 768 Adriaen Jans van der STE3GHT, Jenneken Jan Jan Adriaens van GHILSE. 1635 - 1653. Met rekeningen over 1631 - 1653. 1 omslag 769 l.Jan Jaoops BSTTSff, Cornelie Jaoop Jan Goriss ]3YRVM, 2.Jaoop Jan Goriss DYRVM. 1639 - 1653. Set rekeningen over 1631 - 1653. 1 pak 770 Jan Adriaens OOMBN, Jenneken Anthonis Come 11 ss van LS3GSMI3RT. 1639 - 1653. Rekeningen over 1636 - 1653, 1 omslag 771 Pierre PXCOT. 1647 - 1653. 3- omslag 772 Martinus BAERT.1653. 1 773 Petronella Adriaen Peters BA3FSH, vrouw van Caspar Jans van HERTSVSLT. 1653. 1 774 l.Thobias Adriaens van WOBRHTGSN, Margriet-Henrick Goderts MABSSCHAPS, 2,Sebrecht Thobias Adriaens van WOSRIÏTGM, Jenneken Jan GIJSBRECHTS, laatst vrouw v, Henrick Adriaens van STAEYM (STAM£A¥S). 1633 - 1654. Met rekeningen over 1632 - 1654. 1 omslag 775 Wouter Adriaen Maes HAGAmTS, alias HASEE, 1636 - 1654. 781 Julius Jacops BORST, Lysken Jan STMOÏTS. 1645 - 1654. Met rekeningen over 1645 - 1654 9 732 Glaes Petere HASET (), Anneken Claes ran SESL33TG1N, laatst vrouw Hans CLOMP. 1649 - 1654» Met rekeningen; over 1649 - 1654, 783 Antnonis p 1654. Rekening over 1650 - 1654. 784 Hans Bernaerts van HÜTTEH. 1654. Met rekening over 1653 - 1654. 785 Barbara Antnonis LAMS, a.weduwe Eiohaerd (Rutgeert) Otten van 0Y1H, b.wedussre Adriaesi Jaeop Jans COOMA¥S. 1654. Met rekening over 1653 - 1654. 786 Iken Lenaerta van BS3GK, vrouw van Adriaen Jan Aerts van BSSCK. 1654. 787 Sebrecht Jacops COOMANS. 1654. 788 Jenneken KALBORTS, vrouw van G-uilliam FALIS, alias HDÜSA, 1654. 789 Cornells Claess COOMANS» Sliaabetn Pauwels HA3JTH2T. 1632 - 1655. 94 794 Jenneken COBHBLISS, weduwe Jan Hicniels ESSCKEIiSïï. 1651 - 1655. Met rekening over 1651 - 1655. 1 omslag 795 Glaerken Cornelia Wouters GAMERS, wrouw v. Cornelia Jan HARMAHS. 1655, Rekening over 1653-1655. 1 stuk 796 Cornells Melchlor Cornells HSLSSEF, Cathelijn Cornelia BROERS, laatst Trouw v. Hans Willeas van ASPEKEJT, 1620 - 1656. 95 806 l.Adriaen Berthel JAHS, Sijken Adri&en C0EBÏÏ2Ï, laatst vrouw van Adriaen Herman ADRIAMS, 2.Maeyken Adriaen JABfS» a.weduwe Berthel JAHS, b.weduwe Cornelia Willem G3BRITS. 1637 - 1657. Het rekening over 1646 - 1657. 1 omslag 307 Wijnant Adriaens van WSELT, Cathelijn Jaoop VSKVOORT» laatst vrouw van (re er it AUDRIESS. 1642 - 1657. 1 omslag 808 Magdaleen STROESM, vrouw van Henri ok Wi Herns den HAEST. 1643 - 1657. 1 omslag 809 1. Piet erne lla Geer it LSSTASRTS, vrouw van Jan Adriaens BBTCK, 2.Peter AHTHOHISS. 1644 - 1657. Met rekeningen over 1643 - 1653. 1 omslag 810 Aeltken JAïïS, a.weduwe Thomas PORT, b.weduwe Mathijs JAHS. 1650 - 1657. Met rekening over 1651-1652. 1 omslag 811 l.Maeyken Cornelia Lenaerts van GORP, 2.I»enaert van GORP. 1656 - 1657. 96 816 Berthelmeeus AnthoniLss SWESNS, Maeyken Geerit van der HULST, 1340 - 1659. liet rekeningen over 1640 - 1659. 1 omslag S17 Jan Cornelias van HISPEE, a.Sijken Joost Tan SÜKDERT, b.Elisabeth van HILLS, 1642 - 1659, Met rekeningen over 1642 - 1659. 1 omslag 818 Peter Peters VASYEN (VUY3T), alias de VLAMING, Heeltken Adriaen CORÏÏSLISS, alias NHYTM, 1642 - 1659. 1 omslag 319 l.Jan Willems van HASMSB3RGM, a,Jo3ijntken Geer it -ran der HOLST, b. A leyde Adam van THOOR, 2,Adam van THOOR. 1644 - 1659. Met rekening over 16 55 - 1659. 1 omslag 820 Cornells Vredevorst van DALBM. 1648 - 1659. Met rekeningen over 1642 - 1658. 1 omslag 821 Maeyken 3PRAHSS, weduwe Gui 1 liam van BÜLDSRSU . 1650 - 1659. Met rekening over 1650 - 1651. 1 omslag 822 Grietken Adriaen Jan Stoffels BUYS, vrouw v. 828 Cornells Beters RAUWS, Jenneken Isaaok van BOST. 1648 - 1660. Met rekeningen over 1646 - 1660. 1 omslag 829 Margriet Adrlaen 1649 - 1660. Met rekeningen over 1646 © 1660. 1 omslag 830 Wlllemijntken Jan van SWOL, vrouw van Cornells Stoffels TSRTOffM. 1661. 1 omslag 831 l.Anthonis Laureys Huybreohts SGRASUWM, a.Iteerken Andries Cornelias MSIRBN, b.Haeyken Jacop Wi,} tmans VLAMETCX, eerst weduwe Cornells Anthonis Corneliss ***** jUtfiffi'.Tffir" if ffifi f • 3»Laureys Huybreohts SGRASÜWSH, Maeyken Mr iaën aiELISS. 1640 - 1562. Met rekeningen over 1637 - 1662. 1 omslag 832 Maeyken Anthonis SSBQX, a.weduwe Cornells Mriaen Maes HA.GA3RTS, b.weduwe Dyrok Mthonis HUYSE3T. 1654 - 1662. Met rekeningen over 1653 - 1662. 1 omslag 833 Christina Bombout Baters DTBWH, vrouw van Willem Anthoniss C0MA3JS (KOYMAITS). 1656 - 1662. 841 l.Claesken Huybreont Claes ASDRIESS» vrouw van Cornells Ciaess van DONGBH, 2.Huybrecht Claes AHDRIBSS. 1662 - 1663. Met rekeningen over 1662 - 1663. 1 omslag 842 Cornelia Symon (Jaeop Lenaerts van BASRLE), a.weduwe Symon Cagpera STÏ53EBR» b .weduwe Jan Geer its PSÏÏTSHBORGH. 1663. Rekening over 1662 - 1663. 1 stuk 843 Bster Dyrcx van DUE. 1663, 1 stuk 844 Bartholomeeus Ihilipss ven DOOREÏÏ. 1663. 1 stuk 845 Tobias Sebrechts van WOSRIKGSE. 1663, 3. stuk 846 A.driaen Jan Wouters STA2BL3, Metken Jan Wouter BOTJWSUS, laatst vrouw van ïïeeus Willem Willen G3SRITS. 1652 - 1664. 1 omslag 847 Sebaetiaen Corneiiss de ESTJTBR, Dingna Jan de BRUÏS. 1663 - 1664. Met rekeningen over 1649 - 1664. 1 omslag 848 Jan Bster Adriaen Meroeliss DECKERS, Maeyken Jan van den MESRBERGH. 1663 - 1664. 1 849 Louwies EROVO. 1664. Rekening over 1663 - 1664. l 850 Cornells van DOOREK. 1664. 855 Cornelia Dieliss , Elisabeth ASRTS. 1650 - 1667. Reksningen over 1649 - 1667. 856 Iyaken EAÜW3LSS, 1656 - 1667. Met rekening over 1656 - 1658. 357 Andries Floriss van GILS, Maria van der. PLAS» eerst weduwe Cornelia MARIJNISS. 1663 - 1667. Met rekening over 1666 - 1667. 858 Paulas van PABTS. 1667. 859 Roeland JASS, Jenneken Geerit Cornelias CH33TJW3, laatst vrouw van Laureys Aerts van BTHIJ?. 1652 - 1668. Met rekeningen over 1652 - 1668. 860 Maria (Jijsbreoht van HSYST, vrouw van Bernaert ROMSYH, 1668. 861 Agatha van WSSSSU» vrouw van Jan Corneliss van HBLMOKT. 1668. 862 Jan Symon Jans van Hagdaiena Cornells CRÜÏT. 1666 - 1669. 103 869 Maria JACOPS, Trouw van Caspar van HARTSTJSLÏ, 1670. L stuk 870 Geraart BAILLBT. 1670. i stuk 871 Jenneken CLAESS, vrouw v&n Jan GaerIta BACKER. 1670. 1 omslag 872 3ater MAHUSK3H3. 1670. 1 stuk 873 1.Pater Jan DYRCX, 2.Bernaert Jacops van RIEL, a.Margriate Syiaon Beters &STS2RS, b.Iken Adriaen Adriaens BSSHS, eerst weduw© Peter Jan SSfRCQC, 2J5yrok Bernaert Jacops van RISL* 1633 - 1671. Met rekeningen over 1656 - 1666. 1 pak 874 l.Kargriete Peter van der PLAS, 2.Slisabat3a Godert van der PLAS, 3.Barbara Godert van der PLAS. 1659 - 1671. Met rekeningen over 1637 - 1662. 1 pak 875 Slias da RAET. 1668 - 1671. 1 pak 876 Peter Govaerts van G0IRL3, Jenneken GLAülSS. 1671. 1 omslag 877 Adrlaen Harmans WAGSMASCKSRS» ï£ngeltken Jan van RIJSBROBCK. (1641)- 1672. Met rekeningen, over 1670 - 1672. 1 omslag 878 Cliristiaen Anthoniss van der DA3SD0HCK, Emmer snaken Jan PBLSAERTS-, eerst weduwe Henriok Adriaans de GRSTO. 1645 - 1672. 882 Cathelijn yan POPPSL, weduwe Govaert J&na van 1JIBRT. (1669)- 1672. Rekeningen over 1669 - 1672. 883 Mathijs Beters van den KXSBOOM» Jenneken de 3ONT. 1670 - 1672. Met rekening over 1669 - 1672, 884 Joria Macki. van 885 Pierre CARRE. 1672. 1672. 886 l.Jan SR¥ST, Johanna V, 2.Lambertus Jans ERHSÏ, 3.Cornells Jaoops EECKSRS. 1655 - 1673. Met rekening over 1664 - 1668. 887 Eirok ïhomasB van DUIMBH, Dina Jan 3TAPSLS, 1673. 888 Dingena Peter VERHUTOSOf, a.weduwe Wouter van DtSST, b.vrouw van Ambrosius Jans van WAETT. 1673. 889 Lambrecht MILLERT (MIIAKD), Maria PEH. 1673. 890 AatJaonia Petor Jacops COOiïAHS, vrouw van Johannes SCHOUWS&. 1654 - 1674. 102 896 ffranchoys HEYGERS, Elisabeth HOOVERS. (1669)- 1675. Rekeningen over 1668 - 1675. 897 Willem Henricx van ROSSSALEBF. 1675. 898 Jenneken Hendrick van TJEEH» vrouw van Mr iaën Dirox van CASSEL. 1675. 899 Jan HAÏOOIKE2IS, L675. 900 Willem Pauwels a 73RMSIR, Keeltien Laureys Jans MOUW. 1663 - 1676. Met rekeningen over 1663 - 1676. 901 Wouter Mathijss van HOYDOUCK. 1674 - 1676. 902 Susanna Her re GOUBAH, vrouw van Willem Jans JOHGHSLIHG. 1674 - 1676. 903 Wouter Paters QOMEïï. 1674 - 1676. 904 Jenneken HSHDRICX, vrouw van Tinoent OSSTERS. 1675 - 1676. Met rekening over 1674 - 1676. 905 Jenneken Jan HüYBRSCHTS, vrouw van Jan Harten WOUTSRS, 1676. 906 Henrlok Lucaes BI1RMAHS. 1676. 907 Geertruy SKUB3RS, trcouw van" Cornelia VSRH3ÏDSH. 1676. 908 1. Come lis Maroeliss van DBURBH, 2. Peter Marceliss van DBÜRSET, 1668 - 1677, Met rekening over 1674 - 1677. 909 Yken AUSS23ÏS, ,„„«« a.weduwe Claes Henricx K)MMASRTS, b.vrouw van Hiolaea HBYLIGERS. 1670 - 1677. 910 Adriaen Adriaens van ROTTERDAM, Aletta Willem van PA3TS. 1674 - 1677. Met rekeningen over 1674 - 1677. 911 Feranetien Hendriok BOOH, weduwe -¦. 912 Helena Tan HOUBRASGKSH» weduwe Abraham Lodewijoks van WESOP (WEBSP). 1676 - 1677. Met rekening over 1676. 913 Cornells van SCHAGS8, 1677. 914 Aert Henriok AHÜHOHISS. 1666 - 1678. Met rekeningen over 1666 - 1678. 915 1.Herman DYRVSH, Catharina Cornelia Jans van LAERHOVïïïF, 2.Cornells Jans van LABRiTOVEft, Ida GOOSSSajS.1678, Rekening over 1670 - 1678. 916 Bern aert Adriaens «an GILS. 1678. Rekening over 1673 - 1678. 917 Mariekea Adriaen van LOdT, vrouw van Willam van WAS5. 1678. 913 Cornelia de RAS, weduwe Laureys BSMS. 1668 - 1679. Met rekeningen over 1665 - 1679. 919 Adriaen Cornelius VOIGHTSN (YOQCHTM), llisabeth Mathijs PÜTCHTPS. 1668 - 1679. 926 Huybrecht Michiels MBÜLBHPIAS. 1679. 927 Anneken HECKERS» Trouw Tan Paulus SMITS. 1679, 928 Snmerensken Jan Tan SWOL, Trouw van Adriaën Adriaens de VROET. 1661 - 1680. Met rekening OTer 1660 - 16B0. 10 4 1 stuk 1 stuk 1 omslag 929 I.Jan Corneliss LIPS, %erken Laureys Jens MOUW, 2.Maeyken Anthonis CORHSLISS, a.weduwe Jan HuybrechtB Tan den GOIRBSRGH» b.weduwe Cornells LIPS, o,Trouw Tan Cornells Peters VLAMIH'CX. 1662 - 1680. Met rekeningen o Ter 1662 - 1680. 1 pak 930 Aelbert JAïTS, Jenneken Wouter Tan LOO. 1671 - 1680, Rekeningen oTer 1667 - 1680. 1 omslag 931 Andries EEHS, Elisabeth Bernaert Tan 1BUV3H, laatst weduwe Jacobus Tan der BBSCKE. 1676 - 1680. Met rekeningen OTer 1676 - 1680. 932 Johan MSYSRS. 1680. 933 Peter Cornells VJHCEHTEff. 1680. 934 Johan Tan MIL, a.Beatris HOOVERS, b.Maeyken AHSEMS. 1680. 935 1.Clara STICKSas, ttouw Tan jacobus de BOLSTER, 2.Hioolaes Jans STICKERS. 1678 - 1681. 1 fi -1 U ut 939 Huybrecht Jan IESAERTS» Geertruyd Huybreeht ÖSïïRSSSHf. 1675 - 1683. Het rekeningen over 1674 - 1683. j. omslag 940 Mriaën Bast Iaën PETERS, alias FHOEB. Wijn tien RUÏÏÏSJï. 1678 - 1683. Met rekening over 1678 - 1683. i omslag 941 Anthony Peter VIKCE3ÏTM, alias STaudsrs, Jenneken Anthony Jan WILLEMS. 1682 - 1683. Mat rekening over 1681 - 1682. i omslag' 942 Willem Anthonis Willems van BEEOIC, Gathelijn Peter Gorneliss LIPS» laat at vrouw van Beter Jacops van GILS, 1660 - 1684. ï£@ ik rekeningen over 1659 - 1684. i omslag 943 Imbreeht Jans van VELfHOVM, Elisabeth Jan van den KISBOGM, laatst vrouw van Jaoop Hertens van KHSGHTSSL. 1666 - 1684. 10 l stuk 1 stuk 1 stuk 950 Hendrioksken Jan GUSBRECHTS, vrouw van Joost Cornells Jaoop CLABSS. 1685. Rekening over 1684 - 1685. 951 Anthony Beters SLIHGERS. 1685. Rekening over 1685. 952-Jan Jan GIJSBRSCHTS, alias SCHSREAITS. 1686. Rekening over 1686. 953 1.Goris Jans van der WEDT, Maria Jan Dyrck HüYGEHS, laatst vrouw van Johannes van DIJCK, 2.Jenneken SPJJCKSRS, weduwe Jan Dyrck HÖYG23JS, 3.Geertruyd Jan van der WE2N, weduwe Johan vaa der POLL. 1664 - 1687. Met rekeningen over 1664 - 1683. 954 Maria Cornells CMTSRS, a.weduwe Anthonis van SCHAR3ETB0RGH, b.vrouw van Joost van de WOESTIJïTS. 1674 - 1687. 961 Cathalijn Cornells COECK, weduwe Jan du HAJON. 1678 -. 1690. Met rekeningen over 1678 - 1690. 962 J&n Jan Eingemans BIRYM, Catharina Henriok Anthoniss WISSEMS. 1683 - 1690. Met rekeningen over 1682 - 1690, 963 Christina PISCK, vrouw Tan Seerit SCHUT. 1690. 964 Perijntien BIESIRS» vrouw van Pauwels van DOESBORGH. 1690. 965 Elisabeth Jan HENRIC5C, vrouw van Steven van der TOT. 1690. 966 l.Aernout Geerlt Willems van der BTJRGHT, Peerken Adriaen Cornelias VOIGHTIH, 2.Geerit Willems van der BURGHT (BORCHÏ), Jenneken Aert VERHOLEN, 3.Bartholomeeiis Willems van der BURGHT. 1668 - 1691. Met rekeningen over 1668 - 1691. 967 Cornells Jans van DOKSH, alias van MOBR-GESTEL, Shristlna COKESLISS, 1674 - 1691. Met rekeningen over 1673 - 1677 en over 1685 - 1691, 968 Bernaert van KSHPSff, M&gdaiena Dirck van OSCH, 1674 - 1691. 974 1.Cornells Adriaen Zacheriaes TIKKERS, Marie Covert CORHELISS, 2.het kind van Adrlaen Adams SMULDERS. 1676 - 1694, Met rekening over 1676 - 1694. 975 Adriaen Adriaene op den BERGH. 1694. 976 Adriaen Tan ESDÏTM. 1671 - 1695. Het rekening over 1690. 977 Theuntien Jan DMISSSE, a.weduwe Jan Wouters VERIOL3S, b, vrouw yan Anthony Aart Anthoniss van RIJTHÖVSH. 1685 - 1696. Met rekeningen over 1684 « 1696, H.B. Zie Beg.no.j 233. 978 Johannes BOSTIH. 1696. 979 Lysbeth J0CH3MS, vrouw van Jaoop Heter JMSSSBT. 1697. 980.Jan WALEHSOÏT. 1697. 981 Pieter EEDDMS.1697. 10 3 982 Jan Symon Jans jSTUYÏjsSM, Lysken Jan Adriaene GUB3H, laatst weduwe Cornells Joost JARS. 1676 • 1699. Mat rekeningen over 1676 - 1699. 983 1.Anthony Jan HERMANS» Heyltlen Peter Corneliss LIPS, S.Jan Anthony Jan HERMANS. 1684 - 1699. 109 989 l.Anneken Andries van WEROHTSR, a.wsduwa Jan SMITS, b.vrouw van Henriok 3OOGHI1ASS, 2,Aadries van WERCHTERj Anthondtta 00LUS. 1697 - 1702, Met rekening over 1701 - 1702. 990 Arien de GBEEFÏ, Lysbetïi Pirok van den DAM. 1700 - 1702. 991 Robbregnt GIERRIGH, Maghdalena MERTENS. 1703. Rekening over 1703. 992 Maria WILLS, vrouw van Gasper METER. 1703. 993 Willem Goverts V3RRAECK. 1703. 994 Jan Christiaens van DIJCK, Anneken Cornelia BROCX. 1694 - 1705. Met rekeningen aver 1694 - 1705. 995 Mriaen Miohiels ROBS, Anthonetta Jan SRHS5, laatst vrouw van Cornells Jans ROBS. 1706. Rekening over 1700 - 1706. 996 Willem HASSBLTOH. 1695 - 1708. 997 Jan Cornelias van den CGRPÜT. 1702 - 1708. -9 4 (Tl 1ÏJ 1002 Symon RUTSSEffASRS, Maria BOUWMABS.1709. 1 stuk 1003 Jaoop Js«b van DOirOGSS", Haeyken Jan Laureyss HORSTSÜT, laatst weduwe Adriaen Jan SVERTS, 1709, 1 omslag 1004 Maria Peter VERHOLEN, vrouw Tan Jacop Die lisa B00MAERS. 1688 - 1710, Het rekeningen over 1687 - 1709. 1 omslag 1005 l.Catbarina VBRDÜÏST, a.weduwe HendriLck WESTHOVSJT, b.vrouw van 3>irck van B0MSL, 2.Hendriok Hendricx WESTHOVEÏÏ. 1695 - 1710, Het rekeningen over 1694 - 1710, 1 pak 1006 Jan Beters HESFS, alias 71RG0ÜWM, Jenneken Beter Stoffels WAGEMAKSRS, 1711. Met rekening over 1711* 1 omslag 1007 &driaentie$ WilLeia van SS2HCK, vrouw van Adriaen Jana M€üL. 1713. 1 omslag 1008 Maria D0RSMA1TS, vrouw van Reynier van B013OJL, 1714 - 1715, 1 omslag 1009 Andries Rombouts LIPS. 1716. 1 stuk Rekening over 1713 • 1716. 1010 Pieternel Adriaen Peter ROBERBCHTS, vrouw v. Jasper Adriasns KERM. 1717. 1 'omslag 1011 Pieter (3R0SS. 1721. 1017 Catharina RUCKBB", vrouw van Pleter van EXSL. 1724. 10L8 Hendriok (1725). 1019 Bater VALCX. 1712 - 1726. Met rekeningen over 1712 - 1722. 1020 Dilis van GHILS. 1726. 1021 Geertruy Jan van P0PP2L, vrouw van Franeis HtTLSHOUTS. 1726. 1022 Cornells VINGSEHOETS. 1709 - 1729. Kat rekening over 1709 - 1721. 1023 Helena CSELEUT, vrouw van Direk van WAGTEJTDOH'CK. 1729. 1024 Ernst WilLems MSTSR, Maria van der WERCK. 1729. 1025 1.Catharina EÏCX, 2.Cornelia BTCX. 1724 - 1730. Het rekeningen over 1724 - 1730. 1026 Adrlaen Peter Jan Peters de BOKT, Cornelia Jan L0DD3RS. 1729 - 1731. 1027 l.Aert Hendriox SCHIPPERS, Maria Andries van HAL» 2.Adriaentie YSSMSSRSET. 1712 - 1732. 4 1032 Christiaen BECKER. 1737 - 1740. Met rekening over 1736 - 1740. 1033 Bloolaes Laureys BASTIAJSffS, Maria Marten van den G00RB2RGH. 1731 - 1742, Met rekening over 1730 - 1742. 1034 Sijken Thieleman van YOSSEM, weduwe de LAUGH. 1715 - 1744. Met rekeningen over 1715 - 1744, 1035 Maria van AEDïïL, weduwe Willem HAVIUS. 1736 - 1745. Met rekeningen over 1736 - 1745. 1036 Anneken ?*» HAM, vrouw van Heter van BEECK. 1745. 1037 Maria Sijsbrecht VERMSSRUJ, vrouw van Cornelia Christiaens BUYCX. 1745. 1038 Anna Margaret a BOOH, weduwe Jurrie WEY.GHL.1746. 1039 Adriaen van HIJHSBERGSB, Magdalena van der P02L. 1749. Rekening over 1748 - 1749. 1040 Francis van BALLASRT. 1745 - 1750. 1047 Meuwis , Meyntie ST0033.1758, Rekening over 1757 « 1758, 1048 Johanna Margrita MSÏIER, weduwe Theo do rus RITH. 1758, Rekening over 175S. 1049 WiUem 35AALUSRS. 1749 - 1760. 1050 Cornells BESHHA.CKERS, Anna JAB'S, 1724 - 1761, Met rekening over 1660 - 1661. 1051 Heter AUGUSTUS, Johanna VSHBSSK. 1763. Rekening over 1761 - 1763. 1052 1.Elisabeth Jacops RIBT, vrouw van Johannes LEMMERS, S.Maria HO SHAHS, ö,weduwe Anthony "VÏSRM3ULKN, b.weduwe Jaoobus R 3.Cornells 1745 - 1764. Het rekening over 1745 - 1764. 1053 Hendriok CAUT2RS, Johanna DBCKBRS. 1754 - 1765, Rekeningen over 1753 - 1764. 1054 Cornelia Peter AARHOUTS, weduwe Wouter MARIJUISS. 1765. Rekening over 1753 - 1765. 1055 l.HubertuB 2. Gat hal in a 1765. il i ¦* 106L Serva&s van der GOOR, Antonetta VOETEK". 1758 - 1768. Rekeningen over 1754 - 1768, 106S Isaa'ck V, Heeltje Baltus SCHSEPM, eerst weduwe Wessel -SMITS, 1767 - 1770. Het rekeningen over 1766 - 1770, 1063 Johan BEEHTIACKSRS, Elisabeth EAMSLS, 1770. Rekening ever 1763 - 1770. 1064 Geertruy VOOGT, weduwe Jacobus BOOT. 1770, Rekening over 1770. 1065 Hetrcnella RüYSEEAARS. 1771. Rekening over 1761 - 1771. 1066 Andries van der KAA, mi. 1074 Aibertus van der PIAS» 1789, 1075 Pieter JULIAAHS. 1789. 1070 - 1093. Stukken betreffende de boedels van personen, die onbekwaam waren hun goederen zelf te beheren. 1544 - 1782, 7 5 4 stuk stuk omslagei stukken pakken met chart en stuk stuk 1076 Anthonis Claess van RLJSWIJCK. Buitenlands verblijvende, 1544, Rekeningen over 1534 - 1544, 1 omslag 1077 jenneken Jans van den BSSIEDiSïr» Krankzinnig, 1570, Rekening over 1565 - 1570, 1 1078 Haesken Cornelis BLSRMCX. Simpel, 1583, 1 1079 Elisabeth Peter Denijs Henricx GELDER, alias van VE&LO, weduwe Goossen van BüüGrBF. Innocent, 1592 *. 1622, Met rekeningen over 1592 - 1622, 1 pak H.B, Zie ook Inv.Hinginan a83,no.23. 1080 Iken Aert v&n HSTM, weduwe l stuk 1 omslag 1 stuk Blind, 1655, Rekening over 1650 - 1655, 1081 Glaude i&thoniss PDIGUST, alias LAVAL, Simpel, 1653 - 1660, Het rekeningen over 1653 - 1660. 1082 Elisabeth ds QUETFAL. 1087 Elisabeth ïranooisa PELS. Onbekwaam. 1751 - 1764. Met rekeningen over 1751 - 1764. J.088 Elisabeth van HEES, weduwe Anthony van WOBRKMS. Onbekwaam. 1760 - 1766. . Met rekeningen over 1760 - 1766. 1089 Jhresia Tan ROSMAAIBN, weduwe Cornelis JA&sz, Innocent. 1768 - 1770. 1097 '--1096 Stukken behorende tot niet geïdentificeerde boedels^ L6e - 19e eeuw. ¦ ÏT.B. &ie Reg.no's: 2,4,5,6,10, 19,20,29,30,33,41,43,46,48, 51,52,67,Si,69,70,75,76,77, 85,92,93,94,95,97,101,105, 106,111,114,116,119,130,131, 132,149,152,156,159,162,173, ¦ 177,183,18GT,189,190,198,208, 209,218 en 235. — 1098 Registers van inventarissen van boedels gepasseerd ter weeskamer ten overstaan van de weesmeesters. 1762 Aug.4 - 1796 Jan.9. 1 1 o I I O 1105 Tussen de erfgenamenvan Willem Eirox FIJM, ^, alias van YKSRT, priester. 1564 - 1566. 1 omslag 1106 ïussen de voogden en de toezieners van de -; : i:-- voor- en nado cht er vans Adriaën Jacop ADRI-ASHS, ,re speet i eve lijk verwekt aan-Yde Adriaen Jan Symons J3PS2X en Aleydis Tewijn Peters LUYTM. ' 1565 - 1566. 1 omslag 1107 Tussen Magdalenajana TBRBEKM, vrouw van ..... ïbter liAMBRSCHTS, moederlijke grootmoeder ,....¦¦¦: van Jan Aert Jans van RIJEF en de adminiatratrices van ds nagelaten goederen van - Aert Jans van RUM, 1566. 1 omslag 11O3 Tussen JAHS voor zijn moederloze enJanen Cornelis Joachims van den BERGS. 1566-1567. lomslag 1109 Tussen Alexander VERBRÜGGSNi als man van Johanna Will em HAHSGRSEF en de gewezen voogd van zijn vrouw. 1566,-1571. 1110 Tussen Hicolaes van ASSESTDSLPT» voor zichzelf en voor zijn broeder en zuster Chaerl en Headryne van ASSEHnSLIT en hun Voogd. y „1570; - 1572. 1111 Tussen de erfgenamen van Hubrecht Henriex JHGGm 1569 -- 1580, lomslag 1 omslag l omslag 1112 Tussen Jacabmijne van XXEDBKSRCKS, laatst ,--: weduwe Jaaop,Jan CHRiaTIAENs en de voogd ;ryan do kinderen van wijlen Jan Jacop Jai CHRISTIASHS. 1586 - 1587, 1 omslag 1113 TussSn de erfgenamen van Jan Robbreohts : ..van.SSÜSBBH, 1587, l stuk 1114 Tussen de voogden en de toezieners van het .weeskind van Frederick Jacops HBRBERCHS en Ka the lijn Jen MBRCELISS en Beatrix Jan Godtsohalcx van MBGSff» sedu*© van bovengenoemde Frederick, geassisteerd met haar vader. 1587. 1 stuk 1115 Tussen Anna Adriaen Anthoniss van der DOKCK, weduwe Jacop Mercelis van DBÜRNE en de kinderen van bovengenoemde Jaoop, verwekt aan Barbare Jan Jans PIGGEN. 1604 - 1608. 1 omslag 1116 Tussen de voogd van Frans Cornells Franss (RKERKSRCK,RYERKBRCK) en de erfgenamen van Hichiel Franss (REERKBRCK). ;: 1608 - 1613. , l omslag Afdeling II-l 1121a. Beschikking op het rekest van oud-weesmeesters inzake het geschil met oud-schepen van Berlicum over het beheer van gelden van het weeskind van Cornelis van Daelen, 1658 september 20. 1 lias. N.B. IVas: ff 2254/13C. 1121b. Rekest aan de magistraat van Aelbrecht van Genderen als voogd van zijn kinderen om inzage in het beheer van de boedel van Maeijken Jans, weduwe van Matthijs Anthonissen, hun grootmoeder, 1673. 1 stuk. N.B. IVas: ff 2254/13£>. 11Ï7 Tussen de voogden van de voorkinderen van A^driaen Cornells® BIEKEHS, verwekt aan Adriaentken Jan OHSSÜWS en de voogden van de nakinderen verwekt aan Jacopmijntken Jan Michiel Rombouts LIPS, 1623 - 1624. 1 Omslag 1118 Tussen de voogd van het weeskind van Coröelis WIIILSBOIRXS en Daniel van ACHBLM, als man van Heyltien Thomas Corneliss ARDOÏÏ2FEH", laatst weduwe van bovengenoemde Cornells» 1631 - 1632, 1 omslag 1119 Tussen Jeter van BSR&AGIJ2J, als man van Ids Sebastiaen Jans van der SCHOOT en Cornelia Adriaen GEERTTS, eerst weduwe van ©ovengenoemde Sevastiaen en laatst weduwe Dingman Willem BEEFS met diens erfgenamen. 1642-1643. lomslag 1120 Tussen Marie POLLtST, weduwe Peter Jacops COOMAHS en de voogd van Anthonia Peter Jacops COOMAHS, 1646 - 1649. 1 omslag 1121 Tussen da erfgenamen van Margarita van der PLAS. 1659 - 1661, 1 omslag 1122 Tussen de kinderen van Hendrick WSSTHOVSS en Catharina VBRDUYST en Birck van B0MM3L, weduwnaar van voornoemde Cathajbina, 1695, l omslag 1123 Tussen de voogden van de voor- en nakinderen van Anneken Andriee van WERCHTBR, verwekt door Jan SittTS en Hendriok BOOGHMAHS en de bovengenoemde Hendriok BOOGHMAHS. 1697. 1 stuk V OYSRIGB 1X24 3tukken behorende tot do nagelaten boedel van Johan de LOBCKSR. 1615. 1 pak met F.B. Bit pak bevat t 3£ charter! Rekeningen en stukken betreffende het rentmeesterschap van de Hiarvaart van Daniel de LOSCKER,1556-1606. Copie-rekeningen van de ontvangBt der bede door Merten de LOSCKER sedert 1534, gepresenteerd door zijn erfgenamen in 1558. Rekeniagen en stukken betreffende het rentmeesterschap van Oudenbosch, Standdaarbuiten, Gastel en Heer Jansland van Jean de LOBCKSR, 1583-1587. 129 Blijkens Inv.Hingman 485,no» 11 zijn deze stukken bevonden ten huize van Johan de LOEGKKR en 4n diverse koffers era in een pak ter weeskamer overgebracht op 25 Juni 1615, , Zie Reg.no»Sf 3,7,12/Ht/m 18,81, 22,24,31,36,37,42,49,55,62,102, 103,104,110,121*122,123,125, 126,127,128,133,151 en 163, 1128 - 1164 Inventarissen van nagelaten boedels ingediend ter weeskamer oai de weeskinderen hun vaderlijk of moederlijk erfdeel.te bewijzen, tot het aangaan van een tweede huwelijk of tot repudiatie. 1710 - 1810, 38 stukken BVB* Se inventarissen zijn ge- 2 omslagei steld op de namen van de personen aan wie de geinventari«-seerd© goederen toebehoorden. 1125 Christiaen 1710. 1 stuk 1126 Willem BOGAAKTS, 1730. 1 stuk 1127 Maria COOMAHS, vrouw van STacobus Tan der SAHB3, 1739. 1 stuk 1128 Eva GERRÏTS» vrouw van Johannes v% BRAAKEL, 1740. 1 stuk 1129 Hendrik ^03. 1742. 1 stuk 1130 Cornelia OOOTUAïTS, vrouw van ^ GI2RICKX, 1742. 1 stuk 1131 Varia COK33JCX» vrouw va» Johannis Hendrick ELSEH. 1744. 1 stuk 1132 ^an de HOLUJO, 1747, 1 stuk 1133 Hendriok van ÏII3ORGH, Elisabeth Geert BOMARS. 1747, 1 stuk 1134 Willem HBTSSHS.1747. 1 stuk 1135 Cornelia SWMBJERS» vrouw van Johannes KOP, 1747. 1 stuk 1136 Anneken Bielis HUYGSÜS, vrouw van Cornelia Mriaan BOOMASRTS. 1748. 1 stuk 1137 Pietronella van LOCSï» Trouw van Beter 8CHALIB00M, 1748. i otuk 1138 Robertus CAMSROH. 1748, 1139 Ja* Hendrik ELI, 1749, 1140 Jan TUOLSMAIS, vrouw van 2aulus BORSTLAP. 1749, 1141 Pranoina SCHOBGERS, weduwe Joban van GSBR&SBT» 1749, 1142 Cornells 2IR0KX. 1749. 1143 jenneken Adriaen Jans HÜÏBSH, vrouw van Martinus VSRSCHtïüRM, 1749. 1144 Jan van den BOOGAART, 1749, 1145 Wiliielmina ds ROY» vrouw van Jan BRESSSRS, 1750. 1146 Ann eken Adriaen TsasCHöSREH, vrouw Steven vMHAARB. 1750, 1147 Daniel BRSBM, 1750. 1148 Johanna VERB3EK, vrouw van Ht AUGUSTUS, 1751. 1149 VBHKSSRS.1751. 1150 Susanna Johaana van VSCHBLSN» vrouw van Johan van SSTESSTITBH, heer van VOLLAHD. 1752, 1151 Thomas SALE. 1752. 1152 ïïaroelia MIJHHART. 1754. 1153 üetronella van D0HGS3H, vrouw van Willera TBiSSElf U54 Hendrik van GILS, 1764. 1155 Anna OBELS, weduwe Guilifen van H3CK. 1766. Jl 1 stuk 1 stuk 1 stuk 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 stuk stuk stuk stuk stuk stuk stuk stuk stuk stuk stuk 1156 Ajana Kar ia DRUS, weduwe Cornells BROSENS, 1786. 1 stuk 1 stuk 1 stuk 1 stuk 1 etuk 12 2-115? Michiel HODA. 1789. 1 stuk 1158 (Sophia Heddewig de WBTTER), Trouw van Louis ïdeert Douwe van GROVESTIHS. 1797, 1 stuk 1159 Marie Marguerite ïhérèse Joseph THOMAS, vrouw van Adri/£en fiorent ERISSS. 1798, i stuk 1160 ölara Sara P3t*S, vrouw van ifohannes Adriaaae RIJCKEET. . .;.:¦.;..;¦ .. 1799* ¦ ' ..-.:, ;: i stuk :;;> 1161 *Tan yrancis van KSÜLSS'. 1810. 1 stuk -'¦.:>Q 1162 Anna Haria Baldina *Bn"OLIB!BBABHBVBia), genaemd WITTE ÏÜI^JHÖ, grouw van M(athias) J(ofcan) y(rederik) van TSTS, 1810. 1 stuk 1103 A4rianus Gorardus 2EBMAJTS, :.,,.:.„... 1805 - 1810, ^ 1 omslag 1164 Gatharina VERMEULE2T, weduwe Uielis van der. YEBKSH", 1809 - 1810» 1 omslag 1165 - 1195 Inventarissen ingediend ter weeskamer in besloten vorm volgens het plakkaat van de Raad van Brabant te 's Gravenhage dd»7 ^uni 1764. 1765 - 1808. 31 stukken IT.B, Pe inventarissen zijn gesteld op de namen van de personen aan wie de geinventariseerde goederen toebehoorden. 1165 Maria Jacoba üFLOREir, weduwe ^ohan Baptist van der LOCHT. 1765. 1 stuk 1166 Cornelia BSMS, weduwe Johan van der EOSVEK. 1766. 1167 Petrus Josephus PL0RM. (1772). 1168 Francis van ARENDONK. 1777. 1169 ïbuwelina Maria van ETTSffAs JaoobuB van W0EES3L. 1779. 1170 Jonas van ESTERSOM RAMIHG. 1780. R, vrouw van 1 stuk 1 stuk 1 stuk 1 stuk 1 stuk 1171 Henrietta Christina de ROOS, vrouw van Herre Ie SUEHJR. 1780. 1 stuk 1172 Joannes van der BURGHT. 1782, 1X73 Arie SNIJDER. 1784. 1174 Maria Elisabeth PXETERSSE, weduwe Heter van GOOL. 1785. 1175 Adriaantje DBTGEEAsrs» weduwe YSRMSÜLEH. 1786. 1176 Antonie Adriasn LSXDM. 1786. 1177 Adrianus de B03S0ÏT. 1787. 1178 Clasina Hartinus BAsTIAEETS. 1787. 1179 Gaspar JAM3Z. 1787, 1180 Jacobus MUTS. 1788. 1181 Cornelia de CROMMS. 1788. 1182 Cornelia VERHSSXEH, weduwe Hendrik van WXJK. 1789. 1183 Johanna de BRABAiraSR, a.weduwe Johan ELI, b.vrouw van Slcolaas HSYER. 1789. 1184 Johannes Wenceslaus van OTTING, HOEOTï^.1792. 1185 lïaria van YSCHEJLEïr, weduwe Ploris van GILS. 1793. 1186 ^bel Jan Coenders STBKÏÏ van »s 1794. 1187 Bingena WILLSMSSH. 1796. 1188 Josephus Cornelia BUYSEN. 1797. 1189 Catharina MUTSAARTS, laatst weduwe Jaoobua van der BURGHT, 1797. 1190 Josephus V3RH3ULEET. 1797. 1191 Adrians Johanna van HSUSIKEf, weduwe Johan Arnold ZOUTMAir. 1801. 1 stuk 1 stuk 1 stuk 1 stuk 1 stuk 1 stuk 1 stuk 1 stuk l stuk 1 stuk 1 stuk 1 1 1 1 1 1 1 1 stuk stuk stuk stuk stuk stuk stuk stuk 1 stuk 12 4 1192 Catharina Helena van BEUTH, weduwe Jean Baptist FRISCHS. 1804, l Btuk 1193 Jacobus Eieronimua Josephus YBHBUSSEH. 1805, 1 stuk 1194 Anna Catharina EERSTENS, vrouw van Ignatius Bat rus COEPEHS. 1806, , 1 stuk 1195 Maria SPS&GLER, vrouw van Arnoldus de BASF?. 1808. 1 stuk ¦ 125 AAKHAHGSBL In de series "Ingebonden inventarissen en rekeningen, welke ten onrechte in de inventaris Hingman bij het archief van de weeskamer waren ondergebracht, bevinden zich de volgende stukken, die mogelijk tot het weeskamer-archief behoren» 1.Inventaris van de roerende goederen van Anneken Cornelia WIERICX. 1594 Sept.24, 483, no,14. 8,Inventaris van brieven, papieren en documenten, toebehorende Isabelle Goossen van BÜSGM, 1598 Sept.18. 483, no,23. 3 Inventaris van brieven en stukken van de erfgenamen van ^eeryt Janss de HOOGS, 1610 Juli V 483, no.34. 4 Specificatie van de papieren en stukken, die overgeleverd zijn aan de voogd van Jasparijnken; Jan. Come lisa van SUSmaRT. Met tweede exemplaar, 16Q1 Juni 14. 483, no's 37 en 38, 5 Inventaris van de papieren en documenten nagelaten door Hiohiel en Cornelis FRAHS3.1610 Mei 27. 483, no.48, 6 Inventaris van sehepenenbrieven en papieren nagelaten door Cornelis de C<^IKCK» priester c,s,, welke door een der erfgenamen met toestemming der weesmeesters uit de weeskamer zijn gelicht, 1609 Pee. .. 484, no.17. 7 Inventaris van de obligaties en andere stukken staande ten name van Michiel en Cornelis^FBAHSSffl ter weeskamer aan de curateur ven Franchoys Cornelis FRAHSSEH overgeleverd. 1611 Jan,27. 485, no,3, 8 Inventaris van de goederen van wijlen Cornells ABRAHAMS, welke zijn zoon Sngelbert volgens toestemming van de weesmeesters zal mogen gebruiken. 1612 Juli 31 en Aug,5, 485, no.8, 9 Inventaris van de roerende goederen nagelaten door Barbare MICHIS, weduwe Aernoult de la CABlIiLEK, 1616 Juni 15. Het een afschrift. 435, no,25 en 28, 10 Specificatie van de sehepenenbrieven en documenten toebehorende de twee kinderen van Beter Frans ADRIAEHS, welke aan hun voogê zijn overhandigd, 1595 Juni 16. 500, na>.9. 11 Inventaris of specificatie van de stukken, papieren en documenten, welke door Henriok Roelocfs de W.SSRT aan zijn zoon H enrick zijn overgedragen, ca,1580. 500, no,10, 12 Staat en inventaris van de nagelaten goederen van Jacop Jan OOSTERS én zijn vrouw, [1588)? 500, no,12. 13 Concept-oomisaiQ voor twee oud-schepenen en weesmeesters en de secretaris der weeskamer om de boedel van wijlen Mr.Michiel HAESQUABT ten behoeve van de onbekende erfgenamen te inventariseren etc, 1594 Dec*7, 500, no,19. 14 Staat en inventaris van de nagelaten goederen tan Melchior van HORÏÏS, ca, 1616. 500, no,37. 15 Staat van de schulden van Melchior van HOHHB. 1616 Hov. .. 500, no.38, 16 Inventaris van de goederen van wijlen Mr.Hiöhiél HBUHEqüART, J.594 Eec.9. 500, no.42. 17 Inventaris van de brieven, die 3>yrfken, weduwe , Göde*t BOGS, ter weeskamer heeft overgeleverd en die aan haar in bewaring waren gegeven door wijlen Odelia Lambreohts van SCHARBNBÜRCr. 1600 Jan.5. 500» bo.44, '¦¦¦;. . . ; 18 Rekening van de koopsom van het huis door Brechtken Lenaert OLIVURS, weduwe Benriek Jan JEEBCTTS, vrouw van Hiolaes Jan CHISTIABHS, verkocht. 1604 -¦ 1610. Vet tweede exemplaar. 501, ZLO*..e t «n 2. 19 Rekening van de administratie van de voogd van Aert Jan Bsters van der RA3CK. 1620 - 1625. 501» Sö.8. 127 REGESTBUL IJ ST 1 1400 Februari 15 (int Jaer ons Heeren M ende CCCCy vijfthien daghe in Februario), DIRC die ROEVER en HEBRIC van den WATER, schepenen in Breda en laten van de heer van Breda, oorkonden dat LYSBET PAUWELS AR1TDTS met haar voogd gevestigd heeft ten behoeve van ' ARNDT van MEER, als gemachtigde van ADRIAM HAREN HENRICX van der MOELEK, een jaarlijkse erfpacht van een zester rogge, verschijnende O.L.V.Lichtmis-dag, gaande uit £ bunder beemden, gelegen op Brandelaer en |- bunder beeraden , gelegen op Ghempel. Oorspr, De twee %Bchepenzegels zijn verloren. Inv.no.s 514. 2 1402 September 11 (Int Jaer ons Heeren MCGCC ende twee, elf daghe in Septembri). DIERIC die ROEVER en GHERYT REYSNASLDSH, schepenen in Breda en laten van de heer van Breda, oorkonden dat JAN van GHAGHELDONC BB-TERSsone gevestigd heeft ten behoeve van JAN van CAERDSCOT een jaarlijkse erfchijns van drie Oude Schilden "muynten «sConincx van Yra&öriké", versohijnénde St.Martijnsdag in de winter, gaande uit ij bunder beemden, gelegen bij de Spoerdonc. - i 00 nende O.L.V.Xichtmis-dag, gaande uit | bunder J-« ü Land met een huis, genaamd de Hyewe Heyninghej 1 lopensaet land, genaamd dat Bruelkenj 1/3 bunder beemd, genaamd Boxhamj 2 lopensaet land, genaamd *t Hoflantj 3 lopensaet land, genaamd den Hiddelsten Acker$ 3 voeder hoymaden beemdj l lopensaet heide? £ bunder weide, genaamd die Rijt} 2/3 lopensaet van een hof? 1/8 bunder weide, genaamd die Kalverheyninghe en 2 voeder hoymaden beemd, genaamd Hertzhoeve, waarvoor JAH van den VLASPOELE in onderpand geeft l|- bunder beemd, genaamd den Groten Beemdt» Oorspr. Het transfix dd.1506 Fefcr. ... 27 (Reg.no,ï 30). De twee schepenzegels zijn verloren. Inv.no.t 1096, H.B, Geeancelleerd. 5 1428 April 25 (int jaer ons Heren dusent vierhondert acht ende twintich, vive ende twintich daghe in Aprille). 7 1450 December 16 (*s Hertogenbosch) (decima sexta die mensis Deoembris,anno Domini millesitoo quadringentesimo quinquagesimo). Broeder JOJSSOTSS HüBM", prior va» het klooster der Predikheren in Buscumducis* verkoopt ten overstaan van AHDREAs die LU en EYERARPtJS van don WATER, schepenen in Buscumdueis» aan WILHEL-MUS de RODB, smid, zoon van AMOLDUS» uit naam van genoemd klooster een jaarlijkse erfrente van 2 mud rogge uit een rente van 3 mud rogge» gaande uit een hoeve met toebhoorten, gelegen in de parochie van Geffenj welke rente van 3 mud rogge J0HAUH3S de ERPS, zoon van ARHOLDUS de ERH3 de ÏISGKÏÏ gekocht had van HSSRICÏÏS BSCKSR en welke rente van 2 mud rogge J0HAH1ES de ERP, alias de MSGBN, zoon van wijlen AK&OLDUS en AöïTSS, doGhter van wijlen GERArdus de ESS, aan de predikheren in Busoumduoiu bij testament had vermaakt. Oorspr, De twee sehepenzegels zijn verloren, Inv.no. » 1124. 8 1451 Februari 3 (Ginneken) (Int £air ona Heer en ,. duysent vyerhondert een en vijftioh, drie dage in Februario). ^TAK.van BERHAGISH en LAMBHSCHT ROlfflOUTS van EtSSELT, schepenen in Ohynneken, oorkonden dat ,JACQ£ JACOP HüYGM verklaart dat - aangezien hij indertijd gevestigd had ten behoeve van HES"-RICK HSHRICX van UUTWUCK een jaarlijkse erfpacht van 14 loepen rogge, verschijnende O.L.V, Lichtmis-dag, gaande uit een huis en hof» met een stuk erf daaraan liggende, tezamen t bunder groot, gelegen te Ulvenhout nabij 't Ghaersbroeok - zijn zuster KATBLLjïT na het overlijden van hun ouders H&HRICK van UüTf LTCK enSK^TLWIÖ CORiMAHS daaruit een jaarlijkse erfpacht van ï veertel rogge toekomt. Oorspr. 10 1467 Mei 8 (Int jair ons Heeren duysent vyerhondert seven ends tsestich, acht dage in Meye). IBTBH van BUYTSff en WIJTMA2T van MEER, schepenen in Breda en laten van de heer van Breda, oorkonden dat JA$T JAïT GROOTTAERTS, als voogd en AJBY.A3F GROOTTASRTS, als toeziener van GH3ER-TRÜYD, WILLBM, DYMBTE, BEATRIJS en JAH, kinderen van wijlen SA&SFSHr* dochter van JAH GROOT-TA&RTS, verkocht hebben aan HSIHRICK van LUT-BSKS een jaarlijkse erfchijns van 3 Schellingen Groten en een jaarlijkse erfpacht van 22 lopen rogge uit de erfpacht ofeschreven in het getransfigeerde oharter dd. 1445 Apr.27 .(Reg.no*f 6). Oorspr. J)e twee eohepenzegels zijn verloren. Inv.no. i 1096. RAICK» alias van GHILZS Tan MARIE JAïT WILLEUS, met HSNRICK WILLEM VRIEHTS, haar voogd, en met toestenming van haar man P3TER van MONXST 2§-bunder beemd, gelegen te Overvelt ontvangen heeft voor een jaarlijkse erf rente van 4 Rijnsgulden en 19 stuiver, verschijnende St.Mertensdag In de winter. Gevidimeerd in het charter dd.1527 Mei 14 (Reg.no.s 44). Jnv.no. $ 514, 14 1477 November 7 (*s Hertogenbosch) (septima die . ...... mensis Hoveabris, anno P@mini millosimo quadringentesimo septuagesima septimo). BSRTHGLDUS BACK, heer van AS'XM* verzoekt ten overstaan ven GOSSWINUS de BSECK en HEHRICUS SAE DKRS, schepenen in Busoumduois, betaling van de drie laatstverschenen achterstallige termijnen van een jaarlijkse erfrente van 150 Overlens Rijnsgulden uit een erfrenté ter geschatte waagde van 60 Gouden ïteters van heer SSTRÜS de VEER-TADTG, uit een hoeve van heer J0HA1MES MAaSERSBL beiden ridders, gelegen in de paroohiö van Zoemeren en uit een huis of burcht met bijbehorende hoeve van RUTGïÜUS de MES, gelegen in de parochie van Aerle bij Beeok ter plaatse genaamd Strijpe, welke eerstgenoemde rente EERTHOLDÜS BACK en zijn zoon heer JOHAKÏTSS BACK, ridder, ge kocht hadden va« HHLNRICUS LODMT, Oorepr. 16 L480 October 13 ('s Hsrtogenbosch) (decima tercia die mensis Octobris, anno Domini millesimo quadringentesimo octuagesimo). BARTHOLDUS BACK» heer ran ASTEN, verzoekt ten overstaan van ENGELBERTUS de UDEN en WILL3LMUS MOÏTIX» schepenen in Busoumduois, betaling van de drie laatstverBChenen achterstallige termijnen van de rente omschreven in het charter dd.1477 Nov. 7 (Reg.no,; 14), Oorspr, De twee schepenzegels zijn verloren, Inv.no,* 1124 N.B, Zie noot bij Reg.no,* 14, 1$ 1482 Januari 19 (*s Hertogenbosch} (deoima nona die mensis Januarii» anno Domini millesimo qua-, dringentesimo octuagesimo primo). BERTHOLDUS BACK verzoekt ten overstaan van JOHANNES van der AA en WILLELMUS de GHENT, schepenen in Busoumduois, betaling van de drie iaatst verschenen achterstallige termijnen van drie jaarlijkse erfrenten, elk van 50 Rijnsgulden» die hem verkocht zijn door PETRUS de VEERTAING en heer JO-HANNES MASSEREEL, ridders en RUTGERUS de BRPE» zoon van wijlen WILLELHUS, Oorspr, Met lichtbeschadigd schepenzegel van JOHANNES van der AA en zwaar beschadigd schepenzegel van WILLBLMUS de GHEHT, beiden in groene was, Inv.no. i 1124, H.B, Zie noot bij Reg.no.ï 14. 18 1483 Januari 11 ('s Hertogenbosch} (undecima die mensis Januarii» anno Domini millesimo quadringentesimo octuagesimo secundo). BERTHOU)ÜS BACK verzoekt ten overstaan van EERÏFARDUS JAÏÏSsoen de OVSRMSEE en JOHAKNES de ASRXS, schepenen in Busoumducis, betaling van de drie laatst ver schenen achterstallige termijnen van alle jaarlijkse erfrenten, die heer JOHANNES MASSERBBL en wijlen heer PETRUS de VSSRTAING en BUTG3RUS de BRPE hem uit hun goederen schuldig zijn, Oorspr. uit 2 lopensaet land, genaamd de Visput, gelegen te Hosenhout, Oorspr, Met beide licht beschadigde schepenzegels in groene was. Inv.no.! 1096. 20 1486 Januari 3 (Ginneken) (Int jair ons Heeren dusent vyerhondert sesse ende tachtentiohi drie dage in Januario). GISLIS JAN LIPPENS en JAN ASRTS, schepenen in Ghinneken, oorkonden dat JACOP WOLiRAM» priester, met zijn voogd MICHIBL van HULA1R, verkocht heeft aan LAUWREYS WILLEM LOYERS 2 bunder weide, genaamd die Sehoetten, en 2 lopensaet weide, tezamen gelegen te Hosenhout in de acker. Oorspr, Met beide licht beschadigde schepenzegels in groene was, Inv.no. J 1096, 21 1489 Mei 10 (Hoogstraten) (int jaer ons Heeren duysent CCCG d*aohtentich ende negen, in Mey thien daegen). . Schout en SEV3RIJN GODEVAERTS, JAN WOUTERS van den CHACKER, WILLSM JAN WILLBMS en HEYNRICK van RIELS, schepenen van de buitentank van het land Vf,n Hoechstraten, oorkonden dat HSYNRICK REYNERS van GHILSE volgens zijn schepenenbrief gevest is in een stede, huis en hof, tezamen f bunder groot,.gelegen te Meerl, die AERT HAL-DERBERCHS bezat.en die door HSYNRICK als erfonderpand voor een jaarlijkse erfpacht van 6 veertel rogge zijn opgewonnen. Oorspr. 1»J ?i ö 'i 23 1497 October 3i (Princenhage) (Int jair ons He eren dusent vyerhondert seven ende tnegentich, opten lesten dach van October), Sohepenen in de Kaghe oorkonden, dat CORHE-LUS CLABUS LAUESYSS gevestigd heeft ten behoeve van JAH ROELOF MBBUS ALASRTS een jaarlijkse erfchijns van 8 Gulden, verschijnende St«Martensdag in de winter| gaande uit zijn huis en erf met het erf daaraan liggende en uit vele stukken erf, tezamen B bunder groot, gelegen te Buersteden; uit 2 gemeten erf, moer en weide, gelegen te Buersteden in het Ghoirj uit 1 lopensaet land, gelegen in de Bmerssche acker en uit al het recht en de toezeggingen die hij in de vroente van het genoemde huis bezit. Oorspr. De twee sehepenzegels zijn verloren* Inv.no.: 514, K.B. Ge cancelIeerd, 24 1498 September 1 (Utrecht) (Int jair ons Heeren dusent vierhondert acht ende tnegentich op Sunt Agnietenavont). Burgemeesters, sohepenen, raden en gemene oudermanaen van de oude en nieuwe raad van Uitrecht oorkonden, dat zij met toestemming van de gemene gilden gevestig hebben ten behoeve van BATTEEL van der EETXD3K en zijn vrouw JANHA op het leven van hun dochter KATRIJ1T een jaarlijkse rente van 50 Pond, verschijnende half op Sint Jacobsdag en half op Sint Agnietendag, en dat zij het daarvoor ontvangen kapitaal hebben gebruikt tot aflossing van een rente, welke JA¥ van KESSEL op de stad bezat en tot betaling van achterstallige renten. ¦ ¦ 13 5 27 1504 Maart 5 (Princenhage) (Int jair ons Heeren duysent vijfhondert ende yyer» vijf dage in Meerte). , . Schepenen in de Haghe oorkonden» dat WOUTER ADRIAEH JAGOPS SGRASUWEN aangenomen heeft van WJLISM WILIBM RUTGHSERS van der HBYDSH 1 bunder beeinden» gelegen in Slangwijk en 3/4 bunder erf en riethil, gelegen in Creyennest, voor een Jaarlijkse erfchijns van 9 Rijnsgulden, verschijnende Sint Mertenedag in de winter, waarvoor WOUTER in bijpand geeft 3/4 bunder beenden, gelegen in Slanckwijck. Oorspr. Met transfixen dd.1517 Hov. 23 en 1523 Nov,17 (Reg.no*8J35 en 40) ? De twee schepenzegels zijn verloren. Inv.no.» 699. . ÏT.B, Gecanoelleerd. 28 1504 Aprilk 23 (Ginneken) (Int jair ons Heeren duysent vijfhondert ende yjter, drientwintioh dage in Aprille). 31 1509 Februari 18 (Hoogstraten) (int jaer ons Heeren duysent CCGC ende negen, in Februario Achthien dagen). Schepenen in de vrijheden van het land van Hoechstraten oorkonden, dat KATHSLBT3 H3HRIGX v&n GHILSE, met haar man LAMBRSCHT GHISLSH, vovergedragen heeft aan «FAH de L(0)3CKKR een stede, die ASRT HALDBRBERCHS be ze tei» heeft en die HSHRIC RSYÏTSRS van GHILSS had opgewonnen volgens het getransfigeerde charter dd,1489 Mei 10 (Reg.no,: 21), ¦ Oorspr. De twee schepenzegels zijn verloren, Inv.no.ï 1124.. .-?":: 32 1514 Maart 6 (int jair ons Heeren duysent vijf- . hondert ende veerthien, sess dage in Eeerte). Schepenen in Breda oorkonden dat (DJETGNifi H8H-RICX) van JZOELBN, met haar man en voogd PETSR G033RTS van der CORPUT» na het overlijden van haar vader bij deling verkregen heeft een huist schuur, hof én erf met een erf daaraan liggende, tezamen 2 bunder groot, gelegen te beteringen» Oorspr. De twee sohepenzegels zijn verloren. "a fj (*? pand van WOUTER ADRIAËN JACOPS GRASU?JE3:T van ï bunder baeraden, gelegen in Slangwijck, omschreven in het getransfigeerde charter dd. 1504 Mrt.5 (Reg.no.j 27} in bijpand geeft ten behoeve van WILLBH WILLSM RUTGH3BRS Van der HnyDSH 4 bunder weide, gelegen op de Eeraeren, op voorwaarde dat CLA3U8 binnen 10 Jaar de jaarlijkse erfchijns van 6 Rijnsgulden, die JBHEHHE G0D3RT3 PIGGBïï hierop heft, zal aflossen. Oorspr. Met transfix dd.1523 Nov,17 (Reg.no,s 40), De twee schepenzegels zijn verloren, Inv.no, ï 699* H.B, Gecancelleerd, 36 1520 Mei 21 (Ghelmen) (anno a nativitate ettfcs*-dem Domini millesimo quingentesimo et vicesimo, indiotiona octava, mensis vero Maii die vicesiraa prima ,,.»,in castro de Ghelmen), JACOBUS DAHIELIS» alias van MOORS, notaris, ' instrumenteert, dat OTÏO de BRUHEZEH, schout van de graaf van Nassau en heer van Breda, voor zich en zijn broederszoon RAHHASL, ais bruidegom ter ene, en TH30D0RICUS de OOSÏERZSüS, kastelein van d© graaf van Hoogstraten, voor zich en zijn dochter JOANNA, als bruid ter andere zijde, de ge5tnsereerde huwelijksvoorwaarden hebben bekrachtigd, Oorspr, Inv.no.ï 1124, 37 1520 November 2 (Amstel) (int jair ons Heer en duysent vijffhondert ©nde twintich des vrijdages nae Alre Gods Heyiige dach), CORHELIS van AMSTBLL, van MIJ1TDSH, Van RU-WSSLL, oorkondt dat JASPER van EVERDI1TGEH ten overstaan van PETER van CROHSKBORCH en DIRCK A3LBERTS, leenmannen van CORHELIS van AMSTELL, aan hem in leen heeft opgedragen 1/3 van twee hoeven land, gelegen in Blocklant in hat land van Montfoerde, £ hoeve land, gelegen Hher onder A gemengder voer mit GIJSBSRT van der HAIR" en nog 2 morgen gelegen »'The» onder A in HERMEKs gherechte van RIJK" en een akker land gelegen op Vinckeveen, waarmee hij nu KATRIJH DA¥IELTS van der HEYDE als onver sterfelijk leen beleent, te verheergewaarden met 6 Oude Yranckrijokace Sohilden, terwijl AUGHIET, vrouw van JASESR van EVSRDIEG3N aan KATRIJH de lijftocht afstaat, die zij op die landen bezit. Oorspr. van 6 Rijnsgulden, verschijnende 3t,Jacopsdag apostel in Juli, gaande uit 4 bunder akkerland, gelegen nabij de Molengr&cht, Oorspr, De twee sohepenzegsls zijn verloren. Inv.no,: 514. 39 1522 October 3 (Int jaer ons Heer&a/tluysent vijfhondert ende twe ende twintisrh, drie dage in Octobri). Schepenen in Breda oorkonden, dat WILIEM MATHUS PETER DÏRVEN en HSYLWICH» dochter van wijlen JAN PSTSRS van den VOORTBOSCH, echtelieden, gekocht : hebban van CORNSLIS GODSRTS van GILSS, als voogd van DIHGNB JANPETERS» een stede en hof, welke zij van de broeders en zusters van wijlen PETER JAN PETERS verkregen heeft, bestaande uit een huis, schuur, kooi* hof, boomgaard en erf met een erf daaraanliggende, tezamen 8 lopensaet groot, gelegen te Teteringen nabij de kapel en £ bunder weide, geheten dö Donokeven, gelegen a,chter de kapel te Teteringen, voor een jaarlijkse erfohijns . van 3 Rijnsgulden, verschijnende Sint Bamisdag, welke chijns wij len SSTER JAN PETERS moest voldoen aan DINGNE, zijn voorns%mde zuster, Oorspr. De twee schepenzegels zijn verloren. Inv.no,t 642. i ö len ROBBRECHT HKNRICK ROBBEN, verkocht hebben aan ROBBRECHT COREELIS JANS en zijn zuster BAR-BARA 1/6 deel van 2 bunder beeiod, waarvan de kopers reeds 1/3 deel bezitten en het resterende 1/3 deel toebehoort aan JUETE JAH RUYSMBRS, gelegen te Ghinneken aan de Gansweyde. Oorspr. De twee schepenzegels zijn verloren, Inv.no. J 1096. 42 1524 Juli 13 (Int jair ons Heeren duysent vijfhondert vyr ende twintich, derthien dage in Julio). Schepenen in Breda oorkonden» dat WIJïïAïTDT MASSGHSRBEL, heer van HERWIJïTANDTSROODE, drossaard van het land van Breda, overgedragen heeft aan zijn zoon JAH MASSGHSRBBL, Bchout van Breda, al het huisraad, behalve het zilverwerk, dat sioh in het door hem bewoonde huis bevindt, welk huis, gelegen te Breda tegenover het Kerkhof, hem reeds vroeger overgedragen is. Oorspr, .¦.¦', Met zwaar beschadigde zegels van WI^HANDT MASSCHSRBBL, JAN JANS van den WIJKGASRDT en HSNRICK van HAL-MALE in groene was. 140 45 1528 Februari 29 (Int jair ons Heeren duysent vijfhondert acht end© twintich, opten lesten dach in Februario), Schepenen in Breda oorkonden, dat 'ADRIANS' AERT KOYDEN,'weduwe GHERYT JAï-J MBRTEJTS, met haar man en voogd JAN ADRIABH KR3YTS, gevestigd heeft ten behoeve van CORNELIS HSHRICK SCHBYNBN een jaarlijkse erfchijns van 55 Stuiver, verschijnende St.Jan Baptist-dag» gaande uit een huis en erf met een hof en achterhuisje daarachter liggende, gelegen te Breda agn de Haighdick. Oorspr. Met transfix dd.1554 juli 10 (Reg.no,s 96), vé^Jtëi^wee schepen zege Is zijn verloren, • ' .-¦¦ . '^ ïnv.no.t 796. ¦¦• ¦ . ^¦.- ¦¦¦,./; H.B, Gecancelleerd, 46 1528 Juli 23 (int 'jair ons Heeren duysent vijfhondert acht ende twintioh, drie ende twintich daghe in Julio). Schepenen in Breda oorkonden, dat ABRIASH „.. PETERS van den MERBERCH gevestigd heeft ten behoeve van LYSBETH, weduwe JAW WILLS MS van den •KYEBOOM, een jaarlijkse erfchijns van 2 Rijnsgulden, verschijnende Sint Jacopsdag in Juli) gaande uit zijn huis en erf met het erf daaraan liggende, tezamen 2 lopensaet groot, gelegen te ïeteringen op de Merberch* Oorspr* '¦¦... De twee schepenzegelB zijn verlorerx. 141 bunder beemd, gelegen in de Vucht nabij de Hoochbrugge. Oospr, De twee schepenzegels zijn verloren. Inv.no.t 1096. H.B, Gecaneelleerd. 49 1529 Hovember 22 (Int jair ons Heeren duysent vijfhondert negen ende twintioh, tweentwintich daghe in Hovembri). Schepenen in Breda oorkonden, dat JA3ST GHERYT JAK BSTSRSZ, PETSR CORHSLIS MBRM en AHTHOHIS, -,.-.-weduwe-HüBRBCHT M0NTE2TS, met haar voogd BSRTHSL-MESUS van A1ER0HG, gepacht hebben van MSRTKN de LOSCKBR, als gemachtigde van' WIJHAÏTO MASSCHKR3EL, heer van' HBRWIJKAHTSROODB, en van ÖTTörvaa BRU-H3ZE, burgemeester van Breda, de koren tiende van Hotselt en de Cocfeelberghe» die de la at sten in pacht hadden van de abdis van THORH", voor een termijn van 6 jaar voor 60 zester rogge te leveren binnen Breda op Kerstavond, ©brspr. 52 1531 September 6 (Int jair ons Heer en duysent vijfhondert een ende dertich, zess daghe in Septembry). Schepenen in Breda oorkonden» dat ALIJT BER-THEIMSEUS PAUWELS ÜTSNGHÏER, met h&ar man en voogd LAüREYS HASSBAERTsvan RIJSEL, wonende te AntwBrpen, verkooht hebben aan GIELIS EETER YSACX een jaarlijkse erfchijns van 4 Gulden, omschreven in het getransfigeerde charter dd, 1S05 Juni 7 (Reg.no.ï 29.}, Oorspr. De twee schepenzegels zijn verloren. Inv.no,: 1096, -H,B. Gecanoölleerd. 53 1531 September 22 (ffint jaer ons Heeren duysent vijfhondert een enda dertich, tweentwintioh daghe in Septembri), . Schepenen in Breda oorkonden, dat AHDRISS AK-THONIS GHORYSZ gevestigd heeft ten behoeve van MARGRIET, weduwe JAK BOUESNSZ, een jaarlijkse erfchijns van 6 Rijnsgulden, verschijnende Sint Gielisdag den ie September, geande uit zijn huis, brouwerij, hof en erf, genaaiad de Kernel» gelegen te Bred aan de Gasthuysstrate en uit een huis en erf, gelegen te Bred*achter de Katerstrate. I*- u schijnende O.L.V,Lichtmis-dag, gaande uit 1 bunder land, dat JORYS van de erfgenamen van AKTHONIS MICHEL van HIJLASR verkregen heeft, en dat gelegen is aan de Molengraeht,en uit een huis en schuur, welke hij daar binnen één jaar op zal bouwen. Oorspr, De twee schepenzegels zijn verloren. Inv.no.: 1124« 56 1532 Februari 27 (Ginneken) (int jaer ons Heeren duysent vijffhondert twe ende dertioh, seven en twintich dage in Pebruario). Schepenen in Ghinneken oorkonden, dat LAlfflRSCHT JAWSS van DIJCK gevestigd heeft ten behoeve van AERT van LYER een jaarlijkse erfchijns van 3 Karolusgulden 10 stuiver, verschijnende J. Mei, gaande uit £ bunder beemd, dat hij van de bovengenoemde ASRT gekocht heeft, gelegen te Huesenhout, en daarvoor in onderpand geeft zijn huis, schuur, hof en erf, tezamen 5 lopensaet groot* gelegen te Huesenhout, Gevidimeerd in het charter dd.1587 ..= ,.,. Mei 20 (Reg.no,* 158). Inv.no.i 74. 57 1534 Mei 22 (Int jair ons Heeren duysent vijfhondert vyer ende dertich, twe en twintioh daghe in Meye), Schepenen in Breda oorkonden, dat JAH, zoon van wijlen ADRIAEH LAMBRSCHT SKOEYS, verkocht heeft aan ASRT ERASY een jaarlijkse erfchijns van 6 Gulden, omschreven in het getransfigeerde charter dd,1514 Aug.19 (Reg.no.33), welke chijns de bovengenoemde JAïT na het overlijden van AERT ven LYER, zijn grootvader, bij deling heeft verkregen. 144 59 1535 Augustus 3 (Ginneken) (Int jaer ons Heeren duysent vijfhondert vijf en dértioh, drie daghe in Augusto;• Schepenen in Ghinneken oorkonden, dat JJöl JAÏÏS WACBOntA^pSBRS verkocht heeft aan ADRJASÏÏ ROLAHDI, priester en kapelaan der kerk van Breda, een jaarlijkse erfchijns van 6 Karolusgulden, verschijnende Sint Petersdag den Ie Augustus» gaande uit l£ bunder weide, genaamd dBosch, gelegen in de Hoe-' zenoutsche acker. Oorspr. ¦ De twee sohepenaegels zijn verloren. Inv.no,: 653, H.B, Geo&ncelleerd, 60 1536 Maart 27 (Int jaer ons He er en duysent j .:,.., hondert zess en dertich» zeven ende twintich da- , ge in Keerte), Schepenen in Breda oorkonden, dat CORKSLIS CORïTELls KOBCX verkocht heeft aan GHERYT de WAGS-MAICKER, priester, ten behoeve van HSMRIO HBBRICX WAGBMAICKSRS, zijn broeder, een jaarlijkse érfchijns van 4 Karolusgulden 10 stuiver, verschijnende St.Jansdag en dat voor deze chijns met de bovengenoemde CORESLIS zijn broeders JAH* PSTER en A¥SSEM en zijn zuster GSRTRUYDT met haar man en voogd GHERYT WILLBMS in onderpand hebben gegeven fiun huis, schuur, hof en erf met het erf daaraan liggende, tezamen 3 bunder groot, gelegen nabij de watermolen van Ghinneken, Oorspr, Met transfix dd.1586 Mrt.28 (Reg,no,t 155)• 2b twee schepenzegels zijn verloren. Inv,no,: 767, H.B, Gecancelleerd, 61 1536 Mei 2 (Princenhage) (Int jaer ons Heeren duysent vijflhondert sess ende dertich, twee daghe in Meye). 145 parochie Ghinneken, welke tiende de laatstgenoemden in pacht hadden wan de abdis van THOBU» voor een termijn van 5 Jaar voor 36 zestar rogge» te Leveren in Breda op Kerstavond, Oorepr, Met beschadigd schepenzegel van AK-ER I3S VIERLHTG in groene was aan enkele staart, Inv.no «ï 1L24. 63 1537 Januari 26 (Int jaer ons Heeren duysent vijfhondert seven ende dertich, zess ende twintich dage in Jarmario), Schapenen in Breda oorkonden* dat LAHBRSCHT JAff LAHBRECHTS gevestigd heeft ten behoeve van CGRHELXs PAUWEL8S, voor zichzelf en voor zijn zoon C0RE3LISKE,' verwekt bij wijlen HILL3G0HDT JOSEPHS de WILDE, een jaarlijkse erfohijns van 3 Karolusguldeiii^ssA'ölver, verschijnende O«L,V, Licht mis-dag, gaande uit een (hofstad) en erf met een hof daaraan liggende, welke hij van CORïsfSLXS PAUWELSS verkregen heeft, gelegen te Breda aan de Eyndpoortstrate» op voorwaarde dat de bovengenoemde LAKBRICHT hierop binnen een jaar een huis zal bouwen, dat minstens 200 Karolusgulden waard moet zijn. Oorspr. Met transfixen dd.1567 Sept. 10 en 1600 Mrt.11 (Reg.no*s* 118 en 184). De twee schepenzegels zijn verloren. 146 Jan Baptistdag in Juni, gaande uit een huis, erf en 2 kamers met een hof daarachter liggende, die zij van de kinderen van wijlen JAH AHTHOHIS MERTEHS verkregen hebben, gelegen te Breda aan de Haeghdijck naast de weg naar de Donck, OorBpr. De twee schepenzegels zijn verloren. 2nv,no,* 796» H,B, Dit charter was gehecht aan de Reg.no*s s 64, 66 en 124. Gecancelleerd, 66 153? September 6 (Int jaer ons Heeren duysent vijfhondert zeven ende dertich, zess dage in Septembri}, Schepenen in Breda oorkonden, dat PETER PETER TSACX en zijn vrouw HEYI^ICH PETER BOYDSH HAGAERTS gevestigd hebben ten behoeve van ZOETSH JAH AHTHO-HISS een jaarlijkse erfchijns van 2 Rijnsgulden 8 stuiver» verschijnende St.Jan Baptistdag in Juni, gaande uit een huis, erf en 2 kamers met een hof daarachter liggende, die zij van de kinderen van wijlen JAH AHTHONXS MERTEHS verkregen hebben» gelegen te Breda aan de Haeghdijck ïaaast de weg naar de Donok. Oorspr» De twee sehepenzegels zijn verloren, Inv.no. x 796. H.B, Dit charter was gehecht aan de Reg,no»si 64, (55 en 124, Gecancelleerd, 67 1537 October 15 (Int jaer ons Heeren duysent vijfhondert seven ende dertich, vijfthien dage in Ootobri), Schepenen in Breda oorkonden, dat GODERT PAUW3LS PIGGEH gevestigd heeft ten'behoeve van HUBRSCHT PIGGEH» als voogd van HEHR'ICK en PETER, zonen van wij len JAH PIGGEH, van DIHGMAH AHSSSM VRAjfCKBN, als voogd van ds kinderen van JAH GES-LIS PETERS, wier moeder;^SJ&$3gjj GHIJSBRECHT PIGGSH was, en van ASRTGIlilS"WOUTERS, als voogd van JAH JAH GIELIS PETERS, 'een jaarlijkse erfchijns van 25 Rijnsgulden, verschijnende O.L.V.Lichtmisdag, gaande uit zijn hof stad en erf, genaamd ?t Vosken en uit het hof daaraan liggende, êée hij op heden verkregen heeft, gelegen te Breda aan de Kerckstrate. voor KATHELIJïï JAN ADRIAENSS, een jaarlijkse erfchijns van 6 Rijnsgulden, verschijnende St. Laurensdag in Augustus, gaande uit 7£ bunder beerad, gelegen in de Vucht, ten Z. grenzend aan de Aertdijck en ten 0. aan de Gruenendijek. Oorspr, Met transfixen dd.1573 Febr. 12 en 1607 Hov,14 (Heg.no*sj 141 en 196). Be twee schepenzegels zijn verloren. Inv.no.j 489, , : H.B. GecanöeLleerd. 69 1538 December 7 (Burgst) (int jaer ons Heeren du/sent vijfhondert ende acht ende dertich, in Pecembri seven daghen), 'OIBLIS LAUREYS GI3LISZ en GORYS MTHONIS CO-TINCKS, laten in den hove van Burchst, oorkonden dat ABRIA3N JACOP BARTBLMEUSZ verkocht heeft aan H2NRICK CORMELIS ÜARTTBHSZ een jaarlijkse erfpacht van 2 zester rogge, omschreven in het verloren getransfigeerde charter. 14 o De twee sshepenzegels zijn verloren» Inv.no,t 767. H.B. Gecanoellserd, b, Oorspr. Met transfisen dd.1548 Febr.21, 1548 5Vor,21(Alfen) , 1589 Juni 23 en 1593 Juli 19 (Res.ho*s* 79,80,160 en 174). De twee echepenzegels zijn "Srerloren. Inv.no. ï 677 K.B. Gec&ncellaerd. 72 1541 Juli 16 (Int jaer ons Heer en duysent vijfhondert een ende veertien, zesthien daghe in Julio). Schepenen in Breda oorkonden, dat ROELOF ES-TERS van AEHDE en zijn vrouw JUETS TH0MA33 WJL-LBMS gevestigd Hebben ten behoeve van H3YL?/IG P3TSR BOYDMS, weduwe B3TBR PETER YSACX» een jaarlijkse erfchijns van 3 Karolusgulden, versfcïii-jnende St.Jan Baptistdag in Juni, gaande uit hun huis, erf en 2 kamers met een hof en erf daarachter liggende, gelegen te Breda aan de Haeghdijck naast de weg naar de Bonok. 149 75 1544 Juli 8 (Hoogstraten) (Int jaer ons Heeren duysent vijfhondert vier en veertien, in Julio acht daghe). Schepenen in de vrijheid van Hoochstraten oorkonden, dat MA GO2VAERT GHIJSBRSCHTS» niet haar man en voogd JAGOP van G3SLE, gemachtigd heeft haar broeder ADRIASÏT G0WA3RTS om een huis en hof, dat zij met andere yersonen verkocht heeft en gelegen is te Baerl, over te dragen aan de koper, Oorspr. Met transfix dd.1562 Febr. 25 (Reg.no.j 119). De twee schepenzegels zijn verloren. Inv.no. s 1096. 76 1544 Augustus 12 (Baarle-Hassau) (Int jaer ons Heeren duysent vijfhondert vyer ende veertich, twelf dage in Augusto). Schepenen in Baerle onder onsen Heere van Hassau oorkonden, dat op 20 Mei 1544 MBCHTSLT GODERT GHIJSBRECHTS, met haar man en voogd JAH VORSPOELS, en op heden ADRIAEH GODBRT GHIJS-BRECHTS, priester, voor zichzelf en als gemachtigde van zijn zuster AHïTE, met ha&r man en voogd JACOP van GHSLS, verkocht hebben aan Mr. Oorepr. De twee schepenzegels zijn verloren. Inv.no.j 767, H,B, Gecancelleerd, 79 1548 Februari 21 (Int jaer ons Heeren duysent vijfhondert acht en veertich, een en twinticii dage In Februario), Schepenen in Breda oorkonden, dat CORHSLIS CORHSLIS K01CX, als gemachtigde van JM CORÏTB-IIS KOECX, zijn broeder, wonende te Chaem, volgens het getransfigeerde charter dd,1548 Febr, 21 (Reg.no.J 80) verkocht heeft aan ADR I AKS ROELAÏTDI, priester, kapelaan der kerk van Breda, een jaarlijkse èrfchijns van 6 Kar o lusgulden 5 stuiver, omsohreven in het getrsnsfigeerde charter dd. 1541 Mei 27 (Reg.no.s 71)? Oorspr, Met transfixen dd,1589 Juni 23 en 1593 Juli 19 (Reg.no*st 160 ea 174). De twee schepenzegels zijn verloren, Inv.no,j 677, H,B. Orecancelleerd. 80 1543 Februari 21 (Alfen) (Op desen een en twintichsten dach in Pebruario int jaer ons Heeren duysent vijfhondert acht en veertioh Ludicx style). erf, gelegen te Breda aan de Vischmerot, waarvan een helft hem toebehoorde en do andere helft hem op heden door zijn broeder is overgedragen. Oorspr. Met transfixen dd.1556 Apr,9, 1577 Mrt.6 en 1613 Dec.19 (Keg.no*sj 99, 146 en 201). De twee schepenzegels zijn verloren. Inv.no.ï 659. H.B, GeeE-ncelleerd, Gedeeltelijk onleesbaar» 83 1549 Augustus 21 (int jaer ons Heeren duysent vijfhondert negen en veertien, een en twintieh dage in Augusti), Schepenen in Breda oorkonden, dat JACOP M& LAMBREGHTS, brouwer, gevestigd heeft ten behoeve van BERÏTAERD MERCELIS RUYSSNERS een jaarlijkse erfohijns van 20 Kar o lusgulden, verschijnende Sint Servaesdag te half Mei, gaande uit zijn huis, brouwerij, hof en erf, genaamd den Sntvogel, welke hij bij deling tegen zijn broeders verkregen heeft, gelegen te Breda in de Langebrugstrate, Oorspr. Met transfix dd,1576 Hov.3 (Reg.no.i 145). sj 33, 57 en 70), welke chijns CLASS DYRCK CORHBLISZ betaalt, gaande uit zijn huis en erf, gelegen te Bred aan de Vischmerot, Oorspr. De twee schepenzegels zijn verloren. Inv.no «* 1096» H.B» Gecajbcelleerd. 8ö 1551 Mei 27 (Breda en Princenhage) (Int jaer ons Heeren duysent vijfhondert een en vijftien, zeven en twintich dage in ïïeye). Schepenen in Breda en de Hage oorkonden, dat JACOP JAST LAMBRECHTS* brouwer, en zijn vrouw .BARBARS GHIJSBRïïCHT ÏÏLIHCX gevestigd hebben ten behoeve van IRAnse HARMAHS.vaa DYSPSSTBEBCK een jaarlijkse erf chijns van 12 Kar o lusgulden, verschijnende Kerstavond, gaande uit hun huis* brouwerij, hof en erf, genaamd de Entvogel, gelegen te Breda in de Langebrugstrate en uit hun huis en erf met het veertelsaet land daaraan liggende, gelegen in de Haghe nabij de kerk, Oorspr, Met transfix dd.1614 Dec.U (Reg,no.» 204), De vier schepenzegels zijn verloren, Inv,no,* 646. 3J.B, Gecanceileerd, 87 1552 Maart 16 (Int jaer ons Heeren duysent vijfhondert twe ende vijftien» zesthien dage in Meerte) Schepenen in Breda porkonden, dat ADRIANS JAH BAYJ3N, »»* ^ar man en voogd. HBHRICK B0RU1AHS, verkocht heeft aan HBHRICK HSNRICK FASS, ten behoeve van JACOP B0ÜD3WIJHS en zijn vrouw MARIB JAïï BAYïïH, de helft van een stuk weide, waarvan de andere helft de bovengenoemde MARI1 reeds toebehoorde, gelegen aan de Heystrate tegenover de Borchtstege, Oorspr, Met zwaar beschadigde sohepenzegels van KÏRCK ABRTSS en JA¥ van LYER in groene was. 153 89 1552 Juli 21 (int jaer ons Heeren duysent vijfhondert tw© ende vijftich ende twintich dage in Julio}* Schepenen in Breda oorkonden, dat PETER RUT-êHE)SRS,als gemachtigde van Mr,JAST van der STRB- . PEST, secretaris van de keizer, verkocht heeft aan B33TGHS JANS van MEGH3H, weduwe CORÏDSLIS YGRAMS, een jaarlijkse erfchijns van 9 Rijnsgulden 7|- stuiver, gaande uit de goederen ven wijlen CORüfSLIS YGRAMS, die de erfgenamen van H3HRICK de BY£ jaarlijks betalen van de qhijns van 18 Rijnsgulden 15 stuiver, omschreven in het getransfigeerde charter dd.1529 Oct.8 (Reg.no.« 47), waarvan de overige 9 Rijnsgulden 7|- stuiver door COHSSLIS JACOP B3TTEÏT aan Mr, JAft van der STREPEN zijn afgelost. Oorspr. He twee eohepenzegels zijn verloren. 3|- blinder erf groot, met het huis daarop staande. Oorspr. De twee schepenzegels zijn verloren. Inv.no. i 1096. 93 1553 Mei 20 (Int Jaer ons Heeren duysent vijfhondert drie ende vijftich» twintich dage in MeyeK Schepenen in Breda oorkonden, dat JACOB HMRICX van der SCHüERSN gevestigd heeft ten behoeve van JESBEKEH" WILLEM COR¥ELIS MAES, weduwe STEVEN van HOODOUCK, een jaarlijkse erfchijns van 26 stuiver 3 ort, verschijnende St.Jan Bapfcistdag, gaande uit zijn half huis en erf, genaamd de Wijngaerd en uit het hof daarachter liggende, die hij van de erfgenamen van CORHSLIS WIJTSKT en AHTHONIS, echtelieden, verkregen heeft, gelegen te Breda aan de Gasthuysstrate. Otl verkocht hebben aan ERAMS ALSXANDRI, priester, kapelaan der O.L.V.kerk te Breda, een jaarlijkse erfchijns van 35 stuiver, welke chijns PETSR JACOPSS betaalt, gaande uit een huis en erf,gelegen te Breda aan de Haeohdijck, volgens het getransfigeerde charter dd.1528 Pebr,29 (Reg, no.* 45), verschijnende Sint Jan Baptistdag, Oorspr. • Inv.no.i 796. H.B, Geosncelleerd, 97 1555 Februari 6 {int jaer ons Heeren duysent vijf en vijftich, zbss dage in Februario). Schepenen in Breda oorkonden, dat MICHISL M3RCSLISZ van der AVOIRT gevestigd heeft ten ¦ -behoeve van COREELIS J0ACHI1SZ van den B3RG3 een jaarlijkse erfpacht van 2 zester rogge, verschijnende O.L.V.Liohtmis-dag, gaande uit 1 bunder beemd, gelegen achter Belerembosch in de Croigftde en uit £ bunder beemd, gelegen in de Vuoht ten W.grenzend aan de Gruenendijck en ten H. aan de Leysloot, welke beemden MICHIEL na het overlijden van zijn vader bij deling tegen zijn zuster e en niede-erfgenaaen verkregen heeft. Oorspr, De twee schepenzegels zijn verloren. Inv.no. J J.096. 98 1555 September 20 (Int jaer ons Heeren duysent vijfhondert vijf en vijftien, twintich dage in Septembri). I ÖO 100 1556 April 17 (Ginneken) (Int jaer ons Heeren duysent vijfhondert zess en vijftich, zeventhien dage in Aprilie). Schepenen in Ghinneken oorkonden, dat WILLBM WILLEMSZ van der VOIRT opgewonnen heeft voor een Jaarlijkse erfchijns van 30 stuiver, verschijnende Sint Mertensdag in de winter, en voor twee jaarlijkse erfchijnsen van 3 Rijnsgulden ieder, het onderpand van die chijnsen, omschreven in het getransfigeerde charter dd.1550 Deo.2 (Reg. no.» 84). Oorspr, De twee schepenzegels zijn verloren. Inv.no.$ 765. 101 1556 Mei 5 (Princenhage) (Int jaer ons Heer en duysent vijfhondert zess en vijftich, vijf dage in Meye). Schepenen in de Hage oorkonden, dat ADRIANE van NASSAU, weduw©J&J&G£~van ASSENDSLFT, met haar . voogd Mr.CORNSLIS van der BEPT, in erfmitgeling overdraagt aan JAN JAN WOUTERS, alias JAN CRANS, 2 loopenzaet heide en weide, gelegen t$ Buersteden aan de Buerstedensche heyde, en daarvoor terug ontvangt 1 bunder erf, gelegen te Buersteden. 157 104 1557 /Jïei 4/" (Ginneken) (Int j/&er ons Heeren7 duysent vijfhondert zeven en vijftioh, /vyer~ dage In Meye/l. "* . Schepenen in Ehinneken oorkonden, dat /GlIERIT/ GHIJSSL GHBRITS2 opgewonnen heeft /net on^erpan^ van/ een jaarlijkse erfpacht van /I7 zester rogge, welk onderpand JM LADRSYS MSRSHïif handen heeft, Oorspr. De twee schepenzegels zijn verloren, Inv.no. t 1124. . H.B, Fragment. 105 1557 Mei 25 (Ginneken) (int jaer ons Heeren duysent vijfhondert zeven en vijftich, vijf en twintich dage in Meye), Schepenen in Ghinneken oorkonden, dat MARIE JAM PETER HIJS, met haar man en voogd WXJTMAXf PETER VLEMBTCX, alias BBYTELS, tengevolge van de erfmangeling, die tijdens het leven van PETER GHERIT MSELS tussen deze laatste en haar vader heeft plaats gehad, overdraagt aan PETER GODERT ASRTS van der BY3STHATEF & bunder land, genaamd de Langdonck, welk land zij na het overlijden van haar ouders bij ds ling tegen haar broeders, *"* zusters en mede-erfgenamen verkregen heeft en dat gelegen is te Bavel ter Voirt en dat door PSTSR GODSRT ASRTS van der BYBSTRATSH reeds gekocht was van CORHELIE PBTSR GHSRIT MSBLS, met haar man en voogd WOUTER JAN KSYEEf, met de stede en er#en van haar vader. Oorspr, De twee schepenzegels sijn verloren. 1 ö u Lichtmis-dag, gaande uit een huis en erf, genaamd d'Wit Peertken en teen hof daarachter liggende, gelegen te Breda in de Eyndpoortstrate, van welk huis de ene helft bij testament van 1AMBR3CHTS vrouw MARGRIET PETER HUBR3CHTS in volle eigendom is aangekomen aan LAMBEIBCHT en zijn nakomelingen, terwijl zij van de andere helft, waarvan LAMBRSCHT de lij f tocht bezit, 2/7 deel bij scheiding en deling verkregen hebben van JACOPPS MATHE3ÜS CLASSZ en haar broeder MATHBEUS MATHSBÜS CLAESZ» Oorspr. Met transfix dd.1558 Jan. 28 (Reg.no.s 108). De twee schepenzegels zijn verloren. Jnv.no.* 488. H,B» Geoaneelleerd. 108 1558 Januari 28 (Int jaer ons Heeren duysent vijfhondert acht en tvijftich, acht en twintioh dage in Januario)» Schepenen in Breda oorkonden, dat JACOPPS MATHSSUS CLASSZ, met haar man en voogd AïTTHOHIS JACOP ELIHCX, verkocht heeft aan HSHRICK JACOPS va» WOERIHGSft,een jaarlijkse erfchijns van 2 Karolusgulden 10 stuiver, omschreven in hét getransfigeerde charter dd.1557 Juli 14 (Reg.no.» 107). dere goederen in het land en sticht van Utrecht, tot de tijd toe dat DAÏÏIEL de rente afgelost zal hebben. . Oorspr» Het zegel van HEKRICK RUYSCH, sohepen van Utrecht, is verloren, Inv.no,; 1124. H.B, Geoancelleerd, 111 1559 Januari 31 (Terheyden) {Int jaer ons Heeren duysent vijfhondert negen en vijftien, opten lesten dach in Januario). Schepenen ter Heyden oorkonden, dat AÏÏTHOUIS ASRT HSIffilCX, weduwe AFTHOKIS PETERS van den COR-PÜT, met haar voogd WILLEM AERT HEKRICX, schepen 3CKK ter Heyden, gevestigd heeft ten behoeve van CORHBLIS LAÜRSYS ADRIASN LAURSYSS een jaarlijkse erfohijns van 2 Karolusgulden, verschijnende O.L, V.Lichtmis-dag, gaande uit 1 bunder land, gelegen ter Heyden op Wagenberch buiten 's dij ex. Oorspr. 160 114 1560 Mei 7 (Princenhage) (Int jaar ons Heeren duy© sent vijfhondert ende tzestich, zeven dage in Meye), Schepenen in de Hage oorkonden, dat COKHSLIE WOUTER GHERUTS, weduwe Jffl JM WOUTERS, alias JAST QRAHS, mefc haar voogd PETER VOGEL; JAïf 16 : a l?Jaarj WOUTER 15 a la jaar en DIHGÏTE 20 Jaar oud, zonen en dochter van wijlen JM JAN WOUTERS, geassisteerd met DOMASS HUBHECHT DOMABSZ en PETER JACOP PETERS, hun voogden of curateurs» verkocht hebben aan JACOP DAHIELS de STRÜSPER, volder, 2 loopensaet erf aan heide en weide, omschreven in het getransfigeerde charter dd,1556 Mei 5 (Reg. no.j 101), Oorspr» ; De twee sehepenzegels zijn verloreö. Inv.no,t 1096. 115 1560 Mei 28 (Terheyden) (int jaer ons Heeren duysent vijfhondert ende tzestich, acht en twintich dage in Meye), Schepenen ter Heyden oorkonden, dat JAïT HU-BREGHT JAH ZAïTGERS heeft opgewonnen voor 7 Karolusgulden, die hij voor de kinderen van liü-HAERT CORHELIS AERT OHSTSH heeft betaald, alle goederen, welke die kinderen binnen de vierschaar van ter Heyden bezitten, . _ Oorspr, ^&i| Bchepenzegels zijn verloren. 300, 116 1561 April 29 (ainneken) (Int jaer ons Heeren duysent vijfhondert een en tzestioh, negen en twintioh dage in Aprille). Schepenen in Crhynneken oorkonden, dat HU-BREGHT JAK AJBIAEFS en zijn vrouw LYSBSTH LAU-RSYS MATHUS LAUREYSZ gevestigd hebben ten behoeve van JAH IAUR3YS MATHIJS LAÜR3YSZ, haar , broeder, een jaarlijkse erfpacht van 2 zester rogge en een jaarlijkse erfchijns van 4 Karo» lusgulden 10 stuiver, verschijnende O,L,V, Idchtmis-dag, gaande uit hun stede en erven, bestaande uit sen huls, schuur, hof en erf met het erf daaraan liggende, tezamen 9 lopensaet groots gelegen te IJpelaer onder Bavelj uit 8 a 9 lopensaet land, gelegen aan de Lovensdijok en uit het broeckrecht, dat zij met de stede bezitten in de gemeente van Wervenschot, Camerschot en Coppersheyninge, van welke stede zij 5/6 deel van, de kinderen en erfgenamen van de voorgenoemde ÏAURSYS gekocht hebben en het overige deel LYSESTH reeds toebehoorde, Oorspr. gen te Ghinneken In de Lovensdonck. Oorspr» Met transfix dd.1605 Mrt.1 (Reg.no.* 191). Be twee schepenzegels zijn verloren, Inv.no.t 514. H.B, Gecancelleerd» US 1561 September 10 (Int jaer ons He er en duysen$ vijfhondert een en tzestich, thien dage in Septenibri). Schepenen in Breda oorkonden, dat COHHELIS, zoon van wijlen CORMELIS ÏBMJWELSS, verkocht heeft aan:MARÏS,AHTHO2II3 EBTSR'VRIEHTS een jaarlijkse erfehijns van 3 Karo lusgulden 15 stuiver, omschreven in het getransfigeerde charter# dd, 1537 Jan.26 (Reg.no?* 63). 162 121 L563 Februari 6 (Roosendaal) (/Int jaer M/CCCCC /clr7yentzestich, den Vlen Febrüarii, naer schrijvan *shooff3 van ^^Eu/diok). Schepenen in Roosendale oorkonden» dat HSYK-RICK van den I3RIES bekent schuldig te zijn aan de erfgenamen van JAK van REKSSSE, heer van EL-DSREK» ridder, voor de op 27 Jan.tevoren gekochte bunder moer, gelegen in de "leege halve va/ert/% 160 Kar o lusgulden, welke Bom hij belooft terug te betalen in 5 termijnen, ieder jaar op Lichtmis-dag en waarvoor hij dat moer in onderpand geeft en waarvoor zich borg stelt Mr.HUGO van BAERLS, terwijl CORKBLIA GUIDO, vrouw van bovengenoemde HSYKRICK, met haar voogd CORKSLIS ADRI-ASH HECTORS zich oontraborg stelt. Oorspr. De twee schepenzegels zijn verloren, Inv.no.» 1124. 163 LIJN JM VERZWASREËSI, wier moeder MARIE JAN AIST-THONIS HSïmiCK HSRTEÏTS was, verkocht hebben aan AtfTHONIS RAES van BOEYMER, als oom en voogd van MSCHTELTKSH', dochter van wijlen JM RAES van BO3YMSR, zijn broeder, een jaarlijkse erfchijns van 7 Karolusgulden 4 stuiver, welke chijns JUETE, weduwe ROELOF PETERS van AERDE en haar kinderen voldoen op Sint Jan Baptistdag in Juni, volgens drie sohepenenbrleven dd.1537 Sept.6 (Reg.no's» 64, 65 en 66), gaande uit een huis en erf» gelegen te Breda aan de Haeghdijok naast het Donckveken. Oorapr, De twee schepenzegels zijn verloren. Inv.no.: 796. H.B, Geoanoelleerd. Zie noot bij het Reg.no.t 64, 125 1563 Maart 20 (Rucphen) (int jaer ons Heer en als men screeff duysent vijffhondert driendetsestich, twintich dagen in Meerte, Luydicx ètyle)• Schepenen in Ruckven oorkonden, dat JACOP COR-JELIS2 bekent schuldig te zijn aan de erfgenamen van de heer van EL222REÏJ" voor de op 27 Jan. tevoren te Roosendaie gekochte 2 bunder moer 153 Carolusgulden, welke som hij belooft terug te betalen in 5 termijnen, ieder jaar op Licht mi s-dag^gH' waarvoor hij dat moer in onderpand geeft en waarvoor zich borg stelt JASPAR C0RH3LIS» Oorspr. , '„.,„' Pe schepenzegels van CORNSLIS HEÏÏ-DBRICX van VOIREH en AERT MICHIELSZ zijn in bruine was zwaar beschadigd bewaard gebleven. nOf ï 1124. 126 1563 Maart 20 (Ruophen) (Int Jair ons Heer en duyöent vijffhondert drientpqstich, XXtich dagen in Meerte»Ludicx). talen in 5 termijnen, ieder jaar op Liohtmisdag, ^aaxvoor hij dat moer in onderpand geeft en waarvoor zioh borg stellen AERT MICHIBLSZ en Jjfisr JACOP MUSS. Oorspr. Van de twee schepenzegels is het zegel van AERT MICHISLSZ in bruine was zwaar beschadigd bewaard gebleven. Inv.no.: 1124. : ÏT.B. Beschadigd. . 128 1563 Maart 20 (Rucphen) {Hedaen int jaer ons Heeren als men screeff duysent vijffhondert èrientsestioh, XXtich dagen in Me er te, Ludicx stijl). iBoiieplïïen in Rucven oorkonden, dat CORïïBLIS JASf MUS bekent schuldig te zijn aan de erfgenamen van de heer ran ELDEREN voor de op 27 Jan, tevoren te Roosendale gekochte 2 bunder moer, gelegen in de "acht buynderen" of "Ouwervelt", 146 Karo lusgulden, welke som hij belooft terug te betalen in 5 termijnen, ieder jaar op Lichtmisdag, waarvoor hij dat frrawrèTgx moer in onderpand geeft en waarvoor zich borgen stellen AERT MI-CHIELS en JAÏT JACOP HIJS, Oorepr, Van de twee schepenzegels is het , zegel van COR2Ö2LIS H3HDRICX van VOIREH in bruine was zwaar beschadigd bewaard gebleven. Ihv.no. s 1124, 129 1564 Mei 17 {int jaer ons Heeren duysent vijfhondert vyer en tzestich, zeventhien dage in Meye), Schepenen in Breda oorkonden, dat CORHSLIS CORUELIS DOSNS gevestigd heeft ten behoeve van CORUEUS G0D2RT JA3J GHESUS een jaarlijkse erfchijns van 12 Karo lusgulden 10 stuiver, verschijnende 17 Mei, gaande uit zijn huis en erf| genaamd BOnmel, gelegen te Breda in de straat genaamd Achter de Vest, welk huis hij gekocht heeft Van HARMAN JAH CLAESZ, Oorspr, Ba twee schepeazegels zijn verloren, Inv.no.: 805. 130 1565 Maart 13 (Alfen) {int jaer ons Heeren duysent vijfhondert vijf en tzestich, derthien dage in Meerta), Schepenen in Alfen oorkonden, dat MATHEEUS JAH" MA.THEBUSZ gevestigd heeft ten behoeve van HSHRICK WILLSM JOOSZ een jaarlijke erf chijns van 10 Karo lusgulden, verschijnende O.L.V.Lichtmié-dag, gaande uit 1 bunder land, gelegen te Snijders Chaem en uit & bunder heide en weide, gelegen nabij het voorgaande, die hij beiden op heden van JAK C0RH3LIS MA.THSEUS SHIJDSRS gekocht heeft, Oorspr. I 131 1565 April 17 (Princenhage) (Int jaer ons Heeren duysent vijfhondert vijf en tzestioh, zeventhien dage in Aprilie). lohepenen in de Hage oorkonden, dat AHTHOHIS ADRIASH TAGX, wonende te Hoeven, gevestigd heeft ten behoeve van AffTHQHSS GHORIS DYRVM, voor zijn Schoonzuster ALEYDE CIAES HERCELIS JAÏÏ MSRTSNS, weduwe COR1TELIS CORNBLIS. JAÏF BOOMAHS, een jaarlijkse erfpacht van 1 zester rogge en een jaarlijkse erf chijns van 4 Kar o lus gulden, verschijnende Ö.L.V,Lichtmis-dag, gaande uit de helft van f deel van 4 bunder beemd, dat hem na het overlijden van zijn ouders.bij deling tegen zijn zusters is aangekomen en waarvan het ander ¦? deel toebehoort aan PETSR van der HAGEBT en hem door de kinderen en erfgenamen van GHIJSBRSGHT ELIHCX is verkocht, gelegen in Oeyendonek. Oorspr, Met transfix dd. 1600 Juni 13 (Reg.no.t 187). De twee sohepenzegels zijn verloren. Inv.no.« 1096. 10 0 134 1566 September 10 (int jaer ons Heeren duysent vijfhondert zess en tzestich, thlen dage in Septembri). Schepenen in Breda oorkonden» dat AHTHOITIS GODSCHALCK ANTHOïIISZ gevestigd heeft ten behoeve van KICLABS CORÏÏBLIS CLASSZ èen jaarlijkse erfchijns van 2 Karolusgulden, versohijnende te Bamis, gaande uit zijn stede» huis, kooi, hof en erf met het erf daaraan liggende, tezamen è bunder groot, gelegeh te ïeteringen op het Hoeveneynde, Oorspr, . De twee schepenzegels zijn verloren. Inv.no,* 520. , tf,B. Geo&ncelleerd, , 135 1566 Ootober 2 (int jaer ons Heeren duysent vijfhondert zess en tzestich, twee dage in Octobri). Schepenen in Breda oorkonden, dat HERCülES CLAUDY JüSTIHIASK, alias DOUGEïï, ter ene en MA- , THUS WILLSM MATHIJS BYRYBH, als ooai en voogd, GI3LIS .THOMAS GISLISZ en COEHELIS V/ILLEM ROÏI-BOUÏSZ, als toezieners en WILLEM MATHIJS D3BVEF, als grootvader en ten behoeve van AHH3KE3H en HS13RICXKBH, minderjarige dochters van HERCULES voornoemd, wier moeder LYSB3TH WILLSM MATHIJS BÏRVSH was, ter andere zijde, scheiden en delen de nagelaten goederen van genoemde LYSBBTH en hun geschilLen daarover door tussenkomst van de weesmeesters van Breda en de geschillen over het onderhoud der beide kinderen in der minne bijleggen. 137 1568 April 3 (Brussel) (Opten derden dach der ^ maant van Aprille int jaer XVc zeven en tzestich voer l^aesschen), Burgemeesters, scheienen en r^ad der stad Brussel oorkonden, dat" voor HSHRICK en MATHIJS van den BISEHPDE, gebroeders» kinderen van wijlen IRAÏÏCHOIS van den B3EMPDE, als voogden van GLATJ-DYJJB COCX, hun simpele moeder en van hun minderjarige broeders en zusters, zich borg stellen voor die voogdij PHILIPS, zoon van wijlen WILLEMS de BRUIS en JOHAEDJA COCX, echtelieden, hun oom en tante en dat de bovengenoemde PHILIPS en zijn -vrouw machtigen LAUREYS VOGELS, JAN van BOLEHBEKB, ITIïftAES CORPUT MARCHSLISsone en Mr.JAH van LlftTH, allen wonende te Breda, om voor schepenen van Breda in onderpand te geven een bunder beemd» gelegen ter Heyden tegenover de kapel van tShonseele, een rente van 4 Ponden Groten Vlaams en een erfchijns van 2 Rijnsgulden. Oorspr, l£et zegel ter zaken der stad Brussel In bruine was zwaar beschadigd. Inv.no»i 1092, 133 1569 Maart £2 (Int jaer ons Heeren duysent vijfhondert negen en tzestich, twelf dageto Meerte). Heyden, voor een schuld van 749 Karolusgulden, Oorspr. Van de twee schepenzegels is het zegel van CHRISTIAEN BACK FRANSZ in groene was licht beschadigd bewaard gebleven, Inv.no.: 242» 140 1569 Mei 13 (int jaer ons Heeren duysent vijfhondert negen en tzestich, derthien dage in lieye). Schepenen in Breda oorkonden, dat de erfgenamen van WOUTER SMITS, priester, kanunnik der kerk van Breda, verkocht hebben aan KAERL, zoon van wijlen JOOST AT3RIA3HSZ van HOQDOHCK, hun medeerfgenaam, een jaarlijkse erfehijns van 4 Karoludgulden, welke chijns door MARIE en LYSB3TH, dochters van wijlen WILLEM HUBRECHT VBTCKSH, met hun voogd LUCAS JAtf SYMOHSZ, op 27 Jan, 1531 ge -vestigd was ten behoeve van WOUTER SMITS voornoemd en waarvan de akte met de brand van 1534 is verloren gegaan, verschijnende O«L.V,Lichtmis-dag, gaande uit 1 bunder weide en 1 gemet beemd, naast - elkander gelegen te Breda over Gampel, Oorspr, Be twee schepenzegels zijn verloren, Inv.no. J 530. Gecanoelleerd, UI 1573 Februari 12 {Int jaer ons Heeren duysent vijfhondert drie en tzeventich, twelf dage in jpebruario). Schepenen in Breda oorkonden, dat AïïTHONIS VALYAüfT, alB gemachtigde van CATHSRIHA JAIS, bagijn t© Mechelen, verkocht heeft aan GHERIT van den BR03GK, burgemeester van Breda, een jaarlijkse erfohijns van 6 Rijnsgulden, omschreven in het getransfigeerde charter dd.1538 Jan, 10 (Reg. no.j 63), Oorspr. Met transfix dd.1607 Hov. 14 (Reg.no.: 196), De twee schepenzegels zijn verloren. ir 143 1574 Mei 15 (Brussel) (Gedaen in der stadt van Bruessele den vijfthiensten dach der maendt fcan Meye int jaer duysent vijffhondert vier en tzeventich)• Commissarissen van de Raad van Brabant te Brussel taxeren de kosten van het proces voor de genoerade raad gevoerd tussen de in het charter dd.1574 Mei 9 (Reg.no.: 142} genoemde partijen op 63 Karolusgulden 19 stuiver en lort, welke som door WJLLEM ASRT K31TRICX betaald moet worden. Óorspr. Inv,no.j 300. 144 1574 Mei 15 (Brussel) (Gegeven in onser stadt van Bruessele den vijfthiensten dach der maendt van &eye int jaer ons Heeren duysent vijfhondsrt vier en tseventich, van onsen rijeken van Castil-Üen, van Leon, van Aragon, etc. CXIXe ende van Kapels, etc. CXXXé), ~ PHILIPS, Koning van CastiUien, etc., Hertog van Bourgoignen, Lothrijck, Brabant, etc. commi*-teert de Raad van Brabant te Brussel om de in het charter dd.1574 Mei 15 (Reg.no.ï 143) bedoelde kosten van WILLEM A3RT H3HRICX in te vorderen. Oor spr. Met zegel in rode «as, zwaar beschadigd. 170 147 1578 Maart 1 (int jaer ons Heeren duysent vijfhondert acht en zeventioh, optén iersten dach in Meerte), Schepenen in Breda oorkonden, dat DINGHS CLASS DYRCK COHHELISS, met haar man en voogd JAH GKSRITSS van MERWIJCK en BELIS DEHIJS AH-THOÏÏIS OIRLMAHS, weduwe DYRCK CLASS DYRCK COR-HELISZ, met haar broeder en voogd AHTHOHIS, voor zichzelf en voor haar kinderen, verkocht hebben aan WILLEM MSRTEH SPISRIHCX, bakker, een huis en erf, zijnde twee woningen met een hof daarachter liggende, die zij bij testament Van JOZIJHE JAHS, vrouw van HEFRÏCK PASS AERTSS verkregen hebben, gelegen te Breda, aan de Haeghdijck. Oorspr, Met transfix dd.1606 Apr, 26 (Reg.no,: 192). , De twee schepenzegels zijn verloren, . Inv,rio.j 796. 148 1573 September 19 (Ginneken) (Int jaer ons Heeren duysent vijffhondert acht en tseventich, negen* thien dage in Septembri), Schepenen in Ginneken oorkonden, dat KATHSLIJH AERTS van LYER, met haar man en voogd ROELOF LAU-REYSS, verkocht heeft aan CORHELIS JACOP JAHSS, voor HEHRICK JAH MERCBLISS* een jaarlijkse erfohijns van 3 Karplusguiden 10 stuiver, omschreven in het getransfigeerde charter dd,l532 Fe-^ bruari 27 (Reg.no,! 56), Gevidimeerd in het charter dd,l587 Mei 20 (Reg.no,ï 158). Inv.no,: 74, 149 1579 Fenruari 13 (Int jaer ons Heeren duysent vijfhondert negen en tz event ich, dertien dage in Februario), Schepenen in Breda oorkonden, dat AKHE EHG-BRECHT JAHS, weduwe JAH BOUDEN JAN MOLEMAÏÏS, met haar voogd AHTHOHIS PETER SJEATHEEUSZ, voor zichzelf en WOUTER BOüDEH JAH MOLEMAÏÏS de oude, als voogd van de kinderen van wijlen JAN, zijn broeder, gevestigd hebben ten behoeve van ADRI-AïTS GHIJSBRECHTS van der ME, weduwe JAH JAHS van den MERBERCH, een jaarlijkse erfchijns van 6 K^r o lus gulden, verschijnende O. L.V, Lichtmisdag, gaande uit hun huis en erf met het hofje daarachter liggende, gelegen te Breda aan het Gasthuyseynde, en door AHHE van ADRIANE gekocht, Oorspr* Met transfix dd.1593 Apr, 27 (Reg.no,*173). De twee schepenzegels zijn verloren, Inv.no,t 1096. 150 1580 Februari 26 (int jaer ons Heeren duysent vijfhondert tachtentich, zess en twintich dage in Februario). getransfigeerde charter dd.1562 Mrt.24 (Reg. 17 jl no.: 120), welke chijns zij bij deling tegen haar broeders en zusters verkregen heeft, Oorspr. Het transfix dd.1627 Oct. 15 (Reg.no.ï 220), Van^dè twee schepenzegels is het zegel van HENRICK FECKESTS in groene was fragmentarisch bewaard gebleven, Inv.no.ï 684. H.B, Gecsncelleerö, 151 1580 Juni 25 (Thorn) (int jaer ons Heren XVc ende tachtentich, den XXV Junii). Vice-decanesse en gemeen kapittel van het stift ïhoren oorkonden, dat naar aanleiding van de rechtszaak tussen de abdis van het kapittel JOSIHA, gravin zu der ÏIARCK en CÖRKBLIS MOHTMS te Breda,als gemachtigde van HAH3 GSRART, graaf van 1MDSRSCH3YT, R3YSERTZ, HAMBACH en CATTRDïA HSRTZIÏÏG, ter zake van alle goederen, gelden en vruchten van het kapittel gelegen onder.de vierschaar van Breda ter waarde van 11.400 Gulden Brabants, het kapittel ten verzoeke van de abdis aan DASTEEL de LOECKSR en JAÏÏ MATHSUSS de'WILDE verpand heeft de tienden van Gilze en alle andere rekten onder de vierschaar van Breda. Oorspr. Da zegels ven de eterkonders zijn verloren, Inv.no,ï 1124, 152 1580 Juli 6 (int jaer ons Heeren duysent vijfhondert ende tachtentich, zess dage in Julio). 17 (Reg.no.$ 154). Da twee schepenzegels zijn verloren, Inv.no. s 553. N.B, Gecancelleerd, 154 1585 October 17 (Int jaer ons Haeren dusent vijffhondert vijff en tachtentich, seventhlen daege in Octobri), Schepenen in Breda ookonden, dat CORNELIS JAN MSRC3LISS verkocht heeft aan ANTHONIS GODSRT JA-COPS van GODEWIJCK een jaarlijkse erfchijns van 24 Karolusgulden, omschreven in het getransfigeerde charter dd,l580 Aug.11 (Reg.no.ï 153}, Oorspr. De twee schepenzegsls zijn verloren. Inv.no. t 553. i. M3RC3US RUYSEHBRS verkocht heeft aan JAN DYRC-SEU van VACHEIEN? brouwer, wonende te Breda, een hofstad en erf, waar tevoren een huis, schuur en kooi opgestaan heeft, welke in 1582 zijn afgebrand, met de materialen en stenen, die er nog op aanwezig zijn en met het land daaraan liggende, tezamen If bunder groot, welke hof at ad hij bij deling na het overlijden van zijn ouders verkregen heeft en gelegen is in de Leemsputten onder de vierschaar van de Hage. Oorspr, De twee schepenzegels zijn verloren. Inv.no.j 423. 158 1587 Mei 20 (Opten twintiehsten dach in Meye int jaer onB Heeren duysent vijffhondert zeven en tachtentich}, Sohepenen in Breda geven ten behoeve van JAÏÏ ABRT'MSRCBLIS RUYSBNERS een vidimus van de acte van vestiging en de acte van verkoop/ van een rente, gepasseerd voor schepenen van Glnneken dd.1532 ïebr,87 en 1578 Sept.19 (Reg.nols: 56 en 148). Oorspr. 174 161 1589 October 11 (int jaer ons Heeren duysent vijfhondert negen en taohtentich, elff dage in Ootobri). Schepenen in Bred a,oorkonden, dat AITTHONI BïïLLASRTS, als gemachtigde van zijn vrouw MASYKSN JAHS FOCKS, verkocht heeft aan ADAM CORHELISS de GRAEUW een jaarlijkse erfchijns van 4 Karo lusgulden 6 stuiver en 1 ort, omschreven in fie/ getransfigeerde charters dd. 1542 Mei 19 en 1569 Mrt»12 (Reg.no'ss 74 en 138). Oorspr. De twee schepenzegels zijn verloren, Inv.no, t 488. ÏT.B. Geoaneelleerd, 162 1589 Hovember 6 (Int jaer ons Heeren duygent vijffhondert negen en tachtentich, zess dag© in Hovembri). Schepenen in Breda oorkonden, dat HILU!~ GOHDK JASf SERANGSRS, met haar man en voogd JA& HEHRICX van CHAEH, verkocht heeft aan JRMCHOIS ASRTSS van Y-SLTWLJCK al het opgewonnen recht van de nagelaten goederen van PETER GOREBLIS van den BBRGS binnen de vierschaar van Breda gelegen, speciaal een jaarlijkse erfchijns van 4 Karolusgulden, 6 stuiver en 3 ort, omschreven in het getransfigeerde charter dd,1586 Juli 11 (Reg.no,j 156). 165 1591 Juni 19 (Int jaer ons Heeren duysent vijfhondert een en tnagentiah, negen thien dage in Junio). Schepenen in Breda oorkonden, dat Mr.EVSRT THOMASS op 12 Juni opgewonnen heeft alle goederen, die Mr.ADRIAN C0RTT3LISS TYMMSR heeft achtergelaten binnen de vierschaar van Breda, voor een som van 42 Rijnsgulden. Oorspr. De twee schepenzegels zijn verloren. Inv,no.ï 346. 166 1591 Juni 19 (int jaer ons Heeren duysent vijffhondert een en tnegentich, negenthien dage in Junio). 178 170 1592 November 26 (int jaer ons Heeren duysent vijffhondert twe en tnegentioh zess en twintich dage in Novembri). Schepenen in Breda oorkonden, dat BSRTHSLM3BUS ADRIA3N GOOSSBNSS, als roan en Voogd van ELISABETH WILLH3M GRISTIA3HS, verkocht heeft aan ADRIAEH 'JAHSS van GHILSE, roededrager te Breda, een Jaarlijkse erfpacht van 1 zester rogge, omschreven in het getransfigeerde charter dd.1559 Mrt,22 (Reg. no.* 113). Oorepr. De t?/ee schepenzegels zijn verloren. in het getransfigeerde qharter dd.1579 Febr, 13 (Reg,no, s 149), welke chijns hun is aanbestorven na het overlijden van hun moeder APRIAHS GHIJS-BR2CHTS. Oorspr. Met fragment van het sehepenzegel van GHORIS BUYS3N in bruine was en licht beschadigd sohepenzegel van PHILIPS WACHMAÏÏS in bruine was, Inv.no. ï 1096. 174 1593 Juli 19 (Int jaer ons Heeren duysent vijfhondert, dr|ie en tnegentich, negenthien daghe in Julio)» Schepenen in Breda oorkonden, dat ELISABETH ¦ C0R2JSLIS IRAÏÏSS, met haar voogd GE3R2T-JAJT JA-_ • COPS, kramer, verkocht heeft aan AHHSKBÜT JOOST ¦ WILL1M3, wonsnds te Breda, een jaarlijkse erföhijna van 6 Earolusgulden 5 stuiver, omschreven in de getranafigeerda charters dd,154i Mei 27, 1548 3?ebr,2l en 1589 Juni 23 {Keg.no«8 l 71, 79, 80 en 160), welke chijns door AJJTHOHIS ADKIA3HS van HBUSDM, smid, wordt betaald. Oorspr. 7 177 1595 Maart 7 (Gilze) (Int jaer ons Eeeren duysent vijffhondert vijff en tnegentioh, zeven dag© in Meerte). Schepenen in Ghilze oorkonden, dat ADRIAE2J en JAK, zonen van wijlen COREELIS ADRIANS; ASRIASH DEHIJS DAEM M3RMANS, CATHBLIJU, zijn zuster, met haar man en voogd PETER CQRHELIS MATHIJSS van HULTSÏT, van welke ADRIAM en CATHELOT moeder was GESRTRUYT CORHSLIS PETER RSYJFS} CORFILIS en PSTERi, zonen van wijlen P3TER CORKISLIS ADRIAEHS» wier moeder was AHTHOIIS COR¥ELIS P1TSR REYJTS en PETRÏÏ en CRISTBTE, dochters van D32ÏUS DASM' HER-MANS, met haar Voogd ASRT DASH ASRTS, verkocht hebben aan WOUTER CORH3LIS WILLSM CAïïTSRS 50 roeden zaailand, genaamd den Peerboomj 100 roeden land, genaamd Dyrox Stekenj 55 roeden land, genaamd de Cromrae Vorenï 80 roeden land/genaamd de Bochtens f bunder weide, genaamd het Suerbroeak en f bunder weide e» heide, vanvselke laatste twee peroelen CORNSLJS PSTER RSYKS 1/3 deel bezit, alle percelen zijn gelegen te Molenschot onder Ghilze en zijn door hen verkregen bij deling tegen hun mede-erfgenamen van jAÏÏ DSHIJS fAKSS VEREYCK, hun neef, Oorspr* De twee schepenzegels zijn verloren. ïnv,no.« 1096, 178 1595 December 21 {int jaer ons Heeren duysent vijffhondert vijff en tnegentich, een en twintich dage inDecembri), Schepenen in Breda oorkonden, dat CORÏFSUS FRANS B3SHS bekent op zich te nemen voor JAH" DYRCX van VACÜEIEN de voldoening van een jaarlijkse erfrente van l veertel rogge, welke rente wordt geheven door de erfgenamen van CORÏTELIS JOACHIMS uit l£ bunder land^ gelegen in de Hage in de Leemputten, welk land JAH eertijds van JAH ASRT MSRCSLIS RüYSSHSRS, zijn zwager, gekocht heeft ,$f waarvoor CöRUSLIS FRAHS BSS1IS in onderpand geeft zijn huis en erf, gelegen te Breda op de hoek van de Merckt en de Sint Jansstraete. Oor spr. De twee schepenzegels zijn verloren, Inv.no,* 423. 179 1596 Maart 16 (Int jaer ons Heeren duysent vijffhondert zess en tnegentich, zesthien dage in Ueerte), Sohepenen in Breda oorkonden, dat ELISABETH PüTSR PIGGEH, weduwe THOMAS V3RSTSGEH', met haar voogd CORHELIS JAK GSERYTSS van den BREMBERCH, voor haarzelf en als moeder en voogdes van haar dochter SMRENTIANB, o*,.9 jaar oud, verkocht heeft am JAS DXRCX van VACH3LM, brouwer, en CORÏTSLIS MBLS C0RH3LISS, metselaar, zijn zwager, ieder voor de helft een huis en erf met/leen ganjjj ten Westen daarvan en met een kleine en een grote hof daarachter liggende en een borrieweg lopende tot aan de Marck daarachter, gelegen te Breda aan de Haeohdijck, Oorspr, 33e twee schepenzegeis zijn verloren. 17 180 1597 Januari 7 (Int jaer ons Heeren duysent vijffhondert zeven en tnegentich, zeven dage in Januario). Schepenen in Breda oorkonden, dat CORNELIS MEL3 CORHKLISS gevestigd hseft ten behoeve van CLASS ASRTS VERMOLEÏT een Jaarlijkse erfchijns van 24 Karolusgulden, versohijnende 7 Januari, gaande uit zijn huis en erf met het hof daarachter liggende, gelegen te Breda aan de Haeohdijck en uit het huis en erf, dat hij kort geleden gebouwd heeft mat het achterhuis daarbij, gelegen te Breda aan de Haechdijok naast de Donckstege. Oorspr, De twee schepenzegels zijn verloren, Inv.no.» 796. - H,B. Gee&ncelleerd. 181 1597 Juni 30 (Int jaer ons Heeren duysent vijffhondert zeven en tnegentioh, opten lesten dsch in Junio). Schepenen in Breda oorkonden, dat COKKELIS MSLS CORUSLISS, metselaar, êevestigd heeft ten behoeve van SEBASTIAEH ROMBOUT SGRAETJW3K een jaarlijkse erfchijns vgn 7 Karolusgulden 10 stuiver, verschijnende 1 Mei, gaande uit een hofstad en erf, met een hof daarachter liggende, welke hij van de bovengenoemde 8EBASTÏABH en van P3TER ADRIASÏT 1ES8GSLIS DECKERS gekocht heeft en uit een huis, dat hij daarop nog aan het bouwen is, gelegen te Breda aan de ïellenoort buiten de Sint Martensbrugge, Oorspr. De twee schepenzegels zijn verloren. 180 recht, dat hij besit op alle nagelaten goederen van wijlen PBT3R CORÏÏELISS van den BERGE» welke goederen door HILLEGOHEE JAN SERAHGERS met haar man en voogd opgewonnén zijn en waarvan het reoht aan hem is verkocht volgens de getransfigeerde charters dd, 1596 Juli 11 en 1589 Hov.6 (Reg.no*s: 156 en 162} en speciaal een jaarlijkse erfchijns ven 4 Kar o lus gulden 6 stuiver en 3 oort, gaande uit het hui» en erf, genaamd de Dry e Swaenkens, gelegen te Breda aan de Haechdijck, Oorspr, De twee sohepenzegels zijn verloren* Inv.no, J 1096. V H.B, Geoancelleerd. 184 1600 Maart 11 (Int jaer ons Heeren duysent ende zesshondert, elff dage in Keerte), Schepenen in Breda oorkonden, dat CORSELIS JAH A3TTH0HIS F33TER VRIEHTS, voor zichzelf en C0RH8LIS IM JACOBS, als man en voogd van ADKI-aentken JAH AÏÏTHOÏÏIS PSETER VRISHTS, GORIS EASS GORISZ, als man van CHATSLIJï? JAÏÏ AFTHONlS ÏSJSTSR mtSHTS en JAÏÏ JTAlT SCHSLCK3ITS, als last* — hebber van HkEYKSÏÏ JATSf AKTHOKIS BÏSÏBRVRISHTS» vrouw van JAH JAFSS, verkocht hebben aan A¥TH04 HIS MATHIJS AUTH0NI3 YHIENTS de helft van een jaarlijkse erfchijns van 3 Karolusgulden 15 etui* ver» omschreven in de getransfigeerde charters dd.1537 jan„26 en 1567 Sept^lO lReg.no,'s* 63 en 113}, waarvan de koper de andere helft van zijn vader MATHIJS AÏÏTHOHIS VEIEHTS verkregen heeft en welke chijns door AIïTHOïflS JA¥SS van IEUSNSH wordt betaald, Oorspr. De twee sohepenzegels zijn verloren. Inv.no.t 488. 181 186 1600 April 26 (int jaer ons Heeren duysent ende zesshondert, zess en twintich dage in Aprille). Schepenen in Breda oorkonden, dat ANHSKEN DB-HIJS A1TH01TIS OIRLMAÏTTS, eerst weduwe DAEM JAN DAMEN en laatst weduwe PüETSR ANTHONISS, met haar voogd ADRIAEN BYUVEN, overgedragen heeft aaza MARIE DYRCK CLAESS en.haar man en voogd GEERYT SBGER GKSRYTS een jaarlijkse erfchijna van 8 Kara lusgulden, omsohreven in het getransfigeerde charter dd.1593 3?ebr.4 (Reg.no. t 172),ter voldoening van loo Karolusgulden, die AÉHEKEN met haar laatst© man van hen geieend had om de koopsom vannhet huis, genaamd de Drye Stockvisschen , gelegen te Breda aan de Visohmerot, te betalen. Oorspr, ï>e t;wee schepenzegels zijn verloren, Inv.no ?: 399. N.B, Geerancelleerd. 187 1600 Juni 13 fPrincenhage) (int jaer ons Heeren duysent ende zesshondert, derthien dage in Junio), Schepenen in de Hage oorkonden, dat CLASS COR-NSLIS BOOMAKS verkocht heeft aan JAS AERTS van LOOK» voor de jonge koralen der kerk van Breda, de helft van een jaarlijkse erfchijns van l zester rogge en 4 Karolusgulden, omschreven in het getransfigeerde charter dd.1565 Apr^l? (Reg.no,s 131), welke chijns hem was aanbestorven van zijn moeder ALSYDB CLASS MSRCÏÏLIS JAN MERTENS en die betaald wordt met 3 Karolusgulden 11 stuiver en 1 oort door de erfgenamen van MTHOUIS GORIS UÏRVSN, die het onderpand van deze chijns door opwinning in handen hebben. Oorspr. 3>e twee schepenzegels zijn verloren* Inv.no» s 1096, H.B. Geoannelleerd. 188 1601 Hovember 28 (int jaer ons Heeren duysent zasshondert ende een» acht en fcwintich dage in ÏTovembri) • Schepenen in Breda oorkonden, dat WILLEM LAM-BRSCHÏ JOOSZ, ais gemachtigde van ERAWS LUCAS, linnenwever te Haerlem, voor zichzelf en als oom en voogd van LYNTKBÏf JAHS, wier moeder LYS-BETH LUCAS was, en JAK HARMAH JAÉTS WAG3I1ASCKSRS, als gemachtigde van CHRISTLJHS JA¥ in der HOER-SSL, weduwe CORHSLIS HBïïRICX, wonende te Amstelredam en bovengenoemde JAK nog als gemachtigde van GISLIS JAÏÏS in den H0ERS1L, wonend© t© Wyohmael, parochie der stad Peer, voor zichzelf en aia gemachtigde van JASPAR LUYTEH, als man en voogd van AGHEESS in den HOERSEL, verkocht hebben aan ADRIA3NTKEN MATH3EUS JORISS, weduwe PHI-LIPS JACOPS GYPPUF, het huis en erf met het hofje daarachter liggende, omschreven in het getransfigeerde charter dd. 1594 Apr,5 (Reg.no.t 176), die hen zijn aanbestorven van GIELIS LUCAS en HEYLKEtf JAN in den HOBRSEL, echtelieden, Oorspr, Van de twee schepenzegels is het zegel van JORIS van BSRNAGIEN in bruine was zwaar beschadigd bewaard gebleven. 189 1603 Juni 7 (Int jasr ons Heeren duysent zesshondert ende drye, zeven dage in Junio). Schepenen in Breda oorkonden, dat C0R1TSLIS COKMSLIS GORIS AHDHIBSS» wonende te Dordrecht, voor zichzelf en HSIRICK LUCA3 ADRIANS, ingezetene van Breda, als gemachtigde van JAïT COR-BELIS GORIS AÊTDRIESS, verkocht hebben aan COR-HBLIS JMS van CSTERS een j aar lij kse erf chi jns van 4 Karolusgulden» verschijnende SintnJaqopsdag in Juli, gaande uit het huis van de weduwe PHST3E PEBTER STICKERS met een erf, geiaaamd de Brye Stockvisschen, gelegen te Breda aan de Vischmerckt, v • Oorspr» De twee schepenzegels zijn verloren, Inv.no,ï 1096. K.B, Gecancelleerd, 190 1604 Maart 31 (Int jaer ons Heeren duysent eesB-hondert ende vyer, opten lesten dach in Meerte). Schepenen in Breda oorkonden, dat MARTSH en CQRHSLXS, zonen van wijlen PETER ÜBRTEH GLASS STICKIES, verkocht hebben aan PESTER MEIAEK . M2RC3LISZ, olieslager, het gedeelte van het huis en erf met het hofje of erf daarachter liggende, omschreven in het getransfigeerde charter dd, 1566 Juni 20 (Reg.no.ï 132). Oorspr. Met transfix dd,1609 Mrt» 10 (Reg.no,i 188), 3>e twee sohepenzegels zijn verloren, Inv.no.: 1096. 191 1605 Maart 1 (Ginneken) (Int jaer ons Heeren duysent sesshondert ends vijff, opten yersten dach in Meerte). 183 193 1606 Mei 22 (Dordrecht) (in den jaere van den geboorten onses Heeren ende Salichmaeckers Jhesu Chfcisti duysent seshondert ende ses, den XXIIen daoh van de maent van Mey). HERMAN SPIEGEL, notaris te Dordrecht, instrumenteert dat JAN JANS LIPS, wonende te Sevenbergen,en BETTÏÏKEN STAELS testeren. Oorspr. Inv.no.ï 616, 194 1607 Februari 13 (Int jaer ons Heeren duysent sssshondert ende seven, derthien daege in Februario). Schepenen in Breda oorkonden, dat S3BASTIASN JANS van der SCHOOT, brouwer, gevestigd heeft ten behoeve van ANNEKEN ABRT AERT ROOVERS, weduwe AïïDRISS GEERITS de WIJSE, een jaarlijkse erfchijns van 100 Karolusgulden, verschijnende Kerstavond, gaande uit het huis, de brouwerij met het erf» genaamd den Anoker, die hij op heden van AHNEKEN heeft gekocht, gelegen te Breda aan de kaeye nab*ij de Tolbrugge. 197 1608 Juni 11 (int jaer ons Heeren dusent sesshondert ende acht» elff daege in Junio). Schepenen in Breda oorkonden, dat HEïTRICK KSH-RICX WIERIJCX, wonende te Antwerpen, voor zichzelf en als voogd van MICHISL, zijn broeder, en als gemachtigde van MBLCHIOR van RLJSVOORT, zijn mede-voogd, wonende te Antwerpen, verkocht heeft :¦ aan ISSTER LSftAERTS VBRHOBVEff, voor het klooster van Sint Cathelijnendaele te Breda, een jaarlijkse erfchijns van 3 Rijnsgulden, verschijnende Ö.L.V.Lichtmis-dag, gaande uit zijn hofstede en erf, tezamen 1 bunder groot, genaamd den Yossenberch, gelegen te beteringen op het Hoeveneynde in de gemeyne stege, welke chijns gekomen is van :..::,..„. .wijlen MARIE MICHISLS3 van den KIEBOOM, zijn moeder en die betaald woirdt door GODTSCHALCK AKTHOHISS en waarvoor de koopsom verkregen is door aflossing van een jaarlijkse erfchijns van 3 Karolujjgulden, die MARGRISTS, weduwe G0D3RT LAMBRSCHTS en haar dochters betaald hebben. Oorspr, De twee sohepenzegels zijn verloren. Inv.no, * 520, , H.B. Gecancelleerd, 198 1609 Maart 10 (Int jaer ons Heeren duysent sesshondert ende negen, thien dage in Meerte). 18 5 NELIS V/ILLEM GS3RITS, bekennen sohuldig te zijn aan ADRIAEN ADRIABH CLABSS van der BIESTRATEST 310 Karolusgulden van geleend geld, waarmeée zij GODEVAERT MOHTENS de rest van de huur van zijn hoeve, goederen en erven* genaamd één lïastboom, gelegen te beteringen, zullen betalen en waarvoor een rente van 7# jaarlijks op 6 Augustus betaald moet worden. Oorspr. Met sohepenzegels van JAïT de LOES-KER licht beschadigd en schepenzegel van JAff ERMTSCHATS, beiden in bruine was, Inv.no.» 611» 201 1613 december 19 (int jaer ons He er en duysent seshondert ende derthien, negenthien daege in Decembri), Schepenen in Breda oorkonden, dat ADRIAE& ADRIAEH MARTEN WILLEM SPIER BTCX verkocht heeft aan JACOP CORïïELIS COOMAHS een jaarlijkse erf-èhijns van 5 Karolusgulden, omschreven in de getransfigeerde charters dd.1549 Apr.25, 1556 Apr.9 en 1577 Mrt.6 (Reg.no*st 82, 99 en 146J. Oorspr, De twee schepenzegels zijn verloren. ïnv.no.ï 659. _ ÏF»B, Gecancelleerd, 202 1614 Juni.7 (int jaer ons Hoeren duysent sesshondert ende veerthien, seven daege in Sunio). 186 204 1614 December 11 (Int jaer ons Heeren duysent sesshondert ende veerthien, elff daege in Becembri). Schepenen in Brsda oorkonden, dat HUYBRECHT KNECHTS en ELISABETH RQDRIGÜES, echtelieden, verkocht hebben &an ANITA van 0V3RACKSR en LUCIA van LIER, als meesteressen van het Bagijnhof te Breda, een jaarlijkse erfehijns van 12 2£arolusgulden, omschreven in het getransfigeerds charter dd.1551 Mei 27 (Reg.no.i 86). Oorspr, Be twee schepenzegels zijn verloren. Inv.no,? 646, N.B, Gecancelleerd, 205 1615 April 13 (Alfen) (Int jaer ons Heeren duysent seshondert en vijfthien, derthien daege in Aprilie). Schepenen in Alfen oorkonden, dat ABRIAEN JAN KISBOOMS, schepen van Atfen, verkocht heeft aan ' B33TSR KSSTSS B03NBERS 1 bunder land, dat hij van de erfgenamen van JAN JAN BUYS gekocht heeft, gelegen te Chaem Ginderdoor. 187 809 1618 September 10 (Int jaer ons Heer en duysent seshondert end© achthien, thien dage in Septembri). Schepenen In Breda oorkonden, dat JEHK3KEH COR-HBLIS HARMAHS, weduwe JAU LAUREÏSS, houtzager» mat haar voogd ADRIASïï DYRV2H, verkocht heeft aan HBKRICK SYMON MICHIELS van der AV0lRT,om mat een deel van de koopsom haar schulden en die van haar kinderen te betalen,een erfje» groot 1 roede, gelegen te Breda aen de Pellenoort bij de Haechdijckscha poort achter haar huis en erf aldaar, Oorspr. De twee schepenzegels zijn verloren. Inv.no. ï 1096. 210 1620 Maart 24 (Alfen) (Int jaer ons Heeren duysent seshondert ende twintich, vier en twintich dage in Meerte). Schepenen in Alfen oorkonden, dat AHUBKEK ANTHOHIS AïTSSEMS, met haar man en voogd HSHRICK MATHIJSS VSRVOOHTj voor haarzelf en voor haar broeder CORHELIS, en HSKRICK AJTTHOHIS AISS3&S, als voogd en JAïT HUYBRSCHT AÏÏSSSMS, als toeziener van AHTHOEIS AÏÏSSBMS, verkocht hebben aan JAK ROMBOUT JAK"SS 175 roeden erf, bestaande uit land, hei en moer, gelegen te Snijders Chaem. 18G 213 1623 September 28 (int jaer ons Hoeren duysent sesshondert ende drie en twintich, acht en twintich dage in Septeaibri). Schepenen in Breda oorkonden, dat CORHELIS, zoon van wijlen GHOOSSEH van BERUAGIEïT,' gevestigd heeft ten behoeve van JOHAïT d'AERSSEH, ridder, heer van WE2KH0UT, drossaard van stad en land van Breda en van Jkr.EüSTATIUS SURMORS," oonvooimeester en schepen te Breda, een jaarlijkse erfchijns van 51 Rijnsgulden 2 stuiver» verschijnende 1 November, gaande uit de 12e, 13e en 14e kavel van de erven gelegen te Breda aan de Gasthuysvelden achter ds Haeghdijck over Gfampel, tezamen 36|- roede van 20 roeden per voet groot, welke erven &em op heden in erfmaggeling zijn overgedragen. Oorspr, Het transfix dd,1625 Mei 27 (Reg.no»i 217). De twee Bchepenzegels zijn verloren. 189 216 1625 Mei 23 (int jaer ons Eeeren duysent sesshondert vijff en twintich, drie en twintioh dage in Meye). Schepenen in Breda oorkonden, dat JOHAM d'ASRS-SEN, ridder, heer van W.BMOUT, drosBaard van stad en land van'¦&£$&&» verkocht heeft aan ADRIAEH DIRVEH, secretaris der atad Breda, een jaarlijkse erfchijns van 27 Rijnsgulden 8 stuiver én 2 ort, omschreven in het getransfigeerde charter dd» 1624 Mrt.25 (Reg.no,i 215), Oorspr. De twee schepenzegels zijn verloren» Inv.no.: 659» H.B. Gecancelleerd, 217 1625 Mei 27 (int jaer ons Heeren duysent sesshondert ende vijff en twintich, seven en twintich dag© in Meye) • Schepenen in Breda oorkonden, dat JOEAH d«ABRS-SSN, ridder» heer van WEEBNOUT,'drossaard van stad en land van Brsda, en Jkr.EÜSTATIUS SÜRMOÏTS, oonyooimeester en schepen te Breda, verkocht hebben aan JAM JAü GHORIS DtRVEF, burger van Breda, een jaarlijkse erfchijns van 51 Rijnsgulden 2 stuiver, omschreven in het getransfigeerde charter dd. 1623 Sept.28 (Reg.no.t 213), Oorspr. De twee schepenzegels zijn verloren. Inv.no ?! 708, E.B. Gecancelleerd, 218 1625 November 14 (Anno salutis humanae millesimo sëxcentesimo vigesimo quinto» mensis vero Fovembris die decima quarta in presidio Bredano), G.LARDOH, kapitein in het cohort van JOAMSS de VILLB, in het regiment van de baron ds BAIAïT^ SOH verklaart dat TOMCISCUS HICOLAUS de HSBSf Bourgondiër, soldaat in het leger van BALAHeOH, met MARTIKA PAIJIL in het huwelijk is verbonden. 190 LOON, notaris te Breda, als gemachtigde van JANTJES VUYTEÏFHOVE, als man en voogd van MARIA van der VSBU, eerst weduwe GOVERT COREBLISSSN, wonende te Utrecht, en als gemachtigde van M3LCHIOR van der V3ÏÏÏT, wonende te Amstelredam, als grootvader en naaste bloedvö,ogd.:.van de drie minderjarige kinderen, van wijlen GOVSRT CORFB-LIS3UT en MARIA van der VSEH, en nog als feemachtigde van JASPAR TOFGERLOO en JACOP HA3S-BASRT,eveneens wonende te Amstelredam, als testamentaire voogden van de drie genoemde kinderen, verkocht heeft aan KUYBREGHT CORÏTS-LISS SPROHG, JAïï JA2TS (SCHBLCKEHS), brouwer, en <TAB JOOSTSN de ERUYïf, als voogden van de wezen van GOPBRT AUTHOÏFISS VRn GOD3WIJCK, wier moeder GSBRTRÜYT SPROftG was, een jaarlijkse erfchijns van 29 K&rolusgulden 8 stuiter, omschreven in &e;tf getransfigeerde chartersdd, 1562 Mrt.24 en 1580 Febr,S6 (Reg.no'ss 120 ©n 150). Oorspr, Be twee schepenzegels zijn verloren, Inv.no.ï 684* 221 1629 Februari 24 {Ginneken) (Int jaer ons Heeren duysent zesshondert negen en twintich, veerthien dage in Februario), Schepenen in Ghinneken oorkonden, dat <JACOP PHI1IPSS GÏPIJH in erfmangëÜng overgedragen heeft aan BSRTHELMBSUS ADRIASH AFSSEMS, zijn zwager, een stuk land, omschreven in het gatransfigeerde oharter dd.1611 3"an.l8 (Reg.no,» 199), welk land hem is aangekomen van zijn moeder ADRIASHTKBN MATHSEÜ3 JORISS, vrouw van HETRHICK THOMAS MASS , en waarvoor hij in eigendom terug ontvangt i bunder erf, genaamd het Hijlaer, gelegen onder Ginneken te Heusenthout in de Heusenhoutsen aoker» Oorspr, Be twee sohepenzegels zijn verloren. Xnv.no.» 765. 222 1639 September 10 (Int jaer ons Heeren duysent sesshondert ende negen en dertich, thien daeghen in Ssptembri). 19 223 1641 Maart 29 (Alfen) (int j aer ons Heer en duysent sesshondert ende een en veertien, negen en twintloh daghen in Meert). Schepenen in Alphen oorkonden, dat CORNïïLIS JAHSS van OVERA en NIGLABS JAÏT Y/AGEMAECKSRS verkocht hebben aan CORNELIS JAESS VERMSIR de helft van een stede, huis, hof en erf en alle percelen erven, die daaraan liggen, tezamen 250 roeden groot, omschreven in hst verloren gegaan zijnde getransfigeerde charter dd.1639 April 19. Oorspr» \ ¦ . ¦¦De twee schepenzegels zijn verlpren. . Inv.no. ï 1083. 224 1644 Juni 1 (int jaer ons Heeren duysent eesshondert ende vier en veertioh, opten eersten daoh der maent van Junio). Schepenen in Breda oorkonden, dat «TAK COBHÏÏLIS H33ST3RMMS, wonende te Zufidert, in erfmangeling overgedragen heeft aan BRECHTKEH ANTHONIS LIPS, met haar man en voogd MICHIEL WOUTS* MASS* If bunder zaailand, gelegen te Vijffhuysen en daarvoor in eigendom terug ontvangt i deel van 11 gemeten beerad, gelegen in de Haghe in de hillen van Slangwijck, welk zaailand BRBCHTKEH zal bezitten als haar oud ten huwelijk Ingebracht erfgoed volgens de verklaring van haar man* Oorspr. De twee schepenzegels zijn verloren, Inv.n®.* 880. 225 1645 Januari 3 (Int jaer ons Heeren duysent seshondert ende vijff en veertioh, drie dagen in Januario), Schepenen in Breda oorkonden, dat HSSLTKSH ISSTBH COHITSLIS NIJS, met haar man en voogd S3BTBR WIJTÏZA2T CORKELIS MATHIJSS, verkocht heeft aan C0RH3LIS SYMOïI COSTSRS 300 roeden land en dries, gelegen onder de vierschaar van Breda in de Zantberch. 192 228 1648 Augustus 3 (int jaer ons Heeren duysent sesshondert. ende acht en veertioh, drye daegen in Augusto). Sohapenen in Breda oorkonden, dat MARYKEft KAEC-KSLAERS» weduwe JAH BOÜDSWlJNS, met haar man en voogd WILLBM COMSK", verkocht heeft aan ISLST3R P0LTERMAI3CKSRS en MARGRIET VERVLOET, echtelieden» hét huis, hof en erf, genaamd de Halve Maen, omsohraven in het getransfigesrde charter dd.1639 Sept. 10 (Reg.no.s 222). Oorepr. Met transfix dd, 1661 Mrt.8 {Reg.no.! 230), De twee schepenzegeis zijn verloren, Inv.no.s 922. 229 1650 Juli 4 (Chaam) (Int jaer ons Heeren XVIc vijft&oh, vier dagen in Julio). Schepenen in Chaem oorkonden, dat CORHSUS JAÏT3S VERMSIR verkocht heeft aan; COR^SLIS BOSST-U3RS, procureur te Breda, een kamer met een kelder op de stede, die gekomen is v^i wijlen POSTER B0SND3RS, de vader van de koper, eist het gaersdriesch daaraan liggende, genaamd lyskens Hejiffken, tezamen 100 roeden groot, gelegen ond8r Chaem te Ghinderdoor en de helft van 150 roeden zaailand, genaamd Eeyns Ackerken, waarvan de andere helft hem reeds toebehoorde, gelegen nabij het voorgaande en nog 200 roeden erf van 300 roeden zaailand, genaamd den H.Oeest Aoker, waarvan het overige hem ook reeds toebehoorde. tussen beide genoemde huizen. Oorspr. De twee schepenzegels zijn verloren. ïnv,no,ï 922. H,B, Dit charter is gehecht aan het charter dd.1639 Sept.10 (Reg. no,ï 222). 232 1675 Mei 29 ('s Gravenhage} (Aldus gedaen in * «e Gravenhage negen en twintich dagen in de maent van Hey int jaer ons Heer en duysent seshondert vijff ende seventich). De Raad van Brabant te 's Gravenhage machtigt :-¦ op zijn verzoek STEVES' SWAHSHBURCH» burger en inwoner van'Breda,' ais voogd van de ommmdige nagelaten kinderen van PETER PETER LSYTEÏÏ en JEHNEKEET JAHSS VERHErïDM, echtelieden, na ingewonnen bericht der wethouders en advies der weeemeesters van Breda om de halve hoeve» genaamd GrauweIshoeok, gelegen aan Kleyn Overvelt onder de Hage, welke hoeve aan de kinderen in tocht is gelaten door hun grootvader PETER ADAM XBT2BH', uit de erfstelling te ontslaan en te verkopen, mitW^de koopsom de daarop staande .• kapitalen worden afgelost, Oorspr» Het zegel is verloren, Inv.no.; 958. 233 1682 Haart 6 (int j&er ons Heeren duysent seshondert ende tws en taohtentich, see dage in Meert)» Schepenen in Breda oorkonden, dat STEVEH MAR-TIJH, burger en viskoper te Breda, verkocht heeft aan TSUNTI3ÏF JAH DEHJSSEN, weduwe JAK WOUTERS VER1S0LEH, i bunder zaailand, gelegen onder d© jurisdictie van Breda te beteringen op het Hoeveneynde en |- bunder zaailand, gelegen nabij het voorgaande. 19 ISDBX In deze index zijn de personen zowel op da familienaam of patronimica als op de voornaam geïndiceerd. Indien een naam onder verschillende spellingen voorkomt, is de tegenwoordige of meest gebruikelijke vorm gjskozen, terwijl de afwijkingen daarachter geplaatst zijnj verwijzing van een afwijkende vorm naar de als normaal aangenomen vorm is slechts geschied wanneer de beginletters anders luiden, , De volgorde is over het algemeen phonetisch-alphabetisch» waarbij de ij alsii, de y als i en de z als s zijn beschouwd. De afkortingen betekenen t ; I - inventaris R - Regest .;. A - Aanhangsel» A. :•¦¦, ¦ 196 ASBT, (vervolg) - van Lier 1.74, R.3 ¦¦: ¦- . ¦ ¦ R.34, R.5 en R. 57 - van Loon ¦ R.220 - van Meer R.I - Miohielsz R.l25,R.l R.127 en . ¦.-¦¦¦¦.¦ ... ¦ .¦ -,. . ¦ R.128 - Michiéls Vermeir I.633 - Peters Eyckmans , , . . ¦ .1.459 - ïhomaa Aerta Rooyers I.751 - van Veltwijck 1.368 ASRTKEF, .'. , ,¦ ' . - Aerts • vrouw van Pater l*rens Adriaens 1.413 A2RTRUQK, ,EERTRIJCK, - Cornells Thieltnans van 1.391 * LysVethj vrouw vai Cornelia Thielmans van 1*391 ASRTS(S), AAHNOUTS, .ARHDTS» HOU1SH, ÏTOÜ(D)TS(S), - Aert Anthonis Ï.3P5 - Aart Daem . R«177 - Aortken , Ï.413 -. Adam Mertgn • R.106 - AdriaQn Cornelis R*l22 - Adriaen Jan 2ie J van BE3CX " '¦">'?Cv> - Adriaen Michiel Ï.301 - Adriaen Peter 1,267 -Adriaen Peter Adriaen Zie s van MSBRLB - Adriaentken Michiel I'491 •*• Ann eken X.581 en R.219 * Anna, vrouw van Buybrecht ï*200 - Kathelijn Henriok Goris Ï*18O - Lynken Peter Aert Gherit R.136 - Cornelia Peter 1,1054 - Cornelie, Vrouw van Adriaen Michiel 1*301 - Dyrck R.87 en R*90 - Elisabeth ' 1.855 - Lysbet Pauwelg R.I - Sngelken lanceloot t.4i9 - Gielisken Peter Aert Gherit R.136 - Hanrick R.85 ¦- Hillegonde Henri ok w ^*®^ - Hillegondej vrouw van Henriok R.85 - Iken, vrouw van Adriaeh Jan Zie:van ES3CK - Jan R»^3 en R.20 - Jan Peter 1,403 en E.185 - Jenneken, vrouw van Adriaen Jan Zie » van gftKBKB - Jenneken, vrouw van Jan Peter R.185 * Jozijne, vrouw van Henrick Paea R.147 - Josijne, weduwe Merten R.10Ö -Lancelot Aert Gherit R.136 - Leendert Adriaen Jan Zie x van BSECK * Marigj vrouw van Aert Anthonis 1,305 - Marie, weduwe Dyrck 1.858 - Merten ^*55 - Odelia Auasem Uyrok 1 - Peter Adriaen JI?J - Peter Aert Geerit *'320 en R.136 ASRÏS(S), (vervolg) - PetemelLe Peter. Aert Gherit R.136 :,,¦ - Eeginaé vrouw van Peter Aert Gherit I»32O en R.136 - Willem Cornelia ¦ R.122.en R.123 ABBIi»Jan Coenders Storm van 's Gravezande ï«1186 > ABRAHAM, . ¦ . . • ¦ - Adriaens van Langdonck . 1.793 « Andriess Paelmans 1*370 *• van Dalen -R.166 .*. Ysaaok Abrahams . • I*4S7 * Jacops Goderts 1.458 ABRAHAMS, ... ¦. ; ....;.• / - Abraham Ysaack ¦ '¦'¦•¦• . .. ï.48? •- Anna, vrouw van \Isaack Cornells . ï.569 * Corneliei weduwe Ysaack 1.617 * Cornelia. ¦ ¦¦ -f^ ¦ ¦ • ¦ ' A»JJ „. - Sngelbert Cornelias .¦¦¦¦¦., A,8 •*. Martijnken» vrouw van Abraham Ysaack 1.487 ABSA10K Baert •.:¦.¦ 1*536 Pli.^* ji^ili^n t • Daniel van X«1118 - Heyltien, vrouw van Daniel van I.1118 ACHTEBEUT* Elisabeth van . . Ja314 ADAM ^'V: ;;}¦ : -'-':' ¦- ¦-- .. . • '¦¦ '-Cornelisa de Graeuw(e) 1.477 en ¦,• ' ¦¦ ..;. ...:. ,::;. .: ^ ¦¦¦¦ .¦¦¦.. . ¦ . ' R. 161 *- van den Keessel X*284 - Merten Aerts R«IO6 • Michiels Heyblom , ïf® • van Thoor ' t •* Willems Koenen 1, ADRIA3K, 4DRYASH, ADHIAÏÏUS, AHÏS(ïr), ••¦ - Adama Snuldera * f - Adriaens . ï* *¦ Adriaen Adriaens Sohootings Jr, *• -Adriaens Belgiaerts t - Adriaens op den Bergh ï - Adriaen Claess van der Bieatraten *» „ii en R.200 - Adriaens Cockelenbarch * - Adriaens Dalen * ^ Adriaen Smbrechts • Adriaens alias Bmbreohta - Adriaen yrans o i - Adriaen Marten Willem Spierincx R,201 - Adriaen Hermans t'oia - Adriaens van Rotterdam *•910 - Adriaens Sohootings Sr. t *o «Adriaen Willems *• 279 • Andries Claess Sweiren t » f - Anthonis Haen alias de Bie J704 • Anthonia Huygen - Bastiaen Peters alias Proen ï - van den Be einden ï - Berthsl Jans *• - da Bosson ^. Brouwers ¦> van Buyten *'°J - Coma lis Adriaens v'Jij - Comeliss Belgiaerts 188 ADRIABÏT, (vervolg) - Cornelias Biekens 1.612 en 1.1117 - Corneliss van de Laer 1.947 - Cornelia Houdtss R.122 - Corneliss Reyns 1.491 <- Corneliss van Rijckevorssel . 1.683 - Corneliss Voighten 1.919 - Cornelis Willem Geerits I.611,R.2C en R.202 - Cornelia Willems Ticsner I.346,R.1Ö en R.166 - van Coudelaer 1*254 * Den ij s Daenx Mermans . . R.177 <- Dingemans 1.648 - Dyrok Jans Cannemans 1.840 - Pyrcx van der Zande 1.140 * Dyrven R*186,R,2C - : ' \ ¦ ' en R.216 - van Doren . - R.93 - van Drunen 1.976 - ïloriss 1.265 - Erans Beens R.155 - van Gastel ¦ 1,1060 - Geeryts Xéyfcen ; ï.358 - öeeryt Symons 1.672 - Gerardus Blemans 1.1163 - Gielis Bouten R.94 - Godert Ghijsbrachts R.75 en R.76 - Ghoriss de Coninox 1.249 - de Greéff I»990 - Groottaerts R»10 - Haren Henriex van der Moeien R.l - Harioans Wagemaackers 1.877 * Henricx van Bedaf Z.229 - Henricx Dyrven It233 - Henricx van Loon R.120 - Henriox Verwij meren (van den Wijmer) 1.716 - van Hijnabergen 1.1039 - Hoiltemans 1.134 - Jacop Adriaens 1.241 en 1.1106 - Jacop Anthoniss R.54 - Jacop Bartelmeusz R.69 - Jan Adriaen Dieüss 1.607 - Jan (Adriaens) van Ghilse 1.734 en R.170 - Jan Aerts van Beeok alias Spaeyers - 1.949 - Jan Godert8 Cheeuws 1.419 - Jans Hasyen 1,199 - Jans Heymans I«532 - Jan Jannis van Eyndmer R.ll ~ Jan Kiebooms R.205 - Jans Ockers 1.594 - Jan Symonss R.13 - Jans van der Steeght 1.768 - Jans Wagemaeokers 1.275 * Jan Wouters Stapels 1.846 - Jas par Huybrechts 1.456 - Joris Anthonis Benediotuss van der Koot 1.657 - Laureyss 1.115 199 ADRIASF, (vervolg) ' - Maes I.467 - M8ÜS3 Sprangera 1.762 *• Merceliss R..175 - Merten Spiërincx R.146 - MicMel Aerts 1.301. - Michiels Robs . 1.995 ~ Huyts R'124 - Pauwelss van Ghilse 1.428 - Peter Adriaen Aaris van MeerLe 1.701 « Peter Adriaen Mercelis3 E.198 - Peter Aerts *»267 - Peter Ghijben *,43 - Peter Jan Peters de Bont 1.1026 - Peters van den Merberqh R.46 - Ro(e)landi R«59,R,78 :¦>¦ ¦• ;.-,¦.¦ .;.•¦¦¦¦¦ - -.¦ en R.79 • Rombouts Sgraeuwen 1.31.9 en • ¦¦•=¦¦•, * ; .,;.¦ ¦ 1.495 -Schoytv 1^207 - Severi^ns van Hoogstraten 1*886 •- Snavels 1.260 - Snijder 1.1173 • Vollevens 1.292 - WHXem Michiels I.V02 AJ5RIABHS, ' •"¦¦¦¦¦ ' . ' . •-¦¦.. - Aeytkën» vrouw van Peter ]?rans 1.413 -.. » Adriaen ï.581 -Adriaen - , alias Smbrechts Zie i SMBR1CHTS ¦-= • • - Adriaen Cornelis R.177 - Adriaen ^Tacop 1.241 en Ï.UÖ6 ^ Adriane Symon ¦ R*182 - Aleydis, weduwe Adriaen Japop 1*241 en - Anne Erans I.340 - Anneken, vrouw van Adriaen 1.581 ¦*> Anthonie» tïouw van Peter Cornelia R.177 - Cathelijn *688 - Kathelijn Jan H - Kat lijn Peter ï - Gathe lijn e, vrouw van Cornelis (^uirijn 1,538 - Claerken, vrouw van Adriaen ^uirijn 1.578 - CorneUe *«419 - Cornelie, vrouw van Cornelis 1.477 - Cornelis i.477 en R.96 - Cornelis Cornelis 1.389 - Cornelis Peter Cornelis R.177 - Cornelis Quirijn ï.538 - Cornelis Symon R.182 - Iysbeth, vrouw van Hubrecht Ian R. 116 - Iysken, vrouw van Mathijs 1.424 - Floris 1.227 - Frans £• ^^-^ • Henrick Luoae R.189 - Hubrecht Jan R. 116 ~ Yda, vrouw van Adriaen Jaoop 1.241 en 1.1106 - tTaoondna, weduwe Peter 1.756 - Jaeopmijntken 1.605 - Jan Cornelis R*177 - Jenneken, vrouw van Lenaert 1.534 - Jenneken, weduwe ïï arijnis I^ureys 1.999 ". - - .' .;. 20 3 APRIASHS, (vervolg) - kenaert . ¦ 1,534 - Maj*ie Hatheeus Andries 1,242 - Maria, weduwe Adam ; 1,1030 - Marijne,. vrouw van Frans - R#ll2 - Harijnis Laureys ¦: ¦ X.990 - Matheeus , , .: R.196 - MathëeUB Andries ' "'52v 2*242 - Mathijs - - 1.424 - PauUjne ¦,...-,-¦ . -.- ¦-;.. 1.605 - Peter Trans • • 1.413 en ¦•. 1^ ¦¦-'.¦ . ¦ ¦ ¦:'^.:v> A.io - Peter; Jan ¦¦•¦•U' •¦. ¦ 1.202 - Peter P^ter Cornelia ^ V H.177 ¦• •:' , .¦¦... '. ' ¦ ¦;;;•'¦ ¦¦¦:¦:;> R.139 vrouw van Adriaen Herman " ' 1.800 ^ ;/ ¦-.-¦. ¦ ¦ ¦ • ¦.-¦..V-. ¦;.:¦;¦;. ¦ 1,153. - Willêjmi.jne, vrouw van Cornelia " , R.96 AIEUMA," 'ADRIAB3ïï(T)KSK, ATRIAHS, :: v ». Aert lïojKden, weduwe Gheryt Jan Mertens, vrouw van Jan :. : ;':; ; Adriaeng Kreyts ; ^ R,45 . - Adriaen Conincx, vrouw van Adriaen van den Beem&en 1,395 " r- Adriaen Cornelias Belgiaerts, weduwe Uornelis Berthelmee4s Jans van Pongen, vrouw van Jaoop . : -;.-'.';':¦¦".¦: Wouter Feters ' ' " ' " ','•¦'¦ ¦¦-¦¦ ï.555 - Adriaen Corneliss van Rijokevorssel, vrouw van Gherjrfc ; . , Jan Lena^rts 1,683 - Adriaen Joris Andriess, vrouw van Cornelia Jan Boudens ,-.•..: jan den laer R.155 * Adriaen Peters van den Corput, vrouw van Cornelis Kenriox Bielcens 1 - Andries Adriaens de Beoker X - Anthoni3 Snijders, vrouw van Lambrecht van Zon . 1^ - Cprneli© Iioeyers, vrouw van Jan Henrick Paters ds Baokers, alias Hans de Puytsch I»?56 - Dingemans, weduwe Will em Vermeulen 1,1175 - Pyrck Wouters, vrouw van Cornelis Jans Reynen 1,503 - van Porst, vrouw van Pominicus Heyblom 1,1068 - ^loris Harman Jaspers 1,566 * Pranchois Clinokaerts, vrouw van Aert van Veltwij ck ï.368 - Ghijabrecht jans van der Me, weduwe Jan Cornelis Peters van den Merberch 1.398,II* 1 en R.173 f- Govert Mertens van Alphen, vrouw van Cornelis Geerits ¦ Ygraxns 1,720 - Hubreohts, weduwe Jacop Cornelis Jacops van Ceters 1,1104 - Huybrecht van het Geloof, vrouw van Berant Strangh 1,985 - Huybreoht Jan Corneliss, weduwe Peeter Rombout Hagaerts, vrouw van Steven Claes Berthels R.185 - Jacop Jans Wagemaeckers, vrouw van Harten Jan Gijsbrechts Stickers 1,710 - Jan Anthonis Peeter Vrients, vrouw van Cornelia Jan Jacobm R.184 - Jan Bayen, vrouw van Henrick Boruanans R.87 en R,88 1* Jan Cheeuws, vrouw van Adriaen Corneliss Biekens 1.612 en I.1U7 - Jan Goderts 1,838 - Jan Jans van Her, vrouw van Henrick Peters Goeyaerts 1,328 - Jan Jeroenen, vrouw van Peter Henricx van den Goir 1.650 «. Jan Symons van Bavel, vrouw van Adriaen Jans Sgraeuwen 1.746 - Jan van Sorgen, vrouw van Jan Jans Schelckens 1,753 - Jan Willema Roovers, vrouw van Jan Aerts van den Voirtbosch 1.291 ADR IMA, (vervolg) - Johanna van Heusden, weduwe Johan Arnold Zoutman 1,1191 - Laureyss, vrouw van Philips Henricx van Vetthoven X.529 - van Lyer R.145 - Marten Martens Spierinox, wsduwe Adriaen Henricx Verwijmeren (van den Wijmer), vrouw van Roelanjr Goriss ScheLckens 1,716 - Matheeus Adriaens Beckers, vrouw van Jan Jan Willems 1,489 - Matheeus Joris (Andriess), weduwe Philips Jacops Gyppijn,I*765,R, li V vrouw van Henrick ÜEhomas Maes en R.221 - Matheeus van Ravejks, vrouw van Adam Michiels Heyblom 1,948 - Mathijs Rue lens van den Langenberch, vrouw van Jan Jacops van Boren I.659 - Meroelis Henricx Ruyseners, weduwe Laureys Peters Beckers, vrouw van Cornells Gij sbrechts Venners 1.689 - Hiehiel Aerts, vrouw van Adriaen Corneliss Reyns 1.491 - van If ass au, weduwe Byrck van Assendelft 1,208 en ."}- -;''¦¦; . . ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ..¦•¦...-. R, 101 - van den Ouwenaert, vrouw van Arnoldus van Bavel 1.1042 - Peter Adriaens (Merceliss) Beckers, vrouw van Christof- 1.685 en fel Geerits (Jans) R.198 - Peter Bielis Tsaacx, vrouw van Jan Byrcx van Vachelen 1.423 - Peter' tyirmermans, vrouw van Willem Mathijss Byrven 1,219 - Symén Adriaens, weduwe Willem Braem Jr. R.1B2 - Vermeer en I.1027 - Willem van Genck, vrouw van Adriaen Jans Mol J.1007 - Wouter 's Hogen &•§ * weduwe Willem Adriaens Oerlmans X.441 AGATHA, ASCHTS, A3CHTKSÏÏ, AEGHTIM, - Hendrick van Bruhezen, vrouw van Hielaes van Assendelft 1,223 - Henric Robben R.41 - Huybrechts de Hoen, vrouw van Gielis Jheronimus van Hechelen 1.800 - Jan Symons van Bavel, vrouw van Melchior Pauwels Wouters Smits I.746 - Peter Verwilt, vrouw van Merten Peters Berckhaens 1,551 - van Wessem, vrouw van Jan Corneliss van Helmont 1.861 - Wissers, weduwe Adam Wilson, vrouw van Robert Hutchinson X.970 - Claes Stevens, vrouw van Steven Peter Corneliss 1.348 - Gerardus de Ess, vrouw van Arnoldus de Brpe, alias de Megen R.7 - in den Hoersel, vrouw van Jaepar Leyten R. 188 - Marten van Sijdenborch 1.537 - vrouw van Jasper van Everdingen R.37 AKKKRMS, Pietronella 1.1071 ALAERTS, - Henricxken Birk Cornells 1.715 - Jan Roelof Heeus R*23 ALARDIJH van Zueermondt R. 103 ALB3RTUS, AE"EBSRT, A3LBRBCHT, - Adriaen Martens 1,632 - Jans 1.930 - Peeter Rombout Hagaerts R, 185 - van der Plas I.1074 ALB3G0ÏTBA Peter Peter Leyten R.234 AL2YBE, ALBYBIS, ALIJT, (A)eltken, - Adam van Thoor, vrouw van Jan Willems van Haensbergen 1.819 - Adriaen Merceliss, vrouw van Gorys Buysen I.101 - Berthelmeeus'Eauwels Utenghier, vrouw van Laureys Hasaert van Rljsel R.52 - Claes Jans Vermolen, weduwe Sebastiaen Rombouts Sgraeuwm I«435 (vervolg) Mereelis Jan Mertens, weduwe Cornells Cornells Jan Boomans - Yewijn Peters Lujrten, weduwe Adriaen Jaoop Adriaens, weduwe Kenriok Peters Goeyaerts - Jans, weduwe Thomas Fort, weduwe Mathijs Jans - Jan Adam Willems Coenen, vrouw van Berthelmeeus Anthoniss Sweens - Jan Adriaens Cuyper, vrouw van Abraham Michiels van Vianen *¦ Jan Claess van Heusden, vrouw van Joris Anthonis^ Benei diotuss van der Koot <- Jan Mathljss Jtyrven, vrouw van Cornells Cornelias Doens - Mathijs de Haen, vrouw van Melchior Maes de Loecker - Peter I*enaerts Verhoeven, weduwe Jan Berthelmeeuss - Wouters, weduwe Aöriaen Peters Raepcoeck ALEXANDER, SAÜTDER, . - Aert Boudewijns - Geens - Verbruggen AL3XASTDRI, Frans ALBEIT, ALPH2H, . . . ¦ • Adriaentken Govert Mertens van - Elizabeth Peter Willems van - Fransken, vrouw van Jan Govaert Martens van <- Jan Govaert Martens van *• Kathelijn Jacops van , . van Paets, vrouw van Adriaen Adriaens van Rotterdam ALSTS&, Cathelijne, vrouw van Jan AMSLDOITCK, Wouter Davids van AMSROÏTG, Berthelmeeus van AM2R0UG3H, Marie van AMSTBLL, van Mijnden van Ruweell, Cornells van AïffiSL, Marie van . AHBERLaCHT, Marie, weduwe Hiclaes AH2BI3S, ANDRé» AÏO2REAS, - Adriaen Joris Andriess - Adriaens Sohuermans - Anthonis Ghorysz - Anthoniss Paelmans - Dens -Floriss van Gils - de Grauwe - van der Kaa - Kelder JKeller), alias Elemlin - die Iai - van Opstal - Peter Corneliss van Bavel, alias van Beerse - Piggen - Romboutb Lips • Vierling - van Werchter AHDRIBSS, - Adriaentken Matheeus Joris *• Adriane Adriaen Joris - Andries Adriaen Joris • Kathelijn Jan - Kathelijn, weduwe Adriaen Joris - Cathelijn, vrouw van Geerit R.131 en R.187 1.241 en 1.1106 1.810 1.469 1.528 1.6 57 1,226 1.567 1.484 -1,220 1.507 I*B14 1.1109 R.96 1.720 1,669 1.624 1.624 R.25 en R.44 1.9-10 1*668 1.651 R.49 R.110 R.37 1.1035 1.359 R.155 1.747 R,53 1.494 1.931 1.857 1.344 I/1066 1.705 R.7 986 183 1099 1009 R.62 1.989 1 1, 1. 1 I,765,R,1? en R.221 R.155 R,155 1.115 R.155 1.807 AïffiRISSS, (vervolg) - Claeslcen Huybrecht Claes I.S41 *- Corneiie, weduwe Cornells I.617 - Cornells Adriaen Joris R.155 - Cornells Cornells Garis R.189 - Lysbeth Peter Floris 1.248 - Huybrecht Claes 1,841 - Yde Adriaen Joris R.155 - Yda, vrouw van Jan Joris 1.371 - Jan Cornells Goria R.189 - Jan Joris . 1.371 - Joost Adriaen Joris R.155 ~ Margriete, vrouw van Peter Floris 1.248 -* Marie Adriaen Joris R.155 - Peter Floris 1.248 AHGELIS, ¦¦¦;¦ - Anna, vrouw van Johannes ab I.S91 - Johannes ab . - 1.891 - Guilllam Jans ab I.891 AHHA, AHHB(KEÏf), - Aerts, vrouw van Adriaen Adriaens 1.581 - Aerts, vrouw van Cornells Roovers R.219 - Aert Aert Roovers, weduwe Andries Geerits de Wij se R.194 - Aerts van Elsseriok, alias van Hasselt, weduwe Jan van Hasselt, weduwe Jan Swinnen, weduwe Joris Gipssen 1.559 - Adriaen Adriaen Jans, vrouw van Aert Adriaen Anthonis Daniels 1.502 - Adriaen Anthoniss van der Donck, weduwe Jacop Merceliss van Deurne 1.1115 - Adriaen van den Beemden 1,660 - Adriaen van Druenen, vrouw van Johannes ab Angelis 1,891 - Adriaen Mol, vrouw van Merten Mathijss de Loecker 1.680 - Adriaen Oelemans, weduwe Ysaaek Biolaes Aerts Vermeien, vrouw van Caerle van Loon 1.646 - Adriaen Spierincx» vrouw van Jan Peters de Hooge 1,652 - Adriaen Thiels, vrouw van Cornelia Adriaen Merceliss Deokers 1,353 - Adriaen Verschueren, vrouw van Steven Verhaare 1.1146 - Andries van T^erchter» weduwe Jan Smits, vrouw van Hen- 1.989 en riek Booghmans 1.1123 - Anthoniss, weduwe Andries Paelmans 1,370 - Anthonis Anssems, vrouw van Henri ok Jfathijss Vervoort R.210 - Anthonis Dyrvemp vrouw van Cornells van Dongen 1.667 - Augustijn Borremans, vrouw van Jan Frans Corneliss van Rijokevorssel 1,778 - Bernaerts Roserius (Rosier), vrouw van Otto Frans van Galen 1.317 - Berthels, vrouw van Henriek Beris 1.703 - Catharina Kersteiis, vrouw van Ignatius Petrus Coppens 1,1194 - Hiclaes Ingaerden 1,509 - Claes van der Poel, vrouw van Jan Michiel Rombouts Lips I.612 - Claes van Seelingen, weduwe Claes Peters Haen, vrouw van Hans Clomp 1,782 - Cornells Anthoniss van Pat, weduwe Jan Henriox van Dun, vrouw van Andries Jans de Wij se 1,826 - Cornelius Brocx, vrouw van Jan Christiaena van Dijok 1.994 - Cornells Doenssen, vrouw van Gielis Jacops van Queborn 1.384 - Cornelia Gellens, weduwe Kiolaes Lanibreohts van Turnhout, vrouw van Jacop Franss van Leent 1,678 - Cornells de Grauwe, vrouw van Jaoop Corneliss van den Kerckhof 1.344 ¦' , " 20 4 -ANITA, (vervolg) - Cornelia Jan3 van Laarhoven, vrouw van Peter Anthoniss Buasers 1.894 - Cornelia Wiericx A.l - Denijs Anthonis Oirlman(t)s, weduwe 3>aem Jan Damen, ; R!l72 en vrouw van (Marten): Peter Anthoniss R.186 . - Dielis Huygens, vrouw van Cornells Adriaen Boomaerts I.1136 - Dielis Ysaacx, vrouw van Adam Corneliss de Graefcwe 1.477 - van der Does, weduwe Hgnrick de Vos R.206 - van der Bonck, weduwe Huybrecht de Wijse 1.812 - van Eyndmer, weduwe Andries van Lyer R.112 - Engbrecht Jans, weduwe Jan Boud en Jan Molemans R.149 en ' ¦-. . .:¦¦.¦• ¦ • ¦'.¦¦¦¦¦ ,-¦'/. ¦ R.176 - isustatius, vrouw van Cornells Abraham Mathijss I.615 - Frans Adriaens, vrouw van Jenny du Camp ; ^ 1.349 - Gheryt Dyrcx de Cuyper, vrouw van Symon Peter Anthoniss 1.197 - Ghijsbrecht Elincx, weduwe Erasmus Henrick Raess, alias Loeyers, vrouw van Claes Dyrck Cornelias 1,268 - Gijsbrecht Geeryts Biens, weduwe Huybreoht Peters Kege- 1,735 en Iers, weduwe Wijnant Goossens van Bernagien 1.813 - Godert Ghijsbrechts, vrouw van Jaoop van Ge e Ie R.75 en - Godarts van Ghilze, vrouw van Anthonis Godschalok Jansz R.113 - Gadachalok van Megen, vrouw van Berthelmeeua Denijss Oirlmans 1.304 - van Ham, vrouw van Pieter van Beeck 1,1036 ¦- Heymuys, vrouw van Barent van Doesburgh 1,1095 - Henriox, vrojiw van Cornelia Jans van den Bremberch 1*506 - Henriox, Vrouw van Jaoop Jans Costers I.322 - Henriok van Pongen, weduwe Henrick Henricx Snoeys 1.420 - Henriok Henricx Snoeys, vrouw van Henrick Henricx 1.420 - Henriok Jans Cheeuwg, alias Brienens 1,584 - Henriok Peter Henricx Kegelers, vrouw van Willem Adriaens Van Son 1,421 - Hercules Claüdy Ju3tiniaen, alias 3>ongen R.135 • Huybrechts de Wijse 1.812 *- van Hult en, weduwe Claes Bmbrechts de Roover, vrouw van Huybreqht Aerts 1.200 - Jacops van Zonne, vrouw van Jan Jan Matheeus Koggen R.44 - Jans, vrouw van Cornells Beenhaokers I.1050 - Jans* vrouw van Jacop Huygen 1,648 - Jan Adriaen Roelof f s, vrouw van Jan Jacops Lucas Embrechts de Bruyn 1.478 - Jan Henrlcx Dyrven, vrouw van Godert Corneliss Belgiaerts 1^385 - Jan Jaoops, vrouw van Jacop Jacops Cotermans 1,460 - Jan Jan Peters Schelokens 1,343 - Jan Jans Schelckens, vrouw van Jacop Jacops Sprongh 1,725 - Jan Lodewijox van Brinckel, weduwe Zebrecht Cornells Wilbraecx, vrouw van Claeus Henricx Mermans 1,78 *• Jan van Loenhout, vrouw van Flor is Henricx van der TSyen 1,666 - Jan Peter Corneliss Buersteedts 1*758 - Jan Symons van Bavel, vrouw van Jan Jan Goriss Dyrven 1,664 - Jan Yuohts (VeuchsA^esch), vrouw van Gielis Jeronimuss 1.378 en van Mechelen 1,800 - Jan van Weert, vrouw van Hatheeus Adriaens Deckers 1,489 - Joost Sanders, vrouw van Guilliam Anthoniss 1,387 - Joost Willems R.174 - Lambreoht van Dongen, vrouw van Hlolaes Henricx Terhoeven 1,739 - Laureys Joost, vrouw van Adriaen Schoyt 1.207 - Lieven Speelmana, vrouw van Jan Reyniers 1,691 - Margareta Boon, weduwe Jurrie Weygel 1,1038 9 n *-MA, (vervolg) ^ 1- Haria Baldina Oldenbameveld, genaamd Witte lulling, vrouw van M(athias) J(ohan) y(rederik) van Tets 1.1162 - Maria Dries, weduwe Cornelis Brosens 1.1156 - Meissen, vrouw van Jan Govers sran Campen 1.1043 - Obels, weduwe Guiliam van Heck I.1155 ¦~ van Overacker R.204 - Peters» vrouw van Jacop Jsson Henricx 1.425 - Peter Adriaena Oomen, vrouw van Adriaen Ghoriss de Conincx 1.249 - üSeter Goderts van Godewijok, vrouw van Jacop Anthoniss Waohmans 1.767 - Peter Jooaten van Ghilse, vrouw van Cornelia Jan Cornelies Cheeuws 1.375 ~ Peters van den Kyeboom R. 145 - Peter Smeedt3, vrouw van I*aureys Wouters de Gelder 1,190 - Peter Stickers, vrouw van Jan Cornelias Speeok : 1.627 - Peter Willems Heven, vrouw van Marten Adriaens van Doren 1.721 - Philips van der Horst, vrouw van Lieven Joriss Speelmans 1,558 - Beckers, vrouw van Pau lus Smits 1.927 - Sebréoht van Gilse, vrouw van Isaaok Cornelis Abrahams 1.569 - Tielemans, vrouw van Paulus Borstlap ï.1140 ^ Waclmans, vrouw vcai Henrick Baptist van Vogelsang 1,530 - Wendelberoh van Antwerpen, weduwe Geeraert van Morckhoiren, vrouw van Court Rutgeert van Sierenburcii 1,416 - Willëm Corneliss Maes I.214 - Willem van der Duyn, vrouw van Lambreoht Willems van Erp 1.508 - Willem Eulshouts, vrouw van Hendrick Geerits van der Hulst 1,625 - Willem Mae s van Sit taart, vrouw van Lambrecht Cornelies van Erp 1,732 - ¥Iillems van Rijthoven, vrouw van Aert Henricx van Reppel 1.610 AMIS, Joris Macki van I.884 A&SSEM,, AÏTXBM, - Cornelis (Cornelis) Koecx R.60,R.71 en R.78 - Ghoryss 1,142 - Joris Anthonis Benedictuss van der Koot 1,657 - Jan Anssems R.76 - Seben R,106 AHSS3MS, AÏTCBÏÏS, - Anneken Anthonis R,210 - Anssem Jan . R,76 - Anthonis R.210 - Berthelmeeus Adriaen R.221 - Cornelia, vrouw van Willem Henrick 1.724 - Cornelis Anthonis R.210 - Geertruyde Godert 1,298 - Heylken Henri ok 1,665 - Henrick Anthonis R.210 - Yken 1.909 - Jan Huybrecht R,210 - Jan Jan 1.374 en R.211 - Jenneken ïïichiel Jan Jan 1.306 • Jenneken, vrouw van Jan Jan J.618 - Maeyken 1.934 - Maeyken Henrick 1,839 - Marie, vrouw van Jan Jan 1*374 - Belie Goris 1.277 - Willem Henrick 1.724 AHTHOHIA, AHTHOHETTA, AHTHOHIB, AITTHONYMEN, TEÜlïTKEH, THSTBTTISN, - Aert Henricx, weduwe Anthonia Peters van den Corput - Adriaen Ghijben, vrouw van Cornells van den Corput - Anssem Koecx, vrouw van Frans Ancebnus Bocx - Boelen . - Boen er, weduwe Fijt Kolt en, vrouw van Cornells Jacops van Gooh I - Claes Beerten, vrouv7 van Laureys Mertens Boeohout 1. JO S R.lll 1.201 R.B5 718 194 Class Cornells Graeuwen, vrouw van Jan Jan Schelkens R.51 Cornelis Hartens van Rijokevorssel, vrouw van Peter Claess van Buersteden 1.726 Cornelis Peter Reyns, vrouw van Peter Cornells Adriaens R.177 Cornelis Roniens, vrouw van Anthonis Mertens van den Put 1.231 Cornelis Willema Ro o vers, vrouw van Merten Claes Jansa 1,127 Geeryt Adriaens van der Hulst, vrouw van Aernoult Peters Syokmans 1,459 Godaerts van den Corsput, vrouw van Gherut Matheeuss Verheese 1.163 Golus, vrouw van Andries van WerGhter ; 1.989 Jan Benissen, weduwe Jan Wouters Vermolen, vrouw van Anthony Aert Anthonlss van Rijthoven 1.977 en R.233 - Peter van ièiji,^ - Voeten, vrouw van Servaes v^n der Goor - Willems Braem Sr», vrouw van Aernout Clam - Willem Cornelia Kaes, vrouw van Cornells Wijten - Wouters, vrouw van Harman Stoffels van Weirdenboroh - weduwe Hubrecht Montens AHTHOHIS, A¥THOHY, AÏÏTHOHIE, - Adriaen Leyten - Adriaen Taox - Adriaens van Heusden - Anssems - Anthoniss - Bellaerts - Hlclaes Aerts "VSrinolen * Claess van Rijswijok - Corneliss Meeren - Cornells Stevens Vereyeken - Denijs Anthonis Oirlmana - iDomuss - Bngelen - Godert Jaoops van Godewij ck 995 530 636 274 440 - Jan Srmen, weduwe Adriaen Michiels Robs, vrouw van Cornelia Jans Robs I. - Jan Ghoriss Coninox, weduwe Matheeus Dyrck Aerts I. * Jan Karmans, vrouw van Jan Dyrck Hatheeuss I, - Jan Loeyers» vrouw van Peter Cornelias Sohelckens I» - Jan Mertens, vrouw van Meroel£s van den Corput I. - Lambreoht van den Corput, vrouw van Lambrecht van Scharenburoh 1.243 - Mont ens, vrouw van Jan van dan Corput R,44 » Peter Cornelia Leeuwen, weduwe Peter Peters van Ghilse, . vrouw van Jan Jans de Hooghe - Peter Goeyaerts, vrouw van Cornelis Jans Heurenkens - Peter Jaaops Coomans, vrouw van Johannes Schouwen 1.780 1.407 1.890 en I.1120 1,836 1,1061 R. 1S2 R.58 en R.93 1.757 R.49 1.1176 R.131 I«593 en R.174 R«21O 1,496 R.161 I «570 1,1076 en 1*1100 1.578 1*763 R*147 1.603 1.639 R.L20 en R. 154 ¦¦¦¦ ¦-•¦¦•- ^" - - - .. . 207 AÏÏTHOÏIIS, (vervolg) - Godsohalck Anthonisz R.134 - Godschalck Jansz R.113 - Ghoris Dyrven R. 131 en R.1B7 - Ie Haesoh 1.476 - Henrickx Coeck R.191 - Henrick Geerit Aerts de Wijse 1.677 - Henricx van den Keessel 1.119 - Henricx Wiesems I.693 - Jacops 1.77 - Jacop Anthoniss 1.444 - Jacop Elinox R.1O8 - Jaeops van Godewijck 1.158 - Jacops LipS 1.539 - Jaoops Wachmans 1.595 - Janss van Druenen R. 184 - Jans Grauwen, alias de Bruyn 1.149 - Jan Hermans 1.983 - Jan Jans van Her I.343 * Jaspers van Velthoven ï ff - Laureyss ï a ? - kaureys Huybreehts Sgraeuwen 1,831 - Mathijs Anthonis Vrients R.184 - Matheeuss van den Kyeboom * ^»342 - Herceliss aass Ruyseners 1*83 - Michèfe van Hijlaer H.55 - Miohiels Schoenmakers I,922,R,2, en R.231 - Peter Anthoniss Meren 1.336 - Peter Matheeusa R.149 - Peters Slingers *•** , - Peter Vincenten, alias Standers 1.941 J783 - Raes van Boeymer R. - Symons van Géirle, alias Papgea R.15» - Valiant 5.55 en R.141 A¥THOUISS, TBUHISS(M), - Aert Henrick 1.914 - Adriaen Jaoop R.54 Ann© HZS - Anneken, vrouw van Harten Peter R.172 - Anneken, weduwe Ptóer R.186 - Anne , vrouw van Symon Peter 1.197 - Anna , vrouw van Guilliam 1.387 - Anthonis 1.496 - Anthonis Godsohalck R.134 - Anthonl3 Jacop 1.444 - Beatrijs Jan K.65 - Stijnken 1.165 - Dingne, vrouw van Anthonis 1.496 - Engel J}}2 - Geertruyt, vrouw van Anthonis Jacop 1 - Godtschalok Zie x GODSCHALCX - Goris Andries Ï - Heylwich Andries *; „L 1.206 - Jan 1.355 - Jenneken Geeryt 1.540 - Maeyken Philips Peter 1.429 - Marten Peter 5*115 - Peter *-809 - Pietronella, vrouw van Willem 1.1153 AHTHONISS, (vervolg) - Symon Peter • Zoeten Jan - Guilliam AHTiqUUS, Johannes AtfTWïïRPSH, Anna Wendelbereh van APPBLCOOPBR, Claaus Jans AP{ PO} LO2TIA, PLEUITTKSE , - Aert Cornells Willems - Peter Jans Berrevoets, vrouw van Cornelis Michiel Peters Ficx ARÏÏS3, - Franohois - Jenneken, vrouw van 3?ranchois ARDOMSH, «•Cornelia Thomas Jacops - Heyitien Thomas Comeliss - Jenneken, vrouw van Cornelis Thomas Jacops - Peter Jaoops (), - Lysken, vrouw van Peter Cornells Crijns van - Francis van - Helena van - Jan Ghljsbrecht Peterssvan ~ Soetken, weduwe Ghijskrecht Peterss van AHSBM, Marie» vrouw van Peter Jans van ASP3RSN", Cathelijn» vrouw van Hans Willems van ASSEHXELET, - Adriane, weduwe Dyrck van - Agatha, vrouw van Hiclaes van - Kioolaes van - Pyrok van, heer van Bezooyen - Hendryna van - Chaerle van Bartholdus Back, heer van ATTBLUN, Catherina, vrouw van Miohiel AUGUSTUS.Augustijn3 Borremans AUGUSTUS» - Johanna, vrouw van Pieter - Pieter AUWASRT, Jaoop Jans van AVOIRT, - Henrick Symon Michiels van der - Lysbeth Symon van dar - Hichiel Mercelisz van der 203 1.197 R.66 en R.124 -1.337 1.1046 1.416 1.135 1.182 1.865 1.463 1.463 1.306 1.1118 1*306 1.523 Ié656 1.1168 1.1000 R.173 R.173 1.548 1.796 I.S08 en R.101 I. 223 I.U10 1.208 1.1110 1.1110 R.14,R.16 R.17 en R.18 1.737 1.778 1.1051 ©n 1.1148 1.575 R.209 1,723 R.97 B. öiLClJ, Christina, weduwe Jan Ge er its van Cornslie Cornells Geeryts van Cornelia Jan Gheerlts van Cornelia Symon (Jaoop Lenaerts) van Cornells Jacops van Elisabeth Cornelia Jacops van Gheraert Anthonisz van Hugo van Jeenken, vrouw van Cornells Gerits van 1.623 1.393 R.214 I.B42 1.335 1.335 R.90 R.121 1.157 ;.' ¦ . . 209 BAERL(S), {vervolg) - Jehenne, vrouw van Cornells Jacops van X.335 - Margriete Hugo van I.1O94 - Marie Hugo van I.481 en 1.1094 - Marie. Jan Geer its van I.623 - Peter Smits van 1,137 BA3R3, Cfcistiaen Janss R.109 BA3RT, - Abaalön X»536 - Lievljne, vrouw van Absaion 1.536 - Martinus 1.772 BACK, - Bertho'ldus,.lieer van Asten R„14,R.16 /.. . ..:... . .. . R.17 en •¦ .. ;/;:;" ¦¦ ' R.18 - Christiaen Fransz R.139 - Cornelia 1,195 - Johannes Bertholdusz Re 14 - Belie, vrouw van Cornells I.195 BACKSHJS), BACKERS, ~ Adrlaane» vrouw van Jan Henrlok Peters de ..,, alias .;.. Hans de Duytsch I«256 - Beatris, vrouw van Jan de Re 124 - Cornells Pieters de . 1.326 «- J^sken, vrouw va» Quirijn Peters de 1.540 - Jan de , : R.124 1- Jan Henrick Peters de ..., alias Hans de Buytsch 1,256 ^. Jennekëïi, vrouw van Jan Geerits 1.871 - -Jennejeen, vrouw van ^uiri^n Peters de Ï,54O Qiij Peters de I54O Cathelijn Wouter I - Adriane Jan B.87 en R.88 - Marie Jan R.87 en R.88 . BA1LLST, Geraert 1.870 BALAïTCOH, .... .Baron de R .218 ¦BALDI? Balthazar R. 212 BAIXASRT, ^ranois van 1.1040 BALTHA842, - Baldi R»212 - Corneliss Vermeir 1*695 - Cornells Wouters Key en X.148 - van den Houte 1^418 - Maes de Loeoker R.203 t^aaa fo^gsng I» 530 ^ van Vogelsang I»530 BARBARA, BARBARS, BARBELS, - Anthonis Laaas, weduwe Riehaerd (of Rutgeert} Otten van Oyen, weduwe Adriaen Jaoop Jans Coomans I.785 - Cornelia Jans R.41 • Ghijsbreoht Blinex, vrouw van Jaoop Jan Lambrechts R,86 *• Govaert La^ibreohts, vrouw van Cornelia van der Biestrafcen 1,653 en B.185 -» Godert van der Plas 1.874 - Hebbert, vrouw van Peter Jans Kewman (Byeuwman) I.574 - van Heusden, vrouw van Michiel Rijers 2.834 - van der Hor at 1*1067 - Jan de Bont, vrouw van Jan Soumans 1.365 - Jan Jans Piggen, vrouw van Jacop Merceliss van Beurne Ir552 en ï.1115 2 1 O BARBARA, (vervolg) - Michelle (Michie), vrouw van Arnoult de la Chape lie I.433 en ... ¦..¦...;. "¦ . , . ;¦.... A.9 - Peter van Godewijok, vrouw van Claes Lenaerts van der Laeok 1.734 - Beter Kegelers, vrouw van Cornelia Corneliss Hulshouts 1.777 - Ravels, vrouw van Lambert Hoevermans I.1012 - vrouw van Dieriok Jans van Oisterzeel R.22 - weduwe van Godert Jaoops van Godewijck 1.158 BARRA, Lucretia . 1,609 BAST, Willem van '¦ I.io BASTIAE3I» SBBA3TIAEH, • - Cornelia Peter Jans 1.661 - Cornelias de Peuter 1.847 - Jans van der Sohoot 1,805 en E. 194 - Rombout Sgraeuwen R. 181 BASTIABHS, SEBASTIAEHS, ' ¦ . - Hicolaes Laureys 1.1033 - Clasina Martinus 1.1178 - Cornelia Adriaen I.490 • Jenneken Peter 1,988 - Maria, vrouw van Hicolaes Laureys 1,1033 BAVEL» -¦..¦: - Adriana, vrouw van Arnoldus van 1,1042 - Adriana Jan Syinons van 1,746 • Agatha Jan Symons van 1.746 - AndrieB Peter Corneliss van ..., alias van Beerse 1,183 - Anne Jan Symons van 1,664 - Kathelijn, vrouw van Henriok Henriex van.,,., alias van Beerse 1.121 - Kathelijn, vrouw van Peter Corneliss van ..., alias van Beerse 1.183 - Cornelia Willem Goderts van 1.736 - Elisabeth, weduwe Jan Petee Cprnellss van 1,269 - Engeltken, vrouw van Cornelis Willem (Hoderts van 1,736 - Gherit Goderts van 1.140 - Henriok Henriox van,,.., alias van Beerse 1.121 - Jen Peter Corneliss van 1.269 - Jan Willem Goderts van 1.619 - Margriet van 1.138 - Marg^iete Willem Goderts van 1.619 - Marie, weduwe Jan Symons van 1.746 - Peter Corneliss van ..., alias van Beerse 1,183 - Pater Jan Sjrmons van 1.746 - Willemijntken, vrouw van Jan Willem Goderts van 1.619 BEATRIJN, BSATRI3, BEATRIX, - Gielia Miohiels, alias Kaye, vrouw van Jan Grotaert R.6 - van Heythuyeen, vrouw van Hert en Bon de Koek 1,146 - Jan Anthoniss R.65 - Jan Anthonis Henrick Mertens, vrouw van Jan de Backer R.124 - J§n Godtsohalox van Megen, weduwe Frederick Jaeops Herberohs 1.1114 - Jan de Wrijters, vrouw van Henrick Claess 1.116 — Lenaert Anthoniss de Haan, vrouw van DyrGk Harten Denijs Jans van den Kyeboom I.745 - Roovers, vrouw van Johan van Mil I.934 BECKER, •> Christ iaën 1.1032 - Henrioua R.7 BECKERS, Jan 1,1060 BKDAF, - Adriaen Henriex van 1.229 - Maeyken CorneHs van 1.925 211 BE3CK, - Adriaen Jan Aerts van ..., alias Spaeyers 1.949 - Anneken, vrouw van Pieter van I.1O36 - Cathelijn, weduwe Willem Anthonis-Willems van 1.942 - Goeswinus de R. 14 - Iken Lênaerts van 1,786 i Iken» vrouw van Adriaen Jan Aerts van 1,786 - Jenneken, vrouw van Peter Adriaen Geerits van I.945 - I»eendert Adriaen Jan Aerts van ï.949 - Peter Adriaen Geerits van 1,945 - Willem Anthonis Willems van 1.942 BB3CKS, Elisabeth, weduwe Jacobus van der 1.931 BESMDSÏÏ, BE2MPDE, - Adriaen van den 1.395 - Adriane, vrouw van Adriaen van den 1,395 - Anneken Adriaen van den 1.660 - Cathölijn Adriaen van den 1,660 - Claudina, weduwe Frans Jans van den 1,1092 en R.137 - Frans Jans van den 1,1092 - Henriok Franohois van den R.137 - Jenneken Jans van den I.1077 - Maeyken Adriaen van den 1,660 - Maeyken Jan van den , , 1,660 - Mathijs Franchois van den R.137 BSSHHACKERS, - Anna, vrouw van Cornelia I.1050 - Cornells 1,1050 - Elisabeth, vrouw van Johan 1.1063 - Johan 1,1063 BBEHS, BIBHS, - Adriaen Adriaen Frans R.203 - jAdriaen Frans R.155 - Anneken Gijsbrecht Geeryts 1.735 en 1.813 - Cornelia I.1166 - Cornelie, weduwe Dingman Willems 1.805 en 1.1119 - Cornelia, weduwe I^aureys 1,918 - Cornelie, vrouw van TSillem Cornells Willems R,85 - Cornells I.437 - Cornells Adriaens 1,698 - Cornells Frans R.178 - Dingman Willems 1.805 - Dingne Christiae^< I.638 - Dingne Cornells Franss 1.496 - Henrioxken Huybrecht . 1.677 - Iken Adriaen Adriaens 1.873 - Yda Frans 1.371 - Yde, vrouw van Adriaen Frans R.155 - Herten Frans R.142,R.14 en R.44 - WiUem Cornells Willems R.85 B33RSS, van Zie t van BAVSL BSERTEH, - Anthonie Claes 1.194 - Cathelijn Wouter 1.938 - Lysbeth Miohiel I.lü - Willem Jans I.99 BSYTELS, Zie l VLAMIHCX (Vlemincx) BELGIAERT3, BSLJAERTS, BSLL(l)AERTS, BASLGIAERTS, - Adriaen Adriaens 1.390 - Adriaen Corneliss 1.285 - Adriane Adriaen Cornelias BBLGIAEHTS, (vervolg) * Anneken, vrouw van Godert Corneliss 1.385 - Anthoni R.161 - Cathalijn Uornelis 1.895 - Cornelie Adriaen Cornelias . 1,611 ©n E. 202 - Cornelia I.184 - Cornelia Jan R.30 - Godert Corneliss 1,385 - Maeyken Adriaen ' 1,706 - Marie Jan . 1,98 - Maeyken, vrouw van Anthonii R.161 - Mechtelde, vrouw van Adriaen Corneliss 1.285 - Wouter Jan Goderts - 1,445 B3LD3, Zie * ODSLIA , . B3HJ3, Zie 8 HAILLIAERTS van Belle BSLOOY* - Claes Peters van £.276 - Margriete, weduwe Claes Petere van I#276 BENT, Jenneken, weduwe Jan 1.686 BERCHSM, .-.:¦..'¦. , , : ¦ *- Jacqueline, weduwe Jan van R.167 - Jan van R.167 BERCK, Catharina, vrouw van Dirck van 1.957 BSRCKSL, Maria Ityrok van ... . 1*826 BERCKHAM(S), - Aechte, vrouw van Merten Peters 1.551 * Dingne, vrouw van Jan Henricx 1.461 *. Sngele, vrouw van Gherit Jan Gherits 1.379 » Gherit Jan Gherits 1.379 - Jaoop Mertens 1,730 *- Jan Henriox 1,461 - Merten Peters ï.551 * DeLie, vrouw van Merten Peters 1,551 BSRGB, * Cornelia Joachims van den 1,1108 en H,97 - I$rsbeth Jan Joaohims van den 1.39 i - Jan Joaohims van den 1.1108 - Belie Henrlck Claess van den 1,551 - Peter Corneliss van den R,156,R,U en R.183 BSRGSff, «- Cornelie, vrouw van Adriaen Jans van I.805 » Grietken Adriaen Aerts van 1.532 - Maeyken, vrouw van Adriaen Aerts van ..., alias Potbacker 1,532 BSRGH, Adriaen Adriaens op den 1.975 BSRGH3R, Johannes R.3 BSRI3, . . - Anneken, vrouw van Henriok 1,703 - Jenneken, vrouw van Jan Aerts 1.1094 BSRNASRTf BSRïfARDUS, BAREHT, - Adriaens van Gils I.916 - van Doesburgh 1.1095 - Hanssen 1.547 » Jacops van Riel 1.873 - Janss R.208 * Janse de Overmeer R, 18 * van Kempen 1,968 - de loeoker 1,165 - Meroelia Ruyseners R.83 - Roserius (Rosier) 1,315 ESHNAGM, BAREAGI3N» - Anneken, weduwe Wijnant Goossens van -. Cornells Goossens van - Ide, vrouw van Peter van - Jan van *> Jenneken, vrouw van Wijnant Goössens van • Joris van - Jorys Wijnandts van » Maeyken, vrouw van Cornelia Goossens van - Pe ter van -Wijnant Goossens van BBKETJY, : v; - Ferdinando de - Margareta, vrouw van Ferdinando de B3RREVOBTS, Pleuntken Peter Jans BBRTHBIMBBira,- BARTHOL0MEEÜS, MEUWIS, - Aert ?raeys - Adriaën Anssems -Adriaen Goossens - van g - Anthoniss Sweens » Denijss Oirlmans - Hoapmang * Biilipss van Door en - Willemg van der Burght BSRTH3IMSSUS3, BART(H)Eiaffi(E)üSS, MBSUS(S), - Adriaen Jaoop - Aleyde, weduwe Jan • Cathelijn Adriaen Jacop - kyntken Berthelmeeus <-»¦ Cornells Jan - Frans Adriasn - Ghertruyde, vrouw van Barthelmeeua Jan - Jenneken Adriaen Jacop B3RTHSLS, -> Adriane, vrouw van Steven Claes - Annaken - Cornell3 Adriaen - Steven Claes BBJRTHOXDUS Back, heer van Asten ESRTRUYDT van Rijswij ok» vrouw van Jan van Ghelcom BETTSKS3T, Zie * ELISABETH ^ I O 1,735 en 1.813 1.703 en R.213 X»L1L9 R.8 1.813 R.188 R.55 1.708 1.1119 1.813 1.535 1.535 1.865 R.70 R.221 R.170 R.49 - Copnelle, vrouw van Jan Jacops - Cornelia Jaoop - Dlgne - Elisabeth Symon - LyBbeth, vrouw van Jaoop Symona - Jan Jaoops - Maeyken Jaoop - Odelia Jan Jacops ESZOGYJ2J, Zie t van ASSEHDELJT BIE, BYE, - Adriaen Anthoniss de Haen, alias de - Kathelijn, weduwo Henriok de - Geertruyt, vrouw van Adriaen Anthoniss de Haen, alia» - Henrick de I. I. BIB(C)ESJS, . """ * • Adriaen Cornelisa 1.612 en ¦ .. , ' I.1L17 - Adriaenken, vrouw van Adriaen Cornèliss 1.612 en a^ , I.1L Adriane, vrouw van Cornells Henricx 1.316 Cornelis Adriaens 1.1000 Cornelis Henricx 1.316 Geertruyt Anthonis 1.947 Helena, vrouw van Cornelis Adriaens 1.1000 Jacopmijne, vrouw van Adriaen Cornellss 1.612 en 1.1117 Henriok Luoass 1.906 BIEST, BYEST, a Gabriel de 1.170 1.397 - Raphael da BISSTRATE3ST, BYBSTRATSH, ¦; - Adriaen Adriaen Claess van der I.636,Eifi'J en R.200 - Barbara, vrouw van Cornelis van der 1*653 - Cathelijn Adriaen Claess van der 1*636 - Cornelia, vrouw van Cornells Jacops I.311 • Cornelis van der 1,653 - Cornelis Jaoops 1.311 - Jacop Van der 1.251 .- Jan van der R.5? .- Jenneken Govaert Adriaen Claess van der 1.642 - Peter Godert Aerts van der R.105 B1L8WLT, •*.Henriok van 1,864 - Jenneken» vrouw van Henriok van 1.864 BIBCK, Pieternella, vrouw van Jan Adriaens 1.809 BITS, Peerken Peter 1,469 BLAÏÏCK/USRTS, - Gherit Cornelis Gherits 1.330 - Gertruyd, vrouw van Gheritüornèiis Gherits 1.330 - Margriet© Jaoop Anthoniss 1.276 BLAECQ, Bara Ie I.10B6 BLAtïDSAU, Jasperijn, vrouw van Martijn . 1.804 BLSRIHGX, Haesken Cornelis 1.1078 BLBSERS, Perijntien '"¦ 1.964 BLQSIER, Maeyken, vrouw van Jean Ï,8S5 BOCX, - Anthonia, vrouw van Frans Anceltnus 1.129 - Frans Ancelmus 1.129 BOSCHOÏÏT, - Anthonie, vrouw van Laureys Martens I.194 - Laureys Hartens 1.194 B0ET(K)M(S), Peerken, weduwe Jacop Guilliams 1.598 BQEXMSR, - Anthonis Raes van R.124 - I^rsbeth, vrouw van jan Raos van 1,193 - Jan Raes van 1.193 - Mechtelt Embrecht Raess van 1,696 - lieohteltken Jan Raes van R.124 - Anthonie R.85 - Cornelie Cornelis R.70 - Cornelis R.85 •> Godert R#85 - Hillegonde, vrouw van Cornelis R.85 - Zebreoht R.38 - Tanneken Jans I.603 .4 1 ü BOSSTOSRS, - Cornelia Peeters I.1O83, R.226,R.2S en R.229 . Peter R - Peeter J&eter R.20S B03HSR, Anthonetta : " . . ' 1.718 BOG(H)B, - Pyrfken, weduwe Godert a, 17 - Heylwich, vrouw van Peter Jana 1.147 en ¦- J^',^y ¦-.?¦¦_¦. r' n ¦ ' • 1.206 .. - Peter Jans * BOIDESTSj ' 2ie S HAGA3RTS B0LEES&ÏQ3, Jan van R.137 BOLLS,¦-¦¦¦¦•¦¦¦ :¦:-¦- ¦¦¦¦,:,;¦ . - Lysbeth, vrouw van Peter i BOLLSKSS'S, Elisabeth Piiilips * B0LST3R, Clara, vrouw van Jacobus de : 1,935 B01MBL, ¦¦¦;¦¦¦¦:¦ ¦ • ¦¦¦; . - Cathariïta, vrouw van Dirok van 1.1005 en .. ' ¦¦ ¦ . ' . •;:¦¦¦¦ ' ¦ ¦ ¦"¦.. *• 1122 - Circle van tÏ«? - Jordaen Aerts van ï*f o • Maria, vrouw van Reynier van 1,1008 BOH de Kook, Zie J de KOCK BOKT, - '" ¦ -' ,^ . - Adriaen Peter Jan Peters de I.1026 - Barbara Jan de ^*?^^^ - Cornelia, vrouw van Adriaen Peter Jan Peters de I.1026 - Elisabeth Henriok de I.309 - Elisabeth Peter de Ï.269 - Lysken, vrouw van Wouter Aerts de A.546 - Jermeken de t*^ax - Symone de Ï. 243 BOOGAART, BOOGASRT, BOGAARTS, BOGABRT, - Jan van den « - Peter van den ,iJL - Willem 1.1126 B00GOTMS, « Anneken, vrouw van Henrick if? f X•1123 - Henriok 1.1123 B00MAER(T}5, BOOMERS, BOMARS, - Anneken, vrouw van Cornells Adriaen 1.1136 - Elisabeth Geert I.1133 - Maria, vrouw van Jaoop Dieliss 1.1004 - Willem Peters 1.388 B00MAÏT3, - Aleyde, weduwe Cornelis Cornelia Jan R.131 - Claes Cornelia R. 187 BOOK, _ ,^__ - Anne Margaret a to?? - Penanetien Hendrick 1.911 BOOKASRTS, Marie Jan ?' n? BOOHS, Kathelijn, weduwe Gheryt Ï"? BORST, - Jan Jans - Maeyken Pauwels Tan der - Sara, vrouw van Jan Ja_ns BORSTLAP, Anna, vrouw van Paulus BORUMAITS, " ¦ - Adrian e, vrouw van Henri ck - Henrick BOS, Maeyken, weduwe Mathijs Peters BOSCHMAHS, Cathelijn Godert B0SH2ÏÏE3T, "¦Pemmatien, weduwe Michiel Goensaet Jans van BosSCHSj Clara, vrouw van Jacop Peters van den BOSSOIf» Adrianus de BOSTIsr, Johannes BOTTSAÏÏ, Boel B0UB3HT alias Pergamont, Jan de BOÜDEH,tBOÜWEÜT/¦¦¦¦ - Jan Aert Simons - Jan Anthonis Henriok Mertens BOUDEWiJjrs, B0ÜDSHS2, BOUWENS, - Sander Aert - Cornëlie, weduwQ Henriok Jan Henriok - Elisateth, vrouw van Jan Henriok •» Geertruyt Godert Peter - Henrick Jan Henriok - Jacop *- Jan ' :¦¦"¦¦ ., -...¦ ¦ - Jan Hsnriok - Jennekon, vrouw van Govert Peter • Margriet, weduwe Jan - Harle Peter - Marie* vrouw van Jacop - Maryken, veduwe Jan - Metken Jan Wouter BöüLAHD, Jaspsrijn BOUTEN, Adriaen Gielis BOITJ7MAHS, Maria BOVASRT, Jacop Corneliss BRMESL, Eva, vrouw van Johannes van BRABM, • Adriane, weduwe Willeia -. Anthonynken,Willeias BRAETS, Jan Peter BRABAHDSH, Johanna da BSAHDS, Marie Peter CorneÜ3 van den BRAHT, - Heyiwioh, vrouw van Roelant Mathijss van den • Roelant Mathijsa van den BRM(T)SCHATS, Jan BRASS(A}ER, (BROSSASR|,Catherina, weduwe Jean BRSCHT, Cornelia Cornelias van BRSCHTS, BRECHTKM, - Anthonis Adriaans Lips, vrouw van Michiel Wouter Adriaen Mae s - Lenaert Oliviers, weduwe Henrick Jan Marcus, weduwe Hlclaes Jan Christiaens 216 Ï.63S 1.936 1.639 I.114O Fv.87 en R.88 R.87 en R.88 1.956 1*561 1.911 1.382 1.1177 1*978 1.174 1.144 1.572 R.124 1.507 1,446 ï.309 1.59 5 ï.446 R.87 en R.88 1.309 R.53 R.87,R.88 H.228 1.846 1.804 R.94 1.1002 1.923 1.1128 R.182 R.182 1.250 1.1183 1.305 1.345 1.345 R.192 en E. 200 1.737 1.405 1.880 en R.224 1.550, A.] R.164 en R.171 9 '3 ^ BREEM, Éaniel I.1147 BREY, Jan Jans 1.606 BRSMBERCH, - Anneken, vrouw van Cornelia JanB van den 1.506 ~ Cornelis Jan (Gesrytss) van den 1.506 en R. 179 BREST, Maria Josepha de 1.1057 BRBSSERS, Wilhelmina, vrouw van Jan 1.1145 BRIEHSHS, Zie : GHEEUWS alias Brienens BRIMBJGS, Cathelljn 1.402 BRINCKEL, • Anna Jan Lodewijox van , , - Kathelijn Wijnandt Lodewijox van 1.121 - Lysbeth Gherits van . *f.119 - Lysbeth Lodewijok van ï' ? BROCK, Anneken Cornelia I.994 BR03CK, - Cathelijn, vrouw van Peter van den ï.675 - Elisabeth Geeryt van den E. 196 • Crherit van den R.141 - Huybrecht Bsters van den i ? ^ 1,813 - Peter van den ï'«'^ BROERS* Cathelijn Cornelia I.796 BROHCKAERTS, Jacob Joriss ï'ff^ BROSSHS, Anna» weduwe Cornells 1.1156 BROUWER, Godert Jan Goderts de 1.122 BROUWERS, Adriaen 1.879 BRÜHSZS(H), - Agatha Henrick van I.223 - Henriqk van *•?£ - Johanna, weduwe Raphael van I.187 en R 36 - Otto van 5-^'S*! - Raphael van R.36,R.4 - Rutgheer van R«* BRUÏH, • Anneken, vrouw van Jan Jacops Lucas Embrectita de ï.478 - Anthonis Jans Grauwen, alias de |^^ - Dingna Jan de I - Jan Joosten de R • Jenneken **»fi «- Jenneken, weduwe Jodgris ** a - Laureys de f* f - Laureysken d© 1.946 - Maria, vrouw van Laurey3 ds 1.947 BRUY3JSEELS, BRUYHZESXS, - Conètantinus Gielis R.136 - Magdalena Gielis 1.343 - Regina Gielis *r*?S*®* R» 136 BRUIS, - Johanna, vrouw van PhiLips ?/illema da R.137 - Ihilips Willems de R»^7 BUEGEH, • Elisabeth, vrouw van Goossen van I.7lo en 1.1079 - Goossen van - Isabella Goossen van A - Cathelijn Jaoop J-J27 - Harie Symon 1.159 BU2RSTSDEH, BUERSTEEBTS, , - Anneken Jan Peter Corneliss 1.758 - Anthonla, vrouw van Peter Ciaess van 1,726 - Margriete, weduwe Jan Peter Corneliss 1.658 - Peter Ciaess van 1.726 - Peter Jan Peter Corneliss 1.758 - Petronelle, weduwe Jan MarGelis Willema van 1.333 urx - Lysbeth, vrouw van Peter 3)yrck R.119 * Maria, vrouw van Corfaelis Christiaens 1.1037 • Peter Dyrck R.119 BUYS, - Jan Jan R.205 - Grietken Adriaen Jan Stoffels 1.822 BUYSEN, ¦ .. - Alijt, vrouw van Gorys 1,101 - Gooswijn R.90 - Goris R.176 - Josephus Cornelia 1.1188 BüYTEH, ¦¦'.. - Adriaen van 1,81 - Kathelijn, vrouw van Adriaen van 1.81 - Gielis van 1.108 en - ,:„.,:. - .. ... i.io9 - Peter Van^ R.10 - ïjijtman van 1.130 - Willem van 1.108 BULDERBH, Maeyken, weduwe Guilliam van I.B21 BURGHGRAAW» BORCHGRAEF]?, - Grietken, vrouw van Jan Jans 1,532 - Willemijna 1.1090 BURGHT, BORCHT, - Aernout Geerit Willema van der 1,966 - Bartholomeeus Willems van der 1,966 - Catharina, weduwe Jacobus van der 1,1189 - Geerit Willems van der 1.966 J- Joannes van der 1.1172 - Jermeken, vrouw van Geerit Willems van der I#966 - Peerken, vrouw van Aernout Geerit Willems van der 1,966 BUSSERS» - Anneken, vrouw van Peter Anthoniss 1,894 - Peter Anthoniss 1,894 BUTGSNTER, Belie, vrouw van Mijnder 1.547 G. CAYMOCX, Marie 1.255 CAMEROH, Robertus 1.1138 CAMP, - Anne» vrouw van Jenny du 1.349 - Jenny du 1.349 CAMPSH, - Arnoldus de R.12 - Anneken, vrouw van Jan Govers van 1,1043 - Geeraert Jheronimi van 1,635 - Henriok Henriox de la Tour, alias van 1.670 - Jan Govers van 1,1043 - Maeyken, vrouw van Henriok Henriox de la Tour, alias van I.67O Cornelis Bernaerta van 1.973 Elisabeth, weduwe Bernaert van 1.973 Jan Bernaerts van 1.973 219 CANDSHHOVEH, ¦ . - Jacob Jans van R.110 - Jan Tan R.110 • Jan Jans van R, 110 - Marie, vrouw van Jan van R.110 CANUBMA&S, - Adrlaen Dvrck Jans 1.840 - Dyrck Jans 1.840 CASTESS, _ „__ ¦¦- Claerken Cornells Wouters I.795 ¦*• Kendriok 1.1053 - Johanna, vrouw van Hendriok 1,1053 - Maria Cornells 1.954 - Wouter Cornells Y/illem R.177 CARRE, Pierre .1,885 CARTSCHOT, CA3RDSC0T, *• Jan van R,2 - Willem Jans Tan *U9 CASPAR, GASPAR, - Caspars Jonok 1*920 '- Henri ox van IJbergen 1*618 - James c I«1179 CASSSL, Jenneken, vrouw van Adriaen Pircx van 1,898 -CASUS, Cathelijn Anthonis X,500 CATHARIHA, CATHALÏJÏT, CATHALIHA, CAT(HS)LIJJT(E) , ¦ V KATHSLIJH, KATHERIÏTA, LIJtf(T)KSH, TRIJÏÏKEH, • Aernout Clam R»188 - Aert Goderts van Gennep, vrouw van Adriaen Cornelias van -Bi^ckevorssel 1,683 « Aerts van Iyer, vrouw van Roelof Laureyas R.148 • Aert van Veltwijok, vrouw van Peter Peter Ysaacx I»368 - Adriaens, vrouw van Otto^Tido van Doesburgh 1,688 • Adriaen van den Beemden, vrouw van Jan Henriox Crillaerts1*660 • Adriaen Claess van der Blestraten, weduwe Jan Harmans 1,636 - Adriaen Jacop Meeus H#182 - Adriaen Jan Huvbreohts, vrouw van Peter Adriaen Smbrechtsl.647 - Adriaen Oelemans, vrouw vsai Cornells Cornells Jan Gieliss Lippens X.408; - Andries van Hoilten 1.134 - Anthonis Andriess Paelmans, weduwe Anthonis Heuvelmans, vrouw van Claes Peter Claess 1,662 •• Anthonis van Loon, vrouw van Cornells Rombout Adriaens Bgraauwen 1*492 - Anthonis Hicaslus (Casus), vrouw van Byrok Jacop Jans 1.500 - Berthelmseua Berthelmeeuss, vrouw van Cornells Huybrecht Jans 1*471 - Brienings, vrouw van Cornells Geeryts Coeck 1,402 - Corstiaen Jans de Momboir, vrouw van Jan Alsten X.668 - Stoffel Jeronlmuss van den Poel, vrouw van Jan Rombout 1,694 en Jans R.206 - Hiclaea Lambrechts van Turnhout, weduwe Joost Cornelia I>enijss, vrouw van barman Mat^ijss van Chaem 1,678 ¦- Claes Stickers, weduwe Willem Jansz R,91,R.94 - Cornells Beljaorts, vrouw van Govaert Cornells Govaerts 1.895 • Cornells broers, weduwe Cornells Melchior Cornells Meissen, vrouw van Hans Willem van Asperen 1.796 - Cornells Coeok, weduwe Jan du Hajon 1,961 « Cornells Dyrox, vrouw van Peter Corneliss van Bavel, alias van Beerse 1,183 - Cornells van Srffrenien, weduwe Aert Henriox van Hougen, vrouw van Charles de Montier I.455 - Cornells Pranss, weduwe Jan Jacops van Doren, weduwe Hugo Wijnants 1,659 : 220 CATHARIHA, (vervolg) - Cornelia Jans van Laerhoven, vrow van Herman Dyrven 1.915 - Cornells Mussen, vrouw van Henrick Cornells Henrick Raess, alias Loeyers 1.204 - Cornells Piggen, weduwe Gheryt Sfoons 1,203 - Cornelia Tylboroh 1.176 - Cornells Wilbraecx, vrouw van Lenaert Jans 1.172 - Cornells Willem Geerits, vrouw van Peter Willems 1.722 - Cruis, vrouw van Cornells Peters Hulshouts 1.217 - Danielts van der Heyden R.24,R,37 - Benijs Daeij Mermans, vrouw van Peter Cornells Mathijsa van Hulten R.177 - Denis Kout Deniss R,4 - Bycx 1.1025 - Frans Adriaen Franss van Weelt 1.733 - Geryt Meels, vrouw van Anthonis Henricx van den KeesseL 1.119 - Geerit Symons 1.614 - Gielis Miohiels, alias Kaye, vrouw van Jan Ghijsbrecht R.6 Stevens - Godert Boschmans Ï.561 - Godert Jacops van Godewijok, vriuw van Henrick Jan Willems Roovers Ï.222 - Gharris Jans van Eyndmer, vrouw van Lanoeloot Aert Gheryts 1.308 - Helena van Reuth, weduwe Jaan Baptist Frische 1.1192 - Henricx, vrouw van Gheryt Adriaens van der Hulst 1,338 - Henrtox, vrouw van Willem Raess 1.827 - Hgnrick Anthoniss Wisaems, vrouw van Jan Jan Dingemans Dirven 1.962 - Henriok Gorneliss de Cooks, vrouw van Adriaen van Buyten 1.81 - Henriox van Ghilse, vrouw van Lambreoht Ghielen R.31 - Henriok Goris "Souta, vrouw van Cornelia Peters van Rijmerswale 1.180 - Henriok Ratten, vrouw van Cornelia Joosts van Ghllze Ï.293 - Henriok Rijnaaerts, vrouw van Jan Jacops de Hooge 1*515 - Henriok Willems, vrouw van Adam van den Keessel 1*284 - van Herck, vrouw van Hans Peters Meulenpas 1.436 - Hermans, weduwe Henrick Cornelisz van der Schueren R.138 - Hertaing, R.151 - Huybresht Peter Jan Lambreohts (Lenmens}, vrouw van A-driaen Henriok Corneliss van Shilse 1.645 - Jaoops van Alfen, weduwe...van Zonne, vrouw van Jacop R.25,R.44 Gheryts Druyts - JaGop Buers, weduwe Geeryt Henriok Clevers (Geverts) 1.527 - Jaoop Huygen R.8 - Jaoop Vervoort, weduwe Wijnant Adriaens van Weelt, vrouw van Geerit Andriess 1.807 - Jans R.141 en R. 188 - Jan Adrlaenss R.68 » Jan Adriaens van Ghilse, vrouw van Peter Claes Lenaerts Van der Laeok I.734 - Jan Andrieas, vrouw van Adriaen Laureyss 1,115 - Jan Anthonis Peeter Trients, vrouw van Goris Kaes Gorisz R.184 - Jan Bouden Jan Molemans, vrouw van Cornells Cristoffel Willems R.176 - Jan Goderts, vrouw van Jan Lenaert Pauwelss Sohelckene 1,367 - Jan Henriok Stevens 1.513 - Jan Hooghen 1.246 - Jan van der Linden, weduwe Merten Jans van Wittem 1,597 - Jan Merceliss, vrouw van Frederick Jacops Herberclxs 1.1114 - Jan Mercetiss van Gent, vrouw van Goris Gijsbrecht Mertens Stickers 1,623 221 CATHARINA, (vervolg) - Jan ÏTevelsteen (ïïeve 1st eyn), vrouw van Anthoni Michiels I.922,R.2: Schoenmakers en R.231 - Jan Snels, weduwe Lambreoht Denijss Schellekens ï.945 - Jan Sonderlants, weduwe Jan Adriaen Roelens 1,478 - Jan van Veltwijck 1.368 - Jan Verzwaërden, vrouw van Adriaen Huyts R.124 - Jan Wagemaeckers, vrouw van Peter Corneliss Rauws 1.541 - Jean Guilliame, weduwe Jean Brossaer (Brass(a)er)| vrouw van Miohiel Attelijn 1.737 , - Joost Henriex» vrouw van Adriaen Aert Joppen 1.682 - Loop, vrouw van Jacobus Meyjer 1,1044 - Matheeus Claess, vrouw van Adriaen Sgraeuwen It753 - Mathijs Hagers, vrouw van Claes Wouters Verwint 1,893 - Mehsma ï.1055 - Miohiels, weduwe Peter Peters van Ghils 1.742 - Mutsaarts, weduwe Jacobus van der Burght 1,1189 - Oerièmans, weduwe Jan Keyen 1,307 - Peter Aert Gherit Aerts R.136 - Peter Adriaens» vrouw van Glaeus Marceliss Meertens ï.92 ~ Peter Corneliss Lips, weduwe Willem Anthonis Willems van Beeok, vrouw van Peter Jacops van Gils 1.942 - Peter Fraeye, vrouw van Peter van den Broeck 1,675 - Peter «enriex Wagemaeekers, weduwe Adriaen Joris Andriess R, 155 - Peter Jacops van den Kyeboom, vrouw van Peter Aelbrechts 1.118 - Peter Peter Leyten R.234 - van den Poel, alias Mar chants van Halle, weduwe Vincent du Trieulx, vrouw van Jaspar Philips Peters *s Heeren 1,234 - van Poppel, weduwe Govaert Jans van Miert 1.882 - Puppay, vrouw van Jan Parquin 1.937 - Quintijn Ie Uure (Lecuri, Lequiri, Lesquiry), vrouw van Roelant Geerits 1,655 - Rij eken, vrouw van Pieter van Exel ï«1017 * Rombout Speliaerts, vrouw van Rombout Peters Goeyaerts 1,562 - Schilders I«173 - *erduyst, weduwe Hendrick Weathoven, vrouw van Dirfik van 1,1005 en Bommel 1.1122 - Vermeulen, weduwe Die lis van der Veeken ï.1164 - Wagemakers, vrouw van Dirok van Berck 1.957 - Wijnandt Lode4Jjex van Bricckel, vrouw van Henriok Henricx van Bavel, alias van Beerse 1.121 - Willelmus Arnoldusz de Rode R.12 - Willem Adriaens Oerlmans, vrouw van Adriaen Adriaen Adriaens Schootings Jr» ï.441 - Willem Hendricx» vrouw van Cornelia Quijbijn Adriaens 1,538 - Wouter Baox, vrouw van Laureys Henricx van den Heuvele 1,432 - Wouter Beerten, weduwe Jacop Sprongh 1.938 - weduwe Claes Cornelis Graeuwen R.51 — weduwe Henriok de Bye 1.132 - weduwe Henriok van den Keessel 1,119 CADW3NBSRGH, Cornelis 1*971 CAVE, Sara, weduwe Johan Frederick de la 1,924 CSSLSH, Helena I.1023 CETBRS, - Adrians, weduwe Jacop Cornelis Jacops van 1,1104 - Cornelie, vrouw van Cornelis Jacops van B.153 - Cornelis Jacops van R,153 - Cornelis Jans van R.189 - Harie, vrouw van Cornelis Jacops van 1,383 CHACKER, Jan Wouters van den R.21 CKAEM, ¦ : . . . *''-'^ ~< Gathelljn, vrouw van Karman Mathijss van 1.678 - Gielis Wierick Henriok Wilboorts van 1.797 — Hillegonde, vrouw van Jan Henriex van R.156 en ' to ¦«¦'"¦ R.162 - Jan Henriox van • R.156 en - Maeyken, vrouw van Wierick Henrick Wilboorts van 1,797 — Peerken, vrouw van Wierick Henrick Wilboorts van 1.797 - Wieriok Henriok Wilboorts van 1.797 tfHAPSLI*S , CAESLLEKf, ¦..-., - Arnoult da la '¦ " , 1.433 - Barbele, vrouw van Arnoult de la 1,433 en >- ¦ ¦ ¦-. • ¦ ¦ A.9 CHSSÜWS, CK33US, ZCHEEÜS, . . - Adriaen Jan Goderts 1,419 - Adriaenken Jan 1,612 en ' a ""v ¦• i* '^ ' ¦"¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦«¦ ¦' ¦ ' 1.1117 * Anneken Henrick Jans ..., aliaa Brienens 1,584 - Anneken, vrouw van Cornelis Jan Comeliss 1,375 - Cornelie, vrouw van Adriaen Jan Goderts I»419 - Cornells Godert Jan R.129 - Cornells Jan Cornelias ï»3"75 - Kenriok Jans •?», alias Brienens ï.584 - Hillegonde, vrouw van «enrick Jans..,., alias Brienens 1,584 r,4 ~ Jenneken Geerit Cornelisa 1,859 -» Kaeyken Cornelia Goderts 1,501 - Marie Godert X.91 -Maeyken, vrouw van Henriok Jans ..., alias Brienens 1*584 - Mecateld Adriaen 1,584 - Soi^iie, vrouw van Andries Jans 1,280 - Wiliemken, vrouw van Henrick Jans ..., alias Brienens 1,584 CHRISTIAÜT, CRI3TIAEN, KBRSTIASÏT, ¦ - Anthoniss van der Baesdonck I,8&8 - Beoker 1.1032 * ïransz Back R.139 - Janss Baers R,lO9 .- Jan Glaess Wagemaeokers 1,248 - Jan Hermans Wagemaeakers 1,264 - Hanningh I.1125 - Bijckaerts 1,1104 CHRISTIAEH3, CRISTIASHS, - Br echte, weduwe Kiclaes Jans I,550,A,l£ R. 164 en R.171 - Claes Jan S.164 en R.171 - Cornelie 1,532 •- Elisabeth Willem R.170 - Jacobmijne, weduwe Jaoop Jan 1.1112 - Jaoop Jan 1,295 - Jan Jacop Jan 1,1112 - Marie Jan 1,370 CHRISTIHA, CHRISTXHS, CRISTIHS, KBRSTIASUTKEJU, STIJKKSH, - Anthoniss, vrouw van Bernaert de Loeoker 1,165 - Corneliss, vrouw van Cornells Jans van Doren, alias van Hoergestel 1.967 - Benijs Baem Hermans R.177 - Jan in den Hoersel, weduwe Cornells Henricx B.188 - Mertens, weduwe Jan Geerits van Baerl 1,623 - Merten Lambreohts, weduwe Henrick Ghijsbrecht Wouters, weduwe Michiel Symon Geerits, weduwe Anthonis Cornelia Jans I.466 CHRISTIHA- (vervolg) - Peter Herberts Goderts* vrouw van Adriaen Jan Heymans .«. Pieqk» vrouw van Geerit^f Scliut Rbt Pt D 1.532 1,963 .«. Pieqk» vrouw van Geerit^f Scliut 1,963 - Rombout Peters Dyrven, vrouw van Will em Anthoniss Coeaiana I.833 CHRISTOPEBLi&iiïtt Jans 1.685 en R.198 CHHISTOFFEES, STOFESLS, . . - Cornelie Jan - Cornelia CLASS, CLAEUS, HIC(O)LASS), - Aert8 Vennoten - van Assendeift - Cornelis Boomans - CorneliB Claesz - Cornells Jaoops Graeuwen fcCofl^Uss Spierin«RC - Dyrok Oornelisz * l£j)réólits de Roover - Godert Syox - Henri ex Mermans - Henriox Verhoeven - Jans Appeloooper - Jan Cristiaensa .;•".,;..¦¦ -;-;: '¦. . ' , - Jans van Heusden . » Jana Stickers • " - Jans Verhevden «- Jan Wagemaeokérs - Joris Anthonia Benediotuss van der Boot •- Laureya Bastiaens - I^enaerts van der Laeok - Matnijss Weydemans - Melchior Donokera - Karohelias Corput - Marceliss Meertens • Mijnders » Peters van Belooy - Peter Claesa - Peters van Dyepenbeke - Peters Haen * Peters van Tilborcli - van der Poel - Schemiera - Wouter Bouden Jans Molemans - Wouters Verwint ' CLA3SS, CLAEU3S, - Beatris, vrouw van Eenrick - Cathelijn Hatheeus « Cathelijn, vrouw van Claes Peter - ITiclaes Cornelis - Claes Eeter - Lyabeth Godert Adriaen • ?ransken, vrouw van Jan Peter - Henrioxken - Hendriokaken, vrouw van £oost Cornelis Jacop H- Harman Jan - Jacoppe Matheeus - Jan Vaes - Jenneken 1.512 R.92 R. 180 en R. 195 1,1110 R,187 R.134 R.35 ï.560 R.85 1,200 R.159 1.78 1.739 I.135 R.164 en R.171 1.736 en 1.752 1.935 1.192 R.223 1,657 1.1033 1,734 ï.879 R.219 R.137 ï.92 1.276 1.662 1,1100 1.782 1.155 1.171 ï.255 1.426 ï.893 X.116 1,753 1,662 R.134 1.662 1.611 1,587 1.109 1,950 R.129 R.107 en R.108 R.50 1.871 en 1.876 Af X CLAB3S, (vervolg) - Marie By rok . R.186 - Kaeyken Jan Peter 1.79.8 - Kaeyken, vrouw va,n Jan Peter 1.590 - Matheeus Matheeus R.107 - Wilieme. vrouw van Q,uirijn 1.185 - Wouter Adriaen R.91.R.94 CLAM, . : -;. . , . ¦ ¦ - Aerfeout Aernouts R. 182 - Anthönynken, vrouw van Aernout R.182 - Srijnken Aemout R.182 * Henriok Aernouts R.132 - Jenneken Aernout R, 182 W -If Jrfl-"' ft ' »hf JtfJfc f*j Jt f\^ Pfr M A ' ¦ ¦ - Aelbreóht Franok^n» vrouw van Hiclaes Corneliss Spierincxl.560 - Cornelis Wouters Canters, vrouw van Cornelis Jan Harmans 1.795 .- JSrasmus Henriok Raess Loeyers, vrouw van Adriaen Volleverts 1,292 - Henriok Jan Thornass Wagemae okers, weduwe Reynier Leun is ' Corneliss van Dijok, vrouw van Adriaen $uiri^n AdriAens 1.578 - Reynier Leunis Corneliss van Pijok ï.578 - Sara Pels* vrouw van Johannes Adrianus Rijeken 1.1160 ' - Sprenpkels* weduwe Jasper van Liere, vrouw van Jaoop 1,382 Peters van den Bossohe - Stickers, vrouw van Jaoobus de Bolster 1,935 CLASBTA, CLASSKHH, - Huybreöht Claes Andriess, vrouw van Cornelis Claess van Dongen 1.841 - Martinus Bastiaens •. 1.1178 CIAHDETAjHenriok de Coox, weduwe Frans Jans van den Beemden 1,1092 en R.137 CLSMSHTIA Henriok Baptist van Vogelsang 1,530 CLSRCÜS, Marie Lenaert 1.394 CL3RSHS, - Joosi 1,663 - Margriete, vrouw van Joost 1.663 CLSV1RS, Catheli^n, weduwe Geeryt Henrick 1.527 CLIHCKAÉRTS, Adriana Franohois 1.368 CLOMP, Anneken, vrouw van Hans 1.782 COCK, COCKS, COGX, Zie * KOCK COCKBLSHBERGH, Adriaen Adriaens R.152 COSCK, C03CX, Zie I KOECKX COSHBH, Zie I KDEHïïS C0B1TS, Jan Cornelis Jans I.601 COLER", - Penijs Wouters 1.987 - Pingne Harten Kathijs R»50 - Qeeryt Otto van I.453 C03fIHCK{S), C0K3HCX, - Adriaon Ghoriss de 1.249 - Adriane Adriaen 1,395 * Anneken, vrouw van Adriaen Ghoriss de 1.249 - Anthonie Jan Ghoriss 1.630 - Cornelie Cornelis 1.418 * Cornelia Cornelis Anthonis Ghoriss 1.406 - Cornelia Jans ï.296,A.6; en R.54 - Elisabeth Peter J..468 - Frans Jan Peeters de oif - Goris de «o - Gorys Anthonis p'ka - Jan d© * CONJ2ICK(3), (vervolg) •«* Jan Geerts - Jan Peters de - Magdalena, vrouw van Frana Jan Peeters de - Maria' " ¦ ' ¦ ""' .\; ' <- Kaeyken Jan Paters de - Peeter ÏT an 3 Jan Peeters de CONSTANT BTCJS Gielis Bruynzeels COOLGHIJBS, Cornells Jan Cornelias COOLS, - Hayltken, vrouw van Adriaen Andriess - Johan COOMAHS, COEMAUS, COOYMAHS, KOYMAWS, - Anthonia Peter Jacops • Barbara, weduwe Adriaen jacop Jans - Christina, vrouw van Willem Anthoniss - Cornelia - Cornells Claess - Blisabeth, vrouw van Cornells Claess - Jacop Cornells - Maria ' \ ' . . . . . 1- Marie, veduwe Peter Jacops » Peter Jacops - Sebrècht Jacops COPP^HS, Anna Catharina, vrouw van Ignatius Petrus CORDUIA Henric Robben CORSIIA&S, Heylwig COHH3L1A, CORÏT1LIS, KESLTIS(H) 3JEELTKM, -. Adam Cornellss de Graeuwei vrouw van Cornells Adriaens • Adriaens, vrouw van Adriaen Jan Goderts - Adriaen ComelissBeIgiaerts,vrouw van Cornells Willem Geerits - Adriaen Corneliss, alias JTuyten, vrouw van Peter Peters Vayen, alias de Vlaming - Adriaen Geeryfcs» weduwe Sebastiaen Jans van der Schoot, weduwe pingman Willems Be ens, vrouw van Adriaen Jans van Bergeto *<"?, *V' ^ R.54 X.474 R. 212 1.1131 X.474 R.212 R.136 1.96 1.545 R.222 1.890 en X.1120 I. I.. I. CORNELIA, (vervolg) ••van CoucLelaer - Dielis Corneliss, weduwe Henrick Jan Crillaerts, vrouw Van jan Laureys Huybrechts - S'rans Bruyn Jans, vrouw van Mathijs Henri ex Wijten - Gherit Stappaerte, vrouw van Cornelis Jacops van Ceters • Godert Aerts van Diesten, vrouw van Jan Hubrecht Jans Zangers - Govasrt Cornelia Govaerts ¦ .- Godert Goderts, weduwe Peter Cornelis Reyns - Guido, vrouw van Heynrick van den Dries - Henriok van den ïhitte, weduwe Cornelis Andriess, weduwe Tsaaqk Abrahams - Henrick Snoeys, vrouw van Adriaen Michiel Aerts - Henrick Wlliems, vrouw van Aert Michiels Vermeir - Huysmans, vrouw van Mathijs van Hooydonk - Jacops, vrouw van Cornelis Peter# Martens Stickers - Jaaops, weduwe Jan Peters van Meirberch - Jacop Gieliss, vrouw van Miohiel Jans van Galen - Jaoop Jan Gorïss Dyrven, vrouw van Jan Jacops Betten - Jacop Sprong, vrouw van Willem Henrick Anssems - Jan Christoffels, vrouw van Frans Adriaens Yerhèyden - Jan Cornelia Daniels, vrouw van Jan Jan Corneliss van den , Merberch - Jan Denissen - Jan Ghaarits van Baerle, vrouw van £rans Cornelis . Ryerkerok - Jan van Hoodonck» vrouw van Peter Aerts van der Raeok - Jan Hooghen, vrouw van Cornelis Wouters Snels » Jan Lodders, vrouw van Adriaen Peter Jan Peters de Bont - Laureys AdrIaën Laureyss - Laureys Jans Mouw, vrouw van Willem Pauwelss Vermeir - Marten DenijSB, vrouw van Andries Adriaens Schuermans - ïïatheeug Joriss, weduwe Cornelis Cornelis Martens van T*%/ *V "\j* 1.254 1.386 en 1.449 I. R. I. CORNSLIS, - Abrahams A.8 - Abraham Mathij ss 1.615 - Adriasnss 1.477 en R.96 - Adriaena Beens 1.698 - Adriaen Berthels 1*97 - Adriaens Bieckems 1.1000 - Adriaen Corneliss van da Laar 1.947 - Adriaen Corneliss van Rijckevorssel ï.683 - Adriaen Hectors ^**"i« - Adriaen Joris Andriess ?*i?5 - Adriaen Maes I.798 - Adriaen Merceliss Deokers 1.353 - Adriaen Reyns ï'?*5 - Adriaens SouyfhilX, alias Smullen ï.147 - Adriaens Slaets 1,302 - Adriaen Zacheriass Timmere 1.974 - van Amatell, van Mijnden, van Ruweell R»37 - Anthonis Anssams R.210 - Anthonis Corueliss van Leegemiert 1.674 - Antnonis Jacops van Godewijok |*^^^ • Baok ï.195 -Balthasar Corneliss Vermeir 1.695 - Beenhackers 1,1050 Ïff7 - Baelfeiaerts .ÏJ <*- Bernaerts van Can I«973 - Berthelmeeiiss van Dongen R.200 en R.202 -van der Biestraten- 1.653 - Boelen »»85 - Cauwenbergh 1.971 - Giiristiaen Jan Hermsaas W^agemasokers 1.264 - Stoffels B.92 * Cristoffel Willems R.176 - Claess Coomans X.789 - Claes Corneliss ï*f? - Claeuss Crabben 1.114 - Claes Jans Van Heusden ï.752 - Claeus Laureyss »»23 - Cornells Adriaens 1.389 - Cornells Anthonis Goriss 1.392 - Corneliss van Brecht 1.405 - Cornells Doens R.129 - Corneliss van Ghilse 1.193 - Cornells Goris Andriess R.189^ - Cornells Henriox Dyrven *2** ^ CornellssHulshouts 1.777 - Cornells Jan Gieliss Lippens 1.408 - Cornells Koeox R.60,R.79 en R.80 - Cornells i^iuwelss R.63 en R.118 - Corneliss van Put R.171 - Cornells Zebrechts Keyen Piokaerts *«84 - Cornells de Wilde K.81 - de Gromme 1.1181 - Daeias R.207 -Denljss ¦ R.92,R.16 en R. 171 - Eieliss Dyrven 1.855 9 9 1 . <4' ,4 O CORHELIS, (vervolg) - Dirc(k)x 1,1103 en ¦_¦¦¦¦ 1.1142 - Domaas Cornelias Corpers 1,224 - van Dongen 1.667 - van Dooren 1,850 - van der Eept E, lol - %ox 1.1025 - Frans Beens R, 173 - tfranss Ryerkerok 1.490 en ' A,7 - G,,*,. van der HoeIt R.62 - Gerit Hubreohta 1,232 - Geerits Ygrams 1.720 - Gheryt Jans van der Strompe 1,87 - Goderts van Gilse . R.39 - Godert Jan Gheeus R.129 <- Goossens van Bernagien 1.708 en R.213 - Gprys Weert s 1,-76 - de Grauwe 1,344 en R.61 • Henrtcx Biekens I.316 - Renriok Raegs 1.126 - Hen rick Sqheynen R.-45 — Hendriex van Voiren R.125 en , R Huygh Jaoopsz R,96 Euybrecht Jana 1.471 Tgrama • I,85,R,89 en R.47 van JtJpelaer R.160 Jacops van Baerle 1,335 Jaoop Betten R,89 ^Taoops Bye straten 1,311 Jaoops van Ceters R.i53 Jaoopa Deckers I.386 Jaoops van Gooh 1,718 Jaoop B&naa R.148 Jans 1,73 Jan Anssem Sfervaess 1,501 Jan Anthoni3 Peeter Vrients R.184 Jan Belgiaerts R.30 Jan Boudens van den Laer R,l55 Jang van Ceters R.189 Jans Coninoks I,296,A6 en R.54 Jan Corneliss Cheeuwg 1,375 Jan Cornelisa Coolghijbs 1,96 Jans Cuyper 1*544 Jana van Doren, alias van HoergeBtel 1.967 Jans (Geerytss) van den Br ember oh 1,506 en R. 179 Jan Harmans 1.673 Jans Heurenkens J.407 Jana van Upelaer R.136 Jan Jacobs R.184 Jan Jan ïraey» R.139 Jans van Laerhoven 1.915 Jan Lambreohts X»8lO Jan Leyasen R.26 Jan Meeuss 1,450 Jan Mercelisz R.150,R.15 en R.1R4 22 9 eORHBLIS, (vervolg) - Jan Mijs R.12B - Janss van Overa R.223 - Jans van Roozendael I.294 - Jana ïopgreve I.iOO - Jaaaa Ver me ir R,223,R.22 . ¦ en R.229 - Jana van der Werok 1,120 - Jan WiHem Roevers ¦^•,«2 - Joaoliima . «•*• 7p - Joaohima van den Berge 1.1108 en "I,:.-.;,' >'. -¦. . . ¦• ^ , &,97 - van den Keeasel 2.119 •• Kpeaemans . R#231 - Iiambrèohta van den Corput ï.243 - Laureyaa van den Cauwelaer 1.969 - Laureya Jana R,S2 - Matheeusa van den Kyeboom 5* ^^3 - Eathijs tenaerts ï.553 - van Megen ï'ZJr « ,-Me Iciilor Cornelia Heisa en 1,796,R,l€ R.179-R.1Ê /:,,;;.¦ ¦ ¦.... . -.. - , " ©n R.195 Harceiiss van Peuren 1,908 Mióhiela ï?79 Hiohiel van der Hij 1 Montëhs R.151 Pauwels X.102 en R.63 I^Uwels Josepha de Wilde R,I46 Pauwelsa Oeleraaia X»600 JPauwelss üutenghier R,*29 Jteters ?-*S®-Pieter-g de Backers f«J26 Peetere Boendera 1,1083, R226R en R.229 Peter Cornelia Adriaena R,l?7 ïteter Geerits Ficx 1.504 Pet er b Hulahouts 1.217 Peter Mathijas Djrven 1.1093 Peter Hartens (Claea) atickera 1.621 en R. 190 Peters Rauws 3t,828 . Peter Reyna R.177 Petere Vlaming 1.944 Peeter Wils R.212 ^uirijn Adriaens I»E38 Reynier Corneiisa ï.486 Rombout Adriaena Sgraeuwen X.492 Rombotit Jan Jans Iiipa I.679' Roovers R.219 van Schagen 1.913 Symon Adriaenss R.«l.82 S Eenriox Cuaters 1.853 en R25 Thielmsna van Ee»$ri,Jck ' Z.391 Thoraag Aerfca Roovera 1.751 Thoma3 Jacopa Ardonnen 1.306 Vermeulen 1.1052 Vingerhoata 1.1022 CQRNBLIS, (vervolg) - Vredevorst van Daiem 1.820 W Wiilem Rombouts 1,262 HJE /? R.58,R.93 iieboirts 1.6^9 en Ï.H18 - Wiilems van Erp 1.605 - Willem Ge er its 1.611,R.2( en R.202 - Wiliem Goderts van Bavel 1.736 - Willem Huybreohts Egels 1.376 Wili van Paets 1.955 bt ooaz R*135 • Wiliemssvan Wijtfliet R.173 *- Wouters Snels X,93 CORHELISS(Sïr), CORKÏÏLISZ, - Mriane Buybrecht Jan R.1S5 *- Agnëese» vrouw van Steven Peter 1.348 • Anne» vrouw van Claes Dyrck 1.268 - Christina I.967 » Class Dyrck R.85 - Seeltken 1*588 - ÏTeeltken Adriaen^.^lias ITuyten I.818 - Cornelia Dielis 1.386 en 1,449 *- Cornelia Ciaes 1,491 - Cornelis Hels (of Melchior) Zie » MSLSSEET - Cornelis Reynier 1.486 - Deni^sken Berthelmeeus " 2.449 - Dingne Class Dyrok R.147 - Dingne, vrouw van Andries 1.638 *- Geertruydö H.40 - Jacop R.125 - Jan Bster R.73 t Gaspar R*125 *^Teman 1,160 - Jenneken 1.794 - Josijntken, vrouw van Cornelia Reynier 1.486 "- Joosken , vrouw van Vincent L&UBeys I.641 - Maeyt«n Anthonias 1.929 - Marie Govert 1.974 - Maeyken, vrouw van Cornelia Claea I.491 - Maria , weduwe Govert R.220 - Marie , vrouw van Teman ï.160 - Belie, weduwe Dyrck Claes Dyrok R.147 en R.172 <- 2Lebreclit Jan R. 139 - Soetken 1.525 - Steven Peter 1.348 - Vincent Laureya 1.641 -Willem R.126 C0R2SRS» • Gornelis Domaes Cornelias I.224 - Jenneken, vrouw van Cornelis Domaes Corneliss 1.224 CORPÜT, CORSPUT, - Adrians Adriaen Peters van den 1,316 - Anthonia Godaerts van den X.163 - Anthonia Lamb recht van den 1.243 - Anthonie, weduwe Anthonia Peters van den R.lll - Anthonia, vrouw van Cornelis van den 1.201 - Anthontne, vrouw van Jan van den R.44 - Anthonia, vrouw van Mercelis van den 1,440 1 CORSüï» (vervolg) - Hiolaes Maroheliss R. 137 - Cornells I»ambrechts van den 1,243 - Pingne, vrouw van Peter/ Goderts van den R.32 .... - Henrick van den R. 55 - Jan Van den R.44 - Jan Cornellss van den 1,997 - Jan Goderts van den „. R.48 - Ju8tte, vrouw van Adriaen **enriox van den 1,79 - ïfereelis van den 1*440 - Peter Goderts van den R.32 - Synjone, weduwe Lambrecht van den 1,243 - Willem Hsririox van den H.98 CORYBL, Benrlck R»5 COSTBRS, CÜSTSRS, - Anna, vrouw van Jacop Jana 1,322 -¦-Cornelia Symon Henricx ï.853 en R. 225 ^ -Jacop Jans 1*322»A, 12 - Griètkeni vrouw van Symon Henriox 2,853 «Symon Henriox ï»853 C0ÏBR3, Cornelia» vrouw van Jan de 1,1101 C0T1RM&H3, ¦ ¦'¦¦¦ - Ann eken, vrouw van Jacop Jaoopö 1,460 - Jaoop Jacops 1.460 i» Grletken Jaqop Jacope ï,401 • Maïié Jaoop Jacops 2.460 - Willemijne, gescheiden vrouw van Isaack Jacops 1,709 COUDBIABR» CAÜWBLASR» • Adriaen van ï.254 - Cornelia van 1.254 w. Cornells Laureyss van den 1,969 - Digne» weduwe Jan van ï,254 - Soete Jan van ï.254 COÜRÏ, - Elisabeth, weduwe Robbert de la 1,380 - Marie Robbert de la 1.380 - Cornells Claeuss 1,114 - Gertrude, weduwe Jan Henriex 1,82 CRAHS, 2ie t WOUTSRS, alias Crans CRILLASRTS, ^ - Cathelijn, vrouw van Jan Henricac ï.660 - Cornelle, weduwe Henriok Jans 1,386 • Henrick Jans I.386 - Jan Henriex X*660 - Jenneken, vrouw van Thomas Jans 1,557 - Thomas Jans I.557 CRISTÜS, Jenneken Michiel Sebastiaens 1.514 CROBS, Pieter 1.1011 CROMMS, Cornelia de 1.1181 CROÏTSHBGRCH, P^eter van R»3" • Frana©i vrouw van Jacop E*138 ¦.Jaoop 5*HS GKBTT» Magdalena Cornelia Ie862 CRULS, Catlijne 1.217 CUYCK, Henrlok Peter Henriex van £«84 CÜYPER, T ROD - Aleyde Jan Adriaens I*528 - Anne Gheryt Pyrox de ï ?I ^ Cornells Jans * - Jan Adriaens ^ 9 o CÜYPER, (vervolg) - Maeyken, vrouw van Cornells Jans <*• Vincent de CULEHBORCH, Sïederick van Renesse van CULSHBORCH, WEBfflBB, BORSSELKH, HOOCHSTRATEN, etc.» Jaspar, heer van CURé, - Cathelijn Quintijn Ie *- Quintijn Ie X.644 1*802 1,257 R.22 1.655 1,655 PAALDBRS, Willem PASMS, ... . , .- Cornells • Elisabeth - Jan Cornells - Peteir Cornells DAASDOHK, DASSDOÏTCK, - Christ iaën Anthoniss van der - Emmerensken, vrouw van Christiaen Anthoniss van der • Johanna» weduwe Johannes van DALBM, Cornells Vredevorst van DAISH, •",;- ¦•¦¦/ «<¦ Abraham van - Adriaen Adriaens van • Jenneken, weduwe Adriaen Jans • Willem Adriaens , PAM, ¦-;' ._.¦-¦.¦¦¦¦¦• • lysbeth Dirok van den • Geert Henrlcx van EAMEff, : ' *- Annéken, wsduwe Baera Jan - Peerken Jan DANES, DABHM, - Margriet, vrouw van Wouter Jan Jan Thuen - Petronella Adriaen Peters - Wouter Jan Jan Thuen DAÏÏIEL, DABBBL, - van Acheïen - Breem • Cornells Peters van den Merberch • van der Heyden ()de Loeoker (Loickere) Zie | van MOORS - de Praem DASIBLIS, alias vai Moors, DAïïISLS, * Aert Adriaen Anthonis «- Ann eken» vrouw van Aert Adriaen Anthonia - Heeltken Jan Cornells - Maeyken, vrouw van Aert Adriaen An thonis - Har ie, vrouw van Laureys Adriaen Aert DECKER, - Adriana Andries Adriaens ds - Tbmaes Andries Adriaens de 1,1049 R.207 I»53O,R.16 en R.207 R.77 R.77 1.878 1,678 1,1071 1.820 1,340 1,457 1,340 1.990 1,396 E. 186 1,581 1.690 1,773 1,690 1,1118 1.1147 R,113 R.24 R.l$0 en R.151 1,505 1.502 1.502 1.398 1,502 ï.478 1.179 1,179 DECKERS, 2ie ook j MSRCBEISS - Aariaentken Matheeus Adriaens - Adriaentken Peter Adriaens (lferoeliss) - Adriaentke , -vrouw van I^ureya-Jfeters - Anne, vrouw van Cornells Adrlaen Merceiiss - Anneken, vrouw van Matheeus Adriaens - Cornells Adriaen Merceiiss - Cornells Jacops & Elisabeth Matheeus Adriaens * ?!«*£?**'*!*?** ™ Cornells Adriaen Meroeilss - Jan Peter Adriaen Meroeliss - Johanna - Laureys Peters - Maeyken Adriaen Meroeliss " ÏS2&ÏÏ* -^— ^ *® ***•? Adriaen Merceiiss - Margriete, vrouw van Peter Adriaens (Meroeliss) - Matheeus Adriaens - Peter Adriaena (Meroeliss) D|K^S alias HOODOÏTCK, Zie * HQOXDOTX DSLIl, ¦,. 2^q ODSLIA DEMIJS, DE&IS, » Aext Praeys ¦-Denis Sout Deniss -(Jan Wouters) Vermolen -Wouters Golen OTIJSKB ^ Cornelia», vrouw van Jan Laureys D3HIJSS, 3>EHI33( ¦- Theuntien Jan - Katheline Benis Kout - Cathelijn, weduwe Joost Cornells - Cotnelia Jan - Keeltken Marten - Cornells - Denis Denis ffout - Elisabeth Eatheeus Peter - Hiliegonde Denis Hout - Jenneken Jan - Willem Jan DSffOY, Jenneken DBHS, - Elisabeth, vrouw van Andries DIBLIS, DILIS, GIELIS, GILLIS, - Bartholomeeuss loya^ns - van Buyten - Cornells van IJpelaer - de Paiz - Seer its van Sant voort - van Ghils - Henriqx Rijnsaerts - Jan Gielisa - Jans in den Hoarse1 - Jan Iiippens •• Jheronimuss van Mechelen • I<aureys Gielisz - Lucas 900 /ö ö ti 1.489 1,658 en R.198 1.689 1.353 1.489 1.353 1.386 I.6S1 1.353 1.848 en fi.198 1.1053 1.689 en R, 198 1,353 1.848 1.685 en R.198 Ï.489 "(1.685,R.18 ( en R. 190 H,70 R,4 1.1029 1.987 1.449 Ï.977 en R.233 R.4 Ï...078 1,999 R,92,R.164 en R.171 1^233 R.4 1.999 1# 1029 1.766 1.931 1.931 1.580 1.108 en 1.109 R.160 1.372 1.921 1.1020 1.626 1.700 R.188 R. 19,R,20 1.800 R.69 R.176 en DIBLIS5 (vervolg) ¦ - Peter Aert Gherit Aerts • Peter Y-sacx • - Peter Matheeuss •» Syraort Jans Yrienfcs - Symon Peters - Thomas Gie lis? - Wieriok- Henriek Wilboorts van Chaem DÏ3LISS, OIELISS, GI3LISZ, ¦*• Adriaen Jan Adriaen «- Cornelie Jaoop - Die lis Jan - Gielis Laureys * Gielis Thomas - Bingne, vrouw van Peter Jan - Eliaabeth Jan - Japop Jan y ~ Maayken Adriaen - Haeyken, vrouw van Dielis Jan » Maeyken, vrouw van Mathijs Godert Jan - Margriete, weduwe Cornells Steven - Mathijs Godert Jan - Peter Jan B1SMEK, Pietronella, weduwe Wijnant van I&O» BYSPSÏTBSKS, Peters van Karman van DIBPBHDA3L, - Jenneken, vrouw van Willem van <* Willsm van DYSSSSH» - Hargriete, weduwe Hubrecht Hartens van - Harten Hubreoht Martens van - Sophie $ vrouw van Marten Hubrecht Martens van DISST, - Dingeman Zebrecht Aerts van - Dingena, weduwe Wouter van - Grietken Haes Otten van DISSTSH, Cornelia Godert Aerts van DUCK» « Anneken, vrouw van Jan CJhristiaens van - Ciaerken Heynier Leunis Cornellss van - Ciaerken» weduwe Eeynier Leunis Corneliss van - Jan Christiaens van - Lambrecht Janss van - 2fe.ria, vrouw, van Johannes van JAjiStT vrouw van Dirqk Thomass van Duimen (O ö a R.136 R.52,R.91 1.414 1,513" R.135 1.797 1.607 1.327 1.700 R.69 R,135 1.613 1,151 1.544 X.831 1.700 1.276 1,613 1.1071 I*1100 1,315 en R.86 1.331 ï.331 1,278 ï.278 1*278 il 191 1*888 1.600 1.300 1*994 1,578 1.578 X.994 R.56 ï.953 1,887 ~ Anssem Tra-noken R.67 - Afj-thonis Everts 1*988 - XeTrvecht Aerts ven Diest 1.191 - Willonis Beens 1.805 BIFG(:S}SA, DIGFB» DIHG(E)BTB, ¦ - Adriaen Henriox» weduwe Jan van Coudelaer, weduwe Lenaert van Ifenloo I.254 - Adriaen Vrancken, weduwe Jan Joost de Pormer, vrouw van Jan Claess van Hispen - Betten» vrouw van Claes Peters van Tilboroh - Christiaen Beens, vrouw van Andries Corneliss 1.638 - Claes Byrck Cornelias, vrouw van Jan Gheritss van Merwij ok R.147 I. i. 750 155 • ¦. 23 5 DBïö(B}ïTA, (vervolg) - Cornells Franss Beens, vrouw van Anthonis Anthoniss 1.496 - Cornells Peters van Overaa, vrouw van Rombout Adriaen Rombouts Sgraeuwen 1.319 —.'Cornells Wiliem Geerlts R.200 en R.202 - Paniel Cornells Peters van den Merberch, alias Schreynmaeokersj vrouw van Henrick Aert Mercelis Ruyseners R.132 - Henricx van Zoelen, vrouw van Peter Goderts van den Corput , R.32 - Hermans, vrouw van Jan Henriox Berakhaens 1,461 - Hubrecht Piggen/weduwe Ghoris de Weert, vrouw van Henriok Henricx Snoeys 1*310 - Teaaox, vrouw van Peter Jan Dieliss 2,613 - Jaoop Waohmans» vrouw van Jan Peter Aerts van der Raeck 1,565 - Jan de Bruyn, vrouw van Sebastiaen Cornsliss de Peuter 1,847 - Jan Jan Wouters, alias Crans R*114 - Jans van Meghen, weduwe Corfaelis Ygrams R^89 - Jan Peters H.39 - Marten Mathijs Colen R*50 * Peter Verhindert, weduwe Wouter van Diest, vrouw van Am- 1*888 * brosius Jans van Want * Willemsen 2.1187 2>"MfKM» weduwe Godert Boge A,17 D|R(C)K, BISRIC(K)| KTRCK, !DHBODOR(IC)US, - Aelbreohts R#37 * Aertss R.87,R.90 - van Assendelft, heer van Bezooyen ï.208 - Bernaert Jaoops van Riel 1.873 -• van BoDHael 1,1122 - Borremans 1,1059 * Gabriels ï.250 -> Jans CanneEjans 1,840 -ÏJans) van Oisterzeel (van Oosterzeel)(de Oosterzele) R,22,R,36 en R.38 * Marten Denijs Jans van den Kyeboom I.745 - Httto van Ee^uwijck 1.460 - de Palude ï»88 - Peter Joosten van Oorschot ï.852 *. Peters Sprong 1.438 - Bijnsaerts, alias Stockvi3ch 1.136 - die Roever R.i en R.2 - Symons 1*175 - Thomass van I>ulmen 1.887 - Tielemans R.235 D2RCKB Jan Robbreohts van Heusden, vrouw van Henrick Dyrox Rijnsaerts ï.297 DIRCX, UÏRCX, PIRCKX, DISRICX, - Anne Gheryt Zie » de CÜÏPER - Kathelijn Cornells I.183 - Cornelis ^^ - Heyltken ï*337 en 1.687 - Iken, weduwe Peter Jan 1.873 - Hargriete Cornelis 1,278 - Marie, vrouw van Cornelia I.1103 - Delye, weduwe Dyrok Claes R.147 en R.172 - Peter Jan 1.873 . D2HVM, DXRVEN, - Adriaen - Adriaen Henrlox - Adriane, vrouw van Wiilem Mathijss - Aleyde Jan Mathijss - Anna Anthonis - Anneken Jan Henriox - Anna, vrouw van Jan Jan Goriss - Anthonis Ghoris - Catharina, vrouw van Herman - Catharina, vrouw van Jan Jan Dingemans - Christina Rombout Peters - Come lie Jacop Jan Goriss - Cornelia Cornelia Henricx • Cornelia Dieliss - Cornelis Peter Mathijss - Lysken Cornelis Gabriels - Elisabeth Jan Mathij sa - Elisabeth, vrouw van Adriaen ^enricx - Elisabeth, vrouw van Cornelis 3>ielisa - Lysken, weduwe Cornelis Gabriels - Goris Sebastlaen Jan Goriss - Heylwioh, vrouw van Cornelis Cornelis Henricx - Heylwioh, vrouw van Willem Mathijs Peter - Herman - Jacop Jan Goriss - Jan Jan I>imgemans - Jan Jan Goriss - Jenneken Jan van - Marie Jan - Maéyken, vrouw van Gabriel Cornelis Gabriels - Mathijs Willem Mathijs - Peter Romboutb - Willem Mathijss - Willem Mathijs Peter DOCKDM, Jenneken, vrouw van Joris EOEHS, - Aleyde „ vrouw van Cornelis Corneliss - Cornelis Corneliss BOEHSSSN, Ann eken Cornelis DOES, Anna van der DOESBURGH, DOESBORGH, - Anna, vrouw van Barent ran - Barent van - Cathelijn, vrouw van Otto Tido van - Cornelia, vrouw van Barent van - Perijtntèen, vrouw van Pauwels van DOMAsa^Hubracht Domaeez D0MASS2, Domaea Hubreoht DOMINICUS Heyblom DCMÏÏSS, - Anthonis - Tanneken, vrouw van Anthonis DOÏTCK, - Anna van der - Anna Adriaen Anthoniss van der DOÏTGKSRS, Kiclaes Melchior DOJÏGBN, - Aert Jan Aerts van - Adriane, weduwe Cornelis Berthelmeeus Jans van - Anna Henriok van 23( R. 186,R.2C en R. 216 1.233 1.219 I. 226 1,667 1.385 1.664 R.131,R.ia 1.915 1.962 1,833 1.769 1.354 1.855 1.1093 1.656 1.751, R. 21 1.233 Ï.855 1.566 1.399 1.354 R.39 1.915 1.769 1.962 I.664,R,21 1,937 1.373 1.706 R.135 1.431 1.219 en R.135 R.39 1.744 1.226 R.129 1.384 R.206 1.1095 1.1095 1.688 1.1095 1.964 R.U4 R.114 1.1068 1.603 1,603 1.812 1.1115 R.219 1.357 1.555 1.420 D0STG3N, {-vervolg) - Ajmeken Hercules Claudy Justiniaen, alias - Anneken Lambreoht van - Anna, vrouw van Cornells van - Claesken, vrouw van Cornells Claess van - Cornells van * Qorneiiis Berthelmeeuss van - Elisabeth» vrouw van Hercules Glaüdi Justiniaens, alias ^ Henrioxken Hercules Claudy Justiniaen, alias - Hercules Glaudy Justiniaen, alias - Jacop Jans van - Jan Matheeuss van - Jan Symon Jans van - Josijno Jans van - Haeyken, weduwe Jaoop Jans van - Magdalena, vrouw van Jan Symon Jans van - Pietronella van - Soeikeny vrouw van Aert Jan Aerts van - Wi Hem van POBBMA¥S» Maria PORM, JffiJURÈH"» 33EURHE, DpQRSNf BTJSRES, ...*. Adriaèn van -Adriaentken, vrouw van Jan Jacops van - Anna, weduwe Jacop Mercellss van . - Anneken, vrouw van Marten Adriaens van - Barbara, vrouw van Jacop Mercellss van R.135 Qathelijn, weduwe njan Jacops van Christina, vrouw van Cornells Jans van .,,, Moergestel Cornells van Cornells Jans van ...» alias van Koergestel Cornells Harceliss Van Gherit Merceliss van Xacop Meroeliss van alias Kuysen alias van •••> - Jan Adriaens .»., - Jan Jacops van - Marten Adriaens van - Ode Ha, vrouw van Jan Adriaens ¦- Peter Marceliss van DCRST» - Adriaia va» - Lysken, vrouw van Julius Jacops - Eva Willem Adriaens Van ,- Julius Jacops 3X5ÜCKBR, Zie j 3XJCKÜM DKACKX, Jaeomina 2RISS, . • Anna Maria » Cornelia, vrouw van Heynrick van den - Heyn riek vail den - Mariana op den BRO3GHS,'Gfaorys Jans DBO& Robfereoht van alias ^j vrouw van Jacop Gheryts Gheryt Gieliss Jaoop Gheryts BBN, DRÜSHEU» Adrie-en van Anna Adriaen van Anthonls Janss van 1,841 1,66? 1,219,R.li a. 135 R.135 1,1003 R.191 1,362 R» 106 1.1003 1.862 1.1153 1,357 1.867 3:, 1008 E.93 1.659 i.1115 1.721 1,552 en 1.1115 1.967 1.850 1.967 X.908 1.253 I.552 en 1.1115 1.881 1,659, R. 2i Ï.721 Ï.881 1^908 Ï.1068 Ï.781 Ï.988 1,781 1.756 1.1156 R.121 R.121 1.1028 1.103 R.6 R.25 1.139 R.25 1.976 X.891 R.184 DUYN, Anna Willem van der 1,508 EUYT3CH, de Zie * BACKERS alias de Duytsoh DULMSir, - Dina, vrouw van Birck Thomass van 1.887 - Dirck Thomass van 1.887 * Anneken, vrouw van Jan Renricx van 1,826 - Henriok Corneliss van 1,813 - Ja» Henricx van 1,826 - Jenneken Henrlek Cornellss van 1,813 -> Maeyken Henriok Corneliss van 1,708 - Marie, vrouw van Jan Henriox van 1.826 - Peter Dyrcx van 1,843 DUSSEU, - Herman Jans van der 1,568 ? Jenneken, vrouw van Herman Jans van der 1.568 . -E. . . . '' ¦¦ " EBCKBLM, Jenneken, weduwe Jan Michiels 1,794 E2CKSRE&, ¦•¦'.. - Maeyken, weduwe Berthelmeeus Jans van R.202 - Bater Jans van R..74 E£PT„ Cornells van der B.101 ESRTaiJCK, van Zie I van AERÏRIJCK BEUWIJCK, •.' . - Dyrok Otto van I.460 - Marie» vrouw van Dyrqk Otto van 1,460 EGELS, . . . :. . ¦ - Cornells Willem Huybreohts 1,376 - Elizabeth, vrouw ven Cornells Willem Euybreohts ï.376 - Marie Willem 1*383 - Aernoult Iteters ï»459 - Anthonia, vrouw van Aernoult Inters I.459 - Catharina 1.1025 - Cornelia I.1025 - Klolaes Godert R.159 • lyabeth, weduwe Claeg Claes3 van 1.148 * Blisabeth, vrouw van Miohiel van 1.644 - Michiel van 1,644 SYBKHOVM, Maeyken, weduwe Jan Aerts van 1.618 , , , - Adryaen Jan Jannia van R. 11 - Anna van R, 112 - Kathelijn Ghoris Jans van I.308 * ïïlisabeth» weduwe Geeryt -vah 1.634 - ïrans Jans van I.107 - Seryt *ans van 1.107 ** öhaertruyd, vrouw van Jan Jannis van —R*ll - Ghoris Jans van ¦ :%-~ - Hillegonde Jan «annis van S, 11 - Jan Jan Jannis van R.ll - Jan Jannis van R.ll EYSSBL(T), ï.308 - Jan Corneliss van 1,237 - Judith, vrouw van Jan Corneliss van 1.237 - Uambrecht: Rombout s va$ R*$ - Marie Jan Lenaerts van 1.439 BU3SRM, MAHY, OOSTMALLE, etc.; Johan van Reneese,heer tot R.103,R.L' -R.123 R.125-R.128 ea ¦R.133 ELEMATTS» Adrianus Gerardus 1.1163 ELSplïORA Aert van Veltwijck, weduwe Sebrecht Jan Jacops, weduwe Cornells Mathijs Lenaerts 1.553 ELI, - Jan Hendrik 1.1139 - Johannaj weduwe Johan 1.1183 EIiAS,d0 Baet ' 1.875 ELltó, BLBTGS, - Anna Ghijsbrecht . ï.268 - Anthoftls Jaoops R.108 - Barbare Ghijsbrecht R.86 - Cornelie, weduwe Embrecht Franss 1,623 - G&ijsbreoht . R.131 - Jacoppe, Trouw van Anthonis JaGop R,107»R.10 - Maeyken, vrouw van Jacop Anthoniss 1.660 - Peter 1.362 ELISABETH, ELYSABETH, ELIZABETH, LYSBST(H), LYSKSST, - Aerts, vrouw van Cornelia Bieliss Byrven 1,855 • Aert Byrok Laureyss van Roy, vrouw van Adriaen I"loriss 1,265 - Abraham Mathijss, vrouw van Jacop Symons Betten ï.325 - van Achtenrijt, vrouw yan Miohiel Goriss Waohmans 1.314 - Adriaen Jacops X.282 - Adriaen Michiels Vermeulen, weduwe Willea Adriaen Rutten, vrouw van Wouter Aertg de Bont 1,546 - Anthonis Adriaens van Heusden, vrouw van ^enriek Geerit Aerts de Wij se 1,677 - Bernaert van Leuven, weduwe Jacobus van der Beeoke, vrouw van Andries Bens 1*931 - Gornelis ffranss R,16O,R.17 - Cornells Gabriels ï>yrven, vrouw van Peter Cornells Crijns van Arendonck ï.656 • Cornells Geeryt Hubreohts, vrouw van Jacop de Vroom 1,332 -* Cornells GieÜBS Lippens, vrouw van Quirijn Peters d© Backer 1,540 - Cornells van Up e laer R.160 - Cornells Jacops van Baerle, vrouw van Henriok de Weert 1,335 - Come lis Thielen, vrouw van Joost Peters Pollyet 1.531 - Cornells Wouters Kayen, weduwe Claes Claess van Eynde Ï.148 - Daems, vrouw van Baptista van Vogelsang 1,530,R, 16 en R.207 - 3>anieel Adriaens van Leyden, vrouw van Rlohart Herberts 1,738 - Gielis Michiels alias Kaye R.6 - Bielis Verheyningen» weduwe Gornelis Gabriels Byrven 1.566 - Birck vai den Bam, vrouw van Arien de Greeff 1,990 - Everts, vrouw van Peter Bolle , I#443 *- franooisa Pels Ï.1087 - Geert Bomars, vrouw van Hendrick van Tilborgh 1,1133 - fflaerits van Brinckel, vrouw van Peter Byrck Buyox R.119 - Geeryt van den Broeck, vrouw van Henriok Engelen R.196 ~ Gheryt Haessens, vrouw van Jan Henrick Stevens R.61 - Geryt linmermans, vrouw van Jan Adriaens Vermunten I.112 - Gobbens, weduwe Bernaert van Call 1,973 « Godert Adriaen Claess, vrouw van Adriaen Cornells Willem Geerits 1.611 - Godert Lambreohts R.185 - Godert van der Plas Z.874 - Goossen van Ghoirle, vrouw van Zebrecht Claes Janss van Heusden R,77 - Hamels, vrouw van Johan Beenhackers 1.1063 - * van Hees, weduwe Anthony van TToerkens 1.1088 - Hey, weduwe Robbert do la Court 1.380 - Henrick de Bont, vrouw van Jan Henri ck Boudewijns Sr. I.309 - Henriok Jan Willem Roevers R.120 • iAi , ¦ -.240 ELISABETH, (vervolg) • Henrlok Vermolen» vrouw van Anthonis Jacops ...... 1.592 - van Hille, vrouw van Jan Cornelias van Klspen 1,817 -. Huybrecht Jans Róovers» vrouw van Peter Henri ok Peters . •¦,.¦..-. Kegelers X*483 ~ Jaoops Riet» vrouw van Johannis Lenaners 1,1052 - Jans, vrouw van Godsohalck Anthoniss 1,520 - Jan Adriaens Gijben, weduwe Jan Symon Jans ïfuyten%i weduwe Cornelis Joost Jans I»982 - Jan PicHss, vrouw van Jan Corneliss van Ostaien (Oeokel) JU151 - Jan Henricx» vrouw van Steven van der Ven 1.965 - Jan Joaohims van den Berge, vrouw van Cornelis ïhielmans . .../.....¦;., , van Eertri jok 1,391 »- Jan van,den Kieboom, weduwe Embreaht Jans van Velthoven, ' . . . : : ¦,. vrouw van jaoop Mertens van Kheghtsel 1.943 - Jan Mathijsb Pyrven, weduwe Thomas Aerts Roovers ï.75l,R,2i - Jan Mathijs Godtsphalox, vrouw van Michiel van Eynde 1.644 - Jan Piggen^ vrouw van Jan Willem Jan Wiïlems van den - . . : Kieboom , 1,339 - Jan Symons, vrouw van Julius Jacops ïtorst Ïï^S^ - Jen de Wolff| yrouw van Anthpnis Laureyss ïi448 « Ja» Woüterst weduwe Adam Wiliems Coenen Ii.469 - Jooheins, vrouw van Jacop Piet er Jenss en Ii979 - Laureya Gerita, vrouw van Hubreoht Raès Jan ÏTijs 1.318 * Laureys Mathij s IiaureysZt vrouw van Hubrecht Jan AdriaensR^116 - Lodewijok van Brinokel, vrouw van Jan Haess van Boeytner 1.193 •• tuoas .,¦•.; R.188 - Matheeus Adriaens Deckers, vrouw van Peter Sebastiaen ï.631 •¦ :¦¦. ¦¦..' ,. ¦ ¦¦.¦: Peters' ' . - ¦ •¦ - ¦ - Mathijs I>irex van Roye» yrouw van ^uirijn Jan Jan Peters I.6O2 * Hatheeus Peter iDeniss, » vrouw van Adriaen «enriox Dyrven L233 • Mathijs PutouypS| vrouw van Adriaen Corneliss Voightea 1.919 » Hartens, vrouw van Anthonis Jaspers-van Yelthoven ï*542 - Michiel Beerten, vrouw van Jan Hoenkens £.111 - Miohiel Weers, weduwe Geeryt van Byntmer, vrouw van Pe« *»634 ,: ; ter Servaes Ysaacx - Michiel Weers, wrouw van Henriek Anthoniss ?/issems ^«^1 - Pauwelss X.856 - Paüwels Arndts &.•!¦ - Pauwels Haenen, vrouw van Cornelis Claess Coomans 1,789 - Peter de Bont, weduwe Jan Peter Corneliss van BaveL, Z.269 vrouw van Jan Melis Jans/ ; - Peter Coninox, weduwe Jan van de Watere, weduwe Abraham Hilarius de Greeff X.468 - Peter Jïenijs Henriox van Venloo, vrouw van Goossen van ; • ;; *••«•» ' w Jrevt,.*: ï^loris Andriess, vrouw van Kerstiaen Jan Claess üagemaeokers ï. Peter van der Heydan» vrouw van Cornelis Willem Huybrechtal.376 Peter Piggen, weduwe Thomas Verstegen E. 179 ïteter (SjWilden, vrouw van Henri ok Peters Goeyaerts 1.328 l^ter Wiliezaa van Alphen, vrouw van Aert Bouden Aerts vaa Sundert 1.669 Biiiips Bollekens, vrouw van Adriaen Pauwelss van Ghilse 1,428 de Quintal J*iS Robrecht Koecx, vrouw van Jan Henrick Smondts R,58 Rodrigues, vrouw van Huybrecht Knechts r'aoi Roovers, vrouw van Pranehoys Reygers I»896 Symon van der Avoirt, vrouw van Jan Pauwels Pets ï.723 Symon Betten, vrouw van Anthonis Adriaens van Heusden 2.593 Truyens ?522 ^ervoort, vrouw van ÏÏichiel Schroevers 1 241 ELISABETH, (vervolg) - Willem Cristi&ens, vrouw van Berthelmeeus Adriaen Gooseens R» 1.70 - Willem Hubreoht Vinoken R.140 • Willem Jans Schuermans, vrouw van Cornells Jans van Roozend&el 1.294 - 73 i Hem Math ij as Dyr ven» vrouw van Hercules Glaudi Justiniaens, alias van Dongen 1.219 en R.ISS - Willem Staels, vrouw van Jan Jan Anthoniss Lips 1,616 en R.193 *• Wouters, vrouw van Mathijs Adriaens 1,424 • Wouter Reyners Heyst, vrouw van Jacop Anthoniss Zuetincx 1,106 *. ' alias Gheverts - weduwe Jan Willems van den Kyeboom R,46, R,48 ELSEH, Maria, vrouw van Johannïs Hendriok 1,1131 ELSSERIOK alias van Hasselt, Anna Aerts van £.559 SLTKStf,- Zie I ALBYDE EMBRECHT Jans van Velthoven 1,943 EMERECHTS, SMSH", " - Adriaen Adriaen 1*452 - Adriaen Adriaens, alias R#l26 - Kathelijn, vrouw van Peter Adriaen 1.647 - Keylwiqhj weduwe Willem Bmbrechts 1*1102 - ïeter Adriaen 1.647 - Symon Willem 1.1102 E3SJBHEÏTTIAHB,'EMMEBBH'SKEH'i ' - Jan Pelsaerts, weduwe Henriok Adriaens de Greve, vrouw Van Christiaen Anthoniss van der Daesdonck ï.878 - Jan van Swol, vrouw van Adriaen Adriaens de Vroet 1*928 - ïhomas Verstegen R.179 SMOSDTS, EEMOITS, ¦ ¦ • Iiysbeth» vrouw van Jan Henriok R.58 - Jan Henriok R.58 - Maria Jan Henriok R.98 - Maeyken Mathijs fouter X.516 - Mathijs Wouter 2.518 - Peterken, vrouw van Mathijs Wouter 1.518 - Soetken, weduwe Jan 1.525 SHQBRSGHTS, ¦ - Engbrecht Sb ut B»30 - Ghijsbreohte, weduwe Robbreoht Peter R.173 -. Jan Matheeus R.41 MTGBRSCHT, SKGEL, - Tauaiöa'¦¦'¦"¦ 1.412 - Cornelias Abrahams A*8 .- Hout Engbreohta R.30 - de Uden R.16 EHG3L(S) , EHGEL{ T) K3H, - Glaes Jans van Heusden, vrouw van Cornells Willem Goderts van Bavel 1.736 - Jaoop Ghijssi vrouw van Gherit Jan Gherits Berokhaen 1*379 - Jan van Rijsbroeck, vrouw van Adriaen Harmans Wagemasokars 1,877 * Lanceloot Aerts, vrouw van Jan Laureys Huybrechts 1,449 - Willems, vrouw van Jacop Mertens 1*576 - Anthónis 1*689 • Elisabeth, vrouw van Henriok R*196 - Henrick Ra96 ERASJiïïS Henrick Raess 1,131 - Cathelijn,Cornells van I.455 - Geertruyt, vrouw vsn Cornells Lenaerts van I.47O ERMEÜ, Anthonetta Jan ERÏTSÏ Willems Meyer - Jan - Johanna, vrouw van Jan - Lambertus Jans ER?, .,.'¦¦ - Anneken» vrouw van Lambreeht Corneliss van - Anna , vrouw van Lambreoht Willems van - Cornelia Willems van - Jacopmijntken, vrouw van Cornelis Willems van - Paulijne, vrouw van Cornells WiLlems van ERPS, - Agnes, vrouw van Arnoldua de .'.., alias de Megen - Johannes Arnoldusz de ...» alias de Megen - Rutgerus Wilieimusz de ESS, Agnes Gerardua de ETTESTAER, ETTSFSR, - Cornelia, weduwe Symon Caspers - Pb uwelina Maria van EÜSTATlüS Surmons EÜ3TATIÜS,. Anneken EVA, - Cornelis Snels» vrouw van Henriok Cornelis Claes Ghijae breohts, alias Rat i vrouw van Johannes van Braakel Adriaens van Borst, weduwe Wouter Jan Wouters, weduwe Jan Marten Jan ïhijssen, vrouw van Bingeman Anthonis Everts EYE3RDEYS, Willeme Henrick EYSRDIUGEH, *• Angniet, vrouw van Jasper van - Jasper van EVERMHS» Willemijna, weduwe Servaes ETÜRT, E7SRARDUS, - Thomass - van den Water EVERTS, - Dingeman Anthonis - Lysbeth - Eva, vrouw van Dingeman Anthonis - Jennekeri, vrouw van Dingeman Anthonis - Haeyken, weduwe Adriaen Jan EXBL, Catharina, vrouw van Heter van-1.995 1.1024 1,886 I. I.. IKS" Hendrick Boon, weduwe Michiel Coenraet Jans van Bosheyden FJERDINAÏTIX) de Bernuy FICX, ¦ - Pleuntken, vrouw van Cornells Michiel Peters - Cornells Michiel Peters - Cornells Peter Geerits - Jenneken, vrouw van Cornells Peter Geerits -¦ Jenneken, weduwe Peter Michiel Peters «- Maeyken, vrouw van Peter Michiel Peters - Margriet, vrouw van Peter Michiel Peters - Peter Michiel Peters FXERS, Maeyken, weduwe Jan Aerts FXJHENBQRCH; Aert Jan Jacops, alias PLAES, Maeyken Joost van den FLORIH, - Maria Jacoba * Petrus Josephus PLORIS» • Adrlaens - Harman Jaspers » Henricx van der 'Wyen FLORXSS, Adi • Elizabeth» vrouw van Adriaen POCKS, Marie {Maeyken) Jans - Caspar Caspars - Hester Caspar - Marie, vrouw van Caspar Caspars PORT» Aeltken» weduwe Thomas ( • Aert - Baytheteieeus Aert - Cathelijn Peter - Cornslie Pauwels - Cornells Jan Jas - Denijs Aert * Geertruyt Cornells - Jan Jans «- Pauvrels Henricx HC, , PRASSK2H» Mriaen Swager van ïeteringen, vrouw van Jan Govaert Martens van Alphen - Henrick Cornelisz van der Schueren, vrouw van Jaoop Crozy - Harmon van Byepenbeeck, vrouw van Bernaert Roserius - Schoagers, weduwe Johan van Geerden - Wouter Jans Wagema©okers, vrouw van Jan Peter Classs FRAWS, yaAHCIS(CUS), FRANCO, ÏUAITC(H}OI3, - Aerts van Veltwijek - Adriaenaz - Adriaen Pranss Heyns van Wei It - Adriaan Ueeus - Adriaens Verheyden - Aiexandri - Anoelnms Boox - A-rdes - van Arendonk - van Ballaert - Bruyn Jans - Eioolaua de Mere - Cornells Pranss van Ryarkerok I.LL16,A7 en R.214 n O 1.911 ^ 1.535 1.865 Ï.865 X. 504 1.504 1.741 1,741 1.741 1.741 1.960 1,524 1.700 1.1165 Ï.1167 1,227 1,566 1,666 R.139 ' I. 265 X.265 '-R.138,R.16 1.920 1.1031 X*920 1,810 1,311 R.139 R.70 1,640 1,196 1.624 R.138 X.315,R.86 I.1141 1,587 R.162»R.18 X.733 R.8S,R.90 1.512 R.96 1,129 1,463 1,1168 1,1040 1.188 B.218 1.523 i FRAHS, (vervolg) - Cornelias van Rijckevorseel I,',*» * ¦;»¦ WPe^er 1.349,1.41 - Jans van den Beemden 1.1092 ~ Jans van Eyndmer 1,107 - Jans van Montenaecken . 1.582 - Jan Peéers de Coninck . R.212 -Jan van der We rok 1.120 * fnechts R.119 - de Langel R,12 - Luoas ..; R.188 - Reygers 1,896 «" Ven Soharenburch R.18S Vrarieken 1,595 . -¦ ; Zie ook l RYBRKERCK Cathelijn Cornelia 1,659 Cornelie, vrouw van Frans Cornelia R.214 Elisabeth Cornelis R,16O,R.17 Trans Cornelis R.214 Gaertruyt Anthonis 1,704 Jenneken, vrottw van Cornelis 1/473 Maeyken 1.821 Maria Huybrecht 1,972 Jaoops Herberchs ï»1114 van Renassö van Culenboroh 1,257 van den Water 1#381 van den Wijngaert 1,138 ¦ ¦ ¦ ¦ G. - de Byest 1,170 - van der Meeren (de Mera) 1,124 GABRIELS, . Dyrok 2.250 - libbeken, vrouw van Dyrck ï.250 GKAGHSIDOHCK, Jan Ifeters van - B.2 GALSH, - Anne, vrouw van Otto/ Fransa van 1,317 • Gornelie, vrouw van Michiel Jans van 1,327 • MiGhiel Jans van 1,327 - otto Franss van 1.317 GAR3TSN, Margriet Peter 1.142 GASPAR, Zie 1 CASPAR GASTEL, - Adriaen van I»1060 - Cornelia, weduwe Leonardus Anthoniss van 1,1073 GESL(B), GH3LÏÏ, ¦ - Anna, vrouw van Jacop van R,75,R,76 - Jacop van R,75,R.76 *> Marie Hans Jacops van 1,615 GS3HS, , - Alexander 1.814 - Cornelia» vrouw van Alexander 1,814 - Hendriok 1,609 - Luoretia» vrouw van Hendrick 2*609 GSERDEft, Pranoina, weduwe Johan van 1^1141 GBERIT, GSERA3HT, GEBRYT, GERRIT, GBRT, GHSERIDT, G(H)SSRT, -G(H)BRASRT, G(H)ERIT, GIERST, - Aarts van Loon R.l64,R.l'i - Adriaens van der Hul3t 1.338 G33RIT, (vervolg) ~ Anthoniea van Baèrle - Anthonis Gaeryts -.Baillet . ~ van 4en Broeck * Cornells Gherits Blanckaerts. .*• Corn e lila s Hubrechts - .Gheritsz Ghijsel - Gieliss Bruyta - Goderts van Bavel * van Haerlem *- Henricx van Para » Honriok Geerifcs van Killaar -(Henriox} de Wagemaioker{s) - Jacops Ruyseners - Jsris van Ejyndmer * Jan Gherita Berckhaen *• **ans do Kooghe - Jan Jacops -. Jan ïisnaerts ¦ v Jansa van dar Meere *» IQigronimi van Casspeh ¦- Lanen -. Lippen. •* Matheeuss Verhees a - Msrceliss van Puerne «¦ van Morckhoven - Oerlemans - Otto van Ooien - Reysnaelden - Seger Geeryts « Steelkens «- Willams - Wlllems Van der Burght - Willoms dye Prij oker - Wouter Jana GSERITS, GEERYTS, GSRRITS, GHBSRÏS» G(H)SRITS, GHSRYTS, - Adriaen Cornelia Willem - Adriaentken, vrouw van Christoffel •» Cathelijn Cornelia Willem * Kathelijn, vrouw van Lanoeloot Aert * Cathelijn» vrouw van Roelant « Cnristina, weduwe Miehiel Symon - Christoffel - Cprnelie Adriaen - Cornelie Cornelis Willem - Cornelie Wouter ~ Cornelie, vrouw van Cornelis Willem * Cornelis Willem - Dingne Cornelis Willem - Lysbeth Laureys - Lysbeth, vrouw van Adriaen Cornelia Willem - Eva - Geeryt Anthonis * Geeryt Seger «- Heylwich - Jan Gheert Jan Jenneken Jan Willem ^ vrouw van Willem Meeus 245 R.90 1.479 1.870 R.141 1.330 1.150 R.104 1.139 1.140 R. 110 J.396 ï.671 R.60 1,252 ï.107 1.379 1.434, A.3 E. 174 ï.683 H.95 1.635 S.76,R.119 E.95 1.1S3 ï.253 ï.307 ï.453 R.2 R.186 H.22 R.60 1*966 R.106 R.19 ï.611,R.20 en R.202 1.685 1.722 1,308 1.655 J.466 I,685,R.1S 1,805 en 1.1119 R. 200,11. 2C R.114 I.611,R.2C I,611»R.2C en R.202 K,200,K.2C 1.318 I.6LI 1,1128 1.479 R.186 1.1102 E. 26 1.472 X.5«0 2 4 6 G33RITS, - Lanceloot Aert 1.308 - Maeyken Jan 1.741 - Maria Lanoeloot Aert X.381 - Maeyken Ba ter ï.519 * Maeyken, weduwe Cornelie WiUem I.806,R.20 - Maeyken» vrouw van Geeryt Anthonis 1,479 - Marie , vrouw van Geeryt Seger R. 186 -Maeyken, vrouw van Wil iem Wi Hem 1,622 - Metken, vrouw van Meeus Willem Willem 1,846 - Roelant ï.655 - Willem Willem X,622,R.20 en R PO 2 GEBRSSSK, Geertruyd Huybreoht 1,939* GSERTRUlT(D/a), GSERTRUYT , GSRTRUTD (E), GERTRUDS , GJ3BRTKEÜT, - Anthonis Biekens, vrouw van Adriaen Cornelias van de Xaer 1,947 r Anthonis Franss, vrouw van Adriaen Anthonisa Haen, alias da Bie 1.704 - Anthonis Oelmans, vrouw van Claes Jans van Heusden I.752 - Cornelias, Vrouw van Rutgeer Vlillems R.40 - Cornelia Cornells Koecx, vrouw va» Gheryt Willems R.60 - Cornelis Cornelis Koecx, vrouw van Jan Gheryt Jans ThieipR.71 - Cornelis Fraeye, vrouw van Severijn Jans Kerstens 1,640 - Cornelis Heerits van Hilvarenbeeok, weduwe Pauwels Gee* rits van Oosterwijok 1,554 - Gorneiis Jacops Sprong, vrouw van Govert Anthonis Jacops van Godewijck I,684,R,2S - Cornelis M0(e)rinans, vrouw van Cornelis Ï*enaert3 van Srffrenten 1.470 - Cornelis feter Reyns, vrouw van Benijs Daem Mermans Rfl77 ~ Cornelis Provo 1,1091 - Godert Ancems, vrouw van Wijnant Jobs van Ruth I.298 - Godert Peter Boudewijns» vrouw van Anthonis Jacops Waohmans 1.595 - Henrick Usebrants, weduwe Cornelis Henricx Proosten, vrouw van Jan Jans de Yisscher 1,198 - Henriak Willems, vrouw van Dyrck Symons 1.175 - Huybreoht Geerssen, vrouw van Euybrecht Jan Lenaerts 1,939 - Jacop Jans, vrouw van Anthonis Jacop Anthoniss 1.444 - «an Gherits van der Strompe, vrouw van Gherit Cornelis Gharits Blanckaerts ï.330 - ffan van Ibppel, vrouw van Francis Hulshouts I.1O21 - Jan Zebreohts, vrouw van Jan Anthonis Jan Goderte 1,286 - Jan van der Wien, weduwe Johan van der Poll 1.953 - de Jonghe, vrouw van Melohior Meirler I.71S - Laureys van der Linden, vrouw van Barthelmeeus Jan Barthelmeeuss 1.235 * JRster Ghijsels, vrouw van Jan van der Yenne 1.825 - Peter Hagaerta, vrouw van Hubreoht Jan Willems Roovers 1,272 - Peter Hagaerts, vrouw van Jan Cornelias Rocvers I.273 ~ Peter Lenaerts, vrouw van Jan Lambrechts Hulshouts 1,366 - Symons, vrouw van Cornelia Adriaen Merceliss Deckers I.353 - Snijders, vrouw van Cornelis Verheyden 1.907 - Yoogt, weduwe Jacobus Boot I.1064 • Wijtmans van Meer, vrouw van Jan Jannis van Eyndmer E* 11 • weduwe Jan ^enriox Crabben X,82 - weduwe Jan Jans Ruysenara I.94 GHSLCOM, - Bertruydt, vrouw van Jan van 1.123 - Jan van 1,123 - Joost van 1.123 247 GSIDSR, « Anneken, vrouw van iLaureys Wouters de 1.190 - Elisabeth Peter Denijs Henricx ,.., alias van Venlo 1.1079 - Jenneken, vrouw van Cornells van 1,999 • Laureys Wouters de 1.190 GHSLDOLES^Woutera 'sHogen R.5 G3LLEITS, Anneken Cornells *• j>78 G&LOOF, Adriaentien Huybreoht van |iet I.98o GBNCK, Adriaentien Willem van 1.1007 GÏÏTOSP, Cathelijn Aart Goderts van I.683 GSNT, GHSHT, - Kathelijn Jan Meroeliss van ï - Mercelis Peters van 5?» - Willelraus do R«17 GST3HTS» GH3VBRTS, • •• ' ¦ ¦¦-¦ - CathQli«}n, weduwe Geeryt Henrick 1,5*27 - Lysbeth, vrouw van Jaoop Anthoniss Zuetincx alias I.106 * Jaoop Anthoniss Zuet in ex alias i»106 Ii 1,238 GHÏBISH, • • » Katheline, vrouw van Lambrecht R.31 - ï»ambredht R«31 GISLI3, GILLIS, Zie t BISLIS GIBLISS» GIELISZ, , Zie * DISLISS GIERICKX» GISRRIGH» • Cfornelia, vrouw van Jan *«il30 » Ma^adalóna, vrouw van Robbreght 1,991 - Robbreght ï*??i' GtB'5'EH, Jenneken, vrouw van Uicolaes Robbrechts van I.46«i GIJSBR3CHT, GHIJSEEtECHT, GUSBERT, - Blinox 5 « van der Hair S - Janss van Barok R - Mertena Stickers 1.623 - Pigghen J'S o • Reyniers van der Sohaeft ï.329 GHIJSBElEC3HTE,Jan Cornelis Petera van Merberoh, weduwe Rob- : torecht Peter Sngbrechts R.173 GIJSKIBCHTS» G(H)IJBMi G$USBREGHTS, GHIJSS, -Adriaen Godert 5*1?' - Adriaen Peter ?*Jx« ^ i>. - Anne Godert »*?5» - Anthonia Adriaen to - lysken Jan Adriaens t ?So - Engela Jaoop ,. _ . ¦ ' J'^iJ - Eva, vrouw van Henriok Cornelia Ciaes ..?, alias Rat 1*246 - Eendrioksken Jan 1.950 *. Henriok Cornelia Claes ••?» alias R§t ï? - Yde Claes - Jan Jan ,.,, alias Schermans - Jenneken Goossen Jan • Jenneken Jan • Haeyken Gielis - Mechtelt Godert «•"* - Peetsr Gheerts ' ?'Sü GHUSBL, Gherit Gharitsz to GHIJSSLS, Geertruyt Peter 1.825 GILSÏÏ, G(H)ILS(B), GHILZE, - Adriaen Jan (Adriaens) van - Adriaen Pauwèlss van - Andries ïloriss van - Arme Goderts van - Anneken Peter Hoosten van - Anna Sebrechts van - Anthohia, weduwe Peter Peters van - Bernaert Adriaens van - Ka the line Henri ex van - Cathelijn Jan Adriaens van - Cathelijn, vrouw van Adriaen Henrick Corneliss van - Kathelijn, vrouw van Cornelia Joosts van - Cathelijn, vrouw van Peter Jacops van - Cathelijn, weduwe Peter Peters van - Cornelie » vrouw van Jan Jan Goderts van - Cornelia Cornelias van - Cornelia Goderts van - Z>ilis van - Elisabeth, vrouw van Adriaen Pauwelss van - Hendrik van - Henri o Reyners van - Jan van - Jan Jan Goderts van - Jenneken Jan Jan Adriaens van - Jenneken, weduwe Henriok Cornelias van - Joost Henricx van - Joes J&nss van den Raick, alias van - Joost Sebrechts van - Maeykènliijs Adriaens Leeuweroken Syokx van «- Maria, vrouw van Andries Glorias van - Maria, weduwe Ploris van - Peter Peters van GIPPIJK, GYP(P)IJH, - Adriaentken, weduwe Philips (Jacops) - Jacop Philips (Jacops) - Jaoopmijntken Philips Jacops - Matheeus Philips ïaoops - Philips Jaeops GIPSSSEf, Anna, weduwe Joris GLAUDE Anthoniss Pinguet alias Laval GOBBSNS, Elisabeth GOCH, - Anthonetta, vrouw van Cornelis J§cops van - Cornelis Jacops van GODSLT Cornelis Keyen Pickaerts, weduwe Cornelis Peters GODERT, GODSVAERT, GOORT, GORD, GOV(A)SRT, • Anssem Ghoeyss - Anthonia Jacops Godewijok -.Boelen - Corneliss Belgiaerts - Cornelis Govaerts - Henrick Jan Willem Roevers - Jaoops van Godewijok - Jan Goderts da Brouwer - Jans van Oirsohot - Lambreohts •» Matheeuss van den Hout e - Montens - Pauwels Piggen - Retheman - de Vorster 248 I.734,R.17 1.428 1.857 R. 113 1.375 1.569 1,780 1.916 R.31 1.734 1.645 1.293 1.942 I. I. ,742 ,1093 1.193 R.99 1.1020 1.428 1.1154 R.21, R.3.1 R.9 1.1093 1.768 1.645 R.U9 R.13 1.569 Ï.479 1.857 I.1185 1.780 I.765,R.li en R.221 1.765,R. 23 en R.221 Ï.765 1.765 I.485,R.IS 1.559 1.1081 1.973 1.718 1.718 R.68 1.142 1.684, R. 2Ï R.85 1.385 1.895 R.120 1.158 1.122 1.759 R.197 1.573 R.200 I.238,R.6' R.15 R.50 GODERTS, GODEVAKRTS, GOVAERTS, GOVSKDEKT, - Abraham Sacops - Adriaentken Jan « Kathelijn Jan - Cathali^n» vrouw van Govaërt Cornells - Karstiaentkên Peter Herberts - Cornëlie Godert - Cornelia Govaart Cornells - Corns 11 e, vrouw van .Peter Herbert - Gertruyde» vrouw van Jan Anthonis Jan - Govaert Cornells - Herbert Peter Herberts - Jennekën Some lis - Maeyken Peter Herberts - Peter Herbert » Severijn GODEWIJCK» - Anna Peter Goderts van ¦ • Anthonis Godert Jaoops van - Anthonis Jaoops van - Barbara Peter van - Barbara, weduwe Godert Jaoops vaa - Kat he lijn Godert Jacops van • Cornells Anthonis Jaoops van - Geertruyt» vrouw van Govert Anthonis Jacops van • Govert Anthonis Jacops veea - Godert Jaoops vaa - Jacop Godert Jacops van - Meroells Anthonis Jaoops van • Peter Peters van - Peerken, vrouw van Peter Peters van GODSCHALCK Anthoniss GocLsohalox GOJ>(T)SCHALCKV . - Elisabeth Jan Mathijs -. Elisabeth, vrouw yan Eodsohalck Anthoniss - Godsohalok Anthoniss GO3BIBH, Zie a RAPS alias Goebier GOEY.AERTS, GOS ARTS, - Adrlane, vrouw van Heiriek Paters - Aleydis, weduwe Henrick Peters - Anthonia Peter • Cathelijn, vrouw van Hombout Peters *. Lysbeth, vrouw van Henrick Peters - Henriek Peters - Juette Peter - lïarie, weduwe Jan Peters - Hoijibout Peters G(H)OIRIB, GHOSRLS, - Anthonis Symons van «•., alias Pappen - Lysbeth Goossen van - Goossen van - Jan Berthelmeeus van - Jenneken, vrouw van Pater Govaerts van - Peter Govaerts van GOLÜS, AWTHOÏÏETTA GOMMASR de la Hue GrOGL, - Maria Elisabeth, weduwe Pieter van - Wouter van GOOR, GHOSR, GOIR, • Adriaentken, vrouw van Peter Henricx van den - Antonetta, vrouw van Servaas van der - Maria Margareta van 249 1.458 1.838 i.367 1.895 1.532 1.641 ï.895 1.532 ï.286 1*895 1.532 1*331 1.532 1.532 R.21» R.22 I.7S7 R,l20,R.15 ï.158 1.734 1.158 1.222 1.684 1.684, R.22 ï.158 1.158 1.584 ï.598 I.52O,R.19 1.644 1.520 I.52O,R.19 ï.328 ï.241 1.407 1.562 ï.328 1.328 1,79 1.266 1,562 R.152 R.77 R.51 . R,U ï.876 1.876 1.989 X.323 Ï.U74 X.984 1.650 1.1061 I.1057 GOOR* (vervolg) •.Petet Henriox van den van der Willeras van ÖOORBSRGH, GOIRBSRGH, - Maria Marten van den - Maeyken» weduwe Jan Huybsechts van den GOO3S527, GOOSWIJN", GOSSAYürUS, - de Beeck - van Busgen . - Buyaen - van Ghoirle Goossms, gossssjts, - Berthelmeeus Adriaen - Elisabeth, vrouw van Berthelr&eefcs Adriaen - Ida v: . . : . , - . - Peter Cornells G(H)ORIS, G(H)ORYS, GSORGIÜS, JORIS, JORTS, - Andries Anthoniss » Anthonis Benedictu^ van der Koot - Anthonis Conincka - van Bernagien * Buy sen - de Conincx - Gijsbrecht Mertens Stickers - Euyben - Jans Droeghe « Sans van Efcrndmer - Jans van der Wien - de loo - Maoki van Annis - Haes Gorisa - Sebastéaen Jan Goriss Dyrven • de Weert - Wijnandts van Barnagien G0RI3S, GHOHYSS, GHORYSZ, GORISZ, JORISS, J0RI3Z, - Adriaenken Matheeus - Andries Anthonis 1, 1, 650 1061 - Chatelijn, vrouw van Goria Maes • ÏTeeltken Matheeus - Cornells Cornells Anthem is - Godert Anssem - Goris Maes - Maeyken Symon - Harriet, vrouw van Anssem • Martijnken Katheeug - Pster Peter GQRP» - Lenaert van - Maeyken Cornells Lenaerts van - Wijnant Cornelias van GQUBAïF, SasSfiHa Pierre GOUffUGX, Zoetken» weduwe Coppen van GHA(3)w(SH). GRAWM, Zie t SGRASDWSir, 'aGRAyiZAfTDB, Abel Jan Coenders Storm van GRSSS*?, - Arien de • Elisabeth, weduwe Abraham Kilarlus de «- Lysbeth, vrouw van Arien de - Margriet, weduwe Adriaen Jans de 1,1033 1,929 R. 14 1.713 R.170 1.915 R.19 J.^1104 Ï.657 J.211 1.623 1.103 1,308 1.953 R.96 1,884 E.184 ... 1.399 1*310 R.55 1.76 5, R, 18 en R.221 R.53 1.142 R.1S4 1,815 1.392 1.142 R.184 1.409 1.142 1,487 R.169 1.811 I.8U R.199 1,902 R.43 1.1186 1.990 1,468 1,990 1.717 i4öi GR3&Y3R, Philips 1.113 GHKVS, Smmerensken, weduwe Henriok Adriaens de I 878 GRIEP, Thieleman 1^760 GRrBTKKET, Zie j MARGRIET GROOT, Peter Geerytg de 1.822 GROOTTAERTS, GROTASRT, - Adryaen K.tO - Beatris, vrouw van Jan S.g * {so S.6 - Jan Jan , R.10 - Bannen Jan 4sS&£, GROOTEÏT, Jaspar Eyrcx 1.312 GROVESTIHS, Sophia Höddewig, vrouw van Louis Idaert Bouwe ts 1,1158 GnDÏÏLE],Peter Wouter Faes, vrouw van Harten Laureyss Reyns 1.261 GÏÏIDO, Cornelia g l2l GUILLIAM, Zie i WILLEM GUILL1AM3, Catherina Jean 1,737 -..;-¦",;. h, ¦¦ ¦ •;¦ .;. ; ¦.;.; • ¦; HABCK, Maeyken, weduwe Jaoop Adriaens van der 1.936 HAEPP Magdaleen, vrouw van Henriok Willema den 1.808 ¦ ^ ¦¦¦¦ ¦' j . .. * Adriaen Jans 1.199 ïat Jan Jans I. - Adriaen Anthoniss de ..,, alias de Bie 1.704 - Aeltken Mathijs de 1.567 - Anneken, weduwe Claes Paters 1#783 - Beatris Lenaert Anthoniss de 1,745 - Claes Peters 1.782 - Geertruyt, vrouw van Adriaen Anthoniss de ?.., alias de 1.704 Bie HAMM, Elisabeth Pauwela 1 789 HAMSBERGEir» • Aleyde, vrouw van Jan Willems van 1.819 - Jan WiHems van I.819 - Josijntken, vrouw van Jan Willems van 1,819 HAERÜSM, Gheerifit van B. 110 HABSBASRT, Jacop R.220 HAESCH, Anthonis Ie 1.486 KABSKBEf Cornelis Bierirtox 1.1078 HAS3TRBCHT, HAB5TRIGHT, - Margareta van 1.535 - Pauwels van R 77 HAGASRTS, - Adriane, weduwe Peeter Rombout R,185 - Aelbrecht Pee ter Rombout R.185 - Cornelia Peeter Rombout R.185 - Geertruyt Peter 1.272 - Gertruyda Peter 1.273 - Eeylwich Peter Boyden R,64 . g ' ' en R.72 - Jennéken Peeter Rombout R.185 - Haeykea, weduwe Cornelis Adriaen Haes 1.832 • Hario»vrouw van Rombout Anssems 1,630 - Petre Peeter Rombout R.185 - Rombout Anssems 1,630 - Ro^bout Peeter Rombout R.185 - fouter Adriaen Maes ,,., alias Hasen 1.775 HAGEIT, Petsr van der R.131 HAGSRS, Cathelijn Mathijs 1,893 HAIR, Gijsbert van der R.37 HAJOU, Cathalijn, weduwe Jan du I?961 HAL, Maria Andries van t 1007 HALBORTS, Jenneken l!788 HALDEKBERCHS, Aert r.21 R.31 HALLS, Catherina van den Poel, alias Marohants van l!234 HALMALE, Henriok van H 40 HAM, - Anneken van 1,1036 - Jan Jans van R,41 HAHBACH, Hans Gerart graaf van Manderscheyt, Reynerts, H,151 SfSÏ&Jf*?^*^ 1.1063 - Johanna Will em . i.1109 -J^i^em ^ . . 1,186 HAïffiQÜART,(HS)nraQUABT), Michiel A.13, A.lfl HAWS, . Zie 3 JAH HAHSSSH, Bernaort t 547 HARCK, KBHGK, - Lyntken van X,436 • Ghijsbreoht Jansa van R,172 - Haöyken» vrouw van Gij storeoht Jans van 1.519 HARS5', „ • Margriet, vrouw van Symon van 1,717 - Symon van ï.717 HARÏEAJT, Jolaanna, weduwe Abraham 1.1069 HARfVBLT, ïïaria, vrouw van Caspar va» 1.869 HASSir, Zio 1 HAGA3RTS, alias Hasen HASSELT, - : . » Anna Aerts van zie t ELSSERICK - Anna, weduwe Jan van X.559 HASSSLTOIT, Willem T.995 - Jan van 1,706 - jenneken, vrouw van Jan van 1,766 HAVItJS, Maria, weduwe Willem 1,1035 HEBBBRT, Barbara I.574 HSGK, Anna, weduwe Guiliam van 1.1155 HBCTORS, Cornelis Adriaen R.121 HSaaEEU Jan van R,1O6 Gthi , n R,1O6 •sHSSRSHf, Gatharina, vrouw van Jaspar Bailips Peters X, 234 HEES, Elisabeth van 1,1088 HESSACKER, Cornelia Willem van 1.814 H3SSTER, Grietken Jan van 1,290 HBSSTERMAïra, Jan Cornelis R.224 ESSSWLJCE, ïïariana, vrouw van Kendriok van 1.1028 HEGGEH, Pieter van der 1,1041 HEGHHAH, Sara, gescheiden vrouw van Jacop 1,1086 HSY, Elisabeth 1,380 HSYBLOH, ¦- Adam Miohiels ï.948 - Adriaentken, vrouw van Adam Michiels 1.948 - AdrtMtoa , vrouw van Dominious 1,1068 - Pominicus 1.1068 «-Jfatóidalena 1.1015 HEXDE(H), ' .„¦ . - Katrijn Danielts van der R.24,R.37 • Daneel van der R.24 - Blissabeth Bater van der 1.376 - Janna, vrouw van Dsneel van der R,24 •¦ Jenneken, vrouw van Jan Jan Adriaens Alaerts van der 1.465 • Willem Willem Rutgheers van der R.27,R.35 en R. 40 H3YLIGSRS, Xken, vrouw van Hiclaes HSTLWIGH, HSTLWÏCH, HSYL(T)KEH, HBIYLTÏSH, - Adriaen Meliss Sprangers, vrouw van Quirijn Jan Quirijns - Aadries Anthoniss, weduwe Cornells Adriaens Sohuyfhll alias Smullen, vrouw van Peter Jans Boghe - Coremans, vrouw van Jacop Huygen - Cornells Michiels, vrouw van Adriaen IsadiJisss Cools - 3^£exy vrouw van Matheeus Ibt - Diëricxjvrouw van Peter Henricx Versohueren - Gheryta, weduwe Willem Embrechts Embreohts, vrouw van Thomas Hen riox • Geerit Coeck, vrouw van Daniel de Praem - Ghijsbrechts Piggen, vrouw van Jan Gielis -Peters - Henrick Anssems» vrouw van Jan Corneliss Hulshouts - Huybreoht Henriox, vrouw van Roelant Mathijas van den Brant - J/an Aerte Ruysenera, vrouw van Cornells Cornells Henriox Dyrven - Jan in den Hoersel, vrouw van Gielis Lucas - Jan Inters van den Voortbosch, vrouw van Willem Mathijs %t l 1.909 1.762 1,147,1.2^ R.B I. I. HE8RICK, (vervolg) - Aert Mercelis Ruyseners . R.132 - Anthonis Ansseras R.210 - Anthonisa Wigsams 1,761 - Baptist van Vogelsang 1.530 - Beoker .¦''¦. ' ;¦. R.7 - ^ %®, ' ' ^.47, R.89 - van Bi leve It I.864 - Booghmans 1,1133 - Borumans . •¦ r.87, R.88 - van Bruheze 1.95 - Canters I.1053 - Cornelia Claes Ghijsbrechts, alias Rat 1.246 - Cornelias van Dun 1,813 - Cornéliss van den Kieboem R.43 - Cornelia Marttensz R.69 - Cornelia van der Schueren . R.74 - van den Corput . R,55 - Corvel r.5 - Denis Kaox R,ll - van dén Dries R.121 -Engelen , R.196 - Feokens R,15O - Pranonois van den Beefde R.137 • Geens'.,., 1,609 - Geerit Aerta/fde Wijse X.677 ~ Ghetyt Cornelias Hubrechts I.154 - Geetits van Hij laer 1.364 - Geerits de Hooge 1,442 - Geerits van der Hulst , ï.625 - van Gils 1,1154 - Goderts Piggen 1.205 - Govaart Stevens R.183 - van Halmale R.42 - Kenriox 1,420 - Henriox van Bavel, alias van Beerse 1,121 - Henriok ï*aes R.87 - Henriok Geerits van Hij laer 1.671 • Henrick HubreoMs 2.139 - Henriok Roelofs de Weert A.ll - Henricx Snoeys 1.310 - Henriox de ia Tour» alias van Campen I.67O - Henriox van Uutwijok R.8 - Henriox de Tos R.206 - Henriox Wagema^iokers R.60 - Henriex de Weérdt 1.351 - Hendriox Westhoven 1.1005 - Henriox Wilrjgox R.197 —Jaoops van Weeringen R.108 - Jan Bouden (jan) Holemans I.454,H.n • Jans Cheeuws» alias Brlenens 1,584 - Jans CrilLaerts I.S86 - Jan Henrick Boudewijns 1.446 - Jan Marcus I.55O - Jan Meroeliss R.148 - Jan Piggen R.67 - Jan Willems Hoovers I.222 - van den Keessel 1,86 - Knapen 1,692 - Liegeoia,(l»igo) 1.399 > Loden R.14 • Luoas Adriaens R.189 - Lu o aas Biermans 1.906 - van Luybeke R.10 HSHRIGK» (vervolg) - Mathijss Vervoort E. 210 ; - Machiels ^«22 . ~ Hontens 1.160 - Kouten ? fn - Psters Goeyaerts ~ a - Peter Henriox van Guyok «*84 - Pater Wouters, alias Herseloos *»*2l - Reyners van Ghilse R,21»R.3l - Van Riele '«*• ?, - de voocht van Rijnevelt ?*ii - Roelofs de Weert ? *•«. - Rotteveel 5'??5 - Ruysch • 5*Ji2 - Rutgeers van de Wielt ü, J.06 - Sanders -"ï*!"*,,, - Scnavier 'i'JSi® - Symon Hiohiels van der Avoirt R#208 . Snels J.22. - lÉhomas Maeg V»?!» - van Tilborgh l'ïi« * van Vogeisanok 5?? - Tos ïf -» van den Water ¦ ??{ - Westboven ï - Willemss 5 - Wiliem Joosz S ¦• Wiliem Verwers 5 - Wiliem Vrients . « HSURICKSKBH, KSEDRICKSKEHT» HSHIBYirA, HE3JTRIGKS, HBHRI3TTA, _ van Ass ends lft J- Hi? - Christina de Roos, vrouw van Pierre Ie Sueur J.1L71 - Glaues „ J'iS® * Cornelis Scheyfs, vrouw van Cornelia Huygh Jaoopsz R.9S - Dir/k Cornelia Alaerts, vrouw van Mathijs Jans Hooghe 1,715 - Hercules Claudy Justiniaen, alias Pongen R.135 ¦• Huybreoht Beèns, vrouw van Henrick Geerit Aerts de Wij se 1.677 - Jan Gijsbreohts, vrouw van Joost Cornelis Jacop Claess 1.950 - Jan Lambreohts, weduwe Adriaen Keeuss Vogelers, vrouw van Dingaman Cornelis Wyeriex 1.215 - van ïïohelen, vrouw van Gillis de Faiz 1.372 HSÊTRICX. KSITERICX, .Anne(ken) - Annsken, vrouw van Henrick ï - Anneken* vrouw van Jaoop Jason « ,T? - Anthonia Aert 5'JH - KatheÜjn ÏPS - Cathelijn - Cathelijn Joost - Cathelljne Billem * Christiine, weduwe Cornelis - Dingne Adriaen J - Slisabeth Jan ¦ ï"??ï - Heyiwioh Huybreoht *»345 - Heylwlch, vrouw van Bernaert Symon t - Haylwioh, vrouw van Thomas J . Henriok .? - Jacop Jason i - Jenneken J - Josijntken Adriaen ï - Libbeken Bster * - Sater ! - i^erken, vrouw van Ruth Jan * - Thomas Ï en R.142-H.144. 25G HBRBERCHS, - Beatrix, weduwe Frederick Jaoops . 1.1114 - Kathelijn, vrouw van Frederick Jaoops 1.1114 - Frederick jaoops I.1114 HERBERT B*ter Herberts Goderts 1.532 HERBERTS, Zie ook I GOD3RTS - Elisabeth, vrouw van Richart 1.738 - Riohart • ï.738 HERCULES,Claudy Justiniaën alias Dongen K.135 HSRMAST, HSRMSH, HARMM, - Anthonis Wilt ens R.173 - Eyryen 1.915 <- Jan Claesz R. 129 - Jans van der Bussen 1.568 - van Rijn R,37 - Spiegel R.193 HERMAKS, HARMAJTS, Zie ook I WAGSMAECKERS - ïeuntken Jan 1.636 - Anthony Jas 1.983 - Kathelijö R.138 - Catheli^n, weduwe Jan 1.636 - Claerken, vrouw van Cornelia Jan ï.795 - Cornelia Jan 1.673 - Eingne 1.461 - Heyltien, vrouw van Anthony Jan I.983 - Jan Anthony Jan X.983 - Jenneken Cornelia R.2O9 - Magdalene, weduwe Huybrecht 1,699 • Margriet e j vrouw van Cornelia Jan ï.1094 HERSELGOS, Henrick Beter Wouters alias 1.221 HERTOGS» Jan Ghoriss 1.289 HERTSVEM, Pötronella, vrouw van Caspar Jans van 1.773 KSRTZING, Cattrina R.151 HSRWIJHAKDTSROODE, Zie » EASSCHBRSSL HE5STSR,' ' .¦¦¦-¦¦•¦¦¦ ¦ ¦ ¦ - Caspar Fonok, vrouw van Andries Sielen X.1031 - Dyrok Iiarabrechts, vrouw van Joris Jans Waohelijn I.743 - Anthonia, vrouw van CorneÜ3 Jans ï.407 - Cornelia Jans ï.407 H3ÏÏ3DSH, - Adriana Johanna van 1,1191 - Aleyde Jan Claess van 1.657 - Anthonis Adrlaens van 1.593,R. 1*3 - Barbara van I.834 - Claes Jans van 1.736,I.7S - Cornells Claes jans van 1,752 - Dyroke Jan Robbrechts van 1.297 - Elisabeth Anthonis Adriaens van 1.677 - Slisabeth, vrouw van Anthonis Adriaens van ï.593 - Iysbeth , vrouw van Zebrecht Claes Janss van R.77 - Sngeltken Claes Jans van 1.736 - Geertruyde, vrouw van Claes Jans van 1.752 - Jan Eobbrechts van 1.1113 - Jenneken Hioolaes van 1.463 • Jemeksn Jaspar van I.7O1 - Maeyken, vrouw van Symon Anthonis Adriaens van 1.767 - Symon Anthonis Adriaens van 1.767 - Sophie KiohJiel van I.278 -Zebreoht Claes Janss van R.77 HBUYELS, - Cathelijn, vrouw van Laureys Henriox van den 1.432 • Laureys Henriox van den 1.432 9 k7 SUVSLMAHS, . - Gat&elijn, weduwe Anthonis 1.662 - Öornelie Antnonis 1,764 HIBROHÏMUS, JHSROH'IMUS, • Jan Keyea R.117 «- Tan den KerokhoTe 1.586 - van Oosterzeel R. 55 HIJLAER, HIJLAIR, - Anthonie Michiei Tan K.55 «- Geerit Henriek Geerits Tan I.671 • Henri ok Gee rits Tan I •364 - Henriok Henrick Geerits van 1.671 - Jan Henrick Geer its Tan ¦ 1,671 - Jenneken, Trouw Tan Henrick Geerits Tan 1.364 - lïaeykën Henriok Geerits Tan X.671 - Michiel Tan R.19,R.20 • Susanna, ttouw Tan Henrick Henrick Geerits Tan 1.671 HIJHSMBGE3J, ":> ¦• Adriaen Tan 1.1039 - Magdalena, Trouw Tan Adriaen Tan 1.1039 HIUDSCJABT Wierts R.233 HIHS, Sliaabsth Tan Ï.817 HILLSGOHDS, HHiEGOHDT, HIIiSKBJK, •i Denis Hout Peniss, ttouw Tan Aert Henrick Rombouts R.4 • Henriok JTouten, frouw Tan Cornelia Boelen R.85 «» Tan IJpelaer, ttouw Tan Henrick Kouten R.85 - Jan Jannis Tan ^yndmer R. 11 «. Jan Sprangers. ttouw Tan Jan Henricx Tan Chaem R. 147»R.i£ en R. 174 *> Josephs de Wilde, ttouw Tan Cornelia Pauwelsa R.63 - Kuyen, we duw e Henrick Tan XJbergen, Trouw Tan Jan Wilsing Ï.618 - Ifeter.Jans, ttouw Tan Henrick Jans Chaeuws alias BrienenaÏ.584 -. Tan OTeracker, Trouw Tan Jan Jans Wagemaeckers 1.377 HILYARSNBSSCK, Geertken Cornelia Geerits Tan *»554 HOSLT, Cornelia G. Tan der R.62 H03H, Aechtken Huybreohts de I.800 HOSHKEÏTS, Lysbeth, ttouw Tan Jan 1*111 - Jan I.Ill HOMLOM, Zibertus de H»3 HOSBIAKS, ¦- Meyntie, ttouw Tan Meuwis 1.1047 -. Meuwis Ï.1047 H0SRS3L, • - Agneesa in den R.186 - Chriatyne Jan in den R.186 - Gieli3 Jans in den E.186 - Heylken Jan in den R.186 HOStfm, Sophia I.U84 H02TVBH, Cornelia, weduwe Jonan Tan der I. 1166 HOBVSRMAKS, Barbara, ttouw Tan Lambert 1.1012 HOGSMIBRT, Jan Henriox Tan 1.369 HOIETEMAKS, Adriaen 1.134 HOILTSF, - Kathelijn Andries Tan 1.134 - Jan Tan I.209,H.4C - iPetere Jan Tan 1.117 HOLST, Josijntken Heerit Tan der 1*819 HOLSWILLBR, {H0UTSWISL1IR}, Jan Jans Tan 1,411 HOOG(H)E, HOOGKSST, HOG(H)EH, - Adryane Wouter 's - Annaksn, vrouw van Jan Peters de - Anthonia, vrouw van Jan Jans de - &athelijn Jan - Cathelijn, vrouw van Jan Jacops de - Come lie Jan - Geer.it Jans de - Gheldolff V/out ers - Henrick Geerits de - Henricxken, vrouw van Mathijs Jans - Jacop Jana - Jan Pyrcx de ~ Jan Jaoops de - Jan Peters de - Jan Willemas den - Mathijs jans ds - Peer ken, vrouw van Jan Dyrox de HOOGSTBATEST, HOOCHSTRAT3N, - Adriaen Severijns van *Jaspar, heer van Culenboreh, Weerde, Borsselen, - Jenneken» vrouw van Adriaen Severijns van HOOXDOSrCK, HOÖDOSTCK, HOYDOHCK, » Cornelie Jans Van - Cornelia, vrouvr van Mathijs van •»¦ Jan Dekens,alias van - Jenneken, weduwe Steven van <- Josijntken Joost Lenaerts van - Kaerl Joqat Adriaensz van » Mathijs van • Wouter lïathij ss van HOPMAHS, Maria KOIïHB, Malchior van HORST, • Ann eken Philips van der » Barbara van der HCRSTSïr, Maeyken Jan Laureyss HOÜBRA3CKS3J, Helena van HOÏÏGM, -Aart Henriex van - Cathelijn, weduwe Aert Henricx van HOÜSA, Jenneken, vrouw van Guiliam Pali^s, alias H0UT3, - Balthazar van den - Cornelie» vrouw van Balthazar van den - Godert Matheeusa van den HU3EU2» heer van Hïï(Y)BHECHT, HUYG, HÜBSRTtJS, HUGO, - van Baerle - Claes Andriees - Cornsliss van Put - Corneliss Sprong • Dierick Huygen » Henricx Piggen - Jan Adriaens -r Jans Keyen - Jan Lenaerts - Jan Wiliems Roovera - Knechts - Mensma - MichielsB Ifeulenplas 5 pro H.5 1.652 1.780 1.246 1,515 1.93 I.434,A.3 R.5 1.442 ï.715 1.89 1.649 1.515 1.652 R.5 1.649 I.B66 H.g2 ï.866 2.565 I.X070 ï.162 B.93 ï.791 R.140 1*1070 1.901 t A,U,A,15 1,558 1.1067 1,1003 ï.912 1.455 X.455 1.788 1.418 1.418 !• 573 R.15 R.L21 I.84I R.171 R.220 R.142-R.14 1.270 en Z.llll R. 116 1.307 1.939 I.272.R.IS R.S04 1.1055 1.926 259 HU(Y)BRECHT, (vervolg) - Petars van den Broeek 1.675,1,81 - Peter Jan Lambrechts,{Leircnens) 1.645 - Peters Kegelers 1.735 - Piggen R.67 - Raes Jan Hijs 1.318 HUtY)BREGHTS, Hü(Y)BHN, HUYG3ff(S), - Adriaen Anthonis 1.388 - Adriaen Jasp&r 1.456 - Adriane 1.1104 - Anneken Biels 11.1136 - Anneken, vrouw van Jacop 1.643 - Kathelijn Adriaen Jan 1.647 - Katelijn Jacop R»ö - Corrielie, vrouw van Jan Laureys 1.386,1.44 - Cornells Gerit S.3ÖÖ6 231 - Deni^aken, vrouw van Jan Laureys 1.449 - Lysbeth Cornelis Geeryt 1.332 - Engelken, vrouw van Jan Laureys 1.449 - Gheryt Cosnelis 1.150 - Heylwieh, vrouw van Cornelia Gerit 1.232 - Heylwig » vrouw van Jaqop R»8 - Henriok Gheryt Cornelias I.154 - Henriok Henriok ï.139 - Huyg Dieriok R.142-R144 - Jacop R.8 - Jacop Jacop R.8 - Johannes R.7» R.12 - Jan Laureys 1,449 - Jenneken 1.686 - ^eraieken Adria^n Jans I.1143 - Jenneken Jan 1.905 - Jenneken, weduwe Jan Byrck ï.953 -. Joris R.142-R.14 - Margriet Peter R.107 - Maria Jan Dyrok ï.953 - ïïaeyken, weduwe 3>srrck Anthonis^f 1.832 - Sijken Peter 1.702 HULSHOÜTS, - Anneken Will em I.625 - Barbara, vrouw van Cornelia Corneliss I.777 - Catlijne, vrouw van Cornelis Peters 1.217 - Cornelis Corneliss 1.777 - Corfcelis Peters I.S17 - Geertruy , vrouw van ?ranois 1,1021 - Geertruyt, vrouw van Jan Lambrechts 1.366 « Heylken, tetouw van Jan Corneliss ï.665 - Jan Lambreohta 1.366 - Lambreeht Jans 1*352 - Marie, vrouw van Cornelis Corneliss 1.380 - Willemken, vrouw van Willem Jans I.475 - Willem Jans I.475 HUYSMAITS, Cornelia I.1O7O HULST, - Anneken, vrouw van Hendrick Geerits van der 1.625 - Anthonia Geeryt Adriaens van der 1.459 - Kathelijn, vrouw van Gheryt Adriaens Tan der 1.338 - Gheryt Adriaens van der 1*338 - Hendrick Geerits van der 1*625 - Maeyken Geerit/ van dar 1.816 HÜLSTSK, Peerken Anthonis van 1.793 HULTSH, - . ¦ - Anna van 1.200 - C athelijn, vrouw van Peter Cornelis KathijsB vafr R. 177 - *et«>r Cornells M&thijss van R.17" HUTCH IHSOH, - Aeglitien, vrouw van Robert - Robert HTTTTSH, Hans Bernaerts van 260 1.970 1.970 1.784 I.Y. U.J. JACOBMIJ&S, JACOMIHA, JAGO(P)MIJHS, JAC0PMIJÏT(T)KS2T, JACOPPS, JAC^USLUTE - Adriaens, vrouw van Corns lis Willems van Erp - Cornelia Henricx van Luybeeck, weduwe Jan Anssem Servaess alias de Jager, vrouw van CLaes van der Boel - Draokx, weduwe Peter Adriaens - fan Eambrechts, vrouw van Anthonis Berthelmeeus Anthonis Sweens - Jan Miehiel Rombouta Lips, vrouw van Adriaen Cornelias Biekens «- Jan Peters van Meirberch, vrouw van Jaspar Adriaens van den Wouwer «- van Inokevoort, weduwe Jan van Berchem - van Liedekereke, weduwe Jacop Jan Christiaens - Matheeus Clsesz, vrouw vao Anthonis Jaoop Elincx - Bailips Jaoops Öippijn, vrouw van Cornelia Martens Pauws JACOB(US), JA(C)qUES, JACOP, - Aerts va» Zujtlichem - Anthonis Jans Lips - Anthoniss Zmetinox alias Gheverts - Anthoniss Waohmans - van der Bye straten » Boudewijns - Corneüsz • Cornelis Abraham Mat hij ss - Cornelias Bovaert - Cornell8 Coomans - Corneliss van den Kerokhof/ - Corneliss Stouts - Cornelis Wouters - Crozy - Eanlelis alias van Moors - Daniels de Strueper - van Gee Ie - Gheryts Druyts - Godert Jacops van Godewijok - Haesbaert - Henriox Knapen - Henriox van der Sohueren - Hieronimus Joseplras Verdussen - Huygen - Jacops Cot e mans - Jaoop Huygen - Jacops Sprongh • Jans van Auwaert Jans van Candenhoven Christiaens Jans Costers Jans van Iiongen J Glellsz Gorise Dyrven - Jan Jan Jan 1,605 1,171 1.756 3 - ¦ 1.543 1.612 en 1.1117 1.589 B.167 1.1112 - Jans Grawen 1,765 1,854 X,288 1.106 ï.767,1.81 1.251 R,87, R.88 R.125 X.615 1.923 R.201 1.344 1.189 R.41 R. 138 R.36 R.114 R.75,R.76 R.25 ï.158 R.220 1.803 E.93 1,1193 R.B 1.460 R.8 1,725 1,575 R.I3IO 1.295 2,922,A.12 1,1003 R.U2 1,769 R.U JACOB(üS), (vervolg) - Jans Hogen - Jan Jacops - Jan Jacops Heymans -¦ Jan Lambr eohts - Jans Wagemaeokers - Jason Hanriox - Joriss Bronckaerts ¦- Itievens Feyts i - Mejrceliss van Eeurne - Merten3 ¦¦:¦¦.• - Mertens Berokhaens • de molenaar - Muts r.. ¦ -"¦ ¦ ' ¦ ¦¦' - ïhllips (Jacops) SYppijn - Symons van de Leur .- van Spnne - dé Vladeraoken - de Vroom - Vuytönhove - WlHem Stevens - Wolfram • , JACOBS» Jan •»#« alias Pijnenborch - Adriaentken, vrouw van Cornells Jan - Anneken Jan -Anthonls - Neeltken - Cornelie - Cornelia y - Cornells Jan - Bleonora, weduwe Sebrecht Jan - %sken Adriaen - Elisabeth, vrouw van Anthonis - Geerit Jan - Heylwioh, weduwe Peter - Henriaxken, vrouw van Cornells Huygb. » Jaoop Jan '• Jan - Jan Adrlaen - Kaeyken • Haria - Maeykan Aert Jan > Haria Cornelia - Marie, vrouw van Miohiel - Peter - Peter öodert - Sebreoht Jan JAU3Z, - Gaepar - Thresia, weduwe Cornells IAK, JOAMSS» JOHAIT(HSS), HAHS, -.van der Aa • de AarIe - d'Aerseen, heer van Weernout « Aerts(s) • Arnoldusz de Erpe de Uegen - Aert Jans van Rijen - Aerts van Loon 261 1.89 I.52l,R.20 1.90 R» 83 jïl» 86 1.514 1.425 1.563 1,596 1.552, en 1.1115 1.576 1.730 ï.1180 R,214,R.22 en I•76 5 1.404 R.103 R.12 ï.332 R.220 R.77 R. 19, E. 20 ï.524 R.184 1.460 1.77 1.589,1.62 ï.1093 R.96 R.184 ï.553 ... I.S82 1.592 R.174 1.1093 R.96 1.128 I.5L1 1.590 1.869 ï.670 1.1030 1.263 R.96 I.2S8 1.553 I.U79 1.1089 R.17 R.18 (R.213, en (R.ttB-R.21 -B.13» R.sc B, 7 V 1.1107 R.175,R.1E n rj A (^' \j* ^W i. (vervolg) Aert Merceils Ruyseners R.152,R.1J R.158 en R.178 Aerts van den Voirtbosoh 1.291 Adriasns Cuyper 1.528 Adriaens Dooren alias Kuysen 1.881 Adriaen Jacops : 1.511 Adriaen Kreyts . R.45 Adrisen lambrecht Snoeys R.57 Adriaens Oomen 1.770 AdriaenssVerheyjJf R, 173 Adriaens Vermunt eii X»li2 ab Angelis 1,891 Anthoniss 1.355 Anthony Jan Hermans 1.983 Anthonis Mertens R,64-R,66 Antlquus 1,1046 de Backer R,l24 Baptist van Vogelsang ï.530 Beokers J,lO6O Beenhaokers 1*1063 van Berohem R,167 Bergher R,3 Bern aerts van Call 1,973 Bemaerts van Hutten 1,784 van Bernagien R.8 Berthelmeeus van Ghoerle R.ll Berghelmeeusa Oppers 1.185 Bertholdusz Baok R.14 van der By est rat en R.57 van Bolenbeke R.137 van den Boogaart 1.1144 Bostin 1.978 de Boubert alias Pergamont 1.144 Bouden Jan Holemans R.149 Bouden Maess 1.91 Boudens van den Wijngaert 1.80 Boudewijns R.222 Bran(t)schats R.192,R.2C van der Burght Iill72 van Caerdscot R#2 van Candenhoven R#110 • Zoheeu3,(Cheeuws) R.4 Christiaens van Dijok X.994 Claess van Hispen 1.851 de TSonlnok R»54 Cools R.222 Cornells Adriaena R.177 Cornells (Cornells) Koeox R.60»R.79 en R.80 Cornellss van den Corput 1.997 Cornells Daems R.77 Corneliss van Eyaael 1.237 Cornells Geeryts Ygrams 1.619 Cornells Goris Andrless R.189 Cornells Heestermans R.224 Cornelia Jans Coess 1,601 Cornelia Jan Jaoops Sohoenmaeokers 1,637 Corneliss Lips 1.929 Cornells Luyox R,70 Cornells Matheeus Snijders R.1S0 Cornells ITijs B,84 , (vervolg) Cornelias van Hispen 1.817 Cornelias Reyns 1.98 Corneliss Roovers 1.273 Cornelis Schuermans R.73 Cornelias Speeek I.Ö27 Corneliss Weymers X.480 van den Corput R,44 Dekens alias van Hoodonck 1.162 Denijs Janss Tsreyek R.177 Gielis Ibtera R.67 Dieliss Sohoenmaeokers I.533 2>yrox de Hooghe 1.649 Dyrox vaiVachelen 1,423,R.15 R.178, R. 179 en R.195 Brnat 1*886 tfrans Cornelias van Rijokevorssel X;778 Francois de Ken Ï.1016 Pranois van Keulen I.1161 J^aaass van Weeit X;815 van Gheloom 1.123 Geerit Aerts de Wijse Ï.729 Geerts tsConincx R.54 Gheert Jan Gheérts R.26 Ghêryt Jan Bstersz R.49 Gheryt Jan Thiels R.71 Gerart graaf van llanderscheyt, Reynertz, Hambach R.151 Gheritss van Berwijok R.147 Gerlacusa Kn&de E.3; Ghi^sbrecht JPaterss van Arendonok R,i73 Ghijsbreoht Stevens R.6 G)&4sbrecht8 Stickers I.710' van Ghilze R.9 Govers van Canaan Z.1043 Goderts van den Corput R.48 Govaert Hartens van Alphen I.624 Goderts van Kerven I.125 GhorisB Hertoge I.S89 Grotaert R.6 Karman Jans Wagemaeckers R.188 van Hattem I.766 van Hedel R.106 Henriox Berckhaens X.461 Henriok Boudewijns Sr. 1,309 Henri ex van Chaam R.156,R.16 Henriox Crillaerta X.660 Henriox van Dun I»886 Hendrik Sli^ I.1139 Henrick Emondts R.58 Henriok Jaess 1.212 Henriok Gedrits van Hijlaer X.671 Henriox van Hogemiert 1.369 Henriok Jan Wi Hem Roe vers R.120 Hen r i ok Ba,uw e las R. 176 Henriok Paters da Backers, alias Hans de Duytsch 1.256 Henriok Stevens R.Ö1 Hoenkens X.lll van Hoi Iten 1.209*R.40 Huben R.7 en R.I Huybrecht An as ems RJBQI 210 * (vajrvolg) Hubreoht Jan'Wi Hem Zangers Jaoops Jacops Betten Jacopg Tan Doren Jaoops Heymaas Jacops de Hoo&e Jaoop Jan Christiaens Jaoop Mij ss Jon Anssems Jan Anthoniss Lips Jans Borst Jans Brey Jan Buys Jans ran CandenhoTen Jan Oornelis Peters Tan Merberoh Jan Binge&ans J>irTen Jans IVaey Jan Giölls Peters Jan Gijsbreohts alias Schermans Jan Goderts Tan GhiLze Jan Goriss DyrTen Jan Groottaerts Jans Tan Ham Jans Tan HoiswiiLer, Jan Jans Wijmers Jr. Jan Jan Wouters alias Crans Jan Jannis Tan Eyndmer Jan llatheeüs Koggen Jans Tan Mer Jans Rauws (RaTels) alias Teen Jans Tan Roosendael Jans Schelokaas Jan Snijders Jans ïitnnennans Jans Tan VelthoTen Jans Wagemaeokers Jans Tan den Wijngaerdt Jan Willema Jan ?/outers alias Crans Jannis Tan Byndmer Joachims Tan den Berge Joosten de Bruyn Jar is Andriess Carel Romeyn Tan Kassei Lambreoht Corneliss Vermeien Lambrechts Hulshouts Lambreoht Jan Lambrechts Laureya Huybr eohts Laureys Lenaerts Laureya Mathijs Laureysz Laureys Meren van dar Leek Lenaert Jans van Waelwijck Lenaert Pauwelas Sohelokens Tan Lyer Tan Linth I.3OO,R.1C R.115,R.1< t/m R. U-J Io769 9,. ï.90 1,515 I.1U2 R.127-R.1S 1.639 1.606 R.205 R.110 R*173 1.962 R.67 1,952 1.1093 I.664.R.21 R*1O R.41 1,411 R.114 R,il R.44 1,328,1.34 1.498 I.753,R,51 H.134 en R.220 R.62 1,959 ï.516 I«377,R.59 R.42 1*489 R.101 R.ll 1.1108 R.220 1,863 R.24 1.409 1,366 R.98, R.lC 1.449 1.403 E, 116 » en R. 104 R,50 £,193 1.367 R.37 R.137 26 R JAK, (vervolg) - de Loecker - Mannekens - Marohand - Hasschareel (Massereel), heer van (Her) Wijn and tzr ode - Matheeus ÜDyrok Aarts Wachmans - Matheeuss van Pon gen - Matheeus Engbr edits - Matheeuss de Wilde - Meyers - Melchior Pauwels Wouters Smits - Melis Jans • van Mer « Miohiel Rombouts Lips - van Mil - de Moling - van ïtederven - van Osoh - van Overaoker - Parquin, (Perkin) - Pauwels Pets - Pauwelss Piggen - de Penu - Peters ¦¦* Peter Aerts - Peter^ Aerts van der Raeck ~ Peter Adriaen Meroeliss Deckers - Peter Braets «- Peters.de Coninok • Peter Cornelisz • Peter Corneliss van Bavel *• Peters van Ghagheldona - Peters de Hooge - Peter Jan Claess van den Kyeboom - Peters Kegelers - Peters Meulenpas - Peter tfeefs alias Vergouwen - Peter Peter Leyten - Peters van der Rijt - Raess van Boeymer - Reyniers - van Renesse, heer van Blderen, Many, Oostmalle, etc. Robbrechts van Heusden Roelof Meeus Alaerts Rombout Jans (Peters) Symort Jan 3 van Bon gen ^¦mon Jans Huyten Symon Jans Vrients Symons Pruys Smits Soumans van der Strepen Thomas Aerts Roovers Vaes Claess Yalentijns Mariendael van der Venne Verbeeke ,, .163,R.176,R.2( 1.899 1.824 R.14,R,15 R.17,R.18 1.530 R.191 R.41 R.151 1,932 1.1108 1.104 1.612 1,934 1,1132 1.169 1.696 I*.937 1.723 1.579 R.3 1.451 Ï.4O3,R.18 ï.565 I.B48,R,19 ï.230 1.474 R.73 1.269 R.2 ï.652 1,599 1,735 t.436 1.1006 R.234 1.239 ï.193 1.691 R.L21 - R.L23 R.125 - R.128 «ft R.133 1,1113 R.23 1.694, R.206, R.210 - R.215 1.862 1.982 1.513 1.825 1.1123 1.365 R.40,R.47 en R.89 1.751 R.50 1.1094 1.825 1.1056 £60 JAK, (vervolg) - Verswaerden R.64 - de Vilie R.218 - van den Vlaspoele R,4 - van Vogelsanok R»SO7 - Vorspoels R.76 - de Vos 1,152 *. Walenson 1,980 - de Weeae Jr. R«15Q - Wenceslaus van Otting 1*1184 - van der Werok ï.120 - Wijnandts Massohereal R.42 - Willem Goderts van Bavei 1,619 ~ Wülems van Haensbergen 1,819 - Willém3S den Hoghen R,5 - Willem Jan Wiliems van den Kieboom 1,339 - Willens Snellen X.313 - Wilsing 1.618 - Witkint 1,837 - Wouters R«22 - Wouters van den Chacker R.S1 - Wouter Keyen R,g8 JASHISZ, Peter Poter R,44 JMS(S), JAJÏSZ, , - Adriaen Berthel 1,806 - Adrians Ghijsbrecht I,398»R.M en R. 173 '- Adriaene, vrouw van Christoffel Geerit R, 198 *. Aelbert 1,930 , - Aeltken 1.810 - Aeltken, weduwe Mathijs 1,810 - Anneken 1,648 - Anna ï.1050 - Anneken Adriaen Adriaen Ï.50S - Anna Sngbreoht R,149,R,11 » Anne» vrouw van Anthonis Godschalck Kt 1,13 - Anthonle, vrouw van Herten Claes Ï.1S7 - Anthoni3 Sodachalck R»113 - Barbara Cornelis R«41 - Narent R.208 - Catherina S.141 - Lyntken - R.186 - lyntken , vrouw van Cornelis Huybrecht 1.471 - Cathelijn, vrouw van Byrok Jacop . £.500 - Cathelijn, vrouw van Jan Rombout 1.694,R, 2C - Kathelijn, vrouw van Lenaert 1.172 - Kathelijn, wediwQ Willem R.91, R.9^ - Christina, weduwe Anthonis Cornelis 1.466 - Christoffel Geerit 1,685,R.H - Cornelia Frans Bruyn Ï#2l6 ¦- Cornelia I#73 • Cornelis Huybrecht 1,471 - Coma lis Jaoop R, 148 - Cornelis Laureya S.82 * Blisabeth 1*820 - Lyaken , weduwe Cornelis Joost 1.982 - Eliaabeth, vrouw van Jan HeliB 1.269 - ïrans Bruyn I«188. - öeertruyt Jacop I»444 - Gerit Wouter B»W - Hiilegonde Beter 1.584 - Iken, weduwe Govaert 1,1080 - Jan Melis 1.1108 £6? ' JAWSfS), (vervolg) - Jan Rombout Zie I PET3RS - Jenneken 1.557,1.71 - Jenneken Aert 1.504 - Jehenne Herten 1.330 - Jenneken Peter 1.714 - Jenneken, vrouw van Aelbert 1*930 - Jenneken, vrouw van Jan Adriaen 1.457 - Jenneken, weduwe Roeland 1.859 - Jenneken, vrouw van Sebastiaen Cornelis Peter 1.661 - Job Xj&ureys R.82,R«99 - Jozi^ne H.147 - Jeuriaen R.203 - k©naert 1.172 r» Maeyken X,544,I,6J » Ha eyk en Adriaen 1.806 - Maeyken, weduwe Berthel 1.806 .- Maeyken, vrouw van Jan R.184 ... Margriet e Wouter 1,247 - He lis R.166 ~ Belie ï»547 - Peter 1.714 - Peter Zie s SPEELEAH • Peter WiHem R.91, R.94 • Robbrecht Cornelis R.41 » Roeland 1.859 - Sebastiaen Cornelis Peter .. 1.661 *• Sijten, weduwe Adriaen Berthel ï»806 JASI&R, JASPER, ;'• *» Adriaens van den Wouwer I#©89 *. Cornelis E,125 - heer van Culenboroh, Weerde, Borsselen, Hoochstraten,eto.R*22 - Pyrox Grooten 1,312 .- van Sverdingen R.37 •• Gielis Ysaox 1*164 - Jaoops van Lanschot 1.439 - Luyten Et 188 - Speck S»124 - Tongerloo R»220 - Wilt ens I«iO5 JASPARIJHKSK, JASPERIJH, - Bouland, vrouw van Martijn Blandeau 1.804 - Jan Corneliss van Sundert A.4 JASPERS, - Adriaentgen Ploris Harman 1,566 - Ploris Harman _ 1*566 IDA. YBA, IBS, YES, IKSH» YKSJT, - Aert van Heten, weduwe Govaert Jans I.1080 & Adriaen Adriaens Beens, weduwe Peter Jan Dyrcx, vrouw van Barnaert Jacops van Riel 1*873 - Adriaen Jan Symons Speex, vrouw van Adriaen Jacop Adriaensl.241 en Ï.U06 - Adriaen Joris Andriess, vrouw van Adriaen Prans Beens E» 155 « Adriaen Peters Oomen, vrouw van Marten Willems Spier in ox 1*303 - Anssems, weduwe Claes ^enricx Lonmaerts, vrouw van 3STisiaes Heyligers 1*909 - Anthonis Lenaerts, weduwe Peter Cornelis Leeuwen 1*780 - Ciaes Ghi^sbrechts, vrouw van Peter Peters Papenbrugs Jr.I.143 - Trans Beens, vrouw van Jan Joris Andriess . 1.371 . Goossens, vrouw van Cornelis Jans van ^aerhoven 1*915 - Jan Cornelis Peters van Merberch, vrouw van Harman Anthonis Wiltens R.173 • Lenaerts van Beeck, vrouw van Adriaen Jan Aerts van Beeck t 2ÖÓ XB&, (vervolg) - Sebastlaen Jana van der Sohoot, vrouw van Peter van Bernagien X.1119 ~ Karman Sluytera, vrouw van Dyrck Peters Sprong X.438 - Willems, vrouw van Adriaen iïornelia^de wilde 1.430 JSGERj Jaqopmi^ne, ^Bdütwe.Jan7An.sjem„ge^^aess alias de X.171 YlMAsr Oorneliss """ ~ "'"' 1.160 JiOTT du Camp X.349 JBETSSSIT, lysbeth, vrouw van Jacop Pieter 1.979 JBRÏÏMXASTMaes R.145 JER0S2JSH, Adr i aentken Jan 1.6 50 JKSROITXOTS, Zie j HXSROHYMÏÏS YGRAMS^ ' _^ - Adriaentken, vrouw van Cornelia Geerita - Cornells 1.720 X.85,R.89 on R.47 1.720 a.89 X.502 1,619 X.618 X.618 X.618 R.160 R.160 R.160 - Cornells Geerita » Dingnö* weduwe Cornelia - Jan Cornelia Geeryts - Kaeyken Cornells - Hargrieta, vrouw van Jan Cornells Geeryts UBEKGEH, : . ; - Caspar Henriöx van - Hlllsgond©, weduwe Henriek van - Jenneken, weduwe Caspar Henriox van IJPELABR, . . - Cornells Cornells van - Cornells van - Corn©lis Jans van - Elisabeth Cornells van - S"rans van , - Giells Cornells van - Hillegonde van - Marie frans van - Harijne Peters vsn - Petrone lie van - Susanna Cornells van IJSEBRAtfTS, Ghertruyt Kenriok 33JCKBVOORT, Jaoqueline van pfGAsaiDEaT, Anneken Biolaes JHHETELT, Haeyken van JOACHIMS, Cornells JOB, - Laureys Jans - van Ruth JOCHBMS, lorsbeth JOHANFA, j(O)AHffA,. JHSHKSH, JEHSKUS» JSHHEKESf, - Aernout Clam - Aert Aerts Roovers Jr.,weduwe Jan Symon Jans Trients, weduwe Caspar Henriox van IJbergen» vrouw van Jan Jan Aassema - Aert Jans, vrouw van Cornelia Peter Geerits fiox • Aert Vermoien# vrouw van Gaerit Willems van der Burght - Adam WiHems Koenen, vrouw van Peter Cornells Ghtryts van Key at - Adriaen Pranss van Veilt, weduwe Willem Dyrcx «ran Roy, vrouw van Peter Mailliaerts van Belle - Adriaen Jaoop Meeus - Adriaen Jans Huybea, vrouw van Martinus Verschuuren - Adriaen Joosten van Oorsohot, weduwe Peter Hiohiel Peters Fiex, vrouw van Joost Huybrecht JoO3ten I.741 R.160 R.85 X.283 R.112 X.333 R.160 1.198 R.167 1.509 X.Ê25 R.178 1.131 X.979 R.182 X.497,X.6l 1,504 X.966 X.334 I.G04 a. 182 1.1143 ¦ 269 A, (vervolg) Adriaen van den Voortbosch, vrouw van Herman Jans van der Bussen 1.568 - Anthonis Cornelias van Leegemiert, vrouw van Jan Adrlaens Oomen 1.770 - Anthonis Corneliss Sfelemans, vrouw van Sebastiaen Cornells Peter Jans 1.661 - Anthony Jan WiHems, vrouw van Anthony Peter Vincenten alias Standers I.941 - Bernaert Mercelis Ruyseners, vrouw van Jeremias Maes R.145 - de Bont, vrouw van Mathijs Peters van den Kieboom 1,883 - de Brabander, weduwe Johan Eli, vrouw van Kicolaas Meyer 1.1183 - Bruyn, weduwe Jodgris Bruyn, vrouw van Joris Boucker (DoGkum) . ' 1.744 - Claess, vrouw van Jan Geerits Backer 1.871 - Claess, vrouw van Peter Govaerts van Goirle T.876 - Hicolaes van Hejtsden, vrouw van Franchois Ardes 1,463 - Co ox, vrouw, van Phi lipa Wi Hems de Brule R.137 * Coenraet van Steenis, vrouw van Andries Anthoniss Paelmans 1.494 - Corneliss, weduwe Jan Michiels Eeokelen 1,794 *. Cornells Goderts, vrouw van Willem van 3)iependael 1,331 - Come lie Harmans, weduwe Jan Laureyss 1,209 * Cornélis Hobela, vrouw van Hiarlaes Mathijss ^eydemans 1,879 «¦ Cornslis Oomen, vrouw van Anthonis Jaeops Lips 1,539 - Cornelis Petera Sohelokens, vrouw van l^naert Adriaens 1.534 - Cornelis Verburcht, vrouw van Govert Peter Boudewijns 1.628 - Deckers, vrouw van Hendriok Canters 1,1053 - Benoy, vrouw van Jan van Hattem 1.766 - Dyrck Henrlox Roefkens» vrouw van Hioolaes Robbrechts van .-Giffen 1,462 - Theodorious de Oosterzele, vrouw van Raphael de Bruheze I,187,R,36 - Geeryt Anthoniss, weduwe Quirijn Peters de Backer, vrouw van Willem Heeua Geeryts 1,540 - Geerit Corneliss Cheeuws, weduwe Roeland Jans, vrouw van 1,859 Laureys Aerts van Strijp - Govaert Adriaen Claess van der Biestraten, vrouw van Cornelis Adriaen Reyns 1,642 - Goderts Piggen R.35 - Goossen Jan Gijben, vrouw van Cornelis Franss 1.473 - Halborts, vrouw van Gullliam Palis alias Housa 1,788 - Hendricx, vrouw van Vincent Oesters 1,904 - Henrick Corneliss van Bun, vrouw van Wijnant Goossens van Bernagien 1,813 - Henrick Jan Willem Roevers, vrouw van Jan de Waeze Jr. R. 120,R, 15 - Henriok Marsselaers, vrouw van Jheronimus van den Kerokftove 1,586 - Henriok Peters, vrouw van Thomas Henrick Maes 1,244 - Hendriok Schippers, vrouw van Hendrick Peters Vermeulen 1,1001 - Henrick Snoeys, vrouw van Willem Cornelis Willems 1.583 - Hendriok van ïïden, vrouw van Adriaen Birox van Cassel 1,898 -< Huybrechts, weduwe Jan Beny, vrouw van Pauwels Oort I.686 «i Hubrecht Piggen, vrouw van Cornelis Jaoops van Baerle 1,335 --£•»», vrouw van Jacop Jans van Heimondt 1,728 - Jans, vrouw van Thomas Jans Crillaerts 1.557 - fan Anssems Wachmaas, weduwe Valentijn Mariendael, vrou^ van Jan Aerts Beris 1.1094 - Jans van den Beemden 1.1077 - Jan Bouden Jan Molemans, vrouw van Jan Henriok Pauwelss R,176 - Jan Cornelis Peters van Merberch, vrouw van Gheryt Aertss van Loon R.173 - Jan Benissen, weduwe Marijnis Laureys Adriaens, vrouw van Cornelis van Gelder I.999 2rv O ¦ f U JOHAMA, (vervolg) - Jan van Dirven, vrêuw van Jan Parquin 1.937 - Jan Gijsbreohts, weduwe Sebrecht Shobias Adriaens van Woeringen, vrouw van Henriok Adriaena van 1.774 Staeyen (Staeymans) - Jan Huybrechts, vrouw van Jan Marten Wouters 1,905 - Jan Jan Adriaens van Ghil&e, vrouw van Adriaen Jans van ,der Steeght 1,768 - Kan Laureyss 1.422 - Jan van Luysterborch, vrouw van Eenrick Geerits van Hijiaer 1,364 - Jans Verheyden, vrouw van Peter Peter Adams Leyten 1,958,R. 23 - Jan Willem Geeryts, weduwe Mathijs I>yrcx van Roy, vrouw van Peter Jan Claess van den Kieboom 1.472 - Jaspar van Heusden, vrouw van Adriaen Peter Adriaen Aerts van Meerle 1*701 - Isaacfc van Son, vrouw van Cornells Peters Rauws J.B28 - Kerrèmans, vrouw van Adriaen Sohoyt ï,207 - Lambrecht Benijss Sohellekens, vrouw van Peter Adriaen Öeerits van Beeck 1,945 - Lambreoht,Philipss, vrouw van Jan Carel Romeyn 2,863 - Laureys Vermolen, vrouw van Adriaen Jans Ockers Ï,è94 - Marek Jan Reyns . 1,347 - Merten Jans, weduwe Jan Gherits van der Stroutpe 1,330 - Miohiel Jan Jan Anasems, vrouw van Cornells Thomas Jacop3Ï,3oé - Miohiel Jan Miohiel3, vrouw van Cornells "Domaes Cornelias lytorpers. 1.224 - Miehiel Sebastiaens Cristus, vrouw van Jaoop Jans Wage- ' ïnaeokers 1.514 - Margrita Meyier, weduwe Theodorus Rith t.1048 - Mol, weduwe Johannes van Baasdonk 1,1071 - de JToy, vrouw van Jan van Hat tem ïf.766 - Pauwels Joost en, weduwe Adriaen Jans Balen, vrouw van Jan Adriaen Jans L.,457 - Pauwels Lenaerts, weduwe S@nriok Corneliss van Ghilse ï„646 - Peter Bastiaens» vrouw y§n Bingeman Anthonis Bvarts t#988 - Peter jans, vrouw van Symon Jans Wagemakers 1.714 - Peter Peter Adams kejten 1,958,R.22 - Peeter Rombout Hagaerts, vrouw van Jan Pester Aerts R.185 - Peter Stoffels Wagemakers, vrouw van Jan Peters Seefs alias Vergouwen 1,1006 - Sebrecht Lambrechts, vrouw van Ancelmus van Luchtenberch I.488 - Smetten, weduwe Abraham Hartman vrouw van Pieter de Mets 1,1069 • Spijokers, weduwe Jan Byrck Huygens 1.953 - Verbeek, vrouw van Pieter Augustus 1.1051 en 1.1148 - Vermeulen, vrouw van Jan Ernst 1.886 - Willems, vrouw van Henriok van Bilevelt X.864 • Willem WèiAerikis Haes, weduwe Steven van Hoodonck R.93 - Willem Hanegreef, vrouw van Alexander Verbruggen 1,1109 - Willem van den ^erokhoff, vrouw van Jan Jan Adriaens Aiaarts van der Heyden 1,465 - Wouter öeeryts Wrijters, weduwe Bouwen Jan Aert Simons 1.572,1,6! • Wouter van Loo, vrouw van AeJJbert Jans ï.930 - Wouter Mathesuss, Trouw van Adriaen Severijns van Hoogstraten 1,366 - weduwe Bernaert Heroelis Ruysensrs R.145 - Trouw Tan CorneÜB Serits van Baerl ï.157 - Trouw Tan Paneel Tan der Heyden R»24 JOHAHlïia,Peter R«22 JOKAS van Peter som Ramring 1.1170 JOKGHB, Öeertruyt de X.712 JONGHBLIïrG, SüSéiffia, ttouw van Willem Jans 1,902 9 7 7 "? / JL. jöost, joss, - Adriaen Joris IU155 - Clerens , ï.663 - van Gheloom 1.123 - Henriox van Ghilze R.119 - Jan ïiaureyss 1.422 - Jans van Lubeeaken 1.764 - JansB van den Raick alias van Ghilze R.13 .- van Oe 1.749 - Peters Pollyet 1.531 - Sebrechts van Gilse 1,569 - Wouters Mutsaerts 1.205 JOOST(SH), JOOSZ* , - Anna Laureys 1.207 .- Dyrak Peter Zie » van OORSCHOT * Henri ok Will em S.130 - Jenneken Adriaen Zie ï van OORSCHOT . - Jenneken Pauwels 1.457 « Jenneken» vrouw van Joost Huybreoht 1.741 - Margriet Jan 1»741 - Willem Lambreoht , R.188 J0PPM> Cathelijn, vrouw van Adriaen Aert 1.682 JORDAM Aerts van Bonmei 1,301 JORIS Zie * GORIS JORISS Zie l GORISS - Comelis Buysen I#1188 - Vermeulen 1,1190 JOSIJHE, JOSIJSTTKEIT, JOSIHA^ JOOSKEH, . »•' * Adriaen Henriex, vrouw van Cornells Reynier Cornelies I»486 «- Geerit van der Holst, vrouw van Jan Willems van Haensbergen 1.819 «- Jans, vrouw iran Hendriok Faes Aertss R.147 - Jans van Pongen, weduwe Merten Aerts RélC6 -> Joost van den Kieboom, vrouw van Cornelia Jans van den , Kieboom 1.681 -. Joost Lenaerts van Ho o don ok, vrouw van Marten Martens Spierinox 1.791 . — gravin zu der Marck R.151 - Merten Bon de Koox, vrouw van Bemaert Roserius (Rosier) I.315 - Peter Cornells Reyns, vrouw van Vincent Laureys Cornelia 1,641 - Wijnand Miobiels, vrouw van Job van Ruth ï.181 - vrouw van Lenaert Wijngaerts 1,427 ISAACK Volleveas 1.1062 YSA(A)CX, - Adriane Peter Dielis 1.423 - Anna Die lis 1.477 - Cathelijn, vrouw van Peter Peter 1,368 - Dingne , 1,613 - Elisabeth, vrouw van Peter Servaes 1*634 - Gielis Peter R,52,R.91 - Heylwioh, weduwe Peter Peter R.64 -R,66 en R,72 - Jaspar Gielia 1*164 - Marie, vrouw van Peter Gielis 1.242 - Grietken, vrouw van Peter Jacop 1,290 - Peter Sielis I,242,R.12 - Peter Peter 1.368 en R.64-H.66 - Peter Servaes 1.634 - Manneken, vrouw van Peter Servaes 1,634 ISABSLLS Goossen van Buegen A.2 . 9 7 ^ JUDICH, JUDITH, JUBTE, JUETTE} - Adriaen tfranss van Weilt, vrouw van Lieven Joriss Speelmans 1.558 - Alexander Reyns, vrouw van Grist iaën Jan Hermans Wagemaeokers 1.264 - Gielis Michiels alias Kaye R.6 - Jan Ruyseners R.41 - Peter Goearts, vrouw van Adriaen Henricx van den Corput 1.79 - Thomaes Willems, weduwe R©elof Peters van Aerde R.72,R - Willems, vrouw van Jan Cornelias van Eyssel 1.237 - Wouters, weduwe Wouter Matheeuss, vrouw van flfeter Adriaens Ruys 1.740 JULIAAÏÏS, Pieter I.1O75 JULIUS Jaoops Dorst 1.781 JEÜRIASN Janss R.208 JUSTBriASïr(s), Zie « van DOÏÏGBH IVMS, Margriet Adriaen 1.829 ;¦:;¦:.¦ K. ¦ KAA, Andries van der KASGKSLAERS, Maryken KAREL, OèERLB, CHAERL, KASRL, - van Aasendelft -. Joost Adriaensz van Hood on ck - van Loon KEBSSEL, - Ad%i van den - Anthonis Henriox van den - Catharina,\ivrouw van Adam van den - Kat lijn , vrouw van Anthonis Henricx van den - Kathelijn» weduwe Henrick van den - Cornells van den - Henrick van den KSGEL{A)ER3, - Anneken Henrick Peter Henricx - Anneken, weduwe Huybredit Peters - Barbara Peter - Elizabeth, vrouw van Peter Henrick Peters - Huybrecht Peters - Jan Peters - Peter Henrick Peters - Susanna Henrick KSYEN, KASYEiT, KAYE, - Balthazar Cornells Wouters - Beatris Gielis Michiels, alias - Kathelijn Gielis Michiels, alias - Cathelijn, weduwe Jan - Cornell©, vrouw van Wouter Jan - Cornells Cornells Zebrechts ..., alias Pickaerts - Lysbeth Cornells Wouters - Lysbeth Gielis Michiels, alias - Godelt Cornells ... Pickaerts - Heylwich Meroelis - Hieron^mus Jan - Hubrecht Jans - Jan Wouter . Juete HieUs Michiels, alias - Maeyken Sevsrijn - Margriete, vrouw van Hubrecht Jans - Wouter Jan KELDER (KELLER) alias Klemlin, Andre 1,1066 R.228 I.1110 R.140 1.646 1,284 I. U9 Ï. I. I. 284 119 119 1.119 1.86 2.421 1.753,1,81 777 483 753 1.753 1.483 1.671 I I. 9 7^ KBMPSST, . , • «• Bernaert van 1.968 - Magdalena, vrouw van Bernaert van 1.968 JCSRCKHOF (F) , KSRCKHOVB , - Ann e ken» vrouw van Jacop Cornelissvan den 1,344 - Jacop Corneliss van den 1.344 - Jsnneken Wiliem van den 1.465 - Jenneken, vrouw van Jheronimus van den 1,586 -• Jheronimus van den X»586 KSHREMAS"S, Joanna I.207 KSRSTSYH» Salomon I.719 KERSTBSS, -Anna Catharina 1,1194 - Geertruyt, vrouw van Severijn Jans 1,640 - Severijn Jans 1,640 KERSTIAEST, Zie * CHRISTIAM KHRSTIAEFTK3ÏT, Zie J CHRISTEFA KESSBIi, Jan van R.24 KEUIEJï, Jan Francis va» . 1.1161 KISBOOM(S}, KYEBOOM, - Adriaen Jan R.205 - Anna Peters van den R.145 -* Anthonis Matheeuss van den 1,342 - Beatris, vrouw van Dyrok Marten Denijs Jans van den ï.745 - Kathelijn Peter Jaoops van den 1,118 - Cornelis Matheeusa van den 1,1103 *. ?yrck Harten Benijs Jans van den 1,745 — llisabeth Jan van den I.94i3 - Lysbeth , weduwe Jan Willems van den R.46, R.48 - Elizabeth, vrouw van Jan Wiliem Jan Willems van. den 1.339 - Keynriok Cornelias van den R.43 - Jan Peter Jan Classs van den ï.599 - Jan Wiliem Jan Willems van den 1,339 - Jenneken, vrouw van Mathijs Peters van den 1,883 - Jenneken, vrouw van Peter Jan Claess van den 1,472 * Josijntien Joost van den 1.681 - Josijntien^ vrouw van Cornelis Jans van den 1,681 - Lenaert.Jans van den 1,925 - Lenaert Quirijns Meulenaers van den 1,517 - Margriete Peter Jacops van den 1.75 - Mar ik en MatheeU3/£ van den X.XXSS 213 - Marie Michielsa van den R,i97 - Maeyken, vrouw van Xenaert Jans van den 1,925 • Marie , weduwe Matheeus van den 1,1103 - Marten Denijs Jans van den 1,745 - Matheeua Corneliss van den 1.177 - Mathijs Peters van den 1,883 - vrouw van Peter Jacops van den 1,75 - Q,uirijn Meulenaers van den ï,517 « Wouter Matheeuss van den 1,1103 KUTSBTGH, Maria van 1,1013 KLBMLIH, Zie t KELIER KHADB, Johannes Gerlaciksz R.3 K3TAPM, - Henrick 1,692 - Jacop Henriex 1,803 - Maria 1,1014 KBECHTS, - Blisabeth, vrouw van Hujjbreoht R,204 - Frans R.U9 .- Huybreoht R.204 KHSGHTSSL, Blisabeth, vrouw van Jacop Mertens van ï.943 KHOCK, Michiel 1.754 KOECKX, KOECX, COBCK, COBOX, - Afcggem Cornelia (dornelis) - Anthönia Anssem - Anthonis Henricfoc - Cathalljn Cornelia - Cathelijn, vrouw van Cornelis Geerytd ~ Cornelia.Peter - Cornelis Cornelis - Lysbèih Robrecht . - Gertruydt Cornelis (Cornelis) - Heyltken Gserit — Jan Cornelis (Cornelis) - Marie , vrouw van Anssem Henriok Adriaens - Maeyken , vrouw van Anthonis ^W «~ Peter Cornelis Cornelis KOSHM, COBKBH, ' . - Adani Willems - Aleyde Jan Adam Willems - Lysken, weduwe Adam Willems - Jenneken Adam Wi llems - Marie Adam Willems - Maryken, vrouw van Wiliem - Peerken, weduwe Jan Adam Willems - Sikken Adriaen - Wiliem . -. KOBSSMAïTS, Cornelis ¦ KOGGSH, - Aan e, vrouw van Jan Jan Matheeus - Jan Jan Matheeus KOYUAHS, Zie ï COOSiAUS KOCK, KOCX,. COCK, COCKS, COGX, * Beatrijs, vrouw van Merten Bon de - Katkelijn Henriok Corneliss de - Claudina Henrick de - Heinrick Denis - Johanna - Joaijne Merten Bon de *. Marie Ie - Maeyken Jan I*emmens - Merten Bon de KOHEJGSTSIir, Jlaria Josina Louisa van KOP, Cornelia, vrouw van Johannes KREYTS, - Adrian©, vrouw van Jan Adriaen « Jan Adriaen KÜYSSIT, Zie | J50R3H 274 R„6Q,R.71 en R.78 ï.129 R,191 1.961 1.402 1,168 R,60,R*79 en R.80 R.58 R.60, R.73 1,505 R.60»R.79 en R.80 1.493 R.191 R,60 ï.334 1,469 1*469 1,334 1.493 R.228 ï.469 2,806 R.228 R.231 R.44 1*146 1.81 X.1092 en R.137 R.11 R.137 1.315 ï.792 1,356 1.146 1.1072 1.1135 R,45 R.45 I». LA3CK, * Barbara, vrouw van ClaeB Lenaerts van der - Cathelijn, vrouw van Peter Claes Lenaerts van der - Claes Lenaerts van der - Peter Claes Lenaerts van der LASR, - AxLriaen Corneliss van da - Adriane, vrouw van Cornelis Jan IToudens van den - Cornelis Adriaen Cornelis van de 1.734 1.734 1.734 1.734 1.947 R.155 1.947 LAEE, (vervolg) * Cornells Jan Boudens van den R.155 - Geertruyt, vrouw van Adrlaen Corneliss van de 1,947 <- Maria Adrlaen Corneliss van de 1.947 LAERHOVSH, ^ - Ann eken Cornelia Jans van I.894 *. Oath ar in a Cornelia Jans van 1.915 - Cornells Jans van 1.915 - Ida, vrouw van Cornells Jans van 1,915 LAMBBRTÜS,-LAMBRBCHT, - Cornelias Vermolen 1.499 - Ghielen R.31 - Janss van Ittjok R.56 - Jans Srnst 1.886 - «ens Hulshouts 1.352 - Jan Lambreohts R.63,R«107 - Mi lard (Millert) 1.889 - Peter Reyners 1.225 - Rosibouts van ifcrsselt R»8 LAMBR1CHTS, LS1MSNS, - Barbara Sovaert 1,653,R. 18 - Barbare» vrouw van Jacop Jan R.86 - Cathelijn Huybrecht Peter Jan 1,645 - Christina Merten I.466 - Cornells Jan 1.210 « Elisabeth Godert R.185 - Godert R.197 - Henricke Jan 1.215 - Hester Dyrek 1.743 - Huybreoht Peter Jan 1.645 - Jacop Jan R.83|R.86 - Jaoopmijnken ^Tan 1.543 - Jan I<arabrecht Jan R.98,R.1O"3 - Jenneken Sebreoht 1,488 - Lambrecht Jan R.öStR - Laureys Jan R.132 - Laureysken» vrouw van Peter 1.946 - Magdalena, vrouw van Peter 1.1107 - Margriete Sebrecht 1.488 - Margriete, weduwe Godert R.197 - Margriet » vrouw van Lambreoht Jan R.107 - Maeyken Jan Zie I KOCK * Marie Lambreoht Jan R.107 - Marie, vrouw van Cornells Jan $.$10 - Marie, vrouw van Jan Itanibreoht ffan R#98 - Meohtelt Lambreoht Jan R.107 * Peter Lambrecht Jan R.107 - Zebreoht Lambrecht Jan R, 107 LAMS, Barbara Anthonis 1.785 LAHC3L0(0)T Aert Gheryts (Aerts) I.308,R.13 LAJJCELOOTS, Zle J GSSRITS LASBÏÏ, Gheraert R.76,R.11S LASGH, Sijken, weduwe de ï.1034 LAN0D01TCK, - Abraham Adriaena van 1.793 - Peerken, vrouw van Abraham Adriaens van 1.793 LAKTGB, Magdalene» weduwe Wouter Adriaens de I.699 LAHG3L, Franco de R.12 LAHGEHTBSRCH, Adriaentken Mathijs Rue lens van den 1.659 LAHSCHOT, - Jaspar Jacops van 1.439 - Marie, vrouw van Jaspar aacops van 1.439 IARDOÏT, G... R.218 LAUR3ÏS, IAUWRBYS, * d"ë Bruyn 1,947 - Hagaert van Rijsel R,52 - Henri ox van den Heuvele 1,432 *- Huybrechts Sgiaeuwen 1,831 - Jan Lambreohts R,132 ¦- Lenaert Laüreyss 1.556 - Mathijs Laureysz R, 116 - Mertens Boeohout 1,194 ~ Pauwels Schelokens R.73 - Peeter Adriaen Meroeliss Deckers R.198,I,6G - Vogele R.137 - Willem Loyers R.20 -Wouters de Gelder I.19O LAÜRStSKSSf de Bruyn, weduwe Bastiaen Wouters* vrouw van Peter Lambrechts 1.946 LAURSYSS, LAÜR3YS2, - Adriaen 1,115 - Adriaentken X.529 - Ajithonis ¦¦:¦¦¦¦.¦ ï,448 *¦ Kathelijn, vrouw van Adriaen 1,115 ¦*• Kathelijn, vrouw van Roelof R.148 "* Cornelie Laureys Adrtaen R.lll - Cornelis Claéus R.23 -Lysbeth Laureys Mathijs R,116 >- Elisabeth, vrouw van Anthonis ï,448 - Jan Laureys Mathijs R,116 - Jenneken Jan 1.422 - Jenneken, weduwe Jan R.209 - Joost Jan 1.422 - Laureys Lenaert ï.556 - Laureys Mathijs R.U6 ¦* Margriöte, vrouw van Joost Jan ï.422 - Roelof R.148 LAVAL, Glaude A«thoniss Pinsuet, alias X.iOSl LSCURI, Zie t Ie CÜRe LSSGBMIERT, -Cornelis Anthonis Corneliss van 1,674 *- Jenneken Anthonis Corneliss van 1,770 >*? Maeyken, weduwe Cornelis Anthonis Cornelles van 1.831 LSEGHSTRAET, Maria, vrouw van Jaoop van de t.972 LSEHT, Anneken, vrouw vaa Jacop Franss van 1.678 L3STJW, Maria, vrouw van Lambertus de Ï,1O13 LBBÜW31Ï, -Anthonia Peter Corneliss 1.780 » Yde, weduwe Peter Corneliss 2.780 LSSUWSRCKEU lYCKS, 21 e 8 van GILSS . ¦ LayjDSETi Elisabeth Danieel Adriaens van 1.738 LSYSSE2J| Cornelis Jan R.26 LBYTSK, * Adriaen Geeryts 1.358 - Aliegonda Peter Peter R.234 - Antonia Adriaen ï.1176 ^r"^a^3piïi,a-^ter Peter c,<i»3'* - Cornelia, vrouw van Wouter Jans 1,168 - Jan Peter Peter t ^n n o - Jenneken Peter Peter Adams ï*ï o 2" - Jenneken, vrouw van Peter Peter Adams i,958,R.2. * Peter Adam R.232 - Peter Pater Adams I.958,R.S en R.234 LSCK, Jan van der &«50 MMMSM3, Zie ï IAMBRECHTS LEMMERS, Elisabeth^ vrouw van Johannis Ï.1O52 LSHABHT.-LBEirBSRT, -¦ Adriaens 1*534 é- Adriaen Jan A^rts van Beeok 1.949 - Antlronis Adriaens van Putte **J94. - Cornelia Aert Onnen R,109,R.ll - van Gorp 1*811 - Jan Jans Haeyen I. - Jans Tan den Kieboom I#925 , - ^uirijn Meulenaers van den Kieboom 1*517 - Wijngaerta 1,427 LSfrAERTS, • - Adriaentken, vrouw van Gheryt Jan 1.683 - Aleyde Peter Zie t VÏÏBHOEVÏÏH >; - Cornelie» vrouw van Jan Laureys 1*406 - Cornelia Mathijs 1.553 * Eléonojra, weduwe Cornelia Mathijs 1.553 ¦«. Geertruyt Peter 1,366 - Q-eertruyd» vrouw van Huybrecht Jan ï.939 - Gheryt Jan 1.683 - Huybreüht Jan 1,939 'S-«Tap. I^ureys 1.406 ~ Jenneken Pauwels ï.645 - Yken Anthonis J»7B0 - Pietemella Oeerit 1.809 LS(s)qüIRI, Zie t Ie CUKS . LOJÜR, Jaóop Syraons van de 1.404 tSÜTEür, Elisabeth Bernaert van J.931 IiIBBEKSH^Peter Henriox, vrouw van Dyrek Gabriels 1.250 LIEDSKSRCEB, Jaoobmijne van ï.1112 LISGEOIS (LÏGO), Herry ^»399 - Aert van ' J*?f*?*?5 R,34,R.56 en R.57 - Adriane van R.145 • Anna, weduwe Andries van B.112 - Kathelijn Aerts van R.148 - Clara, weduwe Jasper van I.382 - Jan van «*^Z>i - Luoia van t a LIEVEH Joriss Speelmans ï*£ f LIEYIJH3 Willem Mathijss, vrouw ven Absalon Baert i.536 - Catharina Jan van der l - Ghertruyde Laureys van der 1.235 - Grietken Cornelia Jans van der I»597 IiIHTH, - Jan van R.137 LYH(T)K£B, Zie * CATHARmA. LIPPSN, Geert R-95 LIPPSNS, .. -¦ _ . Catlislij'»i, vrouw van Cornelis Cornells Jan Gieliss I.403 • Cornells Cornelis Jan Gieliss » ?® - lysken Cornelis Bieliss J»540 - Gielis Jan 2 o ' ' - Marie Cornelia Geert R#95 LIPS, - Andriea Rombouts ï - Anneken, vrouw van Jan Michiel Rombouts X - Anthonis Jaoops ï* K? « « - Breohtken Anthonis Adriaens , i.830,R.Z LIPS, (vervolg) ^^^ - Cathelijn Jfeter Corneliss 1.942 - Cornelia Rombout Jan Jans 1^679 ' - Elisabeth,'vrouw van Jan Jan Anthoniss l!616,R.19 - Heyltien -Peter Cornelias 1,983 - Jacop Anthonis Jans j. gas - Jacopmijne Jan Michiel Rombouts 1.612 en T „' ,, I.1UÏ - Jan Cornelias 1.929 - Jan Jan Anthoniss 1*616,R. 19 - Jan Michiel Rombouts 1.612 - Jermeken, vrouw van Anthonis Jacops 1.539 - Maria Robbreoht 1.959 - ^aeyken, weduwe Cornelis I.929 - Marie, vrouw van Robbrecht Jan 1.341 - -iberken, vrouw van Jan Corneliss 1.929 .- Rombout 1.373 LYSBBT(H), LYSKM, Zie ï ELISABETH LOCHT» Maria, weduwe Johan Baptist van der I.1165 LODDERS, . - Cornelia Jan 1,1026 - Cornelie, weduwe Jaspar Jan 1.271 LOKKEf, Henrious Ü14 LODEWLJC, LOUWIBS, - lynriook, hear van Velpen r,15 - Erowo 1,849 LOE, ' • - Margriet, vrouw van Willem van der R.15 - Willem van der jR.15 L0(B)YSRS, - Adriaene Cornelia 1,256 - Anne, weduwe Erasmus Henrick Raess alias 1,268 - Anthonia Jq» 1,274 - Cathelijn, vrouw van Henriok Cornelis Henriok Raess alias 1.204 - Clara Erasmus Henriek Raess 1.292 - Lauwreys Willem R,20 - Maria 1^266 LOSCKER, LOSCKRE, LOICKBRE, - Aeltken, vrouw van Melchior Maes de I.567 - Ann eken, vrouw van Merten Mathijss de 1.680 - Balthasar Maes de R.203 - Bernaert de 1^165 - Stijnken, vrouw van Bernaert de ï.165 - Daniel de ï.1124, . R.lSi - Daniel Marttensz de ^|7lO3 ,: - Jan (Jean, Johan) de Ï.1124,R.3 R.163,R.17 en R. 151 - Melchior Maes de 1,567 - Merten Mathijss de 1.680, X.Ü24,R.4 en R.62 LOEHHOÜT, Anneken Jan van 1,666 LOYMAKS, Dielis Bartholomeeuss ï.680 LOLX van St.Truyen, Mathijs 1,522 LOMMASRls, Yken, weduwe Claes Henricx 1.909 L00, - öeorgius de fi,96 J Wouter «*n 1,930 fir; A LOOST, - Aert van . K.220 r Adriaen Henri ox van R.120 -Anneken, vrouw van Caerle van 1,646 - Catheiijn Anthonis van 1.492 -Ghërit Aerts van R.164,R.17« - Jaa Aerts van R.175,R.18' - Jenneken, vrouw van Gheryt Aertss van R.173 - Gaerle van 1.646 - Marieken Adriaen van 1,917. . - Pieternella van 1.1137 - Peerken Jan An£honiss van ^ 1.797 LOOH3ÏF, :Peter Rijchout >; R.112 LOOP, Catharina 1.1044 LOVSL, Steven . , t 1.727 LU, Andreas die ......' R.7 LUBSECKEH, LUYBESK, LUYBÏÏKS, - Cornelie, vrouw van Joost Jans van 1.764 - Heinrick van R.10 - Jaoopmijne Cornelia Henriox van 1,171 - Joost Jans van 1.764 LUCAS Jan Symonsz R.140 LUCAS, - Lysbeth R.188 - Frans R. 188 - Gielis R,176,R.18( - Heylken, vrouw van Gielis R.188 -. Maeyken, vrouw van Vincent 1.839 LUCHTSBBBRGH, Jenneken, vrouw van Ancelmus van " 1,488 LuciA f ¦ "¦ ' -• Geyerts, vrouw van Peter Godert Pauwels Piggen I.238 - van Lier R.204 LUCRSTIA Barra, vrouw van Hendriok Geens X,609 LUyS Willera de I.145 Cornells B.70 Jenneken Jan van 3 - Agneeae, vrouw van Jaspar R.188 - Aieydis Yewijn Petera I.241 en I*1106 - Jaspar R.188 - Odelia Adriaen Peters 1.410 LULS, Sara Ï.924 MABS(S), - Adriaen 1.467 - Adriaenken, vrouw van Henrick Thomas I.765,R,223 - Anneken WiHem Zie a van SITTASRT - Anne Will em Gome Us - " ^;214 k-> - Anthonie Willem Cornelis R.58, R.93 - Breohtken, vrouw van Miohiel Wouter Adriaen I,880,R.22^ - Cornells Adriaen Ï.798 - Henriok Thomas R.X99 - Jan Bouden 1,91 - Jenneken Willem Cornelis R.93 - Jenneken, vrouw van Jeremias . R.145 - Jenneken, vrouw van Thomas Henrick 1*244 - Jeremias R.145 - Uaeyken Thomas Henriok 1.733 - Maeyken, weduwe Cornelis Adriaen 1.798 ¦ fi) Q >> (), (vervolg) - Marie, vrouw van Jan Bouden 1,9i - Michial Wouter Adriaen I.88O,R.22 MA2SSCHAPS, Margriet Henrick Goderts 1.774 MACKI van Ann is Zie t van AUFIS MAGDALESH, MAGBALSH2!, MAG(H)BAL2UA, • Cornelia Cruyt, vrouw van Jan Symon Jans van Pongen 1.662 - Gornelis Peeter Wils, vrouw van Frans Jan Peeters de Coninck R.212 * Birck van'Osch," vrouw van Bernaert van Kempen 1.968 - Gielis Brüynseels, vrouw van Antiionis Jan Jans van lier I.343 - Heyblom» vrouw van Jan van Olphen 1.1015 - Jans Verteken, vrouw van Peter Lambreohfcs 1.1107 - Merténs, vrouw van Robbreght Glerrigh 1.991 - Peter Stickers, weduwe Wouter Adriaens de Lange, weduwe Huybrecht Hermans 1,699 - van der Poel, yrouw van Adriaen Hijnsbergen 1.1039 - Stroesen, vrouw van Henriok Willems den Haeff 1,808 - Willem Rutgheers R.40 MAILLIAERTS van Belle, Jenneken, vrouw van Peter 2,604 MA&DSRSCHEYT» Reynertz, Hambachj Hans Gerart graaf van R,151 MASY, Oostmalle, etc.| Johan van Renesse, heer van Slderen, R. 103 MAmTBKEais ¦ -* .- Jan 1,899 - Peter 1,872 M/sRCHAJiD, Jan ï,824 .. MARCHAUTS Van Halle, Zie I van HALEE MARCY, Cornelia, vrouw van Cornelia 1,835 MARCUS, M3RCÜS, ' , p» Br echt e, weduwe Henrick Jan £,55O»A.18 - Henriok Jan X.550 MARGARSTA, MARG(A)RITA, MARGRIET(s), GRIETKBÏF, ,.-. . - Aert van Oisterwijok, weduwe Adriaen Jans de Greeff, I«717 vrouw van Symon van Haren - Adriaen Aerts van Bergen, vrouw van Jan Jans Borohgraeff ï»532 - Adriaon Ivens 1*829 - Adriaen Jan Stoffels Buys, vrouw van Anthonis Olaes Wouter Bouwen Jans Moleoens ï.822 ¦- Adriaen Jan Willems 1,156 - van Bave 1, vrouw van Predrick van den Wijngaert 1.138 - Cornelis Dyrcx, weduwe Hubreoht Martens van Byessen 1,278 - Cornelis Jans van der Linden 1,597 - Cornelis Laureyss Meren, vrouw van Peter Adriaens Beckers 1,685,R. 19 - Cornelis Rombouts, weduwe Jan Peter Corneliss Buersteedts vrouw van Jan Pauwels Pauwelss Oelmans 1,658 - Gheryt Jans van der Strompe 1.87 - Gomners de la Rue, weduwe Hans Mussen, vrouw van Servaes Willems ï,526 - Gommer Vervloet, vrouw van Peter Laureyss Polvermaker Ï,892,B,22 8n R.230 - van Haestrioht, vrouw van Ferdinand© de Bernuy ï.535 - Henrisk Goderts iïaesschaps, vrouw van Thoblas Adriaens van Weeringen 1.774 - Henric Robben, vrouw van Jaeop Cornelis Wouters R.41 - Hugo van Baerle, vrouw van Cornelis Jan Harmans I>1094 - Jaoop Antho^iss Blanekaerts, weduwe Cornelis Steven Gieüss, weduwe By rok Symons, weduwe Claes Peters van Belooy, vrouw van Hubrecht Jans Keyan Z.276 - Jacop Jaoops Cotermans 1,401 —. Jan; van Heester, vrouw van Peter Jacop Ysacx 1,290 - Jan Joosten, vrouw van Peter Michiel Peters Piox 1.741 - Jan Michielsa R,117 MARGAREÏA, (vervolg) - Jan Swanen, vrouw van Symon Henricx Custers I.853 - Melis Meliss Smits, vrouw van Joost Jan Laureyss 1.422 . - ÏTuyt Eornelis Huyts, vrouw van Wouter Jan Jan Thuen Danen 1,690 - Peter Hubreohts, vrouw van Lambrecht Jan I*ambréchts R.107 - Peter Garsten, vrouw van Anssea Ghroyss £.142 - Peter Jaoops van den Kyeboom ï.75 - Peter van der Plas I»874 en 1.1121 - Peter Willem Pauwels, vrouw van Jan Goderts van ^erven 1.125 - Raes 'Often van piest, vrouw van Cornelis Pauwelss Oelemans/' ' ' ' ¦ ¦ :.,¦¦:. .Vv 1.600 - Roelof3» vrouw van Willem van der Loe R»15 - Rombout de Graeuw, vrouw van Peter Floris Andriess ï.248 - Sebreoht Larnbreohts, vrouw van Servaes Anthonis Servaess 2.488 - Symon Peters Metsers, vrouw van Bernaert Jacops van Riel 1.873 - Vinex, vrouw van Joost Clerens I.663 - Witlëm ^oderts van Bavel, vrouw van Jan Cornelis öeeryts . Tgrams 1.619 • Willem van Weert, vrouw van Wouter Jans Wagemakers ï.549 - Wouter Jans, vrouw van Peter van Sohaeyo (Sohaeywijok) 1,247 - weduwe Grodert^ambrechts : . R.197 - weduwe Goris Weerts ^ ^«^ - weduwe Jan Boudensa R.53 MARIA, MABÏKEH, MARÏAHA, MARIB{KEN4, MARIKSH, MARYKBK, . MARITGBH, ^ - Aert Jan Jacops, vrouw van Henrick Henricx de la four alias van Campen ï.670 - Adam Willems Coenen, vrouw van Ans3em Henrick Adriaens ï.493 • Adriaen van den Beemden 1.660 - Adriaen Belliaerts, weduwe Guilliam Morel, vrouw van Ga- 1,706 briel Cornelis Gabriels Dyrven - Adriaen Corneliss van de Laer, vrouw van Laureys de Bruyn L947 - Adriaen GielisS| yrouw van Xaureys Euybrechts Sgraeuwen 1,831 - Adriaen Jans, weduwe Berthel Jans, weduwe Cornelis Willem Geerits Ï.806,R.20 - Adriaen Jan Matheeuss, vrouw van Jan Lambreoht Jan Lambrechts R.98 - Adriaen Joris Andriess, , R.155 - Adriaen van koon» vrouw van Willem van Waes 1,917 - Adriaen Meroeliss Deckers ï.353 - Adriaen Reynen, vrouw van ^auwels Corneliss Mutgaerts 1.417 - Adriaen van der Woel, weduwe Jan Aerts fiers, weduwe 1.960 Joohem Dircx « van Amerongen, vrouw van Jan van Candenhoven E* 110 - van Andel, weduwe Willem Kavius 1,1035 - Andries van Hal, vrouw van Aert Hendriox Schippers 2.1027 - Ansems, vrouw van Johan van Mil 1.934 - Anssem Matheeuss, weduwe Dyrole Aerts 1.258 - Anthoniss Corneliss, weduwe Jan Huybrechts van den Hoirbergh, weduwe Cornelis Lips, vrouw van Cornells Peters Viamincx 1.929 - Anthonis Percac, weduwe Cornelis Adriaen Maes, weduwe Dyrek Anthonis Huygen 1.832 -Anthonis Peter Vrients R.118 - Berthelmeeus Adriaen Mathijss, weduwe Berthelmeeus Jan van Eeokeren R. 202 - Bouwmana, vrouw van Symon Ruyssenaers ï.1002 - Ca^moox» vrouw van Hiclaes Scherniers ï.256 - Ie Cock, weduwe Geleyn Robert I.792 - Conincx, vrouw van Johannis Hendrick Eisen ï.1131 - Coomans, vrouw van Jaoobus van der Sande 1,1127 - Cornelis van Bedaf, weduwe Leendert Cornelia Wiercx, vrouw van I^naert Jans van den Kieboom I.925 MARIA, (vervolg) - Corfcelis Canters, weduwe Anthonis van Scharenborgh, vrouwl.954 van Joost van de Woestijne - Cornells Geert Xippens R.95 - Cornells Goderts Gheeuws, vrouw van Cornells Jan Anssem . Servaess 2.501 - Cornells Jacops, weduwe Adam Adriaens 2.1030 - Cornelia Ygrams, vrouw van Aert Adriaen Anthonis Paniels 2.502 - Cornells Joachim Adriaens #aggersiji vrouw van Henrick Jans , Cheeuws alias Brienens 2.584 - Cornells Lenaerts van Gorp, 1.811 - Cornells Reynsi vrouw van Cornells Claes Corneliss 1.491 -"Pieliss, vrouw van Cornelia Jans Cuyper 2,544 - Gielis Ghijsbreehts» vrouw van Wieriok Eenrick Wiiboorts van Chaem - Pingman Anssems Vrancken, weduwe Hiolaes Anderlecht ~ Pyrck van Berckel, vrouw van jan Henricx van Pub - Pyrck Claess, vrouw van Geeryt Seger Geeryts - Poremans, vrouw van Reynler van Bonmel *» èp den Pries, vrouw van Hendrick van Heeswijck - Elisabeth Pietersse, weduwe Pieter van Gooi -. 3?ranas, weduwe Guilliam van Bulderen "" van jjpel&er, vrouw van Cornells Frans Henrick •M .... ..... . . 2.797 2.359 2.826 R.186 2,1008 2.1028 2.1174 1,821 Geerit van der Hulst, vrouw van Berthelneeus Anthoniss Sweens Gijsbrecht van Heyst, vrouw van Bernaert Romeyn Gijsbreöht Vermeeren, vrouw van Cornells Christiaens Buyox Godert Gheeua, vrouw van Jan Bouden Maess Govert Cornellse, vrouw van Cornells Adriaen Zacheriass ïimmers Godert Piggen, vrouw van Cornelia Jan kambrechts Henriok Anssems, vrouw van Vincent Lucas Henriok Cornelias van Dun, vrouw van Cornells Gooasens van Bemagien Henrick Geer its van Hi^laer Henrick Jan Willem Roevers Henriok Montens, vrouw van Yeman Corneliss Hopmans, weduwe Anthony Vermeulen, weduwe Jacobus Riet Hugo van Baerie, weduwe Jan Anssems Wachmans X.816 J.860 1.1037 Huybrecht 3?ranss, vrouw van Jacop van de Leeghstraet Huybrecht s de Wij se, vrouw van Jacop Anthoniss Wachmans faooba Ploren, weduwe Johan Baptist van der Locht Jacops, vrouw van Caspar van Hartsvelt Jacops, vrouw van Jan Peter Claess Jac©p van den Aert Jacop Anthoniss Wachmans, vrouw van Symon Anthonis Adri aens van Heusden Jacop Betten, vrouw van Gielis Henriex Rijnsaerts Jaoop Jacops Cotermans, vrouw van Pyrck Otto van Eeawij Jacop Servaass» weduwe Hendrick van 2>ommelen, vrouw va» Pauwels Pauwelss van Overbroeok Jacop Wijtmans Vlaaiinex, weduwe Cornells Anthonis Comeliss van Leegemiert, vrouw van Anthonis Lau reys Huybrechts Sgraeuwen Jd»8, vrouw van Cornells Jans Cuyper Jans, vrouw van Harten Adriaens Spierincx Jan Aelbreohts Jan Adriaen Roelens, vrouw van Laureys Adriaen Aert Paniels 2.974 2.210 2.839 2,708 . 2.671 R.120 2,160 2,1052 2.481 en 2.1094 2.973 2.812 2,1165 2.869 2,590 R.61 2.767 2.626 ck 2,460 2e 2,831 Io544 2,620 2,503 2,478 .-¦¦¦-¦- C> p '""> MARIA, (vervolg) » ¦ ¦ « * t *™ * Jan Aassems .Wachmans, vrouw van Rombout Anssems Hagaerts I.63O - Jan Aathonis Henrick ÏSertens, vrouw van Jan Verswaerden R,64,R,124 «* |"an Anthonis Peter Vrients, vrouw van Jan Janss R.184 *. Jan Ba-yen» vrouw vs-n Jacop Boudewijns R.87, R,88 * Jan van den Beem&en, vrouw van Jaoop Anthoniss Elincx 1.660 *- Jan Belgiaerts, vrouw van Jan Cornelias Reyns 3u98 - Jan ÏFoonaerts • R,16O - Jan Christiaens* vrouw van Abraham Andriess Paelmans 1,370 - Jan Cornells Peters van Eerberch, vrouw van Jan Adriasnss ¦ Verhey R»173 ~ Jan Dyrok Huygens, weduwe Goris Jang van der Wien» vrouw , ; van Johannes van Dijck S.953 - Jan Dyrven, vrouw van Jan Jan Anssems 1.374 - Jane Focke» vrouw van Anthoni Bellaerts R.138,R.16 - Jan Geeryta, vrouw van Beter Michiel Petera Ficx 1.741 - Jan fteerits van Baerl, vrouw van Goris Gijsbrecht Mertens , - 3tiokera 1.623 * Jan Henrick Emondtg, vrouw van Adriaen Jan Matheiauss R»98 «- Kans Jaqops van Geel» vrouw van Jaoop Cornelia Abraham Mathijss 1,615 - Jan Iiaüreyss Horsten, weduwe Jaoop Jan3 van Bongen, weduwe. Adriaen.Jan Everts 1^1003 ' - Jan Xennnens Goax> vrouw van Mathijs Godert Jan Gieliga 1^356 - Jan I»ena.erts van ^ysseli, vrouw van Jaspsr Jaoopa van Lanachot 1,439 - Jan vsn den Meerbergh, vrouw van Jan Peter Adriaen Heroe- / lias Deokers 1,848 - Jan Peter Claess, weduwe Cornells Adriaen Maes, weduwe / Peter Peter Thielemans 1,798 » Jan ^etersnda Conlnck, vrouw van Adriaen Adriaens van Wasbeeok ï,474 - Jan Peter Hijs, vrouw van Wijtman Peter Vleminox alias Beytels R, 105 - Jan Peters Zeyssemaeokera 1.161 - Jan Symon Jaas Vrisnts, weduwe Jan Aerts van lyndhoven 1,618 * Jana van der Venne, weduwe Jan Symons Pruys* vrouw van Jean Blosier 1,825 * Jgn Vervloet, vrouw van Caspar Caspars Fonck ï»920 -Jaa Willèms, vrouw van Peter van Monxst R.13 --van Innevelt, vrouw van Jan Symons Prtiys 5,825 - Jooat van den Plaes, vrouw van Dielis Jan Gieliss 1*700 - Joaepha de Bren, weduwe Daniel Seiffert 1,1057 - Josina Louisa van Koningsteln, vrouw van Samuel Martijn 1.1072 - Kaeokelaars» weduwe Jan Boudewijns» vrouw van Willem R.228 Goenen ,-.... - van Kin3ingh» vrouw van I»ambertus de Leeuw 1,1013 - Knapen, vrouw van Jan ?ranois Thielemans 1,1014 - Lambrecht Jan Lambreohts R,1O7 - Lanceloot Aert Geerits, vrouw van Frederick van den Water 1.381 - Lenaert Clerous, weduwe Anthonis Mriaens van Putte 1,394 - Loeyers, weduwe Jan Petera Goeyaerts 1,266 * Margareta van Soor, weduwe Daniel Seiffert ï.lOtt? - Harguerite ïhêxèse Joseph Thomas, vrouw van Adriaen Florent Prisse 1,1159 - Hatheeua Andrie» Adriaans, vrouw van Peter Gie lis Ysaox I»242 - Hatheaus Dyrok Aerts Waehmans, vrouw van Johan Baptist van Yogelsatig 1,530 - Matheeus van den Kyeboom, vrouw van Aert Jans van Rijen 2,213 *? Jïathijs Wouter Bememts, vrouw van Jan ^ans van Velthoven 1,516 * Harten van den Ooorbergh, vrouw van Hioolaes Laureys Bastiaens I»1033 - Merten Psters, vrouw van Michiel Jacops 1.263 MARIA, (vervolg) * Michielss van den Kieboom, vrouw van ^enrick Wilrijcx. R.197 - Hiohiel Michiels^ Reyers» vrouw van "Jan Geerit Aerts de Wijse 1.585 - Mijs Adriaens Leeuweroken Eyokx van Ghiise, vrouw van 2.479 Geeryt Anthonis Geeryts - Minoken 1.711 ¦* van Montenaken, vrouw van Caspar Caspars Fonok 1,920 - Oens, vrouw van Peter Jans van Arnem I.548 - Oerlemana 1,307 - Olieslagers 1.1084 • Pauwels van der Borst, weduwe Jacop Adriaens van der Haeck ï.936 - Pen, vrouw van Lambreoht Mllard (Millert) 1,889 - Peter Boudewijns, weduwe Jan Symon s van Bavel 1.746 - Peter Cornelis van den Brande, vrouw van Aert Anthonis Aerts 1,305 - Peter Geerits, vrouw van Gijsbreoht Jans van Herok 1,519 - Peter Gieliss Vrijters» vrouw van Robbrecht Jans Lips 1,341 - Peter Herberts Goderts, vrouw van Adriaen Aerts van Bergen alias Potbacker 1,532 - Peter Jaoops van Varick, vrouw van Severijn Baptista van Vogelsanck 1.360 - Peter Vermolen, vrouw van Jacop Bielies Boomaers 1.1004 - Philips Peter Anthoniss, vrouw van Aert Henriox van Herumi,429 - van der Plas, weduwe Cornelis Marijniss,'vrouw van Andries Floriss van Gils I.857 - Polliet, weduwe Peter Jacops Coomans 1,1120 - de Raey, vrouw van Cornelis Willems van Paets 1.955 - Reynderts, weduwe Jan Vrijmoets, weduwe Mathijs Peters Bos 1.956 - Reynier Lambreoht Reyniers, vrouw van Anthonis Henriekx Coeok R.191 - Robbert de la Court, vrouw van Cornelis CorneÜss HuIbhouts ï.380 * Robbreoht Henrick Robben ¦ R.41 » Robbrecht Lips, vrouw van Jan Jans Einmennans 1.959 - Severijn Keyen, weduwe Peter Peter Stickers, weduwe Hatheeus Peters 1.697 - Symon Buera, vrouw van Jan Willem Peter Stevens 1,159 «. Symon JoÉiss, vrouw van Jan Lambrecht CorneÜss VermcBleèi 1.409 - 8pengler, vrouw van Arnoldus de Raeff I„1IL95 - ïhomas Henrick Maas, vrouw van Frans Adriaen Franss Heyns . van Weilt I.?33 - van ^echeleö, weduwe F lor is van Gils I.1185 «. van der Veen, weduwe Govert Cornelissefc, vrouw van Ja- R.220 ques Vuytenhov© - Welle, vrouw van Casper Meyer 1,992 - van der Werck, vrouw van Ernst Willems Meyer I.1024 - Willeboirts, 1.707 - Willem Bgels, vrouw van Cornelis Jaoops van Ceters 1.383 * Willem Hubreoht Vin eken H.140 • Wouter Zeghers» weduwe Matheeus van den Kyeboora, vrouw van Cornelis Dirox ï.1103 » Wouter Stapels, vrouw van Willem Willem Geerits 1.622 - weduwe Dyrok Rijnsaerts alias Stockvisoh 1,136 _ waduwe Wijnand Hiohiels I.18L MARIBFUASL-Jan Valentijns 1.1094 • Jenneken, weduwe Valentijn 1,1094 - Valentijn 1.1094 MARIJ3OJ Peters van IJpelaer, vrouw van Frans Adriaensz R. 112 9 P ^ <<¦ O ü MARIJHIS Xaureys Adriaena 1,999 MARIJUI3S, . . . - Cornelia, weduwe Wouter ,1,1054 - Maria, weduwe Cornelia 1,857 MARS32LASRS, Jenneken Henriok • 1,586 - Maria, vrouw van Samuel 1,1072 - Samuel 1,1072 - Steven R.233 MARTDTA, MARTIJÏTKSH, - Matheeua Jorias, vrouw van Abraham Ysaack Abrahams 1,487 - Paull, vrouw van Franciacua Hieolaus de Mere R.218 MAS8CHARSBL, MASSCHSREEL, MASSBRSBL, *. Jan ..., heer van Wijnantzrode R,14,R.15 R.17,R.18 ~ Jan Wijnandta R.42 - Wijnandt ...*, heer van Herwijnandtaroode R.42, R.49 MATHBEU3, MATHIJS, • Adriaens I*424,R.19 - Adriaena Peokers 1,489 - Artdries Adriaena 1*242 - Anthonis Vrients R. 184 - Cornelias van den Kyeboom 1,177 *» Pieliaa Sclioenmaeokers X.533 - Dyrcx van Roy ï*472 - franohoia van den Beempd8 R.137 - Oodert Jan (Heiige I»356 - Henricx Wijten 1.216 - van Hooydonk . ï»1070 *. Jana Rooghe , 1,715 - Jan Matheeuaz R*130 - Jan Symons van Aelst ï.801 • Lo£x van St.Truyen 1,522 - Matheeua Claeaa ., ¦. R, 107 - Miohiel Wouter sa R.199 - Petera van den Kieboom 3U883 ~ Ifeilipa Jaoops GAppijn 1*765 - Eavela . R,227 - Willem MathiJ3 Dyrven R*135 - Wouter Bemonts 1,518 MATHSSUSS, MATHUSS» THIJSSM, - Anneken,,vrouw van Cornelia Abraham I«615 - Anthoni3 Peter R.149 - Feeltken, vrouw van Bseter Wijtman Cornelia R.225 - Gomelis Abraham 1,615 - tysbeth Abraham 1,325 - Sva, weduwe Jan Marten Jan 1,988 - Gielis Peter 1*414 - Jacop Cornelia Abraham 1,615 - Jenneg:en Wouter 1,866 - Judich, weduwa Wouter 1,740 - Lievijne Willem 1,536 - Marie Adriaen Jan R.98 - Marie Anssem 1.258 - Maeyken Berthelmeeus Adriaen R,202 - Maria, vrouw van Adriaen Jan R.98 - Marie, vrouw van Jaoop Cornelia Abraham 1.615 - Matheeua Jan R.130 - Peerken X,649 • Peeter Wijtman Cornelia R,225 » Tsuntken, vrouw van Jan Dyrok i.636 ME, Adrian© Ghijabrechta van der I.398,R.14 en R.173 28G M3CKSLEH, • ¦ ' «* Aeohtken, vrouw'van Gielis Jheronimuss van 1.800 * Anneken, vrouw van delis Jheronimuss van 1.378*1.8C • Gielis aheronimuas van I»800 HSflHTlLB^),-MBCHTELT(KM), -METKBUT, -.Adriaen Cheeuwa 1,584 - Cornells Jan Willems, vrouw van Adriaen Cornelias Belgiaerta Ï.285 - Embrecht Raess van Boeymer, vrouw van &ans van Osch 1.696 - Godart Ghijsbrechts, vrouw van Jan Vorspoels R.76 - Henrick Wijten, vrouw van Jaoop Jan Jaoops Heymans 1.90 - Jan Raas van Boeymer R..124 - Jan Wouter Bouwens, weduwe Adriaen Jan Wouters Stapels» . vrouw van Meeus Willem Willes Geerits 1.846 - Lambrecht Jan Lambreohts R.107 - Willem Rutgheers R.40 - weduwe Adriaen Laureys Verheyden 1*350 - weduwe Berthelmeeua Pauwelsa thitenghier R.29 HEELS, :¦¦"¦¦ .-¦: - . . ¦ ....-¦¦¦ ¦ ¦ . ¦ -Kat lijn Geryt 1.119 * Cornelia Peter Gherit R.105 • Poter Gherit R«105 M3BRL2,.:-'. . . . :.. , . ..' ¦- ¦ ¦ . '' - Adriaen 2?eter Adriaen Aerts van I»701 - Jenneken» vrouw van Adriaen Peter Adriaen Aerts van X.701 ~ Peter Adriaen Aerts van 1.701 MESUS(S), ¦ Kle t BBRTHEIMBSUS MBO(H)Bir, - Agnes, vrouw van Amoldus de Erpe alias de R.7 - Anne Godeohalok van 1.304 - Beatrix Jan GodtsohaLox van 1.1114 *•-Cornelis van 1.714 - I>ingne Jans van R»89 - Johannes Arnoldusa de Brpe de R.7 * Roelof Jans van 1.799 M3?ÏER(S}, MBÏISR, iffiïJBR, *. Catharina, vrouw van Jaoobtks 1.1044 - Ernst Willems I *1024 - Johaa 1,932 - Johanna, vrouw van ÏTioolaas t.1183 - Johanna Margrita Ï.1048 - Maria, vrouw van Caspar 1.992 - Maria, vrouw van Ernst Willems Ï.1024 MBYHTIS»Stoops, vrouw van Meuwis Hoepmans 1,1047 JIBIRLBR» - Geertruyt, vrouw van Melchior 1,712 * Melohior 1,712 MELCHIOR, *- van Horne A, 14,A. 15 - Haes d@ Loeoker 1.567 - Meirler 1.712 - pauw e la Wouters Smits 1.746 - van Rijsvoort R.197 - van dar Veen R.220 K3LI3 Janss R.166 MSLORT, Servaes 1.1045 MSLSSM, • Anneken 1.1043 • Cathelijn, wsduwe Cornellis Kelchior Cornelis 1.796 - Cornslis Melchior Cornelis 1.796,R,169,R, 17 R.18O,R.18i,R,18 R.192 en R.193 9QH 1.281 MBSHEKDOHÖX, Peter Henricx MSHSÏIA, • . -Cathalina * Hubertus HSR, MBSR, ' - Arndt van * Adrianè Jan Jans van . *• Anthonis Jan Jans van - Gheertruyd Wijtmans van . . - Jan van . - Jan Jans van . . *. Magdalene, vrouw van Anthonis Jan Jan a van Pe erken Anthonis Laureyss van (Gieliss) van Gabriel de M3RB3RCH,-MBBRBSRGH, MBIRBSRCH, - Adriaen Peters van den R,46 - Adriane, weduwe Jan Cornelis Peters (of Jan Jans) van den1.398,R. 14 en R, 173 - Heeltken, vrouw van Jan Jan Cornelias van den I.398 - Heeltken» weduwe. Jan Peters van I„589 - Daniel Cornelis Peters van den ....„alias SohreynmaeokersR. - Dingne Daniel Cornelis Peters van den .,,, alias Sohreyn-1.1055 1,1055 R.l 1,328 1.343 R*U 1.104 1.328,1.34 1,343 ï,598 B,9 en R.l 1.124 113 .'¦ ; maeokers - GMjsbrechte Jan Cornelis Peters van - Jaoopmijntken Jan Peters van - Jan «.an, Cornelis Peters van • Ide Jan Cornelis ffiteters van - Jenneken Jan Cornelis Peters van - Maeyken Jan van den - Marie Jan Cornells Peters van - Soetken Jan Cornelis Peters van MBHCÉLIS,' HAROBLia, - Anthonis Jaoops van Godewijok - van den Corput -. Henriox Ruyseners • Mijnhart - Beters van Gen* KSRC3LISS, M3RCSLIS2, Zie ook s DSCKSRS ¦* Adriaen ^ Adriaen 'Peeter Adriaen » Adriaene Peeter Adriaen - Aiijt Adriaen - Kathelijn Jan - Cornelis Jan - Henrick Jan - Jan Pseter Adriaen • Laureys Peeter Adriaen » Margriete, weduwe Peeter Adriaen - Peeter Adriaen 1£BRS(H}, MEBRS(ir), MEIRJECBT, - Anthonis Cornelias • Anthonis Petar Anthoniss • Franoisous Hioolaua de - Gabriel van der - Geert Jans van der - Jan R,132 R.173 1.589 R, 173 R.173 R.173 1.848 E, 173 R. 173 ï.684 ï,440 £,689 1,1152 R.175 R.198 K.L93 1.101 1.1114 R.15O,R.15 en R.154 R.148 I.848,R.19 I,6S9,R.19 2,685,R.19 I,685,R.18 en R.190 ï.573 Ï.33S - Margriet e Cornelis Laureyss - Martina, vrouw van Pranoiscus ITioolaus de -> Peter Anthoniss 1.124 R.95 R,62,R.lO2 en R. 104 1*685,R.19 F. 218 1.336 (), - Peter Cornells - Peerken Andrieg Cornelisa - Pieternel, vrouw -van Jasper Adriaens MSRMAÏÏS, KSEREA^S, - Adriaen Adriaen - Adriaen Benijs Daem - Anna, vrouw van Claeus Henriox - Catlielijn Benijs Baem - Cristine Benljs 3>aem - Claeus Henricx - Geertruyt Cornells - Geertruyt, vrouw van Denijs Baem - Petre Benijs daem MERTM, MARTEK, MARTIJTUS, - Aerts - Adriaens van Boren - Adriaen Marten Spier in ox - Adriaens Spierinox » Baert - Bon de Kook - Bénijs Jans van den Kyeboom - ]?rans Beans - Hubreoht Martena van Byesssn - Jan Gijabreohts Stickers - Laureyss Reyns - Martens Spierinox - Mathijsa de Loeoker van Oppendorp Peter Anthoniss Peters Berckhaens Jfeter Merten Claes Stickers Petars Stickers Ratel Merten Spierings R.49,R.62 1.831 lelOlO R.54 Spierinox MSRTMS, MART3ÖÏS, MARTTSHSZ, MKSRTMS, - Adrian©, weduwe Gheryt Jan • Aelbert Adriaen - Aleyde Claea Me roe lis Jan - Anthonia Jan - Beatris Jan Anthonis Henriok - Bouden Jan Anthonis Henrick - Kat lijn, vrouw van Claeus Mörceliss Jan - Christina - Claeus Merceliss Jan - Lysken - ifegel, vrouw van Jacop - Henriok Cornelia - Jaoop - Jan Anthonis * Maghdalena - Marie Jan Anthonis Henrick - Peerken, vrouw van Aelbert Adriaen - Zoeten Jan Anthonis Henriok MBRWUCK, - Bingne, vrouw van Jan Gheritss van - Jan Gheritss van METS, Johanna, vrouw van Pieter de 1.78 R.177 R.177 1,78 1.470 R.177 R. 177 R.1GJ6 1.721 B.196 1.620 X.772 1.146 1.745 R.142 -RJI ï.278 ï.710 ï.261 1.791 1.680, 1.1126 R.49,R.62 R.15 R.172 1.551 R.190 1.415 1.564 R.192 en R.195 1,303 R.45 1,632 R.131,R.18 1.440 R.124 R.124 1.92 1.623 1,92 1.542 1.576 R.69 ï.576 R.64 - R.6 1.991 1,64,R.124 1.632 R.66.R.L24 R.147 R.147 1,1069 METSERS, - Margriet e Symon liters 1,873 -Willem 1,1134 MEULEÏFAERS van den Kieboom, £ie ï van den KI3BOOH METJLBMPAS, ~- I*yntken, vrouw van Hans Peters 1,430 - Hans Petera 1.436 MSULB1TPLAS, Huybreoht Michielss 1.926 METWIS, Zie ¦ I BEHTHBIMEEUS MICHELLE (MICHIE), Barbele 1,433, A.9 MIOHISL, .. - van Eynde 1.644 • ïranss Ryerkerqk , 1,490, I.U18,A,5 > en A.7 - Goriss W&ohm^is 1,314 - Hanequart (Henn@quart) A,13,A,16 • Helnais Sebastiani Spijokers 1,1085 - Henriox Wilrijcx R. 197 • van Hijlair R,19,B.20 - Jana van Galen 1,327 • Knock 1.754 - Keroelisa van der Avoirt - Rijers 1,834 - Roda 1,1157 ¦*• «chroevers 1,998 • Weers 1,324 - Wouter Adriaen Maes 1,880,K,22 MIC!HISLS(Z}, MACHIELS, Zie Oök I KSÏSH en RIJSRS R,ia« - Adriaen Willem 1,702 « Catlielijn 1.742 - Cornelia 1,779 - Heyltken Cornelis 1,545 - Heynriok R.22 - Jenneken Michiel Jan 1,224 - Jozijne Wijnand ï.181 - Grietken Jan R.117 - Marie, weduwe Wijnand 1,181 - Quirijn R.127 - Sijken, vrouw van Adriaen Willem 1,702 MISRTj Cathelijn, weduwe Govaert Jans van 1,882 MUL, - ..¦:¦¦ ¦-., .¦ .. ¦.. ¦ , - Cornelia van der 1,167 - Belie Henriak van der ï.195 l£IJH23S3ar, van Ruweell; Cornelia van Amstell van R,37 MIJKDERS, Hioolaes 1,731 HLJKHAHT, Marceüa 1.1152 MiJS(S), - Cornelia Jan R,128 - Jan Jaoop R,l27,R,12 • Beatris, vrouw van Johan van 1,934 • Johan van 1,934 » Maeyken, vrouw van Johan van 1,934 MILARD, MILLBRT, - Lambrecht ï,889 • Maria, vrouw van Lambrecht 1,889 HIECKSir, Maeyken 1,711 KOSLEür, van der Zie t VBRMSULSST M01RGSST2L, Zie « van B0RM alias van Moergestel MOL. . , - Adr ia-ent i en, vrouw Tan Adriaefc Jans 1,1007 - Anneken Adriaen 1,680 - Johanna I.107L MOLSMASTS, , * Annéj weduwe Jan Bouden Jan R,149,R.17 - CatheLijn Jan Bouden Jan R.176 - Hiclaes Wouter Bouden Jan 1.426 * Henriok Jan Bouden (Jan) i.454,R.17 - Jan Bouden Jan R.149, - Jenneken Jan Bouden Jan R. 176 - Grietken, vrouw van Anthonis tflaes Wouter Bouwen Jan 1,822 *. Wouter Bouden Jan R.149 MOLISTG, Jan de 1.1132 MOMBOIR, Cathelijne Corstiaen Jans de 1.668 mohix,; -.-".:; ¦¦;¦ . , ~ Arnoldus Ghiselbertuaa R.3 *- Willelmus R.16 •• Frans Jans van 1,582 *- Maria van r ï.920 MOHTSHS, - A^ithonine R.44 » Anthonie , weduwe Hubrecht R.49 «- Carnelis R, 151 *• Godevaeri» R#200 - Henrick 1.160 * Marie Henrick ï.160 p. Peter ï.571 - Sevearijn I,166»R.2a *- Susanna» vrouw van Peter 2,571 liOïnnSR, Catnelijn, vrouw van Charles de X.455 KOHXST, . ¦ ¦ ¦ , - Mart f, vrouw van Peter vai B, 13 - Peter van 8*13 MOORS, Jacobus X>anielis alias van H.36 HORSL, : - . - Maeyken. weduwe Guilliam ï,70o - Guilliam I?06 MORCKHOVSU, - A-nna, weduwe Geeraert van t* f if - Gearaert van ï.416 MOUW, - ÏTeeltien Laureys Jans J*ooo - Peerken Laureys Jans I.929 MUSSBH, . • Gathelijn Cornelia * - Margriet, weduwe Hans *^ MUTS, Jacobus I,1180 MUTSAARTS, MUTSAERTS, ¦ - Catharina t JÏ2 - Joost Wouter» i"?S ¦* Maeyken, vrouw van Pauwels Corneliss M - Pauwela Cornelisa I KASSSMS, Lyabeth Gheryt 5'lL VAGGSBS, Maeyken Cornelis JoaGhim Adriaens ï" KALB, ïhomas t SAHïriKGH, Christiaen }'f. . KASSAU, Adriane van l.aoe,R.u - ¦ 291 ITSD2BVSF, jan Van 1.169 hssps, £is * ysHGotJwssr KSBLTIM» KSELTJSST, HESLTKSH, Zie 8 CORHKLIA HS5TÏS» Jaoques Lievens 1,596 HSIiBEAïFS, Jenneken Anthonis Cornelias ï.661 HBRÜM, - Aert Senriox van 1.429 - Maeyken, vroisw van Aert Henrigx van 1,429 - Jan Goderts van ï.125 - Margriet, vrouw van Jan Goderts van 1,125 HBTM, Iken Aert van 1,1080 HSVSL3T3BH|{HSYELSTEYH), Catharina Jan I,922,R,23 en R.231 ÏTEVM, Ann eken Peter Willems ; 1,721 }, ¦ » Barbate, vrouw van Peter Jans 1,574 - Peter Jans ï.574 KIGASIÜS, Zie I CASUS HIC{O)IABS, Zie I CIABS - Heeltken Penter Cornells Ro225 - ïiysbeth, vrouw van Hubrecht Raes Jan J.318 - Hubreoht Raes Jan J.318 - Jan Cornelis R.84 • Marie Jan Peter R.105 HISPBH, -,...:, •¦¦¦.' ¦ , .....¦¦;¦.¦. - Dingna, vrouw van Jan Claess van ï.750 - Slisabeth, vrouw van Jan Corneliss van 1,817 * Jan Claess van ï.851 - jan Corneliss van 1,817 - Sijken, vrouw van Jan Corneliss van 1.817 HOESLS» Jenneken Cornelis 1,879 HOEL Botteau 1.174 HOY, de Zie f DSÜTOY HOYDBH, Adriane Aert H.45 HOLTM, Anthonetta, weduwe Pijt 1,718 HOOÏ, - Adriaen Joris Anthonis Benedictuss van der J.657 - Aieyde» vrouw van Joris Anthonis Benediotuss van der 1.657 - Anssem Joris Anthonis Benediotuss van der 1,657 - Hioiaes £oris Anthonis Benedietuss van der 1,6 57 - Joris Anthonisj^ Benediotugs van der 1.657 HOUTM, HOU(D)TS(S), Zie I ASRTS ITUOT, Killegonde ï.618 HUYT - Heeltken Adriaen Corneliss alias 1,818 - fcysken, weduwe Jan Symon Jans I.982 - Jan Symon Jana 1,982 HÏÏYTS» - Adriaen E. 124 - Kathelijn, vrouw van Adriaen R. 124 - Margriet Huyt Cornelis 1.690 O. OBHLS, Anna X.1155 ODBLIA, BBLIE, DELIS, ^BLÏS, - Adriaen Peters Luyten I;410 - Anssem Eyrck Aerta X,447 - 3>enijs Anthonis Oirliaans, weduwe Dyrok Claes Dyrok Cornelisz R,147,R.17 ODSLIA, (vervolg) - Goris Anssems, vrouw van Melis Meliss Smits 1.277 - Henrick Claess van den Berge, vrouw van Merten liters Berckhaens I.55L — Henrick van der Mijl, vrouw van Cornelis Back 1,195 - Jans, vrouw van Mijndsr Butgenter ï.547 - Jan Jaoops Betten, vrouw van Jan Adriaens Do or en alias Kuysen 1.881 - Lambreohts van Scharenburg A. 17 OE, Joost van 1,749 OECKSL, Elizabeth, vrouw van Jan Oorneliss van 1,151 OEHS, Marie 1.548 OB(R)LEMAïrs, 0S(R)IMAÏT3, OIRIMAF(T)S, ....... . , - Adriaentken, weduwe WiHem Adriaens 1,441 - Ann eken Adriaen 1,046 - Anneken Benijs Anthogis R,i?2,R.18 - Anne, vrouw van Berthelmeeus Denijss 1,304 *. Anthonis Denijs Anthonis R»147 - Berthelmeeus Benijss 1.304 - Cathelijn 1,307 - Cathelijn Adriaen 1.408 «. Iiyntken Willem Adriaens X,441 «- Cornelis Pauwelss 1.600 * Geertruyde Anthonis 1,752 * Gerrit ï.307 - örietken, vrouw van Cornelis Pauwelss ï.600 - Margriete, vrouw van Jan Pauwels Pauwelss 1.658 * Marie ï.307 - Belis (Delye) Benijs Anthonis E.147^S.1*? OSSTERS» »»enneken, vrouw van Vincent ï.904 OYEH, Barbara, weduwe Riohaerd (of Rutgeert) Otten van 1.785 OCKBRS^ - . . - Adriaen Jans ï.594 - Jenneken, vrouw van Adriaen Jans ï»594 OXHSHBARHBVBLD, genaam Vutte Tullingj Anna Maria Baldina van 1,1162 0IÏ3SIAGERS, Haria ¦ 1.1084 OIiIVISRS, Brechte Lenaert I.550,A,18 Rl64Rn ÖLPHS3H, Maghdalena, vrouw van Jan van ï.1015 0SKH3J, I»enaert Cornelis Aert R. 109,R,ll 00MM, ' > '. - Anneken Peter Adriaens ï,.249 - Jan Adriaens 1.770 - Yde Adriaen Peters . 1.303 • Jenneken Cornslis 1.539 - Jenneken, vrouw van Jan Adriaens 1.770 - Wouter JBet-era 1,90* OORSCHOT, OIRSCHOT, - Dyrok Peter Joosten va» Zie » J00ST3N - Ghsvaart Jans van I.759 - Jenneken Adriaen Joosten van Zie J JOOSTUÏT OORT, Jersieken, vrouw van Pauwels ï.686 OOSTSRWUCK, OISBBHWUCK, - Geertken, weduwe Pauwels Geerits van 1,554 - Margriet Aert van 1.717 OOSTBRXBEL, OOSTBRSBSL, OOSTERZSIB, OISTBRSSEL, - Barbara, vrouw van Bieriek Jans van R.22 ^ Dieriok (Theodorioua) Jans van S-Mo^'a^ • Hieronymus van . <???? .¦^r^BKaU88 *?,», 11,55 . - Joanna Theodorious de ï.!87,R.3fl OOSTHALLS etc.; Johan van Renesse,haer van Blderen,?iany, R.103 OPPENDORP, Merten van R.15 OPPERS, - Jan Berth©Imaeuss - Willeme, weduwe Barthelmeeua OPSTAL, Andrlea van OSCH, -;:¦ • Hana van . . : '• - Magdalena Dlrok van *. Meehtelfc, vrouw van Hans van OSTAISÈF, Elizabeth, vrouw yan Jan Cornelias van OTTIHG, » Johannes Wenoeslaus van » Sophia, vrouw van Johannes Wenceslaus van OTÏO, ¦¦¦¦¦¦¦.. - van Bruheze •» Franas van Galen OÜWEHABKT, Adrlana van dan .() ; • Gornelta janss van *- Blngna Cornells Inters van 0VSRAÓK2B, ^ Anna van «• Come lie Willem van *- Hi 1 leken van Gebastiaen van OVSKBHOJSCK» . * Haeyken* vrouw van Pauwels JPauwelss van *• Pauwels Pauwelss vaa Bernardug Jansg de 1.185 1.185 1,986 Ï.696 1,968 1.696 1,151 1.1184 1.1184 B.36, R.49 Ï.31? 1.1042 i.3l9 1*120 X.377 E.67 Ï.475 1^790 1.790 R.18 - Abraham Andriea3 *> Aadriea Anthonigs - Ann©» weduwe Andries - Cathelijn Anthonis Andriess * Jenneken, vrouw van Andries Anthoni3s -. Marie, vrouw van Abraham Andriesa PAETS, * Aletta Willem van » Cornelia Willems van - Maria, vrouw van Cornells Willems van - Paulug van » Willem vap PASirnB, I^rrok da PA1SEFBRÏÏGS» - Tde, vrouw van Peter Peters Jr. *¦ Peter Peters Sr» -Peter Rutgera PJ?P£SS, Anthonis ^rmoiis van Goirle alias PARSTSIiS, Cornelia Peter PARQtJIH, PERKIH» - Cathelijn» vrouw van Jan - Jan - Jenneken, vrouw van Jan PAULL, Martina PAULYNB, POU!?SLIHA, - Adriaens> vrouw van Cornells Wiltems van Brp M van Bttenaer, vrouw van Jacobus van Woensel 1.370 1.494 Ï.370 1,662 1,494 1*370 1.910 1.955 1.955 1,858 1,955 1,88 1.143 Ï.143 1.299 R.152 1.189 1,937 1.937 1.937 R.218 1.505 Ï.1169 #AÜWELS, PAULUS, - Adriaen Merténs Spierinox - Corneliss Mutsaerts - ran Haestrecht - Kenriox Fraeya - Josephs de Wilde - van Paets - Pauwelss van Overbroeck PAUWBLS3, - Corns lis - Cornelis Cornelis - jCorneliske Cornelis ^ÉjrëkèaOE%:>. - Hillegondt, vrouw van Cornelis - Jan Henri ok - Jenneken, vrouw van Jan Henri ok - Margriet Peter Willem PAUWS, Jaoopmijntken, vrouw van Sornelis Martens PSBRMAHS, Cornelia Peter PKYH2KBQRGH, Cornelia, weduwe Jan Geerits PELS, ---.-:¦ - Clara Sara - Elisabeth Francoisa PSIiSAERTS, Emmer en aken Jan PEH, Maria . PEHU, Johannes de PSRCX, Maéyken Anthonis P2RGAMOHT, Zie J de BOUBERT P3TSR, PSSTEK, PETRUS, PIERRB, PISTSR, - Aelbreqhts Aert Geerit Aerts Aerta van der Raeck Adam Leyten Adriaen Aerts van Meer Ie Ad r iaën Emb re oht s Adriaen Geerits van Beeok Adriaens |l£roeliss) Beokers Anthoniss Anthoniss Buss era Anthoniss Meren Augustus Balt ens van Ranst van Bernagien Boenders van den Bogaert/ Bolle van den Broeok van Buyten Varre Claess van Buersteden Claes Lenaerts van der Laeck Claes Peters Corneliss van Bavel alias van Beerse Cornaliss van den Berge Cornelis Cornelis Koeox Cornelis Daems Come üs Gheryts van Eeyst Cornells Goessens Cornelis Mathijss van Kuiten Cornelis Meren I. I. PSTER, (vervolg) - Corneliaz Peters R.68 - Cornelisa Rauwa 1,541 - Cornells ïjjhranerraana ;R.34 - Cornells Vincenten 1,933 - Croes 1.1011 *• van Cronenborch R,37 - Dyrck Buycx R.1E9 - Dyrex van Dim 1,843 - Slinga 2,362 - Feddena 1.981 * FloriB Andrieaa 1,248 f. Frans Adriaena 1,413,A.lc - Frans Adriaën Franas van Weilt 1,733 ~ Fraaa Jan Peetera de Coninok B.212 - (Sieerts Ghijss R,26 - Seeryts do Groot 1,822 ^ Qherit Meels , E.105 - Gielis Ysaox I,242,R,13 - Gödert Aerts van der ^yestraten E.105 #. Gpderts van den Corput K.32 -. Govaerta van Goirle 1,876 .• Godert Jaoopa 2*228 * Godert I^Uwela Piggen ï#238 * van der Hagen B»lai *• van der Heggen I»lO41 * Henriox 1,250 •i- Henri ok Cornell ez van der Sohueren R,t38 - Henriox van den Go ir 1,650 - Henriox Mennendonox i«28Ï - Henriok -Peters Kegelers 3U483 - Henricx Verschueren ï#337 *• Herbert Goderts Ïè532 - Jaoopsa R.96 - Jaoops Ardonnen ï#523 *- Jacops Coomang I«755 - Jaqops van den I^eboom ï.75 - Jaoop Peters R.114 •¦ Jana 1.714 •^ Jodhannis R,22 ~ Jan Adriaens ï,202 » Jans Boghe ï,206 - Jan Dielisa 1,613 ^. Jan Dyrox 1.873 - Jans van leckeren R.74 - Jana Hewman (Uye*wman) 1*574 - Jan Petera R,39 * Jan Peter Cornellsa Buerateedta Ié758 *. Jan Piggen R,67 ^ Jan Symona va» Bavel 1,746 * Jana Speelman 1,245 * Joaephua Floren - 2.1167 fe^ Jan Lambreohta :B Laureyas Polvermaker I,892»R,22i en R,230 Lenaerta Verhoeven R.197 Manneksna 1.871 Marceiias Vatt Deuren 1.908 Merter. Claea Stickers E. 132 Kicaiel Petera Ficx JJJj Montena * van Monxat K PETER, (vervolg) - Pauwalss Vermair . . 1.654 - Peter Adams Ley tea 1,958, R, 22 ¦ en R.234 - Peters van Baval R. 117 - Pester Boendera R.205 - Peter Cornelia Adriaens R*17? *• Peters van Ghilse 1.780 - Peters van Godewijck I»596 - Peter Ysaacx 2.368,R.64 R.65,R.6« - Peter Jannisa R..44 - Peter Jorisz R.169 , , • Petera Papenbrugs Sr. L.143 - Peters van Rotterdam 1,482 - Petere Stickers 2.399,R.1£ - Peters Vaayen alias de Vlaming 1,818 - Piöpt 1,771 - Raps alias Groebier 2,676< , - Rauws R*233 • Rij c&out Loonen R, 112 - Rombouts Dyrven 1*431 - Rutgnsars R.89 *. Rutgers Papenbrugs 2.299 - van Schaeyo iSchaeywijck) I#247 - Safcastiaen Peters 1.631 - Servaea Ysaacx 1,634 - Smit R.4 - Smita van Baerle 1.137 - Vatöx J.1019 - de Yaertaing E»14,R,17 en R,18 ¦*i Vermeere J.1149 - Voghel R.68,R • Wijtman Oornelis Mathijsa R.225 - Willem Jansa R.91,R.94 P3T3R3{Z), PÜETSR3, PI3TSRSSS, - Adriaen Bastiaen ..., alias Proen 2,940 - Adriane» vrouw van Jacop Wouter 2.555 - Annelcen I* 425 • Cornelia R.68 -Dingna Jan R.39 - Elisabeth, vrouw van Peter Sebastiaen 2.631 - Slisabeth» vrouw van Quirijn Jan Jan ;2#6O2 - aielia Symon R.169 - Godelt, w eduwe Cornells R.68 - Heylwiöh, vrojxw van Jan Gielis R.67 - Jan M51 - Jan Glieryt Jan R.49 - Jan Gielis H.67 - Jan Jan Gielis H.67 - Jan Rombout Jan 2.694,R#2C ¦¦,¦¦¦ R.21O-R.23 - Jenneken Henriok 2.244 - MariaBlisabeth 2.1174 - Marie Herten 2.233 • Kaeykon, weduwe Matheeus 2,697 - Jester Claes R.81 - Peter Cornelisa , R#68 « Peter Jacop «?lift - Petar Jaa «-^ - Peter Sebastiaen 2.631 - ^uirijn Jan Jan £|0^ - Tanneken Jan ,, ^. - Wijntien, vrouw van Adrlaen Bastiaen ...,alias Proen ; . au? PETERSOM RAMRUTG, Jonas Van I.117O PETROHELIA, PSERKBF, PERIJKTIEN, PSTERKSH, PET2RÏÏSLLS, PETKE, PETROÏTELLS, PIEÏERETSL(LA), PISTROITELLA, - Adriaen Corneliss Voighten, vrouw van Aemout Geerit Willems van der Burght 1.966 - Adriaen Peters Daenen, vrouw van Caspar Jans van Hertsvelt 1*773 * Adriaen Peter Robbrechts, vrouw van JaspeK Adriaens Heren . 1.1010 - Akkereens, weduwe Wijnant van Biemen 1.1071 - Andries Corneliss Meiren, vrouw van Anthonis Laureys Huybrechts Sgraeuwen 1,831 - Anthonis van Hulsten, vrouw van Abraham Adriaens van Langdonok ï.793 - Anthonis Laureyss van Meer, weduwe Jacop Guilliams Boeyïk-)en(s), vrouw van Peter Peters van Godewijek 1*598 - Blesers, vrouw van Pauwels van Doeaborgh 1.964 - Cornells Tos, vrouw van Mathijs Wouter Bemonts 1.518 ~ Denijs Daem Mermans ; , R, 177 •> van 3>ongen# vrouw van Willem Teunissen . ï.1153 * Geerit Lenaerts, vrouw van Jan Adriaens Binck X.809 - Geeryt Symons, vrouw van Aelbert Adriaen Martens I.632 • Jan Anthoniss van Loon, vrouw van Wterick Henri ok Wilboorts van Chaem 1*797 «- Jan Samen, vrouw van Ruth Jan Henricx X#581 » Jan van Hoiiten 1*117 • van ÏJpelaer, weduwe Jan Marcells Willema van Buersteden 1*333 - Laureys Jans Koüw, vrouw van Jan Cornelias Lips 1,929 • van Loon, vrouw van Peter Bchaliboota ï, 1137 * Mathijss, vrouw van Jan Dyrex de Hooghe 1,649 - Peter Aert Gherit Aerts R,136 - Peter Bits, weduwe Jen Adam Willems Coenen 1*469 - Peet er Rombout Hagaerts R.185 «- Ruysenaays 1,1065 PSTS, - Lysbeth, vrouw van Jan Pauwela 1.723 - Jan Pauwels 1.723 PSÏÏTER, - Dingna, vrouw van Sebagtiaen Corneliss de ... 1.847 - Sebastiaen Corneliss de 1,847 PHILIPS, - Grenyer 1.113 - Henrlox^Velthoven 1.529 - Jaoops Gippijn I,485,R. 1' - Willems de Brule R.137 PHILIPS (II), Koning van Castilien etc, Hertog van »,. Brabant R«L33,R.L< en R.144 PHILIPSS, Jenneken Lambrecht 1^863 PICOÏ, Pierre 1.771 PISCX, Christina I.963 (), - Aidries 1,1099 1.552 en - Barbara Jan Jans 1.1115 - Kathelljn Cornells 1.203 - Dingena Hubreoht 1*310 - Elisabeth Jan **339 - Elisabeth Peter R.179 - Ghijsbrecht R.5 - Godert Pauwels I.238,R,6 - Heylwich Ghijsbrecht R PIGG(H)ü3J, (vervolg} - Heylw£eh Roeloff Pauwels -.Jïenriok Godérts ~j&enr tokt Jan - Hubrecht - Hubreoht Henri ox -(Jan) Pauweies - Jehenne Goderts - tehenne Hubrecht : - Lucia, vrouw van Peter Godert Pauwels - Marie Godert * Peter Godert Pauwels - Peter Jan Soete, vrouw van Henrick Goderts GUT 2ie I LAV2L , heer van Velpenj Lodewijc PLAS, .-,•-¦¦¦¦¦¦. , '. ' ¦ ¦¦ . - Albertua van der - Barbara Godert^ van der - Elisabeth Godert van der - Margarita van der - Margriete Peter van der * Maria tan der PLEMP, Cornelia PliSüHTKEH,¦-:•¦> -2ie S APPOLOKIA P03L, ; * Anneken Claes van der - Catharina van den Z£é s van BALLB - Gathalijn St©ffel Jeroninaiss van den - Ciaes van der - Jaoopmijne» vrouw van Claes van der -• Magdalena van der POLL, Geertruyd, weduwe «Tohan van der POLLIET, POLLYET, - Cornèlie, vrouw van iToost Peters - Elisabeth, vrouw van Joost Peters - Jooat Paters - Marie POLVBHMA (BC)KER (S) , - Margrita, vrouw van Peter Laureyss * Peter Laureyss POPPBL, - Cathelijn van - Geertruy Jan van POPTA, * Cornelia, vrouw van Weernout Geleyns - Weernout Geleyns PORMBR, Bingna, weduwe Jan Joost de POT, Heyltken, vrouw van Matheeus POTBAGESR, Hie * van B1RGB2T PRABM, - Daniel de - Heyltken, vrouw van Baniel de PRISM, Cornelia PRUCKER, Gert Willems dye PRISSB, Marie Marguerite Thérèae Joseph PROSK, Zie I PBT3RS alias Proen PROOSTEN, Ghertruyt, vrouw van Cornelia Henricx PROVO, -. Geertruy Cornelia - Louwias 1.232 1.205 R.67 E*67 1.270 en ï.1111 1.579 R.35 1.335 1.238 1.210 1.238 R.67 1.254 R.15 1,1074 ï.874 Ï.I121 1,874 1.857 1.612 I,694,R.20 ï.171 1.1039 1,953 1.531 1.531 1.531 ï.1120 J.892,R.22 en R.230 I.892,R.2£ en R.230 1.882 1.1021 1.628 1.628 1.750 1.687 1,505 1.505 1.1073 R.106 I.U59 1.198 1.1091 1.849 299 PRUYS, - Jan Symons . : ' I«825 ~ Maeyken, vrouw Tan Jan Symons 1,825 HJPPAï, Gathelijn 1*937 - Anneken Cornelis Anthonis3 van ï.826 - Anthonla, vrouw van Anthonis Mertens van den X*23l - Cornelia &enrick van den I#617 - Cornells Corn©lisa van R.L71 - Huybrécht Corneliss van R„l7i i. Lenaert Anthonis Adriaens van 1*394 » Marie, weduwe Anthonis Adriaens van 1*394 PUTCUYP3, Blisabeth Mathijs ¦ 1*919 QH3BORÏÏ» Anneken, vrouw van Gielis Jaoops van 1,384 QUOTA!,, SÜsabeth de 1*1082 Ie Curé (Leouri, Lequiri, Lesquiry) 2*655 ¦¦¦¦; :' -; ; *» Jan Jan * Meulen&erB van den Kieboom 1*517 - Mlóhielez R.127 - Peters de Baoker 1*540 QUIRUHS, ï.783 R.139 - Heyltken» vrouw van Quirijn Jan I#762 RAlKÏ,Maria, vrouw van Arnoldus de ï.1195 RAST, Maria de ï.955 RAECK, RAICK," ¦ - ¦ . , . «-Aart Jan Pet era van der A^.19 - Cornelie, vrouw van Peter Aerta van der 1*565 - Dingne, vrouw yan Jan Peter Aerts van der 1*565 - Jan Peter Aert8 van der 1.565 * Joes Jans a van den Zie » van GILSB - Peter Aerts van der 1,565 RASPCOSCK, Aleydis, weduwe Adriaen Peters 1*220 RAB3S, . * Anna» weduwe Braamus Henriqk Zie * LOSYERS - Cathelijn, vrouw van Henriok Cornelis Henrick ZietXOSYSRS - Catheli3n, vrouw van Willem 1*827 - Cornelia Henriak I.126 * Brasmua Henrick 1^131 - Wiliem 1,827 - Willemken, vrouw van Cornelia Henriok 1*126 RAST» Sllas da 1,875 RAHRETö, Zie » PSTÏÏRSOH van Ramring RAHSt, Peter Baltens van 1,591 RASX3TM> Zuete^ weduwe Jan Pieter van R.50 RAPHAEL, * de Biest 1,397 - van Bruheze R.36,R.49 RAPS,, alias Soebierf Pater 1*676 RAS, Cornelia da I.918 RAT, Zie I QIJSBRBCHTS alias Rat RAT3L» Merten 1.564 RATTEH, Kathelijn Renriok J.293 RAWS, - Ca-fehelijn, vrouw van Peter Cornelias - Cornells Peters - Jan Jans *.., alias Teen - Jenneken, vrouw van Cornelia Peters - Pieier - Peter Cornelias EAVSSS, • " - Adriaentken Matheeus van - Barbara - Jan Jans Zie J RAWS - Matheeus RBGBTA Gielis Bruynseels, vrouw van Peter Aert Geerita REÏEHS, Zie J RIJERS REYGSRS, ' - Blisabeth,ti»dttw^ van Franchoys - ïranöhoys RECTfBEJRTS, Maeyken RSY2TM, ,:¦;.¦• - Adriane, vrouw van Cornells Jans - Maeyken Adriaen RSXJtBRTZ.j Hambaohj Hang Gsrart graaf van Manderscheyt, REYHXSRSj RKOTBRS, - Anneken» vrouw van Jan - I<ambreöht Peter • Maeyken Reynier SXïrs .• Adriaen Corneliss - Adriaentken, vrouw van Adriaen Corneliss - Anthonie Cornells Pater «~ Cornelie, weduwe Peter Corneliss - Cornells Adriaen - Cornells Peter 6 Geertruyt Cornells Peter - Gudule, vrouw van Marten Laureyss - Jan Corneliss - Jenneken Mar ok Jan • Jenneken, vrouw van Cornells Adriaen - Joosken Peter Cornells « Judich Alexander . Maeyken Cornells - Marie, vrouw van Jan Cojrnells3 - Marten Xaureyss RsnrSKAEIiDSBr, Gheryt KSCKERS, Anneken RSETSSSS van Culenboroh, ïrederlek van !, heer van Blderen,Many, Oostmalle} Johan van RSPPBL, Anneken, vrouw van Aert Henriox van RETHSMAK, Gord R3ÏÏTH, Gatharina Helena van RICHART He rb ert s RISL(S)» - Bernaert Jacops van «- Pyrck Bernaert Jacops van • Heynrick van - Iken, vrouw van Bernaert Jaoops van • Margriet e, vrouw van Bernaert Jaoops van I 0 j 1.541 I.828 1.643 1.828 R.233 1.541 1.948 1.1012 S.227 AertsI.32O,R«l2 1.896 Ï.896 1.956 1*503 X.417 R.151 1.691 1.691 1.225 K.191 1,491 1.491 R.177 1.641 1.642 R.177 R.177 1.261 1.98 1.347 Ï.642 1.641 1.264 1.491 1.98 1.261 R.2 Ï.927 Ï.257 R.103, R.121-R1S3 R.125-R.12 en R.133 1.610 R.15 1.738 1.873 1.873 R.21 1.873 1.873 RYERKERCK» R3SRKERCK, - Cornelie, vrouw van Cornells Fraijss - Cornelie, vrouw van Frans Cornells Franss - Cornells Franss - Frans (Franohoys) Cornells Franss (van) «. Michiel Franss HIST, V;:': .. Elisabeth Hacops - Maria.» weduwe Jacobus RUES', ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ . -Aert Jans van - Jan Aert Jans van • Marlken, vrouw van Aert Jans van RIJERS, RSÏERS, -Barbara, vrouw van Michiel * Marie Mlchiel Michiels - Michiel ¦¦¦¦¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦¦ ¦ ¦ ¦ RUCKASRTS, Christiaen RUM ¦ - Catharina «. Clara Sara, vrouw van Johannes Adrlasns ~ Kaoyken, weduwe Joohem. Dircx RUGKBV0RS3BL, -» Aert Adriaeii Corns lisa van • Adriaen Corneliss van - Adriaentken Adriaen Cornelles van - Anna, vrouw van Jan Frans Cornelias van - Anthoriia Cornells Martens van ¦- Cathell4n, vrouw van Adriaen Corneliss van - Keeltken, weduwe Cornells Cornells Martens van - Cornell8 Adriaen Corneliss van - Frans Corneliss van - Jan Frans Corneliss van RUMERSWAI»S* Kathelijn» vrouw van Cornells Inters van RIJH, Hermen van RIJHSVELT, Henrlck de voocht van RIJFSASRTS» - Cathelijn Henrick - £yrek.,,» alias Stookvlsoh ¦• I^-rcke» vrouw van Henri ok Byrox -. die 11 s ^enriox - Marie/ weduwe iDyrok ...» alias Stookvisoh • Maeyken» vrouw van Gielis Eenricx - Symon Qielis &enriex RIJSBROSCK, ^lgeltken Jan van RIJS3L, - Alljt, vrouw van ^aureys Hasaert van • Laureys Hasaert van RIJSVOORT» Melchior van RUSWIJCKS' • Anthonis Glaess van - Sertruydt van RUT, Jan Peters van der RIJTHOVSN, - Anneken Willems van - ïheuntion, vrouw van Anthony Aert Anthoniss van RITH, Johanna, weduwe Theodorus 1.490 R.214 1.490,A.? 1.523 1.1116,A. ¦? en R.214 3E.49O, 1.1116, A. 3 en A.7 1.1052 1.1052 1.213 en 1.1107 I.1107 1.213 1.834 1.585 1.834 1.1104 ¦ 1.1017 I.1160 1.960 1.683 1.683 1.6 83 1.778 1.726 1.683 1.815 1.683 1.778 2.778 1.180 R.37 R.110 1.515 1.136 1,297 1.626 1.136 1,626 1.626 1,877 R.52 B.52 Re 197 1,1076 en I.1100 1,123 Ie239 2*610 2.977 1.1048 o R0BBR3CHT, ROBBREGHT, ROBERT(US), - Cameron ¦¦ 1.1138 - Cornells Jans R.41 - van Brongelen R,g - Gierrtgh 1*991 - Hutchinson 1 970 ROBBEK, ROBBRSCHTS, ' <- Aechte ^enric R.41 - Cordula Henric R.41 - Margriet Henric R.41 * Mariken Robbrecht Hanrick R.41 «¦ Pieternel Adriaen Peter 1.1010 ROBERT, Marie, weduwe Geleyn 1.792 ROBS, * Adriaen Michiels 1.995 - Aathonetta, weduwe Adriaen Miohieis 1.995 *. Anthonetta, vrouw van Cornelia Jans 1.995 RODA, Michiel 1.1157 ROHS,^ ¦ .-¦¦.- .,.¦¦-.-_¦¦¦¦•¦ * Katherina Wiilelmus Amoldusz de R.12 * Willelmus Arnoldusa de R.7 en R*i ROIBlGtlBS, 331isabeth R.204 " ROSSTCBHS, Jenneken I^rok Henriox 1*462 R03M3V R0"SI,(A2TT)y * Geerits 1.655 * Jans 1,859 - Iiaureys Roeien R.152,R.15 * Mathijss van den Brant 1,345 - Adriaentken Mathijs Zie * van den LAKGSMBSROH * Ann eken Jan Adriaen ï.478 - Cathèlijn, weduwe Jan Adriaen 1.478 - Margriet R.15 * Marie ^an Adriaen 1,478 - Roei Xaureys R.152,R.15 ROSLOf, - Heyioans R.'70 - Jans van Megen ï.799 - Laureyss R.148 • Paters van Aarde R.72 ROSRMCK Jans van feffelen ï.178 ROY(B), - Blizabath Aert I^rrck Laureyss van ï.265 - IXiaabeth Mathijs 2>ircx van 1.602 - Jenneken» weduwe Mathijs Byrox van 1.472 - Jenneken, weduwe Willem Pyrex van 1.604 - Mathijs Birex van ï.472 - Wilhelmina de 1.1145 R0LA2TDI (ROBIAOI}, Adriaen R.59,R,78 eh R.79 ROMBOUT, - Adriaen Rombouta Sgraeuwen ï.319 - Anssems Hagaerta 1.630 - Li^s I.Ö73 • Ptetere Goeyaerts 1.562 - Jfeeter Rombout Hagaerts R.185 R05SB0ÜTS(Z), - Aert "enrick fi#* - Cornells Weymer Will em I.ÖÖS - Cornelie Willem R.135 - Hillegonde, vrouw van Aert Henri ok B.4 - Margriete Cornells I.658 ROMEO, . - Jan Carel ï o?5 - Jennekeij., vrouw van Jan Carol 1.863 - Maria, vrouw van Bernaert SOOS,Henrietta Christina de JU 1171 ROOSSKBAIL, ROOZSKBAEL , > Go me lis Jans van ï.294 - Igrsbeth, vrouw van Cornelia Jans van 1.204 - Jan ^ans van 1.498 ROOViSR(S), ROSVER(S), - Asrt Aarts 1.577 - &ertThomas Aerts X.751 * Adriana Jan WiUemg X.S91 - Anneken Aert Aert ft.194 - Anna , wsduwe Claes Embrechts de ..,,.: 2.200 - Anneken, vrouw van Cornelia R#219 ¦*» Anthonie Cornelia Willems 1*127 - KatheÜjn, vrouw van Henriok Jaa Willems 1.222 ¦*. Beatris 1.934 - Glaea Bsibreohts de 1,200 - Cofcnelis R>219 — Cornells Jan Willem R>12O — Cornelia ïhotaaa Aerts I#361 - Bi(e)r(i)0 die , E.l en H.£ * SUsaböth ïrB96 » I^aken Henriok Jan Willem RclêO - Elizabeth Kuybrecht Jans I>483 - ïïlisabeth, weduwe ïhomas Aerts ï.75l»R.23 - Geertruyt, vrouw van Hubreoht Jan willems 1*272 - Gertruyde, vrouw van Jan Cornelias ï»273 - Godert ^enrick Jan Willem B«12Q - Henriok Jan Willsms ÏV222 ¦- Hubreoht Jan ^illema I,S72,R,1J ¦¦* Jan Comeliss I«273 - Jan fienriok Jan Willems B.120 - Hen ïhomas Aerts ï*75l - JennQken Aart Aerts Jr. X#497 - Jenneken Aert Aerts Ï06I8 - Jenneken fienrick Jan Willem B.120»R.l! * Hariken ^enriok Jan Willem E.120 - Bhoraas Aerts 1,751 - WiHem Willems 3U287 E0SSRIÜ5, ROSIER, - Anne Bernaerts 1*317 - Bernaert 1,315 - ïranse, vrouw van Bernaert ï.315 Joaijne» vrouw van Bernaert ï315 (AJE B(JEBar, ïhresia van 1.1089 WiUem Henricx van 1.897 OTTSaDH» • Mriaen Adriaens van 1.910 -> Aletta, vrouw van Adriaen Adriaens van X.910 - ^"fc*y ^etars van ï.482 BDTTSV3SL, Hendrik R.235 ROUSSSirs, Mthonia Oornalis 1.231 RUS, - Gomaer de la 1*323 - Margriet (Jonmers de la ï,526 RTTTSCCUJ, - Henriok R.110 -. Judich, vrouw van ïeter Adriaens 1.740 • Adriaentken Mereelis Henricx 1.689 - Anthonis Merceliss 1.83 • Bemaerd Meroelis R.83 - Cornelia, «rrouw van Anthonis Merceliss j.83 - Dingne, vrouw van Henriok Aert Mercelis R.132 «- Geertruydt» weduwe Jan Jans 1,94 - Gïierit Jaoops 1.252 - Heylwich Jan Aerts 1.354 - Henrick Aert Mercelis R.132 - Jan Aert Mercelis R,152,R.15; R,158,R.l« - Jenneken Bernaert Mercelis R.145 - Jenneken, weduwe Bernaert Hercelis R.145 - Juete Jan R»41 - Mariaj vrouw van Symon 1,1002 - Mercelis Henriox ï.689 • Pietronella ï.1065 - Symon ï.1002 RUT, RUTGBRÜS, RUTG(H)BBR, - yan Bruheze R.6 - Jan Rut ten 1,748 - Will ems R,40 - WlÜelmusz de Ejrpe R,14,R.17 en R.18 RUTGHE13RS, RUTTEF, - Lysken» weduwe Willem Adriaen 1,546 - Magdalena Willem R,40 - Mechtelt Wiilem R.40 - ïteter R,89 - Rut Jan 1,748 - Wi^ntien 1,940 • Willem Willem R.27,R.35 en R.40 RUTH, - Geertruyde» vrouw van Wijnant Jobs van 1,298 - Job van 1.181 - Jozijne, vrouw van Job van 1,181 - Wijnant Jobs van 1.298 RüWEELLj Cornelia van Amstell»van Mijnden,van: R.37 S.Z. SALOMON Kerst eyn 1,719 SAMtfSL Martijn 1.1072 SAIïIXB, ZANDE, '- Adriaen Pyrox van der 1,141 - Maria, vrouw van Jacobus van der 1,1127 SAITDBR, Zie ï AI*£XABDSR SANDERS, - Anna Joost 1,387 - Henricus R.14 SANGERS, ZAFGERS, - Cornelia, vrouw van Jan Hubreoht Jans 1,300 - Jan Hubrecht Jan Willem I.300.,R, 10< R. 115, R.14; R. 143,R. 141 - Willem Hubrecht Jan Willem R.139 SAHTVOORT, Dielis Geerits van I.921 - . . 305 SARA, -Ie Blancq, gescheiden vrouw van Jacop Heghraan 1.1086 . «* Jan Smits, Vrouw van Jan Jans Borst ï.639 - I*üls» weduwe Johan Frederick de la Cavt 1,924 SEHAE5T, Oijsbreöht Reyniers van der X.329 OwW&Xwp \DUXliv2iX f? «Lv U*V£ DvXI^LJLviV| / ' • Margriéte, vrouw van Peter van . . . 1.247 - Peter van 1.247 SCHAGM, Cornells van I.913 SGHA.LIBOOM, Pieternella, vrouw van Peter 1.1137 3CHARSKBÓRGH, SCHARBBBtJRCH, SCffiARBHBURG, - Anthonia, vrouw van Lamtoreoht van 1,243 - Franchois van 3bc&8£ R.13 - Maria, weduwe Anthonis van X.954 - Odelia Lambrechts van A.17 SCHAYiBHi lïendriok 1,1018 SCHSSPSS, Heelt je Baltus ï.1062 Corneliö R.96 Cornells R.96 Cornells SCHELGKSHS, SCHHiKBHS, SCHSIÜKEHS, ,*. Adriana, vrouw van Jan Jans ï.753 * Adriana, vrouw van Roelant Goriss ï.716 - Anneken Jan Jans 1.725 - Anneken Jan Jan Peters X.343 - Anthonia, vrouw van Jan Jan R,51 - Anthonia, vrouw van Peter Cornells© ï»274 - öathalijn, weduwe Lambr$cht Penijss • X.945 - Cornelie Cornells Petere 1,531 - Jan Jan R.184 - Jan Jans Jr» X,753,R.51 R.184,R.22 • Jan Lenaert Pauwelss 1.367 - *enneken Cornells Peters X.534 - ^enneken I*arobreoht Denijse X,945 - Kathelijn, vrouw van Jan I»enaert Pauweles X,367 -. Laureys Pauw e Is R,73 - Willemijne Jan Lenaertg 1.709 SCHBRMAS"S, Jan Jan Gij sbrecht3 alias 1.952 3CHEHNISRS, - Hiclaes X.255 - Marie, vrouw van Hiolaes 1.255 SCSILDBRS, - Cathelljn 1.173 - Servaes R.62 - Aert Sendriox X.1027 - Jenneken Hendriek X. 1001 - Maria, vrouw van Aert Hendriex X.1027 SCHOSÖSRS, Pranoina 1.1141 SCHOEHMA(EC)KSRS, - Anthoni Mlchiels I.922,R.2C en R.231 - Catharina, vrouw van Anthoni Miohiels X»922,R»22 en R.231 - *an Cornelia Jan Jaoops 1*637 - Jan Dielise X«533 » Matheeus Dieliss 1,533 wUO SCHOYT, - Adriaen 1.207 - Anna, vrouw van Adriaen 1.207 - Joanna, vrouw van Adriaen 1.207 SCHOOT, - Cornelie, weduwe Sebastiaen Jans van der 1.805, en X.1U9 - Idê Sebastiaen Jans van der 1.1119 - Sebastiaen Jans van der I.805.R.19 SCHOOTEFGS, - Adriaen Adriaens Sr. 1.441 - Adriaen Adriaen Adriaens Jr. I.441 - Ljmtken, vrouw van Adöiaen Adriaen Adriaens Jr. I.441 SCHOUWEH, Anthonia, vrouw van Johannes ï.890 SGRAETJWSN, GBAEUWïïJï),GRAUWE (IT), TJ ~ Adam Cornells de ^J - Adriaen Rombouts 1.319,1.49 - Mriana, vrouw van Adriaen Jans 1.746 - Eltken, weduwe Sebastiaen Rombouts 1.435 - Andries de 1,344 - Anneken Cornells de 1.344 - Anna V, vrouw van Adam Cornelias de 1,477 - Anttioniö Claes Cornells R.51 - Antjjumls Jans • »*, alias de **ruyn 1.149 - Anthonis Laureys Huybrechts 1,831 - Cathelijn, vrouw van Adriaen 1.753 - Kathelijn, weduwe Claes Comelis R.51 - Cathelijn, vrouw van Cornells Rombout Adriaens 1,492 - Claeus Cornells Jacops R.35 - Cornelie Adam Cootmeliss de 1.477 - Cornelia Claeus^ 1,83 - Cornelie» vrouw van Adriaen Rombouts 1.446 - Cornelie, vrouw van Sebreoht ï.393 - Cornells de I.344,R.61 - Cornelis Rombojtt Adriaens 1.492 - Dingne, vrouw van Rombout Adriaen Rombouts 1,319 ~ Jacop Jans R.ll - Laureys Huybrechta I.831 - Maeyken, vrouw van Anthonis Laureys Hij«ybrechts ï.831 - Maeykeni Trou% van Laureys Huybrechts 1,831 - Margriete Rombout de 1.248 - Bserken, vrouw van Anthonis Laureys Huybrechts 1,831 - Rombout Adriaen Rombouts 1.319 - Seiïastiaen Rombout R.181 1.393 ^driaen Jaoops _ R.27, R.35 ÖXi fi^ 54JERBSRCH I. SCHR01VSR3, - Elisabeth, vrouw van Michiel 1.998 - Miohiel 1.998 SCHÜSRSïr, Zie t VSRSCHÜSRE3Sr SCHUERMAHS, - Andries Adriaens 1,747 - Seéltken, vrouw van And,:iec Adriaens ï.747 - Lysbetii #illem Jans . X.294 - Jan Cornelis R.73 SCHUT, Christina, vrouw van Geerit 1.963 SCUYPHIL alias Smullen, &ie s SMULLEH SEBASTIASH, Zie I BASTIAEH SEBASTIASHS, Zie t BA3TIAMS SBBSir, Ajixem • R.106 iJU 7 S3BR3CHT, ZSBR3CHT, ZIBERTUS, - Adriaenss - Boelen - Claea Jansa van Heusden • de Ho en lom ~ Jaoöps Coomans ¦~ Jan Gqrnelisa - Lambraoht Jan Laanbrochta - Sgraeuwen - Thobiag Adriaens van Woeringen SSBRSGHTSj, Z2BRECHTS, ~ Gertruyde Jan ~ Soetken Sebreoht Jan SSSLIHGM» Ann eken Glass van ZBGHSHS, Mario Wouter SSIFiSHTj Maria, weduwe Daniel SEYPSSTEÏÏC, heer. van Vollandj Susanna, vrouw van Johan van ZEY3SBMAECKSRS, Marie Jan beters S3HVAAS, SERVASS, - Antnonis Servaess -.van der Öoor > Me lort .-* Schilder8 SSR^ASSS, ?i- Gornelis Jan An as em - Jacopmijne, weduwe Jan Anssem ..*, alias de Jeger i ïïaeyken Jaoop -. Maeyken, vrouw van Co me lis Jan Anssem - Margriete, vrouw van Servaes Anthonis * Servaes Anthonis SSVSRIJN, - Baithagar Cornelias Vermeir - Baptista van Vogelsanck - Godevaèrta - Jans Kerst ems - Montens SIBS, Willemijntken, weduwe Jan SISRBNBÜRCH, Anna, vrouw van Court Rutgeert van SIJJEffBOBGH, Agnea Marten van SIJKSH, - Adriaen Coenen, weduwe Adriaen Berthel Jans, vrouw van Adriaen Herman Adriaens «•Joost van Sundert, vrouw van Jan Cornelias van Hispen * Peter Huybrechts, vrouw van Adriaen Willem Michiels - ïhieleman van Vo^seta, weduwe .... de Langh - Adriaens - Anthonis Adriaens van Heusden - Gielis Henriox Rijnsaerts - van Haren .- Henricx Custers * Jaoob Symoens - Jans Orients - Jans Wagemakers - JBeter Anthomiss * Ruyssenaera - Willam-SiabrsQhts ^|»CÖ|!*ai^8^f^^aère Lambreoht van den Corput SiMOHS, SYlfOKS(3), SYMOS1IS, * Adriaen Qeeryt - Adriaen Jan - Bouwen Jan Aert Ge er it R.139 R.38 Rv77 R.3 1.787 R.139 1.553 R»107 1.393 X.774 1,286 1,357 1.782 1,1105 1.1057 1.1150 1,161 1,488 1.1061 1.1045 • R.62 1,501 1.171 X.790 1,001 1.668 1.488 1.695 1.360 R.21,R.22 1.640 1.166, R.J 1.619 1.416 1.537 1.806 1.817 1.702 1.1034 I. ,153 ,767 1,626 1.717 1.853 R.26 1,513 1.714 1.197 £.1002 Ï.U02 1.243 1.672 R.13 1.572 1.614 ö (vervolg) - Eyrck ^ - Ljrskan Jan I*7S1 - Gartruyde 1.-353 - Géertruyt, vrouw van Dyrok 1.175 - Jennekan, weduwe Bouwen Jan Aert 1,572,1,68 - I»ucas Jan R,140 - Margriet e, vssduwe Dyrok I,Q76 - Poerken Geeryt 1*632 - Symoen Jaoob R.26 SETT THUÏEK, Mathijs Loix van Zie i IODC S1TTASRT, Anneken Willem Maes Van I.732 SIASTS, Come lis Adriaens I.3O2 SS.HGSRS, Anthony Peters X.951 SLUTTERS, Yeffken Harman 1*438 SMSTTM, Johanna I.1O69 SMIT, Peter R,4 Q^fTT Q ''OTlfyU' f "TV ^ T*C5 ' ^ Agatha, vrouw van Melchior Pauwels Wouters ï.746 - Annekan Peter 1,190 ~ Anneken, weduwe Jan 1,989 en - "¦ ¦¦¦'"• '- ¦ ¦¦•¦ ¦ ¦- - -'; 1,1123 - Anneken, vrouw van Paulus I#927 - Heeltje» weduwe Wessel 1*1062 - Jan 1.1123 - Jan Melchior Pauweis Wouters X,746 - Margriete Melis Meliss 1,322 - Melchior SPauwois Wouters X«746 - Belie, vrouw van MeÜ3 Meliss X#277 • Peter Zie i van BASRXB S- Sara Jan 1.639 - V/i Hem Ssrstiaena X.259 • Wouter ^y^^ R.14 SMQISBRS, kind van Adriaen Adams I974 SMULLM, • - Cornells Adriaens Souyfhil alias 1,147 - Heylwioh, weduwe Cornelis Adriaens Scuyfhil alias X.147 SÏTAVSLS, Adriaen X.260 SNSIilSN, Jan Willems 1.313 SH3LS, ' ' '' • Cathalijn Jan 1.945 - Cornelis, vrouw van Cornelis Wouters 2.93 - Cornelis Wouters 1,93 - Sva Cornelis 1.246 - Heynriok R.22 SEIJDBR, Arie X.U73 SHIJDBHS, - Adrian% Anthonis 1.321 - Geertruy X.907 - Jan Cornells Matheeus R.130 • Jan Jan R.62 SHOETS, • Ann aken Henriok Henricx X.420 - Anna ,» weduwe Henrick Hsnriox X.420 - Cornelia Henriok X.301 - Bingena, vrouw van Henriok Henriox ï.310 • Henriok Henriox X.310 - Jan Adriaea Lambreeht R.57 •^ Jöraaeken Henrick 1.583 ZQ3I*HBf, (Dingne Henriox) van R.32 SOETB, ZOETBÜ, SOETKSH, ZOETKSN, ZÜETE, - Corneliss, weduwe Jan Eemonts - Jan Anthonis Henrick Hertens* vrouw van Jaspar Speek - Jan Cornells Peters van Herberoh, weduwe Ghijsbrecht Peterss van Arendonok - Jan van Coudelaer, vrouw van Henrick Goderts Piggen - Jan Jan Wlllems, weduwe Jan Piet er van Hsnxsten - Sebreöht Jan Sebrechts, vrouw van Aert Jan Aerts van Pongen weduwe Coppen van Gouwijcx ' ' ZOS(ïra), . . - Adriane, vrouw van Lamb recht Van - Anne Jaoops van - Anneken, vrouw van Willem Adriaens van - Kathelijn, weduwe ....van - Jacop van - Jenneken Isaack van - Willem Adriaens van SOHDSRLAHÏS, Cathelijn Jan SOHST» Helena, vrouw van Aernoult van SOPHIA, SOPHIE, - Heddawig de Winter, vrouw van Louis Idsert Pouwe van ¦ - Grovestins - Hoeufft, vrouw van Johannes Wenceslaus van Otting - Hathijs Henriex Wijten, vrouw van Andries Jans Chaeuws - Hiohiel yan Heusden, vrouw van Marten Hubreoht Martens van Dye ss en * Rutgeer Willems, vrouw van Jan SORGSK, Adriana Jan vso ..... - Barbara, vrouw van Jan - Jan j^f ZOÜÏEAH, Adriana, weduwe Johan Arnold SPASYSKS, Adriaen Jan Aerts van Beeck alias SESCK, ¦ ¦ - Jaspar - Zoeten» vrouw van Jaspar SPJ3SCK, SPESX, - Annekeni vrouw van Jan Corneliss - Jan Corneliss - Yde Adriaen Jan Symons SPSSLMAIT(g), - Anneken Lieven - Anneken» vrouw van Lieven Jories - Juöion, vrouw van Lieven Joriss - Lieven Joriss - Peter Jans SPSLIA1RT3, Cathelijn Roiabout 3PEITGLER, Har ia SPIEGEL, Herman SaElUrCX, SPIEEIKGS, - Adriaen Adriaen Kart en Willem - Adriaen Merten - Adriana Harten Hartens - Anneken Adriaen - Niolaes Corneliss _ Claerken, vrouw van Kiclaea Corneliss - Yde, vrouw van Harten Willems - Josijntken, vrouw van Harten Hartens - Haeyken, vrouw van Harten Adriaens - Harten Adriaens - Harten Adriaen; Harten 303 1.525 R.66,R.124 R.173 1.254 R.50 ï.357 R.43 1,321 R.44 1.421 R.44 R.1O3 1.828 1.421 ï.478 1.530 I.U58 2.1184 1.280 I-.278 R.4O 1.753 1,365 I.3Ö5 1,1191 1.949 R.124 R.124 1.627 1.627 1.241 en I.U06 1.691 1.558 1.558 1.558 1.245 1,562 J.1195 R.193 R.201 R.146 ï.716 1.652 I.56Ö 1.560 1,303 1.791 1.620 1.620 R.196 SPISRUGX, (var volg) - Marten Hartens 1.791 - Marten Willems I.303 * Marten Willem Marten E. 192,R, 19! - Pauwels Adriaen Mertens 1.608 - Willem Marten R.147 SPIJCKSRS, - Jenneken 1.953 - Michiel Hslmus Sebagtiani 1.1085 SPRAÏÏGSRS, - Adriaen Meliss 1.762 - Heyltken Adriaen Melias 1.762 - Hillegonde (lilleken) Jan R.156»R.16i en R.183 SPRE2ÏCKSLS, Olara 1.382 SPROHG(H), - Anneken, vrouw van Jaoop Jacops 1.725 - Cathelijn, weduwe Jacop 1.938 - Cornelia Jacop I.724 - Pyrck Peters 1,438 - Geertruyt Cornelia Jacops I,684,R.22< - Huybrecht Cornellss R.22O - Jaoop Jacops 1.725 - Yeffken, vrouw van Dyrck Peters 1.438 STASYM,(STABB£AHS), Jenneken, vrouw van Senriok Adriaens (van) 1.774 STASLS, Sliaabeth (Betteken) Willem I.616,R.19; STAHD3RS, - Anthony Peter Vincenten alias 1,941 - Senneken, vrouw van Anthony Peter Vincenten alias 1.941 STAP3L3, - Adriaen Jan Wouters 1.846 - 3>ina Jan ï.887 - Maeyken Wouter 1.622 ,- Metken, weduwe Adriaen Jan Wouters 1.846 STAPPA2RTS, Cornelie Gherit R.153 STBBGHT, - Adriaen^ Jans van der 1.768 - Jenneken, vrouw van Adriaen/ Jans van der 1.768 STEELA3ST, Susanna van 1,571 Gheert R,22 1 SSBSLKSirs, Gheert STEEK, Theuntken Peter van 1,836 STBSEIS, Jenneken Coenraet v^i 1.494 STEVES', * Claes Berthels ? - Martijn » - Peter Carneliss 1.345 - Swanenburoh R,232 -de Waddere 1.776 ST3VMS, - Agneese Claes ï* ,S . Cataelijn Jan Henrick 1.513 - Kathelijn, vrouw van Jan Ghijsbreoht R.6 - Lysbeth, vrouw van Jan Henrick R.61 - Heinriok Govaert 5iS - Jaoop Willem * - Jan Ghijsbrecht « - Jan Henrick - Marie, vrouw van Jan Willem Peter 1 - Wijnant 1.1071 STICKERS, - Adriaentken, vrouw van Marten Jan Gijsbrechts - Anneken Peter - Kathelijn Claes ~ Kathelijn, vrouw van Goris Gijsbrecht Mertens - Hicolaes Jans - Clara IT- Heeltkeni vrouw van Cornelis Peter Martens - Cornelie, vrouw van Gijs.br echt Eert ens - Cornells Peter Martens (Claes) - Gijsbreoht Mertens - Goris Gijsbreoht Mertens - Heyiken Peter - Jan Gijsbrechts - Magdalene Peter > Maple , vrouw van Goris Gijsbrecht Mertens .-. Maeyken , weduwe Peter Peter - Marten Jan Gijsbreohts - Mexrten Peters - Marten Peter Merten Claes - Peter Merten Claes - Peter Peters - weduwe JPeeter Peeter STIJÏFKEH, Zi© « CHRISTINA STOFESLS, Zie I CHRISTOFPELS STOCKVISCH, Zie : REYHSAERTS alias Stockvisch STOOPS, - Meyntie - Willemken Jan STORM van *s Gravezande, Abel Jan Coenders STOUTS, - Cornelie, vrouw van Jacop Corneliss - Jaoop Corneliss STRAHGH, Adriaentien, vrouw van Berent SSRSPEH, Jan van der STRIJP, Jenneken, vrouw van Laureys Aerts van STROESSÏÏ, Magdaleen - Cornelis Gheryt Jana van der - Gertruyd Jan Gherits/ van der - Jehenne, weduwe Jan Gherits van der - Margriete,Gheryt Jans van der STRDBPSR, Jaoop Uaniels de ZÜSSRMOÏTDT, Alardijn van SUSUR» Henrietta Christina, vrouw van Pierre le ZUYLICHB3I, Jacop Aerts van SHHÜERT, - Bliaabeth, vrouw van Aert Bouwen Aerts van - Jasparijnken Jan Corneliss van - Sij|een Joost van STJRMOÏTS» Eustatius 311 1.710 1.627 R.9l,R.94 1.623 1.935 1.935 1.621 1.623 1.623 1.623 1,399 Ï.710 1.699 1.623 1.697 Ï.710 1.415 R.190 R.132 1.399 R.189 1.1047 1.584 I.1186 1.189 1.189 1.985 R.4O,R.47 *»n R.89 1.859 X.808 1.87 1.330 1.330 1.87 R.114 H/103 1.1171 Ï.854 A. 4 1.817 R.213,R.23 en R.217 - Cornelis van Upelaer R,160 - Henriok Kegelaers, vrouw van Henrick Henriok Geerita van Hijlaer 1.671 _ Jan Groottaerts B.io - Johanna van Vechelen, vrouw van Johan van Seypesteyn heer van Vol land 1.1150 - Pierre Gouban, vrouw van Willem Jans Jongheling 1.902 - van Steelant, vrouw van Peter Montens 1.571 SWAGSR van Teteringen, Pransken Adriaen 1.624 ..- Heylken, vrouw van Hiclaes Jans 1.499 - Grietken Jan 1.853 SWATOTBÜRCH,-Steven . R.232 SWESffS, : . .. ., : - Aleyde, vrouw van Berthelmeeus Anthoniss - Berthelmeeus Ant|[oniss .-' Jacopaijnken, vrouw van Anthonis Berthelmeeus Anthoniss - Maeyken, vrouw van Berthelmeeus Anthoniss SWBIRMi Adriaen Andries Claess SWSMMBR3, Cornelia SWIL333H, lysbeth Peter SWIMSHj Anna, weduwe Jan .1,559 SWOL, ;..j; .¦¦¦ . : ... :.¦ . ¦ , ¦¦ ' ' . - Smmerensken Jan van i.928 - Wtllemijntken Jan van 1,830 I. I. ï. I. Ö tPIIBOROH, TÏIBORCH, TIISORGH, - Igrnken Uornelis 1.176 - Claes Peters van 1.155 - Digne, Trouw van Claes Inters van I.155 - Elisabeth, vrouw van Hendrick van . 1,1133 - Hendrick van 1.1133 TIMMERMANS, •TEMMERMA^S, , . - Adriaene Peter 1.219 - Lyabet Geryt 1,112 - Jan Jans 1.959 - Maria, vrouw van Jan Jans 1.959 - Peter Cornalis R.34 ÏIMMER(S), TÏWMBS, . Adriagn Cornells Willems Ï.346,R.16 en R.166 - Cornalis Adriaen Zaoheriass 1,974 - Marie, vrouw van CorJielis Adriaen Zacheriass 1,974 T(H)OBIAS, ,- Adriaens van Woeringen 1,774 «- Sebreonts van Woeringen 1.845 TO3STG-SRLOO, Jaspar R.220 T0P(xRSV3, Cornelis jans ï.100 TOUR de la, Zie » van GAMEES TRISÜM, Catherina, weduwe Vincent du 1.234 TRIJHKM, Zie t CATHARBtA TRÜYJ2TS, Elisabeth 1,868 TURÜHOÏÏT, - Anneken, weduwe ïficlaes Lambreohts van 1.678 - Cathelijn ÏTioiaea lambreohts van 1.678 ü. ÜGHBLSH, Henrioxken van 1.372 UE8H, , " * Engelber^uis de R.16 - Jenneken Hendrick van 1,898 UTSSTGHIER, ÜÜÏBHGHISR, - Alijt ïterthelmeeus Pauwels R.52 «- Cornelis Sf&uwelss R,29 -- Meohteld, weduwe Berthelmeeua Pauwelss R.29 mjT¥/IJfCK, Henri ck Henri ox van R.8 V. VA3XS37 alias de Vlaming, Zie $ de VLAMING VALBarPIJH Mariendael 1.1094 VALlAffT (VALYAH5), Anthoftis R.55,R,141 VALCKSHBSÜRCH, Willem van R.222 VALCX, Peter ï.1019 VAHICK, Karitgen Peter Etecops "ran 1,360 - Adrians, vrouw van Jan Dyrcx van 1,423 - Jan Dyrox van I.423,R.lï R.178,R.r; en R.195; - Maria van ï,1185 - Susanna Johanna van 1.1150 VBSKBH, Catharina, weduwe Dielis van der 1*1164 - Maria van der R.220 - Melchior van der R, 220 £3 trua de R.14,R.1, en R. VSLE33J, Lodewijc Pjmnock heer van R.15 VELTHOVEÏÏ, - Adriaentken, vrouw van Biilips Henri ex van 1,529 -Anthonis Jaspers van 1.542 - Lyaken , vrouw van Anthonis Xaspers van 1,542 - Elisabeth , weduwe Embrecht Jans tan 1*943 - Embrecht Jans van I.943 - Jan Jang van I.516 - Maeyken, vrouw van Jan Jans van I.516 - Biilips Henricx van X,529 - Aert van 1,368 - Adrian», vrouw van Aert van 1.363 - Cathelijn Aert van 1,368 - Cathalijn Jan van 1,368 - Eleonora Aert van 1,553 -. Pranoois Aerts van R,16S,R,18 O^I^O(O) j weduwe Lenaert van ï,254 1,713 en » Elisabeth ï^ter Denijs Henricx van 1.1079 VM(SB), '"¦" - Elisabeth, vrouw van Steven van der 1,965 *• Seertruyt, vrouw van Jan van der I#8$I5 - Jan van der 1,825 _*> Maeyken Jan van der 1.825 YEKNERS, Adriaentken, vrouw van Cornelis Gijsbreohtg 1.589 VSRBEECK, Johanna ï.1051 en 1,1148 VSRBSEKE, Johannes • 1.1056 VERBBKM, Magdalena Jans 1,1107 VEBH - Alexander I.1109 * Johanna, vrouw van Alexander 1,1109 VERBURGHT, = ' - Cornelia Cornelis 1,628 - Jenneken Cornelis 1,628 VSRDUYST, Catharina 2,-1005 en 1.1122 YERDUSSEBT» Jacobus Hieronimus Josephus 1.1193 VEREYCK, Jan Denijs Janss R.177 VER3YCKEF, Anthonis Cornelis Stevens . 1.763 VERGOÜWEE, . Jan PetersBTeefs alias 1.1006 - Jenneken, vrouw van Jan ïöters ÏTeefs alias I.1006 TBRHAABB, Anneken, vrouw van Steven ï,1146 • Anthonia, vrouw van öherit Katheeuss ï.163 - Gherit ifatheeuss 1.163 VSRHET, - Jan Adriaenss E. 173 » Marie, vrouw van Jan Adriaenss R.173 YSSHEYEEH, - Claea Jans I.192 • Cornelia I.I182 - Cornelie, vrouw van Frans Adriaens^ 1.512 - Frans Adriaens 1.512 - öeertruy, vrouw van Cornelis 1.907 •> Jenneken Jan I,958,R,23J - Meohteide, weduwe Adriaen I'aureyss 1,350 JLÖ VERMEER, VSBMSSJRS(IT), VSRMSIR, -.Aert Michiela - Adriasntie - Balthagar Cornelias - Heeltken, vrouw van Aert Michiels • Heeltien, vrouw van Willem Pauwelss - Cornells Balthasar Corneliss - Cornells Janss Cornelias - Maria Gijsbrecht - Peter - #eter Pauwelss - Severijn Balthas - Willem Pauwelss VÏÏBMEULSH, VSEUHOISNj MOSI»SK, - Adriaéri Haren Henricx van der - Adriafteitjen, weduwe Willem - Bitken Claes Jans - Anneken, weduwe Ysaack Kiclaes Aerts -> Theuntien» weduwe Jan Wouters • Anthonis ifiolaes Aerts - Catharina - Claes Aerts - Cornells - Penis (Jan Wouters) » Lysken Adriaen Miohiels - Elisabeth Henriok - Heylken Lambreoht Corneliss • Jan Lambrecht Corneliss - Johanna - Jenneken Aert ~ Jenneken taureys • Jenneken, trouw van Hendriok Peters - Josephus -. Lambrecht Cornelisa - Mayia Peter - Maria weduwe Anthony - lïaayken, vrouw van Jan Lainbrecht Corneliss VSRMÜHÏM, - lysbet» vrouw van Jan Adriaens • Jan Adriaens YBRRAECK, Willem Go^erts YSHSCHUBRM. VBRSCHUI3R3H, SCHÜEHB3T, «- Ann ©kan Ad r iaën « Kathelijn, weduwe Kenrick Cornelisz van der - Franse Eenrick Cornelisz van der - Heyltken, vrouw van Peter Henricx -' Henrlok Cornells van der - Jaoob ^enriox van der - Jenneken» vrouw van Martinus - Peter Henricx - Peter Henriök Cornelisz van der - Elisabeth, weduwe Thomas - Emerentiana Thomas V2RSWAB3ffiS£, VERZWASEDSN, - Kathelijn Jas - Jan - Uarle, vrouw van ffan YBRTOSM, Willemijntken, vrouw van Cornells Stoffels VBRVLOBT, - Mar grit a Gonmer - Maria Jan 1.633 1,1027 1.695 1,633 1.900 1.695 R,223,!t.22 en R.229 1.1037 I.U49 1.654 1.695 1.900 R. 1 1.1175 1.435 1,646 . I,977,R.23 1.570 1.1164 R.i8O,R.19 1.1052 J.1029 1,546 1.499 1.409 1.886 1.966 1.594 I.iOOi Ï.U90 1,499 1.1004 I.Id52 1.409 ï'. 112 1,112 1.993 R.138 R.138 1.337 R.74 R.93 1,1143 1.337 R.138 R.179 H.179 R* 124 R.64 R.64,R.124 X.830 I.892,R.22 en R.230 1.920 VBRVQORT, - Anneken, vrouw van Eenriok - Cathelijn Jacop . - Elisabeth - Henri ok Math ij sa VBHWBES, «enriok Willem VBWIJMSREïr. - Adriaen Henriox - Adrians," weduw© Adriaen Henriox VSRWILT» Aeohte Peter YSRWÜTT, :. - Gathelijn, vrouw van Claes Wouters - Claes Wouters VIAESH, Aieyde, vrouw van Abraham Michiels van YIBRL33TQ, Andrieg I^ Joannes de y - Laureys Corneliss VINCEETEH, Zie ook s STA&32SR3 alias Vincenten - Peter Cornelia VIFGSHHOSTS, Cornelia VD(} (}, - Lysbeth Willem Hubrecht • - Marie Willem Hubreoht - Wieriok VISSCHER, Ghertruyt, vrouw van Jan Jans de VLAD2RACKM, Jacobus de VLAMÜTOX, TLAMIïra, VISMIHCX, - Seeltkenj vroraw van Peter Peters Vaeyen alias de * Cornelia Peters • Uaeyken Jacop Wijtmans - Maeyken, vrouvr van Cornells Peters - Marie , vrouw van Wijtman Peter ,,., alias Beytels - Peter Peters Vaeyen alias de - Wijtman Peter .,., alias Beytels VLASPOELE, Jan van den VLOBT, Wijnand Thomass van der VOSTEN» Antonetta VOGSL(B), VOGHSL, - Laureys - Peter VOG3LBR3, Henricke, weduwe Adriaen Meeuss VOGSLSAKCK, VOÖELSAHG» - Anna, vrouw van Henriok Baptist van - Baptista van - Baptista Jans van - Clement ia Henriok Baptist van - Elisabeth} vrouw van Baptista van - Elysabeth, weduwe Johan Baptista van - Henriok Baptist van - Johan Baptist van - Maeyken, vrouw van Johan Baptist van - Maritgen, vrouw van Severljn Baptista van_ - Severijn Baptista van V0IR1H, Cornells Hendriox van VOLLAHD, Johan van Seypesteyn heer vanj Susanna vrouw van VOLLBVMS, - Adriaen - Clara, vrouw van Adriaen - Keeltje, vrouw van Isaok - Isack VOOGT, Geertruy R.210 1.807 1.998 R.210 • Ou 1.716 1.716 ï.551 1.893 1.893 1.528 R.62 R.218 1.802 1.641 1.933 1.1022 R.140 R.140 R.5 1.198 R.12 1.818 1.944 1.831 1.929 R.105 I.BL8 R.105 R.4 1.464 I.106L R.137 R.68,R.i: 1.215 1.530 1.530 1.530 1.530 ï.530 R.167 I.530,R.J Ï.53O,R,J 1.530 1.360 1.360 R.125,R,] 1.1150 1.292 1.292 1.1062 1.1062 1.1064 e 17 .VOOÓHTM, VOIGHTEH, «Adriaen Corneliss t oio - Elisabeth, vrouw van Adriaen Corneliss i'xi"* - Elisabeth» vrouw van Adrien Corns ï - Peerken Adriaen Cornelias Ï'SÏ t» *™ VOORT ,-(VOIRT), Wiilem Willens fan der R.84,K.1QO VOORTBOSCH, VOIRTBOSCH, . - A&riana, vrouw van jan Aerts van dan 1,291 - Heyiwich Jan Peters van den 5*^?i - Jan Aerts van den t* «o - Jenneken Adriaen van den 1.568 - Jan *»?6 - Mechtelt, vrouw van Jan R.76 VOS, JL-na . '¦ •' '' ¦ . • ¦ '¦ - Anna, weduwe Henriok de R.206 - Hendrik Ï.U29 - Henriok Henricx de E.206 *. Jan de - ï'*'?? •« Peterken Cornslis I»518 VOSSSM, Sijken Thieleman van i.1034 VRAjrcKBïf» -ziq-i üuarcKBsr VRISHTa, ' . . . _ -, Mrlaentken Jan Anthonia Ifeeter R. 184 - Antiiönis Mathijs Anthonis R.184 * Chat e lijn Jan An thonis Peet er R.184 - Cornelis Jan Anthonis Peeter R.184 - Gielis Syraon Jans - 1.513 - Henrick WiHem R.13 - Jan Symon Jans ï.513 • Jenneken» weduwe Jan Symon Jans *»618 - Maria Anthonis Jeter R. US ~ Maayken Jan Aathonis Peeter R.1S4 - Kaeyken Jan Syioon Jans I.618 - Mathijs Anthonis R.184 - Symon Jans 1.513 VRIJMOBÏS, Maeyken, weduwe Jan 1.956 VRIJTSRS, Zie * WRUTSRS ^ VROST, Snmerensken, vrouw van Adriaen Adriaens de 1.928 VRCÜ - I^ysbeth, vrouw van Jaoop de 1 é. Jacop de 1.332 VÜCHTS (VtlBaöH, VBUCHS), Ann eken Jan 1.378,1.8C TOE, Zie 8 Ofe VLAMlHCr» Vaeyen alias VUYTENH0V2» . Jaques 5-220 - Maria, vrouw van Jaques it.220 ...'¦.¦ W. ¦ ¦• ' WASIWUCE, Jan Lenaert Jans van R.197 WAES, Marieken» vrouw van Willem van 1.917 WACHSLIJH, Hester, vrouw van Joris Jans 1743 WACHMAÏTS, - Anna * - Anna, vrouw van Jacop Anthoniss 1.767 - Anthoniöi weduwe Mathaeus Dyrok Aerts ï.530 - Anthonis Jaoops 1.595 • Dingne Jaoop Ï*S? ? - Elisabeth, vrouw van Miohiel Goriss 1.314 - Geertruyt, vrouw van Anthonis Jaoops 1.595 - Helena Matheeus Dyrok Aerts Ï*S52 - Jacop Anthoniss 1.767,1.81 dlü WACHMAHS, (vervolg) - Johan Matheeus Dyrök Aerts 1.530 - Jenneken Jan Ajissems 1.1094 ~ Maeyken Jacop Anthoniss 1,767 - Marie Jaji Anssems 1,630 - liaeyken Matlieeua Dyrck Aerts 1,530 - Marie » vrouw van Jacop Anthoniss 1.812 - Marie , weduwe Jan Anssems 1*1094 - Kiohiel Gorlss 1,314 WADDSHS,-Steven de ..-..¦•¦ 1,776 WAG3MA(BG)KER3, ¥AG2MAICKSR(S), - Adriaen Harmans 1,877 - Adriaen «fans 1,275 - A&riaentken Jacop Jan3 1.710 - Catharina 1,957 - Cathelijn Jan 1.541 - Kathalijn I^ter Eenriox R.155 - Keratiaen Jan Claess , I,24S - Cristia^ti Jan Hermans 1,264 .- Hialaëö Jan R.223 » Claërken Henriok Jan Thomass ï.578 - Cornelia Christ iaën Jan Hermans 1.264 ¦ *• Lysbsth, vrouw van Karstiaen Jan Claeas 1,248 .*• Engeltken, vrouw van Adriaen Harmans I*877 - ïranaken Woutsr Jan I«587 ^ Gheryt (Henriex) de R.60 - Henrie Henrióx Rr60 ~ Hi Heken, vrouw van Jan Jans 1,377 -. Jacop Jana 1,514 - Jan Harman Jans R.188 - Jan ?ans J„577,R.59 - Jennèken Peter Stoffels J.1006 •* Jennekeh» vrouw van Jacop Jans 1*514 - Jenneken, vrouw van Symon Jans 1,714 <* Judich, vrouw van Cristiaen Jan Hermans 1,264 - Margriet e» vrouw van Wouter Jans 1*549 - Symon Jana 1#714 - Wouter Jans 1.549 WAGTBUKHCK, Halena, vrouw van Uirck van 1.1023 WAMS, Cornelie Siolaes 1*446 WALSHSOS, Jan I«98O WAKT, Dingend, vrouw van Ambrosius Jans van !»888 WA3BEBCK, Maeyken, vrouw van Adriaea Adriaens van 1,474 WATER(S), - Elisabeth, weduwe Jan van de 1.468 - Everardus van den Re 7 - Prederiok ran den 5*^* - Henriö van den i - Marie, vrouw van Frederick van den I.381 WS3LT, W3ILT, • » • - Cathelijn ïrans Adriaen Franss van 1*733 - Catheli-jn, weduwe Wijnant Adriaens van 1.807 - Prans Adriaen Fr anas Heyns van I»733 - Jan ïranss van T*^^*f - Jennèken Adriaen ?ranss van I»fO4 - Judich Adriaen Fransa van 1.558 - Haeyken, vrouw van Frans Adriaen Franss Heyns van 1.733 - Ikter Frans Adriaen Franss van ï«?33 - Wijnant Adriaens van 1.8X37 HKSBKDE, Borssalen, Hoochstraten, eto.j Jaspar, heer van Culefcborch, ^»22 WESRHOUT Geleyns .Popta WEERITOTJ'F, Johan dtAerssen, heer van WEERS, WESRT3, * Cornells Gorys - Elisabeth Michiel - Margriet, weduwe Goris • - Michiel WEERT, W3BRDT, - Anneken Jan vasi - Dingene, weduwe Ghoris de - Elisabeth, vrouw van Henriok de - Ghöpi* de - Henriok Henricx de - Henriok Henriek Roelofs de - &enrick Roelofs de - Margrlete WiHem van - Willem D$rox van Zie t ïSYEïr WBES2?, (WESOP), Helena, weduwe Abraham Lodewijokx van WSSZE, w Jan de • Jenneken, vrouw van Jan de J is Mathijse • Jenneken, vrouw van Siclaes Mathljss WEYGSL, Anna, weduwe Jurrie WSYMERS, vrouw van Jan Corneliss WEÏRDSHBORCH, Teuntken, vrouw van Harman Stoffels van WEI&S, Maïla WEF33SLBSRCH van Antwerpen, Anna VTBRCHTER, - Andries van • Anneken Andriea van -' Anthonetta, vrouw van Andries van WÏÏROK, » Oornelie, vrouw van Jan van der - Cornells Jans van der - Frans Jans van der • Jan van der - Maria van der WERH1R Wijjnricx WSSSSÏÏ, Agatha van WSSÏHOVES", Cti weduwe Hendriok - Hendrlck - Hendrifek Hendriox WULT» Henriok Rutgeers van de WISH, WXSH, - Anneken, vrouw van Floris Henrlex van der - Floüia Henriex van der - Geertruyd Jan van der - Goris Jana van der - Maria, l ; . • HenrliQk Wïlboorts vantJhaem - Vinken WISRCX, WISRIGX, WÏSRICX, - Anneken Cornells - Henrioke, vrouw van Bingeman Cornells - Haeyken, weduwe Leendert Cornells 1.628 R.213,R.21 t/m R.217 1.76 1.634,1.76 1.76 1.324 1.489 1.310 1,335 ï.310 1.351 A,ll A. 11 1.549 1.912 R.150 R. 150 1.879 1.879 1.1038 1.480 1.757 1.992 1.416 1.989 1.989 en 1.1123 1.989 1.120 1.120 1.120 1.120 1.1024 R,1O2 ï.861 1.1005 en ï.1122 1.1122 I.1005 R.106 1.666 1.666 1.953 1.953 1.953 -.* ;-u.- ¦< I..797 R.5 A.1 1.215 1.925 WISRTS, Hildegart R.233 WIJK, Cornelia, weduwe Hendrik van 1,1182 wxjmsr, . . ... - Adriaen Henriex van den 1,716 - Adriana, weduwe Adrlaen Henricx van den 1,716 WSJMBRS. Jan Jan Jans 1,363 WXJJOTD {T), WIJNAHT , ~ Adriaena van Weelt ï.807 - Corns lisa van Gorp R.199 - Goossens van Bernagien 1,813 - Job3 van Ruth X.298 - Masschereè.1, heer van (Her)Wijnandtsroode R,42,R,49 - Stevens 1.1071 - Thomass van der Yloet 1,464 WIJïTAHTS, Cathelijn, weduwe Hugo I.659 WIJUAÏTTZRODB, HBRWIJUANDTSRODS, Zie L MASSCHAR33L WIJ&GAERD2, WIJHGASRT(S), WIJHaSÜ, - Frederick van den I.138 - Jan BffiUdens van den X.80 - Jan Jana van den R.42 - Josijntken, vrouw van Lenaert X.427 ~ Lenaert Ï.J27 • Margriet, vrouw van Frederick van den 1,138 WIJHRXCX, Werner R.102 WIJHTÏSK Rutten» vrouw van Adriaen Bastiaën Peters alias ir oen . ï.940 jss, . ' ¦ #•- -. . Anna Huybreohts de ' 1,813 Anneken, weduw© Andries öeerits de R,194 Anneken, vrouw van Andries Jan3 de 1,826 Anna , weduwe Huybreoht de X.812 Anthonis Henriok Gaerit Aerts de J*^'^'' Slisabeth, Vrouw van Henriok Geerit Aerts de 1,677 Henriok öeerit Aerts de Ï'S-ZZ Henrioxken, vrouw van Henrick Geerit Aerts de 1*677 Jan Geerit Aert3 de 1,729 Marie. Huybreohts de ï «5 Marie» vrouw van Jan Geerit Aerts de I,58o - Anthoniei vrouw van Cornells R»58,R,9o • Cornelia, 'srrouw van Mathijs Henriox 1.216 - Cornelia ^58* R.93 - Mathijs Henriox ï5 - Meohtelt Heoriok Ï - Soitiie Mathij$ Henriox S iS? WUÏFLI3T» Cornells Willems van S. 173 WIJTMAH, , - van Buyten »£ r, i - (Gleliss) van Meer 5'?aS^ - Sater Vleminox alias Beytela K»IOo WIIBRASGX, - Anna, weduwe Zebreeht Cornelias *»^ - Kathelijn Cornells 1.172 WILDS, . - Cornells Cornells de 5 L -' Cornells ^auwels Josephs de 5* • Hillegondt Josephs de ., J-Jan Matheeuae de ? & Tefken, vrouw van Mriaen Cornells da r - Pauwels Josephs da R« WII«DSH, Zie t SPILDEN 321 , WILLSMB, WILLEMLJSTA, WlLLSMIJITa» " ,- WÏLtBMIJHTKHff,' WIUEMKEar, . - Burghgraaff, weduwe Servaes Svermans 1.1090 - Cornells Scheyfs, vrouw van Cornelia Adriaenss R.96 - Hanrick Evsrdeys, weduwe Berthekneeus Oppers, vrouw vsn ^uirijn Claess 1.185 - Henrick Wils» weduwe Jan Sibs, vrouw van Jan Willem Goderts van Bavel 1,619 - Jan Lenaerts Schelckens, gescheiden vrouw van Isaaok Jaoops Gotermans 1,709 - Jan Stoops, vrouw van Henriok JansOheeuws alias Brienena I. 584 - Jan van Swol, vrouw van Cornelia Stoffels Vertogen 1,830 - de Roy, vrouw van Jan Bressers 1,1145 - Sebastiaën van Overacker, vrouw van Willem Jans Hulshouiaj 1,475 - vrouwvan Cornelia Henrick Haess ^ 1,126 WILLSBoraTS, WILBOÓRTS, ^ie ook t van CHA^M - Comslis ° 1.629 en ./ X::-' ¦ . . ¦ , ¦.. . ./Z»1U8 - Heyltien, weduwe Cornells ï,1118 - Haeyken 2,707 WILLSM, WILHELMUS, WILL3IMÜS, GÜIELIAM, - 4ert Henriox R,lli en E,142-R.U « Arnoldusz de Rode 11,7, R, 12 - Adriaena Balen 1,340 ~ Adriaëns van Son ï,421 - Anthonias 1.387 - Artthonis Willems van Beeck ï.942 - van Bast 1,10 - Bogaarts ï.1126 - van Buy ten 1,108 - Keratiaens Smita ï.259 - Coenen R,228 - Cornells R.12Ö - Cornelia Boutss &,122,R.12 - Cornells Willema S.583 • Cornells Willems Beens R.85 - Daalders X.1049 - van ï>iependael ï.331 - Dirqx tfeyen alias van Weert 1,240 en 1.1105 - van Dongen 1.867 - de Ghent R.17 •. Govert3 Verraeok 1,993 - Hanegreeff 1,186 - Hasselt on 1,996 - Henrick Anssems 1.724 • Henriox van den Corput R.98 - Henriox van Rosmalen 1,897 - Hubree&t Jan Willem Zangers R. 139 • Jans ab Angells 1.891 - Jans Beerten 1,99 - Jans van Cartschot R.9 - Jan Denissen 1.1029 - Jans Hulshouts 1,475 - Jan Willems E,21,R.22 . Lambreoht Joosz R.188 - van dar Los R.15 - de Luyokener 1.145 -Mlathiiss (I^ter) Byrven 1,219,R,1S en R.135 - Merten Spierinox R.147 . Metsers 1.1134 WILLEM, (vervolg) - Monlx R. 16 - Morel 1.706 - van Paets ï.955 - Pauwelss Yermeir 1.900 - Peters Boomers I.388 - Raess 1.827 - Rutgheer Willems R.40 - van ValokenbeAroh R.222 - Wiliem Geerits I.622,R.20 en R.202 - Willems van Ghoer R.9 - Willems Roovers ï.287 - Willem Rutgheers van der Heyden R.27»R.35 en R.40 van der Voort R.84 en H.100 (), - Adriaen Adriaen X.279 - Adriaëntken» vrouw van Jan Jaii ï.489 - Ann eken Joost R, 174 - Aplonia Aert Cornelis 1.182 - Catharina Henrick 1.284 - Cathelijn, vrouw van Cornelis Christoffel R. 176 - Cathelijn, vrouw van Beter X.722 - Cathélijn, weduwe Willem Anthonis Zie i van BSSGK - Heeltken Henrick 1,633 *. Co me lie Pauwels 1.271 - Cornelis Christoffel R.176 - Dlngena 1.1187 - Engel 1.576 -Ö^g^F^ Henriok ï.175 * Gerirüydt, vrouw van Gheryt R.60 - Geertruyde,vrouw van Rutgeer R.40 - Gheryt" R«6§ - Keynriok R.123 - Jan Jan J«?,89 - Yefken J»^0 - Jennaken J*^°, - Jenneken Anthony Jan I.941 - Jenneken, vrouw van Willem Cornelis 1.583 - Judith *»237 - Jttete Thomaes ?'7?I^' - Margriet Adriaen Jan * o* - Margriet, vrouw van S0rvaes 1.526 - Marie Jan ?'ïo= - Meohtelde Cornelia Jan X.285 - Rutgeer J»JS - Zuete Jan Jan J*5 - Sophie Rutgeer R.40 - Willem Anthonis Sie i van BESCK ¦- WiUem Cornelis J - WiUem Jan 2 - Willem Rutgheer 5 WlüIABRTS, Heeltken, vrouw van Herman ï WILRIJCX, - Henriok Henriox S - Marie» vrouw van ^enrick 5 ,!Z - Hichiel Henriox R.197 WILS, - Cornelis Peeter « - Magdaleene Cornelis Peeter V - Willemijntken Henrick A WILSDÏG, - Hille^onde, vrouw van Jan 1.618 - Jan 1.618 WILSOÏÏ, Aeghtien, weduwe Adam 1,970 WILTMS, - Har&an,Anthonis R. 173 - Jaspar «•?*?% 1.10 - Ida, vrouw van Harman Anthonis R.173 WETTER, Sophia Heddewig de 1.1158 WISSEMS, ¦!;.¦ - Anthonis Henricx 1.693 - Catharina Henriok Anthoniss 1.962 - Elisabeth, vrouw van Henriok Anthoniss 1,761 ¦/- Henriok Anthoniss 1.761 WISSERS, Aeghtien 1,970 WITKÏHTy Hans : 1.837 WITTSM, Catharina, weduwe Merten Jans van 1.597 WITTE TÜLLBTG, Zie $ OLDEEBARïrSVSLB WOEL, Maeyken Adriaen van der 1.960 JEbuwelina Maria, vrouw van Jaoobus van 1,1169 - Henrick Jaoopa van R. 108 - Vehneken, weduwe Sebrecht Thobias Adriaens van 1,774 - Margriet, vrouw van Thobias Adriaens van 1.774 - Sebreóht Thobias Adriaens van 1,774 ~ Thobias Adriaens van 1.77/4 .«• Thobias Sebrechts van 1.845 W0ERKS8S, Elisabeth, weduwe Anthony van I.1088 WOSSTIJjJB, Maria, vrouw van Joost van de 1,954 WOLFF, Elisabeth Jan de 1,448 WOLiRAM? Jaoop R,19,R,20 WOUTER, :¦;¦.¦:: - Adriaen Ciaesz R,9l, R.94 - Adriaen Maes Hagaerts alias Has en 1,775 - Adriaen Jaoops Sgraeuwen R,27, R.35 » JBouden Jan Holemans Sr, R, 149 - Cornelis WiHem Casters R,177 —J)avdds van Ameldonok 1,651 • van Gooi 1,984 • Jan Goderts Belgiaerts I,*45 • «an Jan Thuen Danen 1,690 ~ Jan Jan Wouters alias Crans R.114 • Jan Keyen R. 1©5 - Jans Wagemakers 1.549 - Mathijss van Hoydonok 1.901 • Mathaeuss van den Kyeboom ï, 1103 - Baters Oomen 1,903 - Smits ^ R,14O WOUTERS(Z), - Aerl Siiits H.67 - Adriane Dyrck 1.503 • Ai^rdis 1,220 - Teuntken 1.757 - Christina, weduwe Henriqk Ghijsbrecht 1.466 • Cornelie, weduwe Jan Jan ?.., alias Crans R.114 - Dingne Jan Jan ..., alias Crans R.114 - Lysken 1.424 - Lysken Jan 1,469 • Eva, weduwe Wouter Jan 1.988 • Henriok Sater .,., alias Herseloos 1.221 - Jacop Cornelis R.41 ^ Jan R.22 - Jan Jan .,., alias Crans R.101 - Jan Jan Jan ,.., alias Crans R.114 W0UT2R3(Z), , - Jenneken, yrouw van Jan Marten I.9O5 .- Judiqh. 1.740 - Iiaureysken» weduwe Bastlaen 1.946 - Margriet, Trouw van Jacop Cornells R.41 p- Matiieeus Micliiel R.199 - Wputer Jan Jan ..., alias Crana R.114 OUWSR ' - Jaoopmijntken, Trouw van Jaepar Adriaens Tan den I.589 - Jaspar Adriaens van den 1.589' WRIJTERS, VRUTSR5, - Beatris Jan de X. 116 - Jenneken Wouter öeeryts I,572,I,i « Marie Pater Gieliss 1.341 CONGOSS AKS, ü Om deze oonoordans te vereenvoudigen zijn in de oude inventaris der weeskamer de boedelstukken in iedere omslag met Romeinse cijfers genummerd» naar deze oijfers wordt hier verwezen. In diverse omslagen werden stukken aangetroffen) die niet in de inventaris beschreven waren, in deze conoordans staan die gemerkt met het teken | achter het nummer van de omslag waarin zijjf zijn gevonden. Met de aanduiding "in" wordt bedoeld dat dit nummer mefr anderen tot het aangegeven nieuwe nummer is samengesteld. Met de aanduiding «uit» wordt bedoeld dat dit nieuwe numer met anderen is gevormd uit het aangegeven oude nummer* De afkorting H betekent Inv. Hingman. De afkorting W betekent Inv. Weeskamer en R.A. Aanwinsten Rijksarchief in IToordbrabant. H. 354 d.47 - in W. «. d.48 - - » * d.49 - >' * E. 438 - W, E, 439 a - W. H H. H. H. H« H. H. 327 7 H. 559 I II -III -. ¦IV -V -VI -VII «v VIII * IX * X -XI -H. 560 I ¦ ,-.-II -III *.. ;;;.jy ƒ¦:¦ :' *•¦ ¦¦¦V ¦ — ,V"vx.;" -VII *. VIII -y'.-XX ¦- ** ' ¦¦.<$¦,-.;;.;. «. H, 561 I II -III * IV -V VI -VII -VIII -IX +. x * XI -XII -XIII -XIV -XV -XVI -XVII -H. 562 I II III -IV -V VI -VII -VIII *• IX X XI XII - H. 563 I II -III -IV -V VI in in in in in in in in in in in in in in H,533-27 1,1144 W.206 W. 129 W. 194 W-.1040 W,443 W.935 H, 533-110 W.1005 W.1008 W«, 146 W, 1026 W*269 en W.1108 W,546 W 179 W* 1136 W> 1004 W * 1038 W*532 W.139, W«150 en H, 533-174 W,480 W,561 W^91t W41177 W»978 H.533-130 W*966 W^639 W^1140 W^ 174 W.144 H* 533-90 W.446 W*309 * ff' llv / w.822 W,923 W,230 W,737 W>405 W.U47 W^596 en W*606 W,6L2 en WrU17 W*506 W>.581 W<, 1145 W,675 H*533.79 W.675 W.345 W.796 W.563 W.1156 W,223 en UjE ill ^% • ¦ ^ Jt_ JL JL Vf W.95 W#187 H. H. H. H, H. H« H» H, 573 574 575 576 577 578 579 580 I II III IV v VI VII I II III IV V VI VII VIII $¦-I n III ÏV V VI VII VÏII IX II III IV V VI VII VIII $ tr I II III I II III IV v I II III IV V VI VII VIII 3X X I II III TV V VI VII VIII IX - in _ - in * in - in „ - in - in ^ ... ^» - in - in - in £ in - in -in - in - in MM - in - in in W*70o W*915 e! 962 W^833 W^226 W,1095 H^ 533-152 H1533-55 W.357 Wi 555 W484I W.667 W»431 en W.964 W^357 W«862 W.867 Hi 533-150 W,744 W*850 W.844 W.881 wt?2l lf,988 W#976 W 256 Hl 533-134 W,887 Wa826 W 826' W*843 W 568 W*820 W#994 U 459 W*435 H^ 533-206 H* 533-6 W$391 W> 1163 ¥¦* 1139 W;268 W.,362 H*533-181 W^452 en W.647 W*525 Wu518 Hi533-33 W -376 w!lO25 H* 533-162 Hi 533-78 Hi533-132 en W.1022 H* 533-75 H. 9 0, H. H. H, H, H. J ö B. H. B, H. H. H, H. O tï X H. H, E. H. f; H, H. K* E. H. H. H, H, H« H. H. H. H. 646 647 648 649 650 651 652 I II III -IV -V -VI VII -I II III -TV -V VI -VII .* VIII ~ IX *-X -KI ~ XII * $ — X * II -211 -J.V *' V VI * VII * X XI -in ~ IV -V VI -VII •-VIII -IX -I «•" II -III -IV -V VI -VII * VIII -IX * X XI -XII -XIII -I II -III -IV -I II III -IV -in in in in en in in in in in H. öd'i H. H. H. H. H. H. -H. H, H, H. H. H. 676 677 673: 679 680 681 682 I ÏI -III -IV -V VI VII -VIII -IX -X XI ~ XII -XIII -XIV -XV -XVI - ¦I-- -I -III -IV -V -VI . -VII -VIII -IX -I II * III -IV * V VI -VII *• VIII -IX * X -XI -XII -I -XI -in ? IV -V VI - I II -III -IV -7 — VI -VII -VIII -EC -X I II -III -IV -V VI -VII -in in in in in in in in in in H. 533-200 H. 33 fi. H. H. H. H. ; H* H. 3 H, 702 q ver vo Ig 1003 1018 1030 1037 1056 W» w. w. in W»1096 in W» w. w, RA. 1922-40 vervolg W.378 in W.385 W.389 in W.406 W.412 ia W, 562 in W, 1096 en Uit t 1113 11S4 Archives écolesiastiques 1126 t/m W.1131 étranger du Brabant (RA.Brussel) 1149 no» 17288 - W.3 55 533-56 533-65 533-108 H. 702 sexter H. E. - H»428-i.2 H.437-t,4 - H.l908-e en f - in Afd.I - Z.81 bis - Afd. 1-2, 1500 bis Afd.V-1, 407-409 - in Afd.I-Z.81 bis H. 722-a.l - W,4 H. 722-a»2 - W.70 H. 722-a.3 - W.69 H, 1522 - W.105 H. 2090 bis 84 - W.10 H, 2090 ter S - W.71 H. 2253-20,25,32t 33,35,37» 45 en 47- in W.14 H, 2294-1 - W.3 RA. 1921- 9 RA.1922-22 RA.1922-24 RA.1922-85 RA.1922-26 RA.1922-27 RA. 1922-28 RA.1922-29 RA,1922-30 RA. 19-22-31 RA,1922-32 RA,1922-33 RA.1922-34 RA.1922-35 RA.1922-39 W.l W.2 in W.14 in W.668 in W.208 in W.1096 in W.1092 in w!iO86 in W«219 in H. 533-6 in W. in w. 569 1094 in W, in W, in W. in W,! RA.1922-40 -420 .1096 14 ,272 W.466 W.529 W.549 W.1074 en in W, 1096 in W.14 W.377 u i -2 -3 -4 -5 -• 6 -7 -8 -9 -10 -U -12 ¦>¦ 13 -14 - 15 ~ lfr-17 ^ 18 « 19 £ 20 -21 -22 -23 -24 -25 -26 -27 -28 « 29 > 30 * 31 -32 * 33 -34 * 35 ~. 36 -37 * 38 . 39 -40 -41 * 42 -43 -44 -45 -46 -47 -48 -49 ¦* 50 * 51 -52 -53 -54 -55 -56 -57 -58 -RA.1921-9 ï RA, 1922-22 H,2294-1 H,722-a.l H.47* H.475 H.476 H.477 H.478 H.2090 bis 84 uit H.633 V,677 IV en uit H.702-q H.479-a H.479-b H,354-d 47-49 uit H.601 XVI, H.647 EC uit H,?02-q, H.2253 iio's 20,25?32,33,35,37,kh 45 én 47, RA.1922-23 uit RA,1922-39 en 40 H.482 büs H.438 H,439-a H,439-b H. 439-0 H.440. H.441 H.443, H. 444 H.445 H.446 H. 447-0 H.448-a H.448-b R. 448-0 H.449-a H.449-b H.449-0 H.450 H.451 H.,452 H.453 H.454 H.455 HY456 H^458 H.459 H.460 H.461 H.462 H,463 H.464 H.465 ü.466 H.467 H.468 H.469 H.469-b H.470 H.471 H.472 H.473 H.447-b H,447-a r, 59 -60 -61 -62 -63 -64 -65 -66— 67 -68 -69 -70 ^ 71 -72 - uit 73 - uit 74 -75 -76 -77 - uit 78 - uit 79 -80 - uit 81 - uit 82 - uit 83 -84 -85 -86 -87 -88 -89 - uit 90 -91 -92 -93 -'uit 94 -95 -96 -97 - uit 98 -99 -100 -101 -102 -103 -104 -105 -106 - uit 107 - uit 108 - uit 109 - uit 110 - uit 111 -112 - uit 113 -114 -115 - uit 116 - uit 117 -118 -119 - uit 120 -121 -122 -H,442 H.480 • H.481 H.482 H.482-a H.482-b H.482-G H.482-d H.479 H.457 H.?22~a.3 H.722-a.2 H.2090 ter 3 H.702-q H,649 I H.663 VI H,616 IV H.692 VII H.597 # H.581 III H.623 I H.601 XIII H.640 XIV H.649 X H.661 IV H*615 II H.702 I H.613 II H.609 VI H.646 VI H.702-q H.597 III H.634 IV H.637 XIV H.670 X H.661 V H.563 V H.590 II en H.621 II H.649 I H.656 II H.551 III H.678 VI H.564 V H.647 IV H.615 V H.637 IX R.1522 H.649 I H.581 III H.640 XIV H.564 VI H.640 XIV H.601 II H.649 I en H.683 VIII H.593 VII H.623 XVI H.702-q H.700 « H.601 V H.539 I H.613 I H.692 I H.551 I H.590 V 123 -124 -125 -126 - Uit 127 *... 128 -129 -130 - uit 131 - uit 132 - uit 133 * 134 - Uit 135 - Uit 136 * 137 -uit 138 ^ 139 - uit 140 -141 •' Uit 142 *... 143 * 144 -145 * uit 146 *¦¦ 147 • 148 -149 ~ uit 150 - uit 151 -152 - • 153 - uit 154 '*. uit 155 * 156 *. uit 157 - uit 158 -159 -160 -161 -¦ uit 162 -163 -164 • uit 165 -166 -167 * uit 168 *. 169 * 170 -171 -172 - uit 173 - uit 174 * 175 * uit 176 - Uit 177 - uit 178 -179 -188 -181 -H.588 H.636 H.642 H.642 H.653 H.617 H.607 H.559 H.564 H.653 H.605 H.584 H.601 H.649 H.664 H.ee9 I IV, H.637 XI en II I III IV V IV VI IV V II VI II III X, H.670 III en H.702-q H.700 H.560 H.546 H.702-H.544 H.647 H.561 H.649 H.560 H,67O H.615 H.649 H.560 H.645 H.688 H.539 H.605 H.677 H.599 H.649 H.623 H.566 H.623 VI $ en uit H.702-q XII IV I XI II I VII I en IV I 1 VII II $ V VIII II VI I V H.702-q H.601 H.681 H.606 H.632 H.640 IX VIII III I XVI H.7O2-q H.618 H.641 H.566 H.650 H.677 H.677 H.561 H.558 H.677 H.617 H.610 H.560 H.655 H.637 VIII VI en H.655 IV V I IX IX X II IX II VII V V XVIII en W. H.661 VIII 182 - H.623 V 183 - H.546 XVII en uit H.640 $ 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 24© 241 -uit H.551 IX H.645 I uit H.595 V H. 563 VI uit H.564 I 5.676 II H.587 I H.669 II uit H.601 VI en H.681 IX H.558 IV H.559 V H.546 XVIII uit H.606 III H.647 III H.650 XIII H.623 XIV H.658 VII uit H.6i2 V H.670 V uit H.649 II uit H.653 III H.6:4O XIX H.559 III H.668 I uit H.543 en RA. 1922-25 H.674 VIII H.625 V H.620 I H.583 I uit H.662 ÏI en uit H.6681 H.634 I H.697 I uit H.5«4 I en H.701 II - uit H.604 I H.573 VII en RA.1922-30 H.653 II H, 700-1 H.658 XI uit H.543 en uit H.563 IV H.622 VI H.664 I H.574 I H.538 V Uit H.702-q H.547 I H.562 I H.556 I H.605 IV, uit H.623 $ uit H,702-q H. H.572 VIII H.678 IX H.629 IV H.615 III H.581 IV H.649 IV en VII uit H.664 VI, H.664 VIII uit H.693 III en uit H.702-q uit H.633 III en uit H,702-q 242 - Uit H.606 III 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 389 290 291 292 293 294 295 296 297 - uit -uit _ «to «!• WW -uit .-, .i .. _ — ^' - uit -uit - uit uit - uit ~ uit uit uit • «v - uit ¦ uit _ — - uit - uit - uit - uit - uit - uit uit - uit - uit - uit > -uit H.666 III ï H.635 I H.671 XII en H.702-q H.654 V en H.670 X H.666 I H.617 V H.619 III H.586 I H.556 V H.661 VI H.588 VII H.649 III H.667 IV H.576 VI H.656 VI H.69L IV H.623 VIII H.670 VIII H.583 II H.658 I H.607 VI H.599 I H.657 X H.631 IX H.540 III H.579 VII en H.653 IV H.546 XV en H.öéO III H.546 I en H.649 V H.631 $ H.594 V, H.640 $, H.659 II en RA. 1922-39 H.660 I H.602 V en H.632 V H.609 II H.558 II en H.664 VI H.544 VT H.623 XVII H.538 III H.568 II H.637 VI H.633 III H.702 III H.613 I H.551 IX H.702-q H.660 IV H.629 X en H.631 VII H.599 $ H.606 IV H.658 IX en H.702-q H.686 II en H.686 III H.588 IV H.576 $ H.629 I H.620 II H.664 IV en H.702-q B, 298 -299 -300 -301 -302 -303 -304 -305 -306 -307 -308 -309 -310 -311 -312 -313 -314 -315 -316 -317 -318 -319 -320 -321 -322 -323 -324 -325 -326 -327 -328 -329 -330 -331 -332 -333 ~ 334 -335 -336 -337 -338 -339 -340 -341 -342 -343 -344 -345 -346 -347 -348 -349 -350 -351 -352 -353 -354 -355 -356 -357 -358 -uit uit uit uit uit uit uit uit uit uit uit uit uit uit uit H.661 IX H.647 II H.665 II H.671 I H.669 IX en H.674 I H.672 IV H.643 VII H.598 III H.607 II en H.702-q H.612 II H.581 II H.561 XIV H.556 V, H.671 II en H.693 I H.556 V H.593 XI H.670 IX H.693 V H.586 III H.556 II H.586 III H.631 VII en H.642 71] H.592 VI H.540 V H.671 IV H.623 IX H.661 I H.693 V H.555 IV H.546 VII H.586 II H.591 III en H.633 III H.665 IV H.558 I en H.676 V H.572 V H.689 VI H.566 III H.597 IV H.693 II H.636 III,V en VIII H.683 XI en XIII H.604 V H.616 VI H.570 $ H.631 III H.617 $ H.637 X H.593 III H.562 É H.607 III ên H.678 I uit uit uit H.702-q H.622 III H.612 V H.682 II H.693 II H.604 II H.570 VI H.572 IX A.S.B.d.B. 17288 H.588 VIII en H.628 IT H.574 V en H.575 I H.627 V itx ** itk. *k *w #>. tf* il* ** «Ct *>. rfv £». tfh. rfv. #» £* rfv £>. O» W W W W W W W W OJ W W W W M«OlWWM«WWOl«OlWWywOl ^p^iijh^i4hhoso ooooooo<o<0(0«0(Oo«}io<ooa)0}CD03 a> co co cd cd oo-3-a «a *a-3 >3->t «a-^ «3 o» co ~a o* o» *» w to i-* o «o c»-a o» oi *>¦ w to *¦* o <o c» -<i o> oi *» w 10 i-» o «o cd -a o» en it^ w to t-* o «o cd -a o* oi *? w &> »-» o o I I I I I I 1 I till I 1 fill I I I I II» 1 II III II I I I I: I I I II I I I till 1 Si £ »S p! £ £ £ JS IS Ji IS fJ JS JS H» H- H» H> I* H* H>¦ H»H» H« H» f* H- ^ CD V ¦¦*¦' 0> 1 Ol 1 **¦ 1 w 1 to 1 I > O<D 1 1 w wwwwwwwwwwww^wwwwwwwwwwwwwwwwwwwww»wwwwwwt4w?owwwww«wwwwww wwwwwww 0* O* C& 0V O> O* C7I * O> 0> Oi CH CJI • 0* Ü1 0* -«3 O* 0k <Ji 0* O* Ol CJl Ot O^ OT 0^ O? Ol • Ok Ol O * Ol Ok OT *^3 O> 0> OJ ¦*• • C7T O! Ol O* C7I Ol Oi ^sj CACftO) Ck Oi oi "*3 Ol "d ^ C7t Ol ?O O *O ÜI Ol CO tO"'!""* W O4 03 tO U3 <O- W CD to 00 I** ^O Ol *»3 "^J O 03 "*3 Ol CO O t^" *O IO O3 it^ tO >¦¦• W *«3 to tO 03 to tO ^O O CD *P* f^ O4 O Cft fi^ O Oi Oi OJ |—• «^ O <O JO Ö* l~* * - - I IO!O I I . . . WWW WWW m HWW IWM I W .' W Hi I <j< <JWW <4 ><! W W WWW«I>»W »*fcOWMW WM W*>-W<}i^W $•> W M <D W OW P OJS O OW O 0 O O <0 m C3 ö <t> CO £S ö w » » o» • W <4 ^ W WW w <{ Js. Jv J\ J^-] |Ctk JY[ *£k ilfV J^- rf^- ify 4^^ iCfek ifr- |Ck tfV ifcfc rf^ if^~ itk> tSh* tftv i^^ i£k» aC^ J*^ tf** ifV tf**" rf^* J^ rf^ |t^ tP^ if^ 1^^ (f^* w^' lf^ lï^ lt^ i(^ rf^ -tf^* 4^* lï^ lP** 4t~ iC^ lP^ «P* tP^ v^ lP^ Ifr^ lp*" rfS* |F^ il* iP*^ It* ifïh fyi _*» ^j *»T| »-^ ^^1 ~»n "^1 ~*J| "*3 *n2 O4 O^ CA 0^ Ob Cft C*A CSV C7^ ~G^ C31 C«n f n tn C7t C?ï CJl Cn C71 CJÏ tF^ |Ê^ 49^ ¦ ft^* it^ tf^ êi" iP* ^^ 1*^* ^^ CiN Cw O^ O* v^ w* V" C/* v/* CO Cw (<J CO CO {O r0 F0 ^-' ^J |"^ i i i ii i i i i i i i i ) i i i i i i t i i i l i i i i i i i t i i i i i « i i i » i i i i i i i i i t i i r i t t i ti c 0 CC ^c is js C0C ^^M pi c: 0 p: 0 ps £ ïl p. P>»lH.H.p. H- H-»-«¦ H^ H-P» ff H'1-^H'H-H'I-»' H-c+ c*' e* e+ «*«?• c+ e*- c+ et- «+¦ c+€* >f- «+ <+ «*¦ cf- e<- e* «+ WWW WW W W W W W W W W W W WW WW WW WW W W WWW W W W W WW.WW.W.WS«|i)WW«MSWSW W Okoi<sio>oioi(AO)oiook«a> ov^aoio>c3icnotö»-aOK^oiio»tjï"»ao»o> otnOtc» <* 01 o* a» o» o> o» w-^ c» 01 cj ^of 0O1 rooi o» oveen o» o <»c» o». 01 OOooo*owo^!e$0T£ö! o'¦;» ïo w -a o w -5 00 *o<s *o «»ro <o £ w w aa ^-^ o o» h- ^w^3^^^ow^ow<^^^^^^c^^^^3co^Dtoc»wMCT^^o«o«o^^o>cnoc7^lO»^ •-* cooj o» o» ïp -^oat^eft to«t>.*a #-»co<jo o co <o o i— oj cd co W -4 W wi» HHMNw4XW(ÓMHfl MMW<5<t«ii W WWHMA*^^MÉHM<MMMMMfl#<»ij#W»H^<Nk<H«^éHH P m *4mwwwwww l& wWww w w<{N ww-«{ [««4 Üt3*"*^*1 ü *** ÜÜÏÜ^ "*^ "'¦¦" " W MWWW WW WWW<tW iW W< W W WHWM M g •• M «O W W W M WÖ Pi S £^ «o i -3 ro»-i M W »P» W _ _ _ Fl (^ £jl £J1 £JÏ O' lï-^ il^ t^ *fi* i£^» ifc* ê£* it* lP^ tP>> iF* i£b |{bb |{^ tfw i^. |^ |^ |^ H £•* Ö O O O O O O O OOÖiO*© <D «O tO <O <O «O ' CO 00 CD 00 CO CO CD CD 03 n it» oi fo ¦ i ¦ i-* o o cd -«a -O* c> tf=» w to i*-* o to ca -*j ca oi ** w co >-» ,1111 || | • f f || 11*11» I I I I 11 I I i 1 ! t I i i f i I » i i * 1 i i I t tilt il 11 I Jj Cj 0 0 0 P f» " ¦ J5 »5- ¦ J3 ¦ M pp p P CL u> ij. |»h H* H» ' *^" ** l"** ^** ^ t^* H» H» H" e* ¦ «?• e*" «+ e+ c+ «*¦ c+- c+ e+ rt- ei- cf c+ «* W WWW WW WW WW WWW WW WWW WWWW WWW WW WJJl WWW WW ri c& en ui cn Oï Cft en oï n3 J^j <p QQ |px' -'|«^ Oi fO iP* M M CD 3 W en o n M W * o» 00 O1 M<O W o» tO "«3 Cl tO t-* lü O-J! ^O O O CS iP" IO CR CO OVI-" 10 W Oi i-» to Cft Cr«^^ jo O tO C W~ * -* * ¦ J 'tBS —n*4 ^V* al^ «-. « fc-. * i^J btf WwJ ^*é ^tf* .»^ Iwt j|^ -,rf*4 '* ¦ ¦•* *¦- -*¦ 'laJ *¦- j» I_A - ,^r*f _-»-J ». « i r*i t*s n «o |p^ f^\r™i f^i i™i «d f™^ |r~t ^^ ™*f n ^**t ^^ r*ï i*^ ^» ^7 n ^S» "53 r"f f MMM<K? <Jm<4-<mMM MMMM M <i<4 MW Hi ' M M ' MM MMMMCD CD M M »-+* M M ö ö © fl) (0 <D • W B y o» *3rt 00 tJ Ó> M OI01CTCnO»CTC31CTOtC7ICT2JCTC^OiCTOl01CnWW01CTÜiC71CJlC7lCTOltJIC7?C7>CnO>Cn «O <DvO«OvO^OtOCX)CDCD<DCnCOO>CBCDro<l^^0a<20OCSOCTC>CJ I I I I I I I I I I i I I I t t I I i I I i 1 t I t I I t I i I I f f I t t I I t I I 1 I t I I I I 1 I I I I ! I (|||{ &£L ^.^ ^& h. ** & ^ ^ :**.^.- 00000 0 0 w wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww o CTcno»o»cft^cR<^^<i<^^oicncrtOio^Oio^cncTicr><^oi<jojo>c^CTCftOvc>cncn« cncncncno>o»ovüjcj>Oicncnen¦• cncncno>oao>o»oicncncncho>cn *D MO^Otiljyjf'^OJMOnh-' 00 I—• O IC> tO 1© 0B OV >-* WRütOOOOJCBffitO CO W|0 W lO |~" j-* JVi CJi f-* rfs. tn if^ it* O t~* t\3 <O O O C O I-* AD O> W3 en "J 0* I ^^ _^^ t to i, ro M -3 M M MMMMMMMM MMM^MMMM<{ MlMMMMMMMM <JmI M<{mI H-H- 00 M W H"W H-ww ¦ c 5 ¦ « i «' S o> o» • * ^^ ^ ct ï.>.^ ¦f* O *^l ^3 iO ¦ <J O M • CD t-»O OO IM O-cJ -^ t3 tO W OkOiOkOkOkOiOiOkOiOiOiOtOkOiOiOiOkOiOi Oi Ok Ok Ci Oi O» Ci Oi Ok Ci Oi Ci Ci Ci Oi Gi Ci Oi O> Cl Ci Oi C» Ci Ci Oi Ci Ci Cl Oi Ci O» m «iitk,«.^^Ai»>^^AoiO)UO)uuuo)u w to to to to to to to mm to m t-*>- »-« ft-»»-* t~» 1-1-000 oooooo o«o<o «ooo-aoioi*.GJtoi-*o«oa>-<aoioi*>-OJi)oi- o «o oo<j o» w ** o»R>r-o to co< o oi^u &> t-o<oa)^ c» tin *»« to i- ooSj ill i i it ill i i i i i i lit i ii lit i i i « i I i i t i • i i i I • ir i I I i i i i $5 V rt-c+«+ct- «+ ri-c+ e+ c+ WWWWWWWWWWWWWWW WWW WWWWWWWWWW W» WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW o <}HHMHHHH M H W «d MM hHhH'^ m m <} Hh< M MS M «O 0 M O m m m S m m ffl 3 MM 1-4 M M O M g M 1-1 W M M O» O* Ov O> Oi Ok Oi 0* O* O* O> O* O* O> Ok Ok O» Oi Ok Oi Ok Oi Oi Ok Oi Oi O O* Oi O* Oi Ok Oi Oi Oi Oi Oi Oi Ok Oi Ok Oi Oi Oi Oi Oi OV Ok Ok Ok WNi-» O<000^OiOit^-O»K^O^CP^C^C^^WWMOü3CD^C^CJl^WJU|-»OvOCa'<IOiÜ1»^WM 1-* O U>CX)•«^OiC31*kOl^3^-•0«>a)-OOl0^lF>¦0^lO^^O I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 1 I I I I I I I I I I 1 I I I I I I I I I I I I I I I I I I WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW o w:«o< *>.*"<ao o-a^-^-•^^ïö^ot*>l«D^303l-'Oll!s•'iO M M M>«M»O M-S}m! . _. „ . . «4 <{ m mm<J<3m mmmmHmi-^m M <» M M M M M ö M w # Oi O M M-si M M CT mm-sJ MM M mmHmmm hH Mm m<J i-Ih<! m m mm©»-» m cd m : mm O M 3 M ö M M « H m ^ M M Ok M I JO W. 714 - uit H,6lO V 715 - uit H,602 I 716 * H»667 II 717 * H,595. X 718 - H,591 I 719 - H 720 * 721 - Hy576 I 722 * uit B,555 $ ^ II en H.615 XI H.645 IX Hy576 II B $ 723 724 725 726 727 728 729 730 £ 731 ¦'» 732 * 733 *. 734 ~ 735 * H,648 IV ~ E,673 II - H»566 IV * H>632 X - H^597 V - uit H.701 I £ uit H*552 V * H»640 XXI * H»582 II H*693 VII 736 -737 -738 *' 739 * 740 * 741 * 742 -743 -744* 745 -746 -747 -748 -749 -750 -751 -H.613 III en uit H»67O # ÏU546 XIV H.562 II B*598 V R.682 IV H.591 VII en H,66i III H.589 III H.690 III H.575 V H.616 V H.591 XVII en H.669 XII H.538 IV en H.642 IX H.662 I H.643 I B*6B9 III H.658 VIII en X en H.659 I en H.660 III H.600 X en II H.666 VI 752 -753 ^ . 754 * uit 8*618 IV 755 * uit H.621 V 756 - Uit B*70S-q 757 ¦*¦ H,675 X 758 - H.643 IV 759 - uit-H,603 II 760 - H,593 VIII 761 * B*697 XI 762 - H*671 XIII 763 - H,681 V 764 * H»632 XI 765 * Uit H«589 IV, uit H.590 I en uit H»600 III 766 ¦* ÏU595 XV 767 * uit H,600 III 768 - H.674 V 769 * H.555 V en H.573 III 770 - H.644 V 771 - H,632 VII ï, 773 - uit H.702-q "Z™ ~' i* ***** ** «° **.699 « 775 - uit H.635 II 776 . H.690 VIII 777 - uit H*603 III 778 - E. 663 779 - H.593 VI 780 - H.601 XV en H.627 III 781 - H*576 IV 782 - H.669 III 783 * H.652 II 784 - H.605 II 785 - H.643 VI 786 - H.547 III 787 - H.621 VII 788 - H.583 XV 789 - B*621 VI 790 • H.645 XI 791 - H.672 III 792 - H*618 XIII 793 - Hj6O5 I en H.698 I 794 - H,579 I 795 - H*595 VII 796 - H.663 I 797- H.067 III 798 - B-.634 II 799 - H.636 IX 800 - H.636 II 801 • H.539 III 802 '*- H.624 VII 803'* H.618 V 804 - B.557 III 805 *. uit H.549 806 - H.555 tl 807 > H.692 IV en H.693 VI 808 - E.676 IV 8093 - uit H.557 # 810 - H.610 IV 811 - H.664 II 812 - H.690 VII 813 - H.553 II eo III, H.854 en H.577 I 814 - H.669 VIII 815 - K.611 IV,en H.635 XI 816 - H.676 XII en H.692 V 817 • H.642 V 818 .- K.684 XI 819 - H.594 IV 820 - H.570 I en H.578 III 821 - H.564 VIII 822 « H.561 XVI 823 - uit K.893 X 824 * H.635 IV 825 - H.651 III 826 - H«545 ï on H,577 II en 827 - H.653 V (III 828 - uit H.655 I en H.660 XI 829 - B.609 ÏV 830 - B.676 XIV 831 - H.592 II 832 - H.544 VII, H.602 IX en H.6É8 I 772 . H,546 VI 03 CO 03 03 00 CO CO 00 CD 00 03 OS 03 05 CO 00 03 09 CO 03 00 CO 03 03 O> 03 CO CD CD CO CO CO CDO3COCOCDa>(»O3tDmO3COa3CnO3CDroO3CDO3COCDO3CDCOCDO3C0 03 toototoooa>a>oocoo3coo3coa>-s]«a-s3-4'>a<>a <t^^^^c^c»c^o*c&c*o^c*avoia>tjiojcjicnciCToiai** *»¦*»• *»*>if'*»rfiifi*'Wwwwww w o«63*-»o*ocO'«ao\a»«i*wto»'-'Q«oco-»aGiiüiiSfc ww^o^co^cnw^wwt—oioco-jcnut^wcoi-" q o c» si c* cji ^ w w *•• o <o co ~s o> ov *¦• w i i i i t t t i i t r t t t i i i i it t i i t * i * i it ? I i i i I i i vi t i i iii ,i ii t i i iiit it i « t si J3 Pi e £ - js .(:¦.'¦"¦¦.' /..' '¦¦¦ '¦¦¦¦¦¦¦¦.-¦¦¦¦¦¦¦';¦'•¦•¦': H* f* »* (¦»•>* : H» ' *•*¦¦ ¦ ¦ ' ¦ ¦ ¦ ¦ OCTOOOlcn oo co *k c»*»? 03 -a co *rf0 0 M OiOOoi Oai C O O» OV -ClC»«»3"»3C>*t3iC&cnOtC*CHOlC»0>C&a> O4 CJt*«3 CVCftOVqi ¦4W<oönoooi*'OiOöKOOO'<ao>o»o)*-<3'OotH*' ca»^»^3 o as «pfc ** -a aaooA oato-3ï0tp-JCB«3OJ-j »j an -a ca © o> oo co to M w^tooi H H W M¦ «O <J W <J *» < W HHHH<^ HM Cft'cn O* of CTCr O{JJ to-a -«a co-<i>-• w «o to -a^ oi »-¦•<( oacotswwococ^iocaw M M Ok a en co W to wx «00«0<OtO«OtOtO «O (O O «3 O tO (O 0«0 «0 tO «Ot0 to tO tO tO «O tO to «O tO to tO«J tO tO tO «OtO «3 to tO tO <O to «O tO tQ tO tO tO tO tO «O «OC0 CD 03 03 (39 00 OiOlOlOl*j*;i^^ ^frlwAAftMyWWUUWWMWtoMKIMWlOtóMiOMi-Hi-HHKHH I-1-O O <> O O O O O O O «3 «O to to to «3 c*a to i-« © to co <i c* oll^w^5HO(OCD<l<ftoll^ WM^'Olo^D<*öl^w»h•o<D©<o>otl^w^3 i-oo co -a o 01 *» w ïo i-» o to oj -a o» oi *» I i ii I i ii i * I I I i i I I t i it t I I til it i i i it t i I it i i ? i i i i i i i r I | wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww ncriCT>chovo>o»o> c* o*cno> en o» ov en ovorov ova* tr» o <ft ov en o» ct* o» o» d o> ~a Ch OK3i o» o» oi ovovovoi tn >ii!>>cuit)>>toOc>i^-<} w ***-» o^ <?» o oo o> oi to co -<i <t* o o it»- cr. a», o» -^ -s3 cootO*fc-<it-«oce£n-aovtntoS> OiIkOCD<OOOJ O-asSfó »--sï Oi it». CD O O CD W t- Ot MO t-* OtO «3 f* t~» Ok. O *» G> >->- OJS 0» O O» t-OJ H "< W H H X6l -4 MMMM» ® W Ö ? w S • ¦ «a d M M H.67 -• M HUH M a w * o» CD HM^HH <J M W W M M M X M M M < M l-J M a> M H M M CO O O Q O Q O O O O © O O O O O Q <O tfl t0 «O to tO to «O «O tD «5 tO tO tO *O tD tO <Ü «O «3 «O tO tO tO tO tQ «> tO tO t0 «O «O tO «O <O (O tO tD © O (D «3 <O PH(-HHHOOOOOOOOOO<0iCH)iÖl0(0(0<0(0« O3CDO3CD<BCDCOa)CPCDKl<J<l<I<(^a-<a-C|-<J-aO*<nCR Ov©0>O*0»CV0>«nüTOlCïlüIUl c^iP»wrai-Otocö^»uiii^MWi-otocQ-40>tnit*OJtoi-*o to a> ^ <» ov»t* «» w i- o «o o> •<£ c^ ai ^ w w i^ o «o co -a o» ot .^ o* ro *-o «o co -3 a> 01 «<^ $ ii * i i t i i i i i i i i i t i i t * i t i t i i i ti i i it ii i tit tii i i i i f i ? t i i i i t i tiri j C C £ £ £ £ Ü C £ o» o> <> » o* ö> ie» o» ^ to en ct ^ ^ c& ^ ct ^ ch t* c& w o> e& ct cj» <fc ^ ct o» cfc *». -a^^rf*.ïot^^3 01l«*lt*o^ö»oocoos^OM^otJ^<ICDOJ to«otoo>-ar-rfv-ato«o »-m<oo2» <t<©o -sal^.o^l^•^to«oo»-•^oo^^lüc^^^»- kj o» en -<t co o» -a o w *. to a» to oi cb i- co p w ^ to i-« mm «4«4mHm<j m m mm <J mm mmmmmh m m ^<j^<Jmmmmmmmm m ^<1mm MM MM M OM Mg«4 MMMM M M MMMM M MM M {30 2 (DMMM p ft» ts cb o WW ö S § • " ¦» tö CR 04 W • <{ ÏU «3 W * O>H • oi <» ai <i pi CO CO Oi w M M til I i | 1 If !,.!> II I f | | |t 1 If I I I «*¦ WWWWgttWWWWWWWWWWWWW m 2Ü S ** * S 2 & 2* 2St*2®"'*"<''ï!«" «" "^ ** o><fca» oïoioiO»ch o>Oï04^»oi oiü»<» 01 -acfj oio» woi ovói taü» otVot «n-«»-o'ói-» oi-o*'ta c» ra S6S-PC8g&SS«6SPasSSSf3S8SISB8«SSSS«.SS:««IsSgS5*slI5lSlsilS3l8SliIS tO MÖ M W M.MM M MM _ MM M M W M ffl W M w - •- « M M M o. <i M V WWM<JWMiQ M Ei W • O CO tO M M M *¦¦ •- ¦ M w • o» M M <D M W M M Oj - m «o. {3 O. O «0 M <1 CD tO W . >^ -o 847 W.10Sf9 - uit H.681 I W.U32 - H.640 XE 1080 - H.641 V 1133 - H.677 VI 1081 - H.626 VI 1134 - H.637 XVI 1082 - H.652 IV 1135 - H.621 VIII 1033- H,558 VI 1136- H.560 tfl 1084 - uit H.644 III 1137 - K.666 II 1085 - H.673 IV 1138 - H,612 17 1086 - uit H.557 IV en 1139 - H.579 VI RA, 1922-29 1140 - H.561 £C 1087 - H.647 X j.141 - H.645 IV 1088 - uit H.699 IV 1142 - H.572 VII 1089 - H.608 I 3.143 - H.683 XII 1090 - H.564 IX 1144 - H.559 II IQ91 ¦* H.651 II 1145 - H.562 XX 1092- H.548 II en 1146 - H*68i VI RA.,1922-27 1147- H.562 ÏV 1093 - H.588 V 1148 - uit H.544 I 1094 - H.546 III, H.635 V en 1149 - uit H.702-S RA, 1922-33 1150 - H.676 XVI 1095 * H.574 II 1151 - H.641 I 1096 .-¦.- H.540 XIII,H.S68 VI, 1152 - H*64O XXII uit H.601 XIII, H.607 VII 1153 - H*677 II Uit H.633 V, uit H.635 II 1154- H,589jl H.681 II,uit H.702-q 1155 - H.612 VIII 8A., 1922-&6 en 35 en 1156 - H.563 III uit RA., 1922-39 en 40 1157 - H.657 VI 1097- H.494 1158- H,593 XII 1098 - H.495 1159 - H*650 XII 1099 - uit H.649 I 1160 * H.662 VII 1100 - uit H.664 VII 1161 - H.615 XII llpl - H.623 XII 1162-^ H.644 II 1102 - H.598 IV 1163 - H.579 V 1103 - Uit H.617 II 1164 - H.679 III 1104 - uit H.662 V 1165 - H.571 II U05 - Uit H.693 III en 1166 * H.601 X uit H.702-q 1167 - uit H.583 XI 1106 - Uit H.633 III 1168 - H.542 V 1107 - uit H.662 II en 1169 - H.699 I uit H.668 V 1170 - H.654 II 1108 - uit H.560 III 1171 - uit H.676 # 1109 - Uit H.595 V 1172 - uit H.702-bis 1110 - Uit H.543 en 1173 - H.671 V Uit H.563 IV 1174 - H.591 IX 1111 - uit H.546 I en 1175 - uit H.702-bis uit H.649 V 1176 - uit H.7O2-bis LL1& - Uit H,629 I 1177 - H.561 IV 1113 - Uit H.702-q 1178 - uit H, 702-bis 1114 - Uit H.702-q 1179 - H.608 II 1115 - Uit H.571 IV 1180 - H.640 XVÏÏï 1116 - Uit H.585 1181 - H.624 V 1117 - uit H.562 VI en 1182 - uit H.702-bis uit H.631 II 1183 - H.637 IV 1118 - uit H.697 IV 1184 - uit H. 702-bis 1119 - uit H.549 U85 - H.588 XII 1120 i uit H.621 V 1186 1121 - uit H.649 IX t/m - uit H.702-bis 1122 - Uit H.649 IX 1190 1123 - uit K.694 III 1191 - H.702 VII 1124 - H.631-a en H.632 IV 1192 - uit H.702-bis 1125- H.641 II 1193- H.681 IV 1126 1194 - Uit H,702-bis t/m - uit H.702-q 1195 - uit H.702-bis 1131 O 'ï. Ü 133 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 .- uit * uit * uit „ -uit *,; i. - Uit uit •. ¦ :.-. ... * uit - uit Ai ¦«. uit «_ i. *. uit - uit - uit _ — -E,545 # E,595 XIII E.572 1 HV66& II E.595 XX E.579 III en HA,1922-31 E»665 I E.593 XX E»582 IV E.683 # B.,593 X E, 6 78 V H,667 XX E,593 X E,657 XIII B.540 IV H.571 XII en E,572 II E.684 VIII , E,544 XI . E,678 X H,650 XV E»551 XXV E, 593 XV B.618 $ E. 665 X E. 551 IV E.559 X E.541 XII E.550 X E»678 XX E.697 X en XXI B.645 III B.580 III en E,665 I E* 591 V E.646 V E.676 IX E.570 III E.6 23 Wil H.625 Vï E, 595 XI E.671 # xT #• ft 'T T ik* E, 632 XX E,658 V E.650 VII E,675 V E.§24 XX E,58i XX E.690 VI B.678 III E.684 IV E,611 XXI E.702 V E.602 X E,574 XV E» 702-<l H.603 $ H.691 XX H.604 XXX E, 540 XII E. 533 61 -62 -63 -64 -65 * 66 -67 -68 -69 -70 -71 -72 * 73 -74 -75 -76 * 77 -78 -79 -80 -. 81 -02 ^ 83 -84 -85 a 86 * 87 -88 -89 -90 -91 -92 -93 -94 -95 -96 -97 -98 -99 -100 -101 -102 -103 -104 -105 -106 -107 -108 -109 -110 -111 -112 -113 -114 -115 -116 -117 • 118 -119 -120 -121 -122 -uit uit uit uit uit Uit uit uit uit E.546 XI E.650 V H/624 XII E.702 VI E.702-q E.669 VX E.650 V en E.660 V enV E/550 III en E.616 X E/671 VI E. 565 XX E.699 VII E.681 XII B.681 XII E.584 XXI E, 580 IX E,558 III E.621 IV E, 580 VII en E.SS3 XX E. 562 XX E.656 VIII E.682 V E, 602 XV E.650 XX E.629 VI E.633 VII E, 640 VIII E.618 VI E. 564 XI E,656 V E. 561 XII E,583 VIII E.675 XXI E.064 VU E.640 VII E.572 XV E.628 X E.6T5 XX E.591 XVI E. 591 XV B.625 XII E, 597 II E.6S1 X E.569 XV H.602 XI E,586 IV E.700 VII E.623 III H,7O2-q H.631 VI E,559 XX E.635 XII E.582 V E. 689 VU E.660 XII E.645 V H.644 XXI E. 581 VIIX H.648 II H.601 VII B.674 VII B.617 I K.671 VII 533 123 - E.631 124 • E.698 125- H.564 126- E.650 127- H.648 128 - E. 591 129 .- E»568 130 > H.561 131 - uit E.700 132 - uit E* 580 133 - E,677 134 - H, 576 135 * E*657 136 * E.681 137 V E. 63 5 138 - Ei646 139 - E,595 140 - E.697 141 - E»556 142 - E.Ö75 143 * B.697 144 * fi.623 145 * E.637 146 * E. 596 147 •«• B.662 148 - E»628 149 - E.599 150 * E*575 151 - E*551 152 - K*574 153 * H.657 154 * B.S3? 155 * K.551 156 - E.S46 157 * E.6 26 158 - E.581 159 - E.678 160 - E*689 161 - E.616 162 * E,580 163 * H.694 164 - E.594 165 - E. 618 166 - E.657 167 - B.683 168 ¦* H.640 169 ¦* E.647 170 - H.648 171 i E,670 172 •* H.595 173 - E.565 174 * uit E.560 175 •* E. 666 17f - E.631 177 - E.534 178 - E.535 179 * E,668 180 - E.678 181 - E.579 182 - uit E.557 183 - B.547 V IIÏ IV XI III II VII VI t VIII V VII IX VII III III II II III vin V XV I V VIII V III IV II III II XV VIII VII VII VII VIII I II VI IV I III VIII IX VI XII V IV XVI III IV VIII ,638 en 639 en E, 593 XIII VI II IX IV IV E» 533 184 -185 -186 -187 -188 -189 -190 -191 -192 -193 -194 -195 -196 -197 -198 * 199 -200 -201 -202 -203 -004 * 205 -206 * 207 -208 * 209 *• 2lÖ * 211 * 212 a E.421-& 428-t 437-t 1908 0 Afd.I-Zi E.637 VII E.676VI E.649 VIII Eé634 III E»551 XVIII RA. #19 22- 28 uit E.699 IV E»626 I H.671 X Eé627 IV Et 693 IV E.536 ea E. B*67ê VII . S(*.50,é IV E\»ëO3 I E. 568 V uit E.642 VI B.676 X B.040 V E. 551 XVII E.657 III H.626 IV E.623 X H.579 II E#611 I uit B,6t8 # H.635 XIII Uit E.680 f uit E, 6 23 | E.5$3 VI .9 : .2 ,4 - ¦¦¦ • en f r81 bia A£d,ï-2,no. 1500-bis Afd,V-l Afd«I-Z »noSs 407*409 ) , 81-bis -(H.609 tuit H (H.702 Afd.III-66 - B,628 en 537 uit H.702-<1 VII, .702-q en eexter IX
  •  Inleiding
    • INLEIDING I De geschiedenis van de Weeskamer. Voorgeschiedenis en oprichting. Het toezicht over voogden en toezieners van minderjarige weeskinderen valt te Breda reeds in de 15e eeuw aan te wijzen. In deze eeuw werd namelijk vastgesteld, dat de geboren voogd en de toeziener van een kind, dat wees geworden was, aan de heer en de stad een cedel van alle goederen, welke dat weeskind toebehoorden, zouden moeten overgeven, om die cedel in het stadsboek te laten registreren. Waren zij volgens het oordeel van de heer en de stad bekwaam om de voogdij waar te nemen, dan werd hen die "naer der usagie onser stedereght" opgedragen; indien zij echter onbekwaam bevonden werden, dan werden in hun plaats twee anderen aangesteld. 0p het eind van ieder jaar waren de voogden verplicht rekening van hun beheer af te leggen tot het weeskind mondig geworden zou zijn. In 1463 werd deze verplichting voor de voogden"Soe't hen t'anderen tijde meer gecondicht is" nader bevestigd (1), Het initiatief tot de oprichting van een weeskamer te Breda is hoogstwaarschijnlijk van stadswege uitgegaan. In 1516 werden namelijk achttien stuivers betaald aan de klerk van de Antwerpse weeskamer, omdat hij op verzoek van de binnenburgemeester van Breda een afschrift van de ordonnantie van die kamer had vervaardigd. Dit afschrift was opgemaakt om aan de heer van Breda en zijn Raad te tonen en om een gelijke ordonnantie te Breda te verkrijgen (2), Enige concepten voor een ordonnantie bevinden zich nog in het archief (3), Die concepten werden opgesteld uit naam van de heer van Breda, doch met deze bijvoeging: "want onse borgemeesters van Breda ons verthoent hebben hoe dat van noode waer ende seer orbairlijck sijn soude, dat in onser stadt van Breda geordineert werden oppermomberen oft weesenmeesters ...". Hoewel fragmentarisch bewaard gebleven, blijkt toch wel duidelijk uit die concepten, dat het stadsbestuur van het toezicht op de voogdij veel aan zich wilde houden, De ordonnantie van de weeskamer, die eerst - vermoedelijk door de lange afwezigheid van Graaf Hendrik III opgehouden - op 30 December 1534, in het jaar dus waarin hij tengevolge van de grote brand zich op ander gebied toch al met Breda moest bemoeien, vastgesteld en op 10 januari 1535 te Breda gepubliceerd werd, liet aan de weesmeesters veel meer over dan de burgemeesters en schepenen in hun genoemde concepten aan hen hadden willen toekennen (4), In de Collectie Havermans bevindt zich een afschrift van deze ordonnantie met marginale aantekeningen, die duidelijk verwijzen naar het Antwerpse en Mechelse recht (5), We zullen daarom na de behandeling der ordonnantie de voornaamste verschillen en overeenkomsten daarvan met die van de beide genoemde steden aantonen en tevens de rechtsprekende bevoegdheid van de Bredase weeskamer vergelijken met die van de Hollandse weeskamers. Aanstelling van de weesmeesters en hun secretaris. Hoewel bij de ordonnantie bepaald was, dat de weesmeesters door de heer van Breda, of tijdens diens afwezigheid door de Domeinraad en de Drossaard van Breda, op advies van burgemeesters en schepenen van Breda zouden worden aangesteld, is reeds in het midden van de 16e eeuw het gebruik aan te wijzen, dat de weesmeesters jaarlijks één dag na het verzetten der wet door Drossaard, burgemeesters en schepenen werden vernieuwd of gecontinueerd. Dit blijkt ook duidelijk uit de geschreven costumen van Breda verzameld door Mr. Hendrik Hontens (6). En bovendien blijkt dit uit het besluit van burgemeesters en schepenen van 21 Januari 1579, waarbij aan Geerit van den Broeck, die 8 dagen tevoren door drossaard, schout, burgemeesters en schepenen tot weesmeester was benoemd, op zijn verzoek om ontslag wegens zijn te verwachten vertrek uit de gemeente, werd bevolen, dat hij het ambt moest aanvaarden en blijven bedienen totdat hij uit de stad zou vertrekken, waarna men hem zou ontslaan en een ander in zijn plaats benoemen (7). Eerst door Frederik Hendrik werd daarin verandering gebracht. Op 6 october 1643 verzocht hij inlichtingen over het eigenmachtig aanstellen van de weesmeesters door de magistraat.Hem werd toen bericht dat de weesmeesters na de reductie der stad in 1637 inderdaad door de magistraat waren aangesteld, maar dat dit slechts was geschied in navolging van zijn ambtsvoorgangers, zoals dat reeds sedert een eeuw een gebruik was. De aanstelling was door Prins Willem I, die daartoe "ongetwijffelt bewoogen is geweest door sijn afwesen in gewichtige 's landts saecken" aan de magistraat overgelaten, hetgeen bewezen had kunnen worden, indien niet tijdens de Spaanse overheersing verschillende registers en papieren ontvreemd waren. De magistraat verzocht de Prins dan ook de aanstelling van weesmeesters aan dit college toe te laten (8). Dit verzoek werd door hem echter niet ingewilligd, want na deze tijd werden de weesmeesters weer door de heer van Breda uit de voordracht van eern dubbeltal door de magistraat gekozen. In 1795 veranderde dit. Door het Comitté van Algemeen Welzijn werd op 28 september van dat jaar aan de municipaliteit van Breda in overweging gegeven om te zorgen voor de organisatie "deezer stads wees- en onbeheerde-boedels-kamer" (9). Naar aanleiding hiervan benoemde de municipaliteit op 3 october drie nieuwe weesmeesters en een secretaris (10). Na deze tijd kende men niet meer de vaste jaarlijkse vernieuwing of continuatie der weesmeesters, maar werden alleen de overleden of vertrokken weesmeesters door de municppaliteit vervangen door anderen. De secretaris is van de oprichting van de weeskamer af rechtstreeks door de heer van Breda of zijn Raad benoemd (11). De laatste aldus aangestelde secretaris was S.Waalwijk, die op 9 november 1789 overleed (12). In de tengevolge daarvan ontstane vacature werd op 26 november door de Domeinraad voorlopig voorzien door toe te stemmen in het verzoek van de weesmeesters een hunner, namelijk J.H. Feuilleteau de Bruyn, het ambt te laten waarnemen (13) . Bij de bovengenoemde reorganisatie van de weeskamer verving de municipaliteit hem door S. Ramring. De Bruyn moest echter eerst gelast en later zelfs nog eens met gijzeling bedreigd worden eer hij de gelden, papieren en sleutels van de weeskamer kort na 23 november overhandigde (14). Hoewel Ramring bij zijn benoeming secretaris werd genoemd, blijkt later zowel uit de notulen als uit de benoemingsakte van zijn opvolger J.van Naerssen, dat hij slechts voorlopig was aangesteld. In deze functie werd pas definitief voorzien met de benoeming van Van Naerssen tot secretaris door de municipaliteit op voordracht van de weesmeesters (15). Van Naerssen heeft dit ambt dan ook waargenomen tot de suppressie van de weeskamer, terwijl hij daarna ook weer zitting kreeg in de Commissie van Administratie van deze kamer. Opheffing en afwikkeling Toen in Breda de oude regeringsvorm was vervangen door de Franse municipale instelling begrepen de toenmalige weesmeesters, dat hun betrekking ophield en droegen daarom de gelden en effecten onder hun beheer op 31 december 1810 over aan de Maire met het oogmerk te voorkomen dat die gelden en effecten in handen van de franse administratie zouden geraken, daar dan te duchten zou zijn dat de belanghebbenden daarna niet dan moeilijk tot uitlevering hiervan zouden kunnen komen. De Maire had ze onder zijn particuliere administratie gehouden totdat de burgemeester van Breda op 2 januari 1815 een commissie benoemde om ze van hem terug te ontvangen en te administreren totdat door de wet omtrent het al of niet voortbestaan der weeskamers nader zou zijn beslist. De oommissie werd samengesteld uit twee voormalige weesmeesters en hun secretaris resp. Pieter van Gils, Petrus Josephus de Haan en Jacobus van Naerssen (16). De commissie maakte op 5 october van hetzelfde jaar op een op 31 juli tevoren gedaan verzoek van de burgemeester een staat op van de fondsen, documenten en gelden van de nog ter weeskamer in behandeling zijnde boedels. Uit deze staat blijkt dat er nog slechts zes boedels, waarvan er maar een met grote geldswaarde, in behandeling waren. De burgemeester was echter met die staat niet tevreden. Hij verlangde er een opgesteld volgens het reçu dat door de Maire bij de overname in 1810 was afgegeven en welke een opgave van het emplooi van het contante geld en tevens van de ontvangsten op de effecten behoorde te omvatten (19). De commissie maakte echter geen haast met het opstellen daarvan en eerst nadat B. en W. haar op 16 november er nogmaals om verzochten (18), werd deze door de commissie zes dagen later overgegeven (19). Nadat het commissielid van Gils met het oog op zijn vergevorderde leeftijd zijn functie op 22 mei 1823 neerlegde verzochten B.en W aan Gedeputeerde Staten om advies hoe zij verder behoorden te handelen. Een weeskamer was immers bij de toen geldende orde van zaken een niet erkende autoriteit. Zij verkeerden nu in onzekerheid of de commissie, die als een continuatie van de oude inrichting moest beschouwd worden, al of niet bestaanbaar was (20). Eerst nadat B, en W. op 28 mei 1824 nog een vertrouwelijk schrijven gericht hadden aan de Gouverneur der provinciën omdat zij door het ontslag van Van Gils en de onvoldoende geachte solvabiliteit van Van Naerssen het onmogelijk oordeelden de gelden en effecten der weeskamer langer onder de bewaring van Van Naerssen of onder de administratie van de commissie te laten, werd op 3 juni op beide genoemde berichten van B. en W. een antwoord door Ged.Staten verzonden (22), Hierin werd geadviseerd de commissie te ontslaan, Van Naerssen rekening en verantwoording af te laten leggen en de gelden, effecten en documenten van hem terug te vorderen en die provisioneel onder de bewaring van B.en W. te houden. Overeenkomstig dit advies werd op 8 juni besloten, terwijl van Naerssen werd aangeschreven om uiterlijk voor 30 juni rekening en verantwoording af te leggen en op 21 juni tegen reçu alle gelden enz. over te geven (23). Nadat Van Naerssen enige malen om uitstel had verzocht en nadat de andere commissieleden op 21 juni verklaard hadden zich niet langer verantwoordelijk te willen stellen (24), had de overgifte der gelden, papieren en effecten plaats op 15 juli; terwijl op 23 september d.a,v. door ieder lid voor zichzelf verantwoording werd afgelegd. Bij dit laatste kwam aan het licht dat De Haan de gelden, die hij onder zich genomen had, niet voorhanden had. Hij bood daarvoor een nderhandse obligatie aan, hetgeen door B.en W. werd geweigerd. Na diverse vruchteloze onderhandelingen met De Haan en ingewonnen advies van Gedeputeerde Staten over deze kwestie (26), besloten B. en W. op 15 november een tweede hypotheek op zijn huis te nemen (27) Intussen was door de voormalige commissie nog steeds geen algehele rekening en verantwoording afgelegd, waartoe zij dan ook nogmaals tegen 15 december werd uitgenodigd (28). De rekening is echter noch op deze dag, noch ooit later overgelegd. Met de inning der interesten van de obligaties en rentebrieven werd op 29 december 1825 de ambtenaar H.Schäuikes door B. en W. belast (29); terwijl enige maanden later voor het aanwezige contante geld certificaten van inschrijving van werkelijke schuld aangekocht werden (30) en in 1827 toen er wederom voldoende gelld in kas was (31). Een der nog in behandeling zijnde boedels werd na een jarenlange procedure aan de rechthebbenden toegewezen en op 8 juli 1830 door deze laatsten met de stadssecretaris geliquideerd (32). De gelden van de vijf overige onbelangrijke boedels werden toen na verkregen maohtiging van Ged. Staten op de spaarbank geplaatst (33). Hierbij kwam aan het licht dat van een der boedels de papieren en gelden onder een particulier berustten. Hoewel hiertoe diverse pogingen in het werk zijn gesteld hebben B. en W. die nimmer terug ontvangen. Het Koninklijk Besluit van 1 april 1835 (St.bl.nr.5) - waarbij o.a bepaald werd, dat de collegiën of commissies, die de weeskamers vervangen hadden, met de vereffening der boedels belast bleven (art.1) dat binnen zes maanden bij het plaatselijk bestuur opgave ingezonden moest worden van de nog beheerde boedels met aanduiding van de herkomst der waarden etc, (art,3) en dat van die lijsten via de Provinciale Gouverneur een tweede exemplaar aan de Minister moest worden toegezonden (art.6) - werd hier in afwachting van een schrijven van het Provinciaal Gouvernement voorlopig terzijde gelegd (34). Na ontvangst van dat sohrijven op 7 mei, waarbij op stipte uitvoering van het K.B.werd aangedrongen, werd door B. en W. bericht dat nimmer door de voormalige commissie een rekening en verantwoording was overgelegd en dat er van vier boedels nog gelden aanwezig waren, terwijl van een vijfde boedel de stukken ontbraken. Tevens verzochten zij om inlichtingen hoe verder gehandeld moest worden (35). Bij zijn antwoord van 15 april 1836 deelde de Gouverneur mede, dat de Minister van Binnenlandse Zaken meende, dat daar de leden der voormalige commissie door B. en W. zelf waren vervangen zonder dat door die commissie ooit verantwoording was afgelegd, het genoemde K.B. op hen toepasselijk geacht mocht worden. Hij verzocht dienovereenkomstig om hem onverwijld de gerequireerde lijsten toe te zenden. Tevens wenste hij te vernemen welk middel hen het meest doelmatig en geschikt voorkwam om de voormalige commissie alsnog rekening en verantwoording te laten afleggen. B. en W. berichtten hierop dat reeds diverse vruchteloze pogingen waren aangewend en dat zij van nieuwe pogingen geen beter effect verwachtten, vooral niet daar reeds twee van de voormalige administrateurs overleden waren en de solidariteit bij vonnis van de Bredase rechtbank in maart 1828 was afgewezen. Het leek hen daarom het bestelde zaak maar te laten rusten, omdat aan eventuele belanghebbenden toch het voorhanden zijnde kon worden uitgereikt, terwijl deze dan zelf zulks verkiezende tegen de voormalige commissieleden zouden kunnen ageren (36). In november 1839 bereikte B. en W. een verzoek van de Gouverneur om een algemene staat van alle boedels, zowel van vereffende als nog in behandeling zijnde en om een beknopt verslag aangaande de wijze van beheer en verantwoording der weeskamer alsmede een opgave van het daarvoor genoten salaris, welk verslag vergezeld moest gaan van consideratiën met betrekking tot de verdere maatregelen, die nog in verband met de onafgedane boedels zouden behoren te worden genomen. Naar aanleiding hiervan zonden B. en W. op 31 december een afschrift van de staat van april 1836, omdat sedertdien geen veranderingen waren voorgevallen en een afschrift van de ordonnantie van 1534 ter inlichting omtrent de wijze van beheer, salaris enz. van de weesmeesters, alsmede een opgave van het berekende als salaris door de laatste commissie. Als nog te nemen maatregelen stelden zij voor het lichten der gelden uit de spaarbank en de overgifte der papieren. Het af|eggen van rekening was echter door het overlijden van alle voormalige administrateurs ten enemale onmogelijk geworden, terwijl om het ingewikkelde en de contra-pretentie van de particulier, onder wie de papieren berustten, geen mogelijkheid bestond die boedel te liquideren; dit was alleen mogelijk langs gerechtelijke weg, wat om de betrekkelijk geringe aangelegenheid geenszins als raadzaam kon worden beschouwd; terwijl ook nog in dat geval de kosten niet ten laste van de stad genomen zouden kunnen worden (37). Eindelijk werd bij de wet van 5 maart 1852 (St.bl.nr.45) maatregelen genomen ter bespoediging van de liquidatie der weeskamers. Deze wet bepaalde, dat de besturen der wees- of momboirkamers of dergelijke colleges tegen een nader te bepalen datum tegelijk met de kamers of commissies van vereffening, zoals die in een reeds eerder genoemde K.B. waren bedoeld, werden ontbonden (art.1); terwijl een Algemene Commissie van Liquidatie hun taak zou overnemen onder aanvaarding der archieven en de voorhanden zijnde waarden of waardepapieren (art.2). De archieven mochten echter, voor zover die zich in lokalen van openbaar bestuur bevonden, daar blijven berusten, doch de Algemene Commissie moest daartoe de vrije toegang toegestaan worden, terwijl zij later na machtiging van de Koning die archieven ook kon doen overbrengen (art.3). De besturen der weeskamers waren verplicht binnen 3 maanden na een door de Algemene Commissie gedane uitnodiging finale rekening en versntwoording van hun beheer aan haar over te leggen onder afgifte van de waarden en bezittingen (art.4). Naar aanleiding van deze wet verzocht de Commissaris van de Koning in de provrincie Noord-Brabant bekend gemaakt te worden met al hetgeen wat de toestand en het beheer betrof van de boedels, die voorkwamen op de staat van 31 december 1839. B. en W. schetsten in antwoord hierop al het gebeurde sedert 1810 en beloofden de Algemene Commissie alle gewenste inlichtingen te zullen verstrekken (38). Reeds op 7 september van hetzelfde jaar verzocht de genoemde Commissie om vóór of op uiterlijk 17 september bericht te mogen ontvangen waar zich de archieven van de weeskamer bevonden, alsmede waaruit de over te nemen goederen, gelden en geldswaarden bestonden om zo spoedig mogelijk over de tijd en wijze van overname in overleg te kunnen treden. B. en W. dienden hiertoe op 13 september een staat der boedel in. Over het archief van de weeskamer spraken zij echter niet, mogelijk meenden zij onder het archief alleen het nog in behandeling zijnde gedeelte te moeten verstaan (39). De overname der gelden en papieren door de gecommitteerden der Algemene Commissie had plaats op 22 october, waarvoor door de Commissie een proces-verbaal of acte van décharge werd verleend (40). Vervolgens verzocht de Commissie op 18 december om binnen 3 maanden de rekening over te leggen. Op 19 januari 1853 werd daarop geantwoord dat B. en W. wel bereid waren, voor zover door hen enig beheer was uitgeoefend, hiervan binnen de gestelde termijn rekening af te leggen, maar dat die rekening niets anders zou kunnen bevatten dan een blote vermelding van de gelden en geldswaarden, zoals zij die in 1824 van de voormalige administrateurs hadden overgenomen, tengevolge van het feit dat die administrateurs in gebreke waren gebleven finale rekening te doen (41). Ten vervolge op dit schrijven zonden zij 25 maart hun rekening en verantwoording in, waarbij zij mededeelden dat van een der boedels een obligatie van f.750,- en f.12,15 in contanten steeds onder een intussen overleden particulier waren verbleven, terwijl een obligatie van f.200,- ten laste van de Grote kerk, welke ook tot een der boedels behoorde, niets bekend was (42). Aanvankelijk had de Algemene Commissie hiermee genoegen willen nemen, maar op 18 juli 1857 verzocht zij een volledige rekening ter voorkoming van een procedure. Het antwoord dat door B.en W. is opgesteld, is echter verloren gegaan (43). Een jaar later richtte de Commissie zich wederom tot B. en W. met het verzoek om nadere ophelderingen te geven, desnoods na verhoor der erfgenamen over de gelden van de bovengenoemde vijfde boedel en over het debet, dat ontstaan was door de verjaring van een schuld van f,200,- ten laste van de Grote kerk, waarvoor zij als beheerders aansprakelijk werden gesteld en verplicht ten hunne laste in de fondsen van de weeskamer aan te zuiveren. Dit schrijven besloot men aan de wethouders rond te zenden en daarop dan later terug te komen (44). Dit later kreeg echter veel weg van nooit, zodat de Commissie zich in 1861 genoodzaakt zag er nog eens aan te herinneren. B. en W. besloten op 6 mei van dat jaar de vroegere correspondentie daarover na te gaan (45). Precies 7 maanden later schreven zij aan de Commissie dat zij tevergeefs een nauwkeurig onderzoek hadden ingesteld naar de obligatie en dat op hun schrijven aan de erfgenamen geantwoord was dat die niet was gevonden. Betreffende het debet van f.200,- meenden zij toch niet verantwoordelijk gesteld te kunnen worden voor het verzuim van hun voorgangers, zij waren immers niet meer bij machte geweest om de verjaring te voorkomen (46). De Algemene Comissie berustte er nu verder maar in door met de rekening en verantwoording van 1853 genoegen te nemen en verleende op 15 maart 1862 een acte van décharge voor het sedert 1824 gevoerde beheer, onder voorbehoud zo van alle aanspraken welke door rechthebbenden konden ontleend worden aan de slotbepaling van art.8 van de wet van 5 maart 1852, als van de aanspraken welke de commissie tegen de vroegere titularissen mocht willen doen gelden, omdat zij niet geacht wilde worden aan hen acte van décharge te hebben verleend (47). II De bevoegdheden van de Weeskamer Ordonnantie Bij de ordonnantie werden drie weesmeesters aangesteld, die de oppervoogdij kregen over alle weeskinderen en andere personen, die volgens deze ordonnantie onder voogdij of curatele gesteld behoorden te worden. Aan hen werd toegevoegd een gezworen klerk, die de registers inventarissen, rekeningen, acten, schrifturen, sententies en brieven moest schrijven, tekenen en verzenden; terwijl de stadsknape hen als gezworen bode behoorde te dienen (art. 1). Zij zouden vergaderen 's woensdags en 's vrijdags van 8 tot 10 uur 's morgens; op andere dagen en uren slechts dan als zij dit nodig achtten. Onder hun toezicht worden gesteld alle wezen en onnozele, simpele, krankzinnige, blinde, stomme, dove of andere gebrekkige personen, die niet in staat waren hun goederen zelf te beheren. Het ressort van de weeskamer strekte zich echter alleen uit over de stad, parochie en vrijheid van Breda. Degenen, die in de baronie van Breda woonden, mochten niet gedwongen worden zich aan de weeskamer te onderwerpen, tenzij dit door de ouders of naaste bloedverwanten werd verzocht, of indien er een geschil ontstond over ondeugdelijke voogdij en administratie, in welk geval de weesmeesters mochten handelen of het ingezetenen van Breda betrof (art. 2) Voor de weesmeesters behoorden behandeld te worden alle zaken betreffende voogdij en andere in de ordonnantie genoemde gevallen, waarvan de klerk register moest houden. In moeilijke gevallen waren de weesmeesters verplicht zich om advies te wenden tot de Domeinraad of tot burgemeesters en schepenen van Breda en daarnaar verder te handelen (art. 3). Binnen 15 dagen na het overlijden van een der ouders van kinderen beneden de 25 jarige leeftijd moesten de namen van 6 wereldlijke mannelijke personen - 3 van 's vaders en 3 van 's moeders zijde - ter weeskamer worden genoemd(art.4). Hieruit zouden de weesmeesters er 3 tussen de 25- en 60-jaar oud zijnde tot voogden kiezen, waarvan er een de voogdij en administratie werd opgedragen en de overige twee als toezieners zouden fungeren. Ouders en grootouders hadden altijd voorrang, mits binnen de gestelde leeftijdsgrenzen en mits de weesmeesters geen bezwaren (bijv. tweede huwelijk) aanwezig achten (art.5). Waren er onder het genoemde zestal geen bekwamen te vinden, dan konden de weesmeesters andere familieleden tot voogden benoemen. Hadden de wezen geen bekwame familieleden of in het geheel geen familie binnen de stad, dan mochten de weesmeesters hen zelf van voogden voorzien. Indien een voogd onbekwaam werd kon hem een assistent toegevoegd worden of kon hij door de weesmeesters geheel vervangen worden (art. 6). De administrateur of zijn helper was verplicht borgtocht voor zijn administratie te stellen. Bij onenigheid tussen voogden en toezieners kon de voogd zijn administratie verboden worden of hem een helper toegevoegd worden (art. 9). Een testamentaire voogd moest zich eerst door de weesmeesters laten bevestigen en ingeval zij hem onbekwaam vonden mochten zij hem ontslaan of een helper toevoegen. Indien hij bij zijn aanstelling daarvan niet was vrijgesteld, was ook een testamentaire voogd verplicht een borgtocht te stellen, een inventaris op te maken en rekening en verantwoording aan de weesmeesters af te leggen (art. 10). Terstond na de aanvang der voogdij moesten de voogden en toezieners een staat van het sterfhuis door de klerk van de weeskamer laten opmaken om daarna scheiding en deling tussen de erfgenamen te doen plaats vinden. Na de scheiding en deling behoorden de voogden een lijst van de aan hun pupillen ten deel bevallen goederen op te stellen en die in de vorm van een inventaris binnen 14 dagen na hun aanstelling ter weeskamer over te brengen, ter inschrijving in een register. Jaarlijks moesten de administrateurs volgend die inventaris in aanwezigheid van de toezieners rekening en verantwoording afleggen en dan tevens de leeftijd, staat en kwaliteit van de onder hun voogdij gestelde personen opgeven (art. 10 en 11). Een tweede exemplaar van de rekening moest ter weeskamer blijven berusten, terwijl in een register het slot van iedere rekening opgetekend behoorde te worden (art. 12). De constante gelden moesten binnen 40 dagen na ontvangst door de administrateur in renten of dergelijke worden belegd (art. 13). De weesmeesters verkregen het recht om voogden, toezieners en andere personen of partijen en getuigen de eed af te nemen, voor zich te ontbieden of doen dagen door de gezworen bode. Ook verkregen zij rechtsprekende bevoegdheid in alle zaken betreffende de voogdij en was het hen toegestaan naar goeddunken te handelen in alles wat de voogden betrof. Indien zij vele zaken te behandelen zouden krijgen moest een rol aangelegd worden, terwijl dan de klerk van die zaken en van de acten en sententies daarin te wijzen een register moest houden. Voogden mochten door hechtenis, gijzeling en andere wegen van recht tot naleving van de ordonnantie gedwongen worden (art. 14). Hoewel de weeskinderen op 16- of 18-jarige leeftijd als meerderjarig beschouwd konden worden, zodat de voogdij ophield, bleven zij om verkwisting te voorkomen onder curatele van hun vroegere voogden en toezieners, tenzij zij huwden of tot geestelijke staat kwamen. In de laatste gevallen verwierven zij wel het bewind over hun roerende goederen en de jaarlijkse profijten en renten van hun onroerende goederen. De onroerende goederen zelf mochten nimmer verkocht, vervreemd of belast worden zonder medeweten van voogden of curateurs, welke laatsten onder ede aan de weesmeesters moesten verklaren, dat dit noodzakelijk was. Eerst nadat de weesmeesters dan hun toestemming verleend hadden, mochten schout en schepenen de verkopingen of belastingen laten passeren (art. 160). Kinderen die onder curatele stonden was het niet toegestaan handel te drijven of contracten af te sluiten, noch geld, waren of goederen op borg op te nemen, behalve bier, brood en noodzakelijke levensbehoeften tot een maximum uitgave van 3 stuivers (art. 17). Het was mogelijk dat kinderen beneden de 25 jaar oud, die huwden of handel wilden gaan drijven na een gunstige verklaring van hun voogden door de weesmeesters uit de voogdij werden ontslagen. Al hun handelingen behalve vervreemding of belasting van hun erfelijke roerende goederen, kregen dan rechtgeldigheid (art. 18). De curatele kon, indien de kinderen blijk gaven verkwisters te zijn, ook na het bereiken van de 25 jarige leeftijd gecontinueerd worden totdat de voogden zouden verklaren dat hun pupillen het zonder toezicht konden stellen (art. 19). Voogden was het zonder kennis van de weesmeesters niet toegestaan om renten van hun pupillen af te lossen of goederen te delen. Aan bederf onderhevige roerende goederen mochten wel vervreemd worden (art. 20). Evenmin was het hun veroorloofd zonder advies en toestemming van de weesmeesters grote processen namens hun pupillen te voeren. De gevraagde toestemming mocht eerst verleend worden, nadat de stukken en bewijzen waarop de voogden hun recht wilden funderen ter weeskamer waren vertoond (art. 21). Ook het laten bouwen of verbouwen zonder toestemming van de weesmeesters was hen, met uitzondering van de noodzakelijke reparaties, niet toegestaan. Betreffende de reparaties stond het de voogden vrij bij hun jaarlijkse rekeningen advies aan de weesmeesters te vragen (art. 22). Verliezen van spelen behoefden door minderjarigen niet voldaan te worden en indien zij die reeds voldaan hadden, mochten die teruggeëist worden, met uitzondering van de verliezen van minder dan 5 schellingen bij kaatsen of "balslaan" geleden. Hij, die minderjarigen tot spelen (ook overspel) verleidde zou gecorrigeerd worden (art. 23), eveneens hij, die kinderen aanzette tot een huwelijk waardoor schade berokkend werd of waardoor ontevredenheid ontstond bij voogden (art. 24). Wijziging en bevestiging der ordonnantie. De weesmeesters verkregen van drossaard, schout, burgemeesters en schepenen van Breda op 5 februari 1561 toestemming op hun hieromtrent gedaan verzoek de maandag als derde vergaderdag te mogen nemen. De kosten hiervoor zouden verhaald moeten worden op partijen. (48). In 1605 verzochten burgemeesters, schepenen en raad van Breda aan de Domeinraad de ordonnantie van de weeskamer, die tot dan toe was "geobserveert ende in treyn geweest" door de Raad van Brabant te mogen laten bevestigen om alle geschillen die daarover tengevolge van het grote aantal sterfgevallen dagelijks ontstonden, te voorkomen. Dit verzoek werd door de Raad op 18 oktober van dat jaar ingewilligd (49). Andere bevoegdheden Bij het aangaan van een tweede huwelijk door de langstlevende der ouders van minderjarige kinderen was het hier een gebruik, dat een dergelijk huwelijk eerst mocht worden gesloten, nadat voor de weesmeesters aan de kinderen hun vaderlijk of moederlijk erfdeel was uitgekeerd of voor hen vastgelegd, of een verklaring werd overgelegd, dat dit tengevolge van de geringheid van de boedel niet mogelijk was. De kerkeraad mocht dergelijke personen in ondertrouw opnemen, als zij een acte van de weesmeesters overlegden, waarin stond dat het bovenstaande geschied was. Bij het 53e art. van het echtreglement voor de Generaliteitslanden van 18 maart 1653 en bij het zelfde art. van het echtreglement van de Prins van Oranje voor de Baronie van Breda van 24/31 juli 1653 werd dit gebruik officieel vastgelegd. Bepaald werd namelijk, dat geen weduwnaar of weduwe voor de tweede maal in het huwelijk mocht treden voor en aleer de kinderen hun erfdeel elk volgens de costumen van zijn plaats was uitgekeerd. In de 18e eeuw begonnen de weesmeesters acten van consent tot het aangaan van een tweede huwelijk aan de kerkeraad af te geven, nadat het erfdeel aan de kinderen inderdaad uitgekeerd was. Hiertegen maakte de magistraat van Breda echter bezwaar, omdat die tot zijn rechten behoorde, zoals we hierna zullen zien. Bepalingen betreffende de uitsluiting van de weeskamer zijn hier niet te vinden, hoewel het een veelvuldig voorkomend verschijnsel was om de weeskamer bij testament van het beheer der boedels uit te sluiten (50). In dergelijke gevallen was men verplicht de acte van seclusie ter weeskamer te tonen. Op 6 januari 1751 bepaalden de weesmeesters speciaal de eerste woensdag van iedere maand om de erfgenamen van de overledenen ter weeskamer op te roepen om de acte van uitsluiting te komen tonen en te laten approberen. De eerste maal geschiedde dit door het volledig testament te laten tonen op 7 februari 1753. Na 3 juli 1754 raakte dit echter weer geheel in onbruik, totdat de weesmeesters op 12 oktober 1757 opnieuw de eerste woensdag vaststelden om de acte van uitsluiting door middel van het testament of gewaarmerkt afschrift te laten tonen. Tot het aanleggen van een speciaal "register van seclusie van de weeskamer der stad Breda" werd op 20 augustus 1760 door de weesmeesters besloten. In dit register zouden de namen dergenen, die de uitsluiting zouden aantonen en de namen der voogden en toezieners opgetekend worden. Ook tegen het laten tonen van het gehele testament had de magistraat bezwaren, zoals eveneens hierna te zien zal zijn. Op 16 november 1757 deelde de secretaris aan de weesmeesters mede, dat hij van tijd tot tijd ondervond, dat de ingezetenen van Teteringen nalatig waren aan de weesmeesters de testamenten te vertonen van hen die te Teteringen overleden waren, zodat hij niet te weten kon komen of de weeskamer al dan niet was uitgesloten. Hij verzocht de weesmeesters daarom zodanige middelen te beramen dat de ingezetenen van Teteringen daartoe genoodzaakt werden. De weesmeesters besloten dat de president-weesmeesters zich hiertoe in verbinding zou stellen met de schepenen van Teteringen. Reeds de volgende dag deelde de president mede, dat de schepenen hadden aangenomen hierop orde te stellen en daarover met de plaatselijke schoolmeester te zullen spreken (51). Bij plakkaat van de Raad van Brabant te 's Gravenhage van 7 juni 1764 (52) werd bepaald, om het misbruik dat dienaangaande vooral in de meierij van 's-Hertogenbosch was ontstaan weg te nemen, dat de voogden, executeurs, curateurs en administrateurs e.a., die het bewind voerden over boedels, waarin minderjarigen of andere toezicht behoevende personen gerechtigd waren, staten en inventarissen behoorden op te maken en verantwoording aan de erfgenamen af te leggen. Het werd verboden om de voogden e.a. hiervan bij testament vrij te stellen. Indien de inventarissen onderhands en niet in tegenwoordigheid van publieke personen waren opgesteld, moest een tweede exemplaar daarvan besloten ter secretarie worden ingeleverd om daarvan gewaarmerkte afschriften aan belanghebbenden te kunnen uitreiken. Zonder dat hierover een besluit van de magistraat te vinden is, zijn de besloten inventarissen ter weeskamer ingeleverd, zoals uit de notulen van de weesmeesters en uit die inventarissen zelf duidelijk blijkt. We treffen tussen de serie besloten inventarissen, die in het archief van de weeskamer berusten, zelfs exemplaren aan waarop aangetekend staat, dat zij opgemaakt waren om ter secretarie bewaard te blijven; we mogen dus wel aannemen, dat de magistraat deze bemoeiingen aan de weeskamer heeft overgelaten. Inbreuken op de rechten van de weeskamer Drossaard, burgemeesters en schepenen van Breda zagen zich op 16 januari 1623 genoodzaakt een ordonnantie uit te vaardigen, waarbij aan een ieder verboden werd om sterfhuizen, waarin wezen en minderjarige personen gerechtigd waren, te aanvaarden en daarvan staten en inventarissen op te maken, papieren te aanvaarden en andere handelingen te verrichten zonder voorkennnis en toestemming van de weesmeesters (53). Een ander misbruik moest op 4 december 1631 tegengegaan worden. Nadat het burgemeesters en schepenen ter ore was gekomen, dat vele roerende en onroerende goederen van wezen en minderjarige kinderen binnen Breda en haar vrijheid door de langstlevende der ouders of door enige van de bloedverwanten der overleden ouders verkocht, vervreemd en overgedragen en de koopsommen daarvoor ontvangen werden, bevalen zij hun secretaris geen acte te laten passeren en de stokhouder geen verkoping te doen plaatsvinden van dergelijke goederen voor en aleer hun was aangetoond door middel van een uittreksel uit of een afschrift van het testament of een acte van weesmeesters, dat de wezen van voogd en toezieners waren voorzien (54). Vanzelfsprekend kwamen er veelvuldige geschillen voor met de besturen van de dorpen in de baronie, die het boedelbeheer toch aan zich wilden houden, indien daar duidelijk de weeskamer van Breda toe gerechtigd was. Met een beroep op de ordonnantie werden die geschillen meestal door de Domeinraad ten gunste van de weeskamer beslist. Een ander geval was het met de geschillen tussen de weesmeesters en de magistraat van Breda, die veel dieper gingen en waarom we daarvan dan ook de voornaamste hieronder zullen behandelen. Onenigheden met de magistraat De niet zeer duidelijke omschrijvingen van de rechten van de weeskamer en die van de magistraat inzake nagelaten boedels gaf diverse malen aanleiding tot wrijving tussen deze beide colleges. Niet altijd liepen deze geschillen even hoog op, doch de grootste zijn wel de moeite waard om er een overzicht van te geven. De regeling van insolvente en verlaten boedels behoorde tot de rechten van de magistraat, maar het komt verschillende malen voor, dat indien er minderjarige wezen in gerechtigd waren de weeskamer ook haar rechten wilde doen gelden. Zo waren de weesmeesters op 6 oktober 1732 genoodzaakt zich te richten tot drossaard, burgemeesters en schepenen omdat zij sedert geruime tijd zeer verkort werden in hun rechten en privilegiën, doordat de boedels toebehorende aan minderjarige en andere toezicht behoevende personen op indirecte wijze onttrokken waren aan het bewind van de weeskamer, hetzij dat de weeskamer al of niet uitgesloten was. "Wij sullen niet ophalen hoe grootelijcx en meenighmael dese camer al bij voorige tijden benadeelt is geworden in hare reghten en gereghtigheeden door de authorisatie op sub- en obreptive versoecken van verscheydene persoonen hebben gelieven te verleenen en te nemen in praejuditie van de weescamer, meynende dat de bewijsen daervan te veel in getale en oock nogh te vers sijn om U. Ed. Aghtb. memorie ontschooten te konnen sijn…", zo schreven de weesmeesters. Het geval wilde namelijk dat de magistraat aan een weduwe, wier echtgenoot zonder testament gemaakt te hebben was overleden en 5 minderjarige kinderen naliet, waarover geen voogden waren aangesteld, toestemming had verleend om de goederen, die haar man had nagelaten, te mogen verkopen. De weesmeesters noemden dat een duidelijke inbreuk op het recht van de weeskamer, welke alleen bevoegd was om een dergelijke machtiging te verlenen. Zij verzochten dan ook de intrekking althans de buiten werking stelling daarvan en om in het vervolg deze en andere aangelegenheden, die tot de kennis en beschikking van de weeskamer behoorden, aan hen door te zenden. Zij verklaarden daarbij vrijmoedig dat het niet altijd in hun bedoeling lag om zaken, die zij oordeelden tot hun departement te behoren, zich te laten ontnemen zonder krachtige middelen in het werk te stellen om de rechten van de weeskamer te handhaven. In het rapport dat op 15 december 1732 op verzoek van de magistraat door schepenen-commissarissen en de griffier hierover werd uitgebracht (55), werden de klachten zowel over het geheel als over dit speciale geval zeer ongegrond bevonden. De machtiging was namelijk door de magistraat verleend, omdat de goederen voor de helft aan de weduwe zelf in eigendom toebehoorden, zodat zij aan niemand anders die machtiging had behoren te verzoeken; terwijl de nagelaten boedel bovendien niet te Breda maar te Namen berustte. Het dreigement van de weesmeesters werd zeer onbetamelijk gevonden, maar wel werd hun toegezegd, dat als er zaken voor de magistraat gebracht zouden worden, die de weesmeesters behoorden te behandelen, deze dan ouder gewoonte doorgezonden zouden worden (56). Daar in deze tijd nog geen notulen door de weesmeesters zijn bijgehouden is er in het archief van de weeskamer niets meer hierover te vinden. We kunnen echter wel aannemen, dat zij er in berust zullen hebben. In 1753 deed zich wederom een dergelijk geval voor, waarbij een weduwe zich tot de magistraat had gewend met het verzoek om voogden over haar minderjarige dochter aan te stellen. De weeskamer was bij het aanwezige testament niet uitgesloten, zodat zij het recht bezat die voogden te benoemen, maar volgens de weduwe was de aanstelling van voogden door een nalatigheid van de notaris in het testament achterwege gebleven. Na ontvangst van het verzochte rapport van schepenen-commissarissen had de magistraat op 8 januari voogden aangesteld, waardoor de weesmeesters ter voorkoming van dergelijke aanrandingen van het recht van de weeskamer zich genoodzaakt voelden een remonstrantie aan de magistraat te richten (57). Bij deze remonstrantie, die op 2 april verzonden werd, kwamen zij terug op de vorige zaak, waarbij immers was toegezegd dat dergelijke gevallen aan de weeskamer zouden worden overgedragen, terwijl de magistraat in dit geval, dat direct aan de weeskamer behoorde, geen bezwaar had gezien zelf te beslissen. Bovendien verwezen zij nog naar een soortgelijk geval in 1750, dat door de Prins op het gevraagde bericht van weesmeesters, waarbij zij slechts teruggegrepen hadden op de ordonnantie, naar de weeskamer was verwezen. Ware het niet, zo schreven zij, dat zij de magistraat hoogachtten dan zouden zij er op gestaan hebben dat de benoeming der voogden ingetrokken werd en bij weigering zouden zij zich dan gericht hebben tot de Prinses-Gouvernante of anders volgens art.4 van de ordonnantie de weduwe de daarbij vastgestelde boete hebben afgevorderd en haar genoodzaakt zich verder naar de letter van de ordonnantie te gedragen; doch dit zou zeker de tussen de beide colleges bestaande harmonie niet aangekweekt hebben. Om deze reden lieten zij de zaak aan de magistraat over, doch zonder te willen dat die toegevendheid tot enige inbreuk op het recht van de weeskamer zou leiden en dat de weesmeesters voor de gevolgen van de verleende acte van voogdij aansprakelijk gesteld konden worden (58). Enige maanden later werd de wrijving tussen de magistraat en de weeskamer op de spits gedreven. In de vergadering van de weesmeesters van 27 april 1754 deelde de voorzitter mede, dat de notaris Van de Laar zich begeven had in het sterfhuis van Jacobus de Graaff en zich daarin zeker recht van administratie had aangematigd zonder daartoe enige machtiging van de weesmeesters verkregen te hebben. De vergadering besloot hierover met schepenen-commissarissen te spreken en hen te verzoeken de magistraat dit, als behorende tot de bemoeiingen van de weeskamer, - De Graaff was immers overleden zonder testament gemaakt te hebben en liet vijf minderjarige kinderen achter - te laten verbieden. Toen hierna de handelingen van Van de Laar toch doorgingen en hij op 1 mei de goederen uit het sterfhuis overbracht naar het wekelijks erfhuis, besloten de weesmeesters de stokhouder te verbieden die goederen te verkopen, of indien hij ze reeds verkocht had de opbrengst daarvan af te geven aan een andere dan een door de weesmeester gemachtigde persoon. Vervolgens machtigden zij hun secretaris tot de ontvangst van de eventuele gelden van de stokhouder, tot verkoping van het huis en tot betaling van alle schulden. Notaris van de Laar weigerde echter ook na een mondelinge lastgeving de papieren en documenten aan de secretaris van de weeskamer over te geven. De weesmeesters stelden daarom op 7 mei een poging in het werk om persoonlijk met de magistraat in contact te komen en besloten nadat dit mislukt was een remonstrantie op te stellen. Uit die remonstrantie blijkt dat reeds in 1747 na het overlijden van echtgenote van genoemde De Graaff een voogd was aangesteld, die ook na het overlijden van De Graaff door de weesmeesters in functie was gelaten en in het sterfhuis dan ook handelingen had verricht. Hierna echter was Van de Laar, als rentmeester van het weeshuis, in het sterfhuis getreden en was de voogd door de regenten van het genoemde huis mondeling van zijn plicht als toeziende voogd ontslagen en had hij de sleutels aan hen moeten overgeven. De weesmeesters verzochten de magistraat om hen in hun rechten te handhaven en hun secretaris niet in zijn bediening te laten verkorten. In plaats aan dit laatste verzoek te voldoen gelastte de magistraat op 11 mei de weesmeesters de verkoping ongehinderd te laten doorgaan en het verbod aan de stokhouder gedaan in te trekken. Met de machtiging aan de regenten van het weeshuis verleend oordeelde de magistraat niets ten nadele van de weeskamer te zijn geschied, terwijl de regenten niets ondernomen hadden dan op zijn last. De weesmeesters waren het hier vanzelfsprekend niet mee eens en legden de gehele zaak in een request voor aan de Domeinraad. De regenten van het weeshuis door de Domeinraad om bericht hierop verzocht zijnde, gaven het request over aan de magistraat om het gevraagde bericht door dit college te laten geven. Intussen besloten de weesmeesters op 24 mei zich nogmaals met een request tot de Domeinraad te wenden, omdat het hun ter ore gekomen was, dat de regenten zich tegen hun vorig request wilden behelpen met ongegronde redenen en gebrekkige voorbeelden. Zij verzochten daarom de Domeinraad alvorens dit college zou beslissen, of zij eerst kennis mochten nemen van het bericht door de regenten te verstrekken. Op 29 mei werd het bericht door de magistraat verzonden niet alleen om deze zaak uit te leggen, maar ook om de verregaande nieuwigheden en ongehoorde aanmatiging van gezag en autoriteit door de weesmeesters boven de inhoud van de ordonnantie sedert enige jaren meer en meer ondernomen onder het oog te brengen. Aangetoond werd dat de boedel van De Graaff desolaat was en dus volgens alle politieke verordeningen en reglementen aan de magistraat behoorde. Men kon zich daarom niet voorstellen dat de weeskamer enig recht zou kunnen of willen doen gelden om zich in de behering van desolate boedels in te dringen en verweet de weesmeesters dan ook dat het hun om het hieruit voortvloeiend salaris te doen was. Tot verder bewijs werden nog enige gevallen uit vroegere jaren aangehaald, waartegen door de toenmalige weesmeesters geen bezwaren bij de magistraat waren ingediend. Over de verregaande nieuwigheden ten enemale strijdig met haar autoriteit en bovendien met de rechten, die ieder burger en ngezetene van Breda zowel van nature als van rechtswege toekwam, schreef de magistraat, dat men ter weeskamer sedert enige jaren begonnen was met de invoering van het gebruik, dat bij overlijden van een persoon, die onmondige kinderen of erfgenamen naliet, niet slechts een uittreksel uit het testament, waaruit alleen diende te blijken dat de weeskamer was uitgesloten, maar het originele testament moest worden getoond. Onder die testamenten lieten zij dan door hun secretaris schrijven: "Gezien en geapprobeerd bij heeren Weesmeestersen der stadt Breda", juist alsof een testament, waarvan de oprichting alleen van de vrije wil van de testateur afhangt, binnen Breda onderhevig moest zijn aan de goedkeuring van de weesmeesters. Het bovenstaande diende volgens het oordeel van de magistraat alleen om aan de ene zijde aan de onbehoorlijke nieuwsgierigheid van de weesmeesters te voldoen en aan de andere zijde om de leges en de salarissen te vermeerderen door voor de fraaie handtekening telkens twee schellingen te eisen. Bovendien waren de weesmeesters om zich in alles met de magistraat gelijk te stellen een verkeerd gebruik gaan maken van het 53e art. van het echtreglement, omdat zij voor weduwnaars of weduwen, die een tweede huwelijk wensten aan te gaan, de kerkeraad machtigden om die personen in ondertrouw op te nemen, waar zij tevoren slechts een verklaring afgaven, waaruit bleek dat dergelijke personen hun minderjarige kinderen hun vaderlijk of moederlijk erfdeel hadden uitgekeerd. De magistraat verzocht aan het eind van zijn bericht de liquidatie van de boedel te mogen voortzetten en de weesmeesters te bevelen zich van het plegen van genoemde nieuwigheden te onthouden (59). De Domeinraad belastte op 30 mei de commissaris over de tiende verpachting in de Baronie van Breda om zich over de zaak te informeren terwijl de regenten van het weeshuis werden gemachtigd om met de liquidatie van de boedel door te gaan (60). Dezelfde dag nog werden de weesmeesters gelast om ophelderingen en verdere middelen tot staving van hun verzoek bij het tweede request gedaan op te geven (61). Hiertoe stelden zij op 18 juni een 27 pagina's beslaande deductie op (62), waarin zij te kennen gaven, dat de weeskamer te Breda niet was ingericht als de meeste weeskamers in Holland, alwaar de weesmeesters door de magistraten, die daar oppervoogden waren, aangesteld werden zoals andere ambtenaren, maar integendeel dat de Bredase weeskamer volgens haar ordonnantie een bijzondere rechtbank was en de weesmeesters gedelegeerde rechters ad causas pupillares, zoals in Amsterdam de commissarissen van de zeezaken, assurantiekamer etc. Want evenals in Amsterdam de zaken, die de zeehandel betroffen, in het bijzonder door die genoemde kamers werden behandeld en van hun vonnissen beroep op schepenen van Amsterdam openstond, zo waren in Breda alle voogdijzaken aan de rechtsmacht van de weesmeesters door de heren van Breda bevolen en viel van hun vonnissen appel op schepenen van Breda. Om dit nader te bewijzen haalden zij een groot aantal artikels uit de ordonnantie van 1534 aan, die deze rechten bevestigden. Bovendien was het hun ook mogelijk, zo schreven zij, een menigte van requesten aan de weesmeesters en oppervoogden gericht van samenkomsten tussen partijen door hen bevolen en zelfs van formele processen, die door middel van eis, antwoord, re- en dupliek en wederzijdse deducties ter weeskamer waren voldongen, te berde te brengen. Sedert enige jaren waren weliswaar zulke formele processen niet meer gevoerd, doch dit was niet toe te schrijven aan gebrek van zaken,veel minder nog aan een verandering in de voorrechten van de weeskamer, maar integendeel aan de bemoeiingen van de weesmeesters, waardoor de geschillen zoveel mogelijk door minnelijke tussenkomst werden bijgelegd. En dat hun handelwijze ook aan de burgerij niet onaangenaam was, mocht blijken uit verschillende voorbeelden en uit het feit dat zelfs personen, die in geen geringe relatie tot de magistraat stonden, geen bezwaar hadden gemaakt de weesmeesters in hun prerogatieven te erkennen en zich aan hun rechtspraak en leiding in zaken, die tot de weeskamer behoorden, te onderwerpen.Het ware te wensen, zo slaakten zij de verzuchting, dat enige andere heren uit dat college ook van hetzelfde gevoelen waren geweest, omdat men dan niet zoveel inbreuken op het recht der weeskamer zou hebben zien geschieden, zoals die de laatste tijd waren voorgevallen. Hierna kwamen de weesmeesters eindelijk tot de zaak, waarover het geschil ontstaan was en daarbij de reeds vroeger behandelde onenigheden aanhalende verzochten zij de afdoening van de boedel van Jacobus de Graaff aan de weeskamer toe te wijzen en eenieder te bevelen stipt de ordonnantie te onderhouden. Over het goedkeuren van testamenten en het verlenen van acten van toestemming tot het aangaan van tweede huwelijken spraken zij met geen woord. Vermoedelijk omdat de klachten van de magistraat in dezen inderdaad steekhoudend waren. Nadat deze deductie door de Domeinraad in handen gesteld was van de magistraat benoemde dit college op 5 september een commissie om een onderzoek in te stellen en rapport uit te brengen (63). Een rapport is bij de magistraat echter nimmer ingediend en ook in het archief van de Domeinraad is over de gehele affaire niets meer te vinden. De magistraat heeft de gehele zaak vermoedelijk in de doofpot gestopt en de boedel, voor zover dit niet reeds geschied was, door de regenten van het weeshuis laten afhandelen. Ook de weesmeesters zijn er nimmer op teruggekomen. Nu zij hun hart eens hadden kunnen luchten zullen zij, mede gezien de geringe waarde van de boedel, er verder wel in berust hebben. Niet altijd stonden de magistraat en de weeskamer tegenover elkaar. Zodra het een geschil betrof waarbij een derde instantie betrokken was trokken zij één lijn en stelde de magistraat zich achter de weeskamer hetgeen uit het volgende kan blijken. Onenigheid met de Hoge Krijgsraad (64) Een geschil over het toezicht op boedels van militairen ontstond in november 1767 tussen de weeskamer van Breda en de Hoge Krijgsraad der Verenigde Nederlanden. Bij testament hadden kapitein Vollevens en diens echtgenote de weesmeesters van Breda tot voogden aangesteld over hun enige erfgenamen, de twee minderjarige dochters van kapitein Boxel, wier moeder - een dochter uit het eerste huwelijk van de testatrice - reeds overleden was. De auditeur-militair van Breda werd tot executeur testamentair benoemd. In het testament was ook de bepaling opgenomen dat, indien de beide dochters onverhoopt vóór haar 25-jarige leeftijd zouden overlijden, de gehele erfenis over zou gaan op het Armkinderhuis van Breda, De genoemde kapitein Boxel was van alle opbrengsten uit hun boedel uitgesloten. Kapitein Boxel wilde echter zijn dochters een opvoeding geven overeenkomstig haar staat en haar daarvoor te Oosterhout ter school laten gaan. Doch waar bij het testament bevolen was, dat alle opbrengsten tot beleggingen gebruikt dienden te worden en hij het eigen middelen niet kon bekostigen, trachtte hij toestemming te verwerven om uit die opbrengsten jaarlijks de benodigde som te verkrijgen onder belofte een borgtocht te stellen voor de regenten van het Armkinderhuis voor de terugbetaling na het eventuele overlijden van zijn dochters vóór haar meerderjarigheid. Hiertoe richtte hij zich op 24 oktober 1767 met een request aan de bovengenoemde Krijgsraad, waarbij hij een verklaring van de regenten van het Armkinderhuis overlegde, waarin hun toestemming werd gegeven. In zijn request deelde hij mede, dat hij zich reeds vergeefs tot de weeskamer van Breda had gewend, hetgeen zoals we hierna zullen zien niet geheel in overeenstemming met de waarheid was. Om de zaak op de vriendelijkste wijze af te handelen stelde de Krijgsraad de weesmeesters met het verzoek van kapitein Boxel in kennis en vroeg hun of zij er bezwaren tegen hadden. In hun antwoord gaven de weesmeesters op een bescheiden en vriendelijke wijze, zoals de Hoge Krijgsraad het uitdrukte, te kennen dat het in verband met de verbodsbepaling in het testament onmogelijk was om kapitein Boxel enige interesten of opbrengsten van de nalatenschap uit te reiken zonder machtiging van een voor hen competent college. Waar het nu vaststond dat de Krijgsraad in dit geval niet de competente of superieure rechter van de Bredase weeskamer was, berichtten de weesmeesters, dat zij zich alleen tot de heer van Breda konden wenden (65). De Krijgsraad, voorziende dat de weesmeesters door een nader schrijven niet van hun mening afgebracht zouden kunnen worden, richtte zich daarom op 22 januari 1768 zelf aan de Prins van Oranje. Bij het daartoe betrekkelijk schrijven hield dit college vol in dit geval wel de competente rechter der weeskamer te zijn, omdat de weesmeesters fungeerden als voogden over erfgenamen van een militair en bovendien waren die erfgenamen nog kinderen van een militair. De Krijgsraad voelde zich verplicht dit vol te houden voor het recht van de Prins, als de bijzondere overheid der militairen, welk recht de Krijgsraad in het hoogste ressort uitoefende en waaraan zeer zeker nadelen zouden worden toegebracht, indien in de Domeinen van de Prins daaraan op enige wijze afbreuk werd gedaan. Het verzocht hem de weesmeesters te bevelen hun bezwaren tegen het verzoek ven kapitein Boxel bekend te maken en zich verder te gedragen naar de door de Krijgsraad te verlenen machtiging en voortaan in dergelijke gevallen, waarin de militaire jurisdictie gefundeerd was op dezelfde wijze te handelen. Via de Domeinraad belandde dit request bij de magistraat, welk college op 10 februari aan de Domeinraad mededeelde dat er geen redenen waren om te veronderstellen, dat het verzoek bij de weesmeesters bezwaren ontmoet zou hebben, daar het zeer zeker billijk was. Het meende echter te moeten begrijpen, dat het verschilpunt alleen gelegen was in het feit of hij tot inwilliging van zijn verzoek zich al dan niet tot de Hoge Krijgsraad had dienen te wenden. Om deze vraag duidelijker te belichten merkte de magistraat op dat, waar de rechten van de Prins, als heer van Breda, hoge, middelbare en lage jurisdictie omvatten, ontegenzeggelijk tot de middelbare jurisdictie het recht behoorde om weeskamers in te stellen en weesmeesters te eligeren zowel over onmondige kinderen als over anderen, die niet in staat waren hun eigen goederen en persoon tengevolge van razernij of andere gebreken zelf te beheren. Een dergelijke weeskamer was dan ook in 1534 te Breda opgericht, welke niet alleen rechterlijke bevoegdheid had, maar ook kennis mocht nemen van en toezicht uitoefenen over de voogdij en administratie van wezen, die niet binnen Breda gezeten waren, indien een daartoe strekkend verzoek door de ouders of naaste bloedverwanten gedaan werd; terwijl de weesmeesters zich in moeilijke gevallen om advies tot de Domeinraad of burgemeesters en schepenen van Breda behoorden te wenden. Ter nadere opheldering van het bovenstaande had Prins Maurits nog in 1606 bij de instructie op de stijl en manier van procederen in de schepenbank van Breda uitdrukkelijk bevolen, dat van alle vonnissen en appointementen gewezen door de weeskamer geappelleerd zou worden op de schepenbank van Breda, omdat de behandeling der belangen van pupillen zowel tot het politieke als judicieele recht van de magistratuur behoorde. Op deze gronden het nader onderzoek verricht hebbende had men bevonden, dat bij het testament wel de auditeur-militair van Breda tot executeur was aangesteld, doch met opdracht om na de liquidatie van de boedel de opbrengst daarvan aan de weeskamer over te geven, terwijl deze laatste werd verzocht en gecommitteerd de voogdij op zich te nemen. En opdat die commissie meer kracht zou krijgen werden niet alleen kapitein Boxel en alle magistraten in het testament uitgesloten, maar ook "alle anderen die daaromtrent eenig gesag zouden willen praetendeeren". Het was daarom volgens de magistraat niet nodig te onderzoeken of en in hoeverre de Hoge Krijgsraad de competente rechter van alle militairen en hun kinderen was, maar alleen of een officier bevoegd was om ten opzichte van zekere goederen het beheer daarvan met uitsluiting van de competente rechter aan een politiek college op te dragen. Omtrent die vraag had de magistraat nergens enig verbod, integendeel zelfs toestemming in werken van bekende schrijvers gevonden; terwijl ook de ondervinding geleerd had, dat officieren in dergelijke gevallen de behandeling en kennisneming aan de weeskamer onderwierpen. Daar de genoemde testateuren het beheer over hun boedel direct aan de weeskamer hadden opgedragen, had de magistraat geen redenen gevonden waarom de kapitein Boxel zich niet rechtstreeks aan de weesmeesters en aan de magistraat had kunnen richten. Temeer niet waar zelfs de auditeur-militair als executeur zijn rekening ter weeskamer had overgeleverd; en reeds vroeger in een ander geval aangaande de onderhavige boedel het goedvinden van de weesmeesters was ingewonnen. Indien er, nadat hij aldus gehandeld zou hebben toch bezwaren bij de weesmeesters gerezen zouden zijn, dan had hem toch altijd nog de weg opengestaan om zich aan de magistraat te richten, aan wie de kennis der moeilijke gevallen in tweede ressort toekwam. Om dit met bewijzen te staven haalde de magistraat hierna nog enige schrijvers aan en gaf in overweging of de rechten van de Prins, als heer van Breda, niet zeer gekrenkt en of er geen groot nadeel aan de emolumenten van zijn griffier en van de secretaris van de weeskamer toegebracht zouden worden en of er geen deur tot veelvuldige moeilijkheden en, zo men het zeggen mocht, verwarringen geopend zou worden, indien het aan een vreemde vrijstond alle schikkingen van een testateur ten opzichte van zijn goederen gemaakt, van welke goederen hij het beheer vrijwillig aan een politiek college had onderworpen, te veranderen en een andere rechter in te roepen enkel en alleen op grond van het feit dat hij ten opzichte van zijn persoon onder die rechter ressorteerde. De Domeinraad adviseerde nu de Prins op 12 februari kapitein Boxel naar de weeskamer te verwijzen. Hierop ging de Prins echter niet in, maar zond het gewraakte request aan de weesmeesters toe met bevel hem te berichten of zij enige redenen hadden om het verzoek te weigeren. Na eerst nog vergeefs getracht te hebben de magistraat te laten antwoorden (66), zonden de weesmeesters op 25 maart hun antwoord aan de Prins (67). Hierin schreven zij dat kapitein Boxel de gehele situatie wel volledig had uiteengezet, maar misschien door gebrek aan voldoende voorlichting een werkelijk abuis had gemaakt door op te merken, dat hij zich eerst aan de weesmeesters had gericht. Zij waren er zich wel van bewust, dat in oktober 1767 mondeling aan hen was medegedeeld, dat hij zich aan de Hoge Krijgsraad wilde richten en dat hen toen tevens een concept-acte van het Armkinderhuis was getoond en een concept-acte waarin de weesmeesters zouden verklaren, dat zij het verzoek redelijk vonden, maar op grond van de bepalingen in het testament niet definitief durfden beslissen zonder machtiging van de Hoge Krijgsraad of een andere hogere rechter, naar welke machtiging zij zich dan zonden gedragen. Die concept-acte hadden zij toen geweigerd te ondertekenen omdat een dergelijk verzoek nooit was gedaan en omdat zij daardoor tegen de letter van de ordonnantie gehandeld zouden hebben. Had hij zich werkelijk tot hen gewend en daarbij een zo volledige borgtocht gesteld, zoals zij bij het request aantroffen dan hadden zij het verzoek wellicht ingewilligd, mits hij zich tot verantwoording door middel van overlegging van kwitanties had verplicht of anders zouden zij in ieder geval volgens art.3 van de ordonnantie gehandeld hebben. Na ontvangst van dit bericht deed de Prins dit speciale geval zelf af zonder daardoor te willen verstaan enige vermindering toegebracht te hebben noch aan zijn heerlijke rechten, noch aan de voorrechten van de militaire rechtspraak ten aanzien van de onderhorigheid aan de militaire rechter in het algemeen van voogden, ofschoon zelf geen militair zijnde, in de boedels van militairen aangesteld. Aldus omzeilde hij alle klippen en was het niet nodig de rechten van beide colleges duidelijk te omschrijven. Op 5 april namelijk machtigde hij de weesmeesters om Kapitein Boxel, indien die eerst borgtocht stelde voor de regenten van het Armkinderhuis, jaarlijks zoveel geld te geven als hij voor het gevraagde doel nodig had, waarvan dan door hem verantwoording door middel van overlegging van kwitanties aan de Hoge Krijgsraad afgelegd moest worden. Poging tot verandering van de ordonnantie "Vermits de weescamer tans in een groot verval komt te geraaken en tellekens seer duystere articulen in de ordonnantie comen op te doen" besloten de weesmeesters op 1 februari 1758 de secretaris op te dragen een ontwerp voor een nieuwe geamplieerde ordonnantie te maken, het aldus verkregen ontwerp aan de Domeinraad toe te zenden en die Raad te verzoeken deze met zijn goedkeuring te begunstigen om de weeskamer op een goede voet te verkrijgen en voor een verder verval te behoeden (68),door een onbekende raadgever . Een advies op het inderdaad gemaakte ontwerp berust nog in het archief van de weeskamer (69). Noch uit de notulen van de weesmeesters noch uit het archief van de magistraat, noch uit dat van de Domeinraad blijkt dat inderdaad een ontwerp is ingezonden. Vermoedelijk zullen de weesmeesters wel teruggeschrokken zijn, nadat zij het bovengenoemde advies op de nieuwe of gewijzigde artikels gelezen hadden. Bij dit advies werden de voornaamste veranderingen, die de weesmeesters wensten, terdege afgekamd. Slechts enige veranderingen van ondergeschikte aard konden de goedkeuring van de adviseur wegdragen. Het is echter wel de moeite waard om de wensen van de toenmalige weesmeesters te leren kennen door een overzicht te geven van het uitgebrachte advies. Op de eerste plaats wensten de weesmeesters alle zaken betreffende voogdij en curatele, die door schout en schepenen van de dorpen en heerlijkheden in de baronie van Breda niet konden worden beslist of waarover enige moeilijkheden rezen, aan zich te trekken. Slechts indien zij ze niet konden beslissen, wilden zij die doorzenden aan de Domeinraad of de magistraat. Verder zou het hun vrij staan om bij kwesties of geschillen in de dorpen over ondeugdelijke voogdij en administratie, zowel van testamentaire als aangestelde voogden over wezen of.onbekwame personen, die hen ter ore kwamen, of indien dit door de ouders of naaste bloedverwanten werd verzocht, andere voogden of administrateurs te mogen aanstellen, juist alsof het ingezetenen van Breda of Teteringen betrof, Hierbij tekende de adviseur aan, dat dit geen doorgang vinden kon, omdat bij het 2e art. van de oude ordonnantie verboden was iemand van buiten de stad en parochie van Breda daartoe te dwingen, zodat deze nieuwigheid een grote opschudding zou veroorzaken. Geen bezwaar had hij echter tegen de regeling, die handelde over de uitkoop van de kinderen uit de boedel door de langstlevende van de ouders 4 weken na de begrafenis van de eerstoverledene indien de boedel zeer gering was. Wanneer we de acten der weesmeesters nagaan dan blijkt dat dit reeds lang in de praktijk geschiedde, dus zeker wel zo goed als ingeburgerd zal geweest zijn, zodat de adviseur dan ook moeilijk bezwaar kon maken. Het nieuwe artikel handelende over het aangaan van een tweede huwelijk werd jammer genoeg niet in extenso opgenomen. Wel kunnen we er uit opmaken dat in dergelijke gevallen de toestemming der weesmeesters verzocht moest worden. Het advies hierop luidde, dat aangezien dit artikel onbepaald gesteld was, het leek alsof de weesmeesters beweerden dat opgemaakte staten niet aan de magistraat zouden kunnen of mogen overgeleverd worden en alsof van dergelijke personen geld verzocht werd om te hertrouwen, hetgeen ongerijmd was. De adviseur wilde verder de bepaling, dat de voogden aanstonds na hun aanstelling de eed moesten afleggen, wederom hersteld zien op een termijn van 8 dagen na hun aanstelling. Een nieuw artikel handelde over het afstand doen door voogden van erfenissen, welke aan hun pupillen ten deel waren bevallen. De adviseur gaf in overweging of men de voogden niet de vrijheid moest laten zich in een dergelijk geval of aan de magistraat of aan de weeskamer te mogen richten, al naar gelang zij door een dezer colleges waren aangesteld. Op het niet nader omschreven nieuwe art. 18 verzocht hij nadere opheldering, omdat de costumen van Antwerpen te Breda alleen werden gebruikt in erfrecht en juist in andere zaken niet. Uit het militaire erfrecht overgenomen was het artikel, waarbij werd bepaald dat een ruiter, langstlevende blijvende, voor zijn militaire erfrecht eerst zijn paard, wapens en toebehoorten zou genieten met dien verstande dat hij dan in het huisraad en de roerende goederen zoals dat voor burgers gebruikelijk was, geen voordeel zou hebben. Vanzelfsprekend wilden de weesmeesters ook hun salarissen en dat van hun secretaris verbeterd zien. De nieuwe artikels die dienaangaande opgesteld werden ontmoetten bij de adviseur geen bezwaar omdat hij van oordeel was, dat sedert de ordonnantie van 1534 was opgesteld het geld sterk in waarde was verminderd. Deze nieuwe ordonnantie is nimmer ingevoerd en zo werd dan ook de vrees der weesmeesters, dat de weeskamer in verval zou geraken, bewaarheid, wat zeer duidelijk uit de inventaris - tenzij wat bijna niet is aan te nemen, zeer vele stukken zijn verloren gegaan - valt op te maken. De werkzaamheden van de weesmeesters zijn langzamerhand zeer verminderd. Na 1789 zijn er zelfs geen boedelstukken meer te vinden, hoewel er bij de opheffing van de weeskamer nog zes boedels in beheer waren; terwijl na dit jaar ook geen notulen meer zijn gehouden. Het ontbreken van notulen na 26 januari 1789 hangt mogelijk ook samen met het overlijden van de secretaris S.Waalwijk op 9 november van dat jaar, waarna in het ambt van secretaris der weeskamer, zoals we boven reeds aanhaalden, lange tijd slechts voorlopig is voorzien. In 1798 kwamen de weesmeesters nog slechts samen op de eerste woensdag der maand : 1e speoiaal om de testamenten te laten tonen der overledenen, om te zien of er voogden over de minderjarigen of andere toezlcht behoevenden waren aangesteld en om bij gebreke van dien daarin door de aanstelling van de wederzijdse bloedverwanten of op een andere wijze te voorzien en 2e tot afdoening van alle verdere voorkomende zaken behorende tot het ressort der weeskamer. Buitengewone vergaderingen werden alleen belegd als daartoe een verzoek door belanghebbenden werd gedaan (70). III Verschillen en overeenkomsten met andere ordonnanties De verschillen met de ordonnanties van Antwerpen en Mechelen, waarmede de Bredase ordonnantie veel punten gemeen heeft, zijn voornamelijk de ondergenoemde (71). De weesmeesters werden in die beide plaatsen rechtstreeks door de magistraat aangesteld. Te Antwerpen jaarlijks na het verzetten der wet, de vier weesmeesters konden hier echter worden gecontinueerd. Te Mechelen moest er ieder jaar één van de drie aftreden, zodat een weesmeester aldaar niet langer dan 3 jaar zitting had. In Antwerpen bleef de oppervoogdij aan het stadsbestuur, terwijl ook de testamentaire en door burgemeesters en schepenen aangestelde voogden aan het toezicht van de weeskamer waren onttrokken. Over het algemeen behoorde het echter tot de uitzonderingen in de Zuidelijke Nederlanden, dat een testamentaire voogd niet onder de weeskamer ressorteerde (72). Hoewel de Antwerpse weesmeesters geen oppervoogden waren, hadden zij wel de beslechting van voogdijzaken, waarvan appèl op burgemeesters en schepenen openstond. De verkiezing der voogden in Antwerpen was op dezelfde voet geregeld als in Breda, alleen werden uit een getal van acht door de weesmeesters vier voogden gekozen, welke voogden tussen de 25 en 70 jaar oud mochten zijn. Men mocht hier echter ook met twee of drie voogden volstaan, indien er geen vier bloedverwanten te vinden waren, die bekwaam waren de voogdij te aanvaarden. Onbekwame personen werden van stadswege van voogden voorzien, voor zover daarover niet reeds bij testament was beschikt, Vrouwen mochten geen voogdij waarnemen, tenzij zij bij testament waren aangesteld. Te Mechelen werd uit het getal van zes door de weesmeesters twee voogden gekozen. Hier kon ook de weesmeesters een boete worden opgelegd indien zij verzuimden voogden aan te stellen. Een belangrijk verschil met Breda is ook dat in beide genoemde plaatsen niet aan een der voogden de administratie werd opgedragen, maar aan hen zelf overgelaten werd onderling te bepalen wie die zou voeren. De voogden in Antwerpen waren vrijgesteld van het stellen van borgtocht, behalve als er onenigheid ontstond over wie de administratie zou voeren en zij elkander niet vertrouwden. In Mechelen waren alleen de testamentaire voogden daarvan vrijgesteld; ook hierbij was een strafbepaling voor de weesmeesters zelf opgenomen voor het geval zij zouden verzuimen borgtocht te laten stellen. De testamentaire voogden in Antwerpen waren alleen onderworpen aan de jurisdictie van het stadsbestuur; de bij testament van moeder of grootmoeder aangestelde voogden behoefden niet door de wet bevestigd te worden. In plaats van scheiding en deling der boedel, zoals dat in Breda bepaald was, was het in Antwerpen toegestaan een uitkoop van de goederen der weeskinderen, aan te gaan. Te Mechelen werd het aan de beoordeling der voogden overgelaten wat zij het meest ten profijte van hun pupillen zouden achten: scheiding en deling dan wel iets anders; evenals het daar aan hen werd overgelaten hoe met het contante geld te handelen. Het recht om voogden en partijen voor zich te ontbieden vinden we in de Antwerpse ordonnantie niet vermeld; dit recht sullen zij echter ongetwijfeld bezeten hebben, daar uit die ordonnantie duidelijk blijkt dat zij ook rechtspraak bezaten. De kinderen in die stad bleven zonder onderscheid te maken tussen jongens en meisjes of tussen voogdij en curatele tot hun 25e jaar onder toezicht. Minderjarigen die huwden of tot geestelijke staat kwamen en hun goederen zelf wensten te beheren, moesten de toestemming daarvoor van het stadsbestuur verwerven; terwijl ongehuwden op 25 jarige leeftijd als meerderjarig werden beschouwd. Op dezelfde voorwaarden als die in Breda golden was het aan minderjarigen tussen de 20 en 25 jaar oud toegestaan handel te drijven. De voogdij in Mechelen duurde tot 25 jarige leeftijd, behalve voor gehuwden en geestelijken, die het bewind over hun goederen kregen zoals te Breda, De verkoop van goederen van weeskinderen geschiedde te Mechelen op bepaalde voorwaarden en was daar geheel anders geregeld. Iets nieuws was dus dat de voogdij in Breda met 16- of 18- jarige leeftijd ophield, waarna de curatele inging tot het 25e jaar. De voogden, die in die gevallen gecontinueerd werden, zoals we boven reeds opmerkten, werden echter niet curateurs genoemd. Dit behoeft ons geenszins te bevreemden want de curatele zelf werd gewoonlijk voogdij genoemd (73); bovendien werden aan de voogden en toezieners bij de beeindiging van de voogdij en de aanvang van de curatele geen nieuwe aanstellingen verleend. Het ontslag van minderjarigen uit de voogdij werd in Antwerpen, zowel als in Mechelen verleend op rapport van de weesmeesters door het stadsbestuur. De weesmeesters van Breda hadden in dit geval dus grotere zelfstandigheid; zij konden dat immers doen naar eigen goedvinden. De continuatie der voogdij van hen die 25 jaar geworden waren geschiedde te Antwerpen op verzoeke van de vroegere voogden of naaste bloedverwanten door het stadsbestuur terwijl in Mechelen de weesmeesters de voogden mochten continueren indien zij dit nodig oordeelde. Het voeren van processen was in beide genoemde steden aan de minderjarigen toegestaan, echter niet dan met toestemming van hun voogden. Bepalingen omtrent het bouwen of verbouwen waren daar in het geheel niet aanwezig; terwijl te Mechelen ook de bepaling ontbreekt betreffende het spelen door minderjarigen. Anders dan in Breda werd in beide steden de weesmeesters en hun klerk verboden als administrateurs op te treden in de boedels van een onder voogdij staande persoon; de secretaris van de Bredase weeskamer trad dan ook meerdere malen als administrateur op. In de ordonnantie van Breda missen we de toestemming dat minderjarigen bij testament over hun goederen mochten beslissen zonder dat hun voogden daarbij tegenwoordig moesten zijn. Voor het overige zijn de artikels in grote trekken gelijk aan die van Antwerpen en Mechelen, al zijn de tijds- en strafbepalingen veelal verschillend. In het algemeen kunnen we zeggen dat de ordonnantie van 1534 welhaast geheel uitging van dezelfde opvattingen ten aanzien van weeskamers, als die in de Zuidelijke Nederlanden golden en waarvan de ordonnanties van Antwerpen en Mechelen een duidelijke afspiegeling geven (74). Het grote verschil tussen de weeskamer van Breda en die in Holland is gelegen in het feit, dat de weeskamer hier ook de oppervoogdij uitoefende, terwijl in Holland de oppervoogdij steeds aan de magistraten bleef voorbehouden. Ook de rechtsprekende bevoegdheid van de Hollandse weeskamers was beperkt. Te Amsterdam werd bijvoorbeeld wel bepaald dat geschillen tussen partijen eerst in kort geding en zonder geschriften voor weesmeesters beslecht moesten worden alvorens die voor de schepenbank gebracht konden worden (75). Te Haarlem hadden de weesmeesters de bevoegdheid in geschillen eden af te nemen, getuigen te horen en appointementen te geven voordat die geschillen voor de schepenbank gebracht werden. Hier bestond echter de mogelijkheid om de geschillen rechtstreeks voor de schepenbank te brengen (76). In Leiden moesten de geschillen, die voor de weesmeesters ontstonden in kort geding beslecht worden. In de ordonnantie werd daar van beroep op schepenen geen gewag gemaakt (77). In de ordonnantie van de weeskamer van Rotterdam bevindt zich geen artikel, dat handelt over geschillen in voogdijzaken en de beslechting daarvan. De Haagse weeskamer had de beslechting van alle geschillen de weeskinderen betreffende waarvan appèl op schout en schepenen mogelijk was (78). De weeskamers ten platte lande van Zuid-Holland bezaten geen rechtspraak (79). Uit het bovenstaande valt op te maken dat de weeskamers van Amsterdam, Haarlem, Leiden en Den Haag wel rechtsprekende bevoegdheid bezaten. Wanneer de Bredase weesmeesters dus opmerken dat de Hollandse weeskamers geen rechtspraak uitoefenden, dan is dit slechts ten dele waar. Zij zullen immers bedoeld hebben, dat in die steden van formele processen voor weesmeesters zoals in Breda geen sprake was. IV Inventarisatie. De weesmeesters gebruikten voor de opberging der boedelstukken een loketkast en zoals duidelijk uit het journaal van de secretaris Dyrven (79) blijkt, werd de volgorde waarin de stukken in de diverse loketten werden opgeborgen geheel willekeurig genomen. Vermoedelijk gebruikte men steeds de la, welke het minste aantal stukken bevatte. Wel werden alle stukken: boedelinventarissen, rekeningen, koopmansboeken, manualen e.d., die tot eenzelfde boedel behoorden, bij elkander gevoegd. Wat het aanleggen van registers betreft heeft men zich niet aan de ordonnantie gehouden. Art.11 spreekt namelijk van registers waarin de inventarissen van boedels ingeschreven moeten worden, met dergelijke registers werd echter eerst in 1762 een begin gemaakt. In art.12 is sprake van een register ter optekening van het slot van iedere boedelrekening, in het archief van de weeskamer zijn zulke registers niet aangetroffen, terwijl er ook geen aanwijzingen zijn, dat die wel bestaan hebben. Aan het archief is ook niet altijd de grootste zorg besteed. In 1561 verzochten de weesmeesters reeds aan drossaard, schout, burgemeesters en schepenen van Breda om acten van indemniteit voor al hetgeen sedert 1560 ter weeskamer was verricht en voor hetgeen in de toekomst nog verricht zou worden. Dit verzoek werd gedaan op grond van het feit dat door de vroegere gezworen klerken der weeskamer niet altijd pertinente registers en boeken van alle voogdijen, borgtochten, contracten, ordonnantiën, bevelen, weten en andere acten waren aangelegd, hetgeen tot groot ongerief en klachten van verschillende partijen en tot grote moeilijkheden voor de weesmeesters, die in vroeger jaren zitting gehad hadden, zou kunnen leiden, temeer daar sommige van de aangelegde registers verloren konden zijn of nog door ongeval of nalatigheid verloren konden gaan. Verder verzochten zij de voorgaande klerken op te dragen pertinente boeken, registers, inventarissen, staten, rekeningen en andere stukken ter weeskamer over te brengen. De gevraagde acten van indemniteit werden de weesmeesters niet verleend. De vorige klerk werd echter wel opgedragen de papieren, die onder hem berustten, ter weeskamer over te brengen. Ook met de bewaring van het archief is niet altijd even nauwkeurig te werk gegaan, want zelfs tussen de serie stadsrekeningen bevond zich een boedelrekening van de weeskamer en zelfs in het begin van dit jaar 1954 werden enige stukken door het Rijk aan Breda overgedragen, die kennelijk tot het archief van de weeskamer behoorden. Het archief van de weeskamer werd in 1868 naar de Algemene Commissie van Liquidatie der Weeskamers in Den Haag verzonden, zonder dat daarvan eerst een inventaris was opgemaakt (81). Na de opheffing van die Commissie in 1879 zijn de stukken op iniatief van I.H.Hingman, Commies-chartermeester bij het Algemeen Rijksarchief, die belast was met de ordening en beschrijving van het Bredase archief nog in Den Haag gelaten en aldaar geordend en later met de in Breda achtergebleven fragmenten van dit archief verenigd (82). Later werden hieraan door de toenmalige Rijksarchivaris in Noord-Brabant Mr.J.P.W.A. Smit enige stukken, die in het Rijksarchief berustten, er aan toegevoegd. In 19.. werd door P.J.M. Wuisman, schrijver ten gemeente-archieve een aanvang gemaakt met de huidige ordening. De oude ordening der boedelstukken was niet meer te herstellen, omdat zoals we boven reeds opmerkten geen systematisch gebruik van de loketten werd gemaakt. Door Hingman werd de alfabetisch orde gekozen. Thans is de chronologische orde gebruikt, die meer overeenstemt met de structuur van het archief ; daardoor is een alfabetische namenklapper onmisbaar geworden. In deze inventaris zijn behalve de in inventaris Hingman genoemde archivalia ook de bovengenoemde aanwinsten uit het Rijksarchief in Noord-Brabant en de tot de weeskamer behorende stukken uit het gemeente-archief van Breda verwerkt. De series registers van inventarissen van boedels, met uitzondering van Inv.Hingman no's 494 en 495, de ingebonden boedelrekeningen en boedel-inventarissen (Inv.Hingman 483 - 537) moesten uit het archief der weeskamer worden gelicht, omdat zij doorgaans waren gepasseerd voor of afgehoord door schepenen-commissarissen en dus tot het archief van de magistraat van Breda behoorden. Ook uit de serie losse boedelstukken moesten een groot aantal nummers worden uitgelicht, omdat zij daarvan deel uitmaakten. De series processtukken en boedelinventarissen zijn ontstaan door lichting uit de boedelstukken,waarbij die werden aangetroffen. Verschillende stukken werden achter het archief der weeskamer aangetroffen, die naar het gemeente-archief moesten worden overgebracht, waaronder ook de stukken, die betrekking hebben op de afwikkeling van de zaken der weeskamer, daar dis deel uitmaken van het archief van B. en W. De charters, die in inventaris Hingman onder no.702 ter 3 als charters der weeskamer werden vermeld, zijn voor het grootste deel teruggebracht bij de boedels waartoe zij behoorden. Deze en de nog bij de boedels aangetroffen charters werden in een regestenlijst beschreven. Noten: 1) G.A.Breda, Inv.Hingman 2 (Houten Boecxken) f. XLIII en Inv. Weeskamer 3 2) G.A.Breda,Inv.Hingman 1516, f.39 vo 3) G.A.Breda, R.A. 426, f.26 4) Bij Van Goor, p.268 e.v. foutief gedateerd op 13 dec 1535. Bij zijn datering heeft hij geen rekening gehouden met de gebruikte Luikse.stijl en ook de aanduiding van de dag is door hem verkeerd overgenomen? 5) G.A.Breda, Coll.Havermans Afd,IV-1 no.2, f.71 e.v. 6) A.R.A., Nassau Dom.Arch, 1074, f.18; G.A.Breda, Coll. Havermans 2, f.67 vo. en Van Goor, p.268 7) A.R.A., Hassau Dom.Arch. 1074, f.17 8) id., f.25 en f.26 9) G.A. Breda, Inv.Hingman 87, p.61-62 10) id., p.83 11) A.R.A.,Nassau Dom.Arch. 1074, f,98 e.v. 12) G.A.Breda, Coll. Doop-, Trouw- en Begraafb. 76, f.14 vo. 13) id., Inv.Hingman 83, f. 119 vo en 237, z.f. 14) id. 87, p.66 en p.81 15) id. 88, p.213 en 124, f.188 16) G.A.Breda, Notulen B en W dd. 2-1-1815, no. 17 17) id.dd. 9-10-1815, no.9 18) id.dd.16-11-1815, no.7 19) id.dd. 22-ll-1815, no.5 20) id.dd. 22-5-1823, no.14 en G.A.Breda, B.10, no.173 21) G.A.Breda, Notulen B.en W. dd.24-5-1824, no.5 22) G.A.Breda, B.11, no.241 23) G.A.Breda, Notulen B.en W. dd, 8-6-1824, no.2 en 3 24) id. dd. 24-6-1824, no. 3 25) id. dd. 15-7-1824, no.11 en dd. 23-9-1824, no. 5 26) id. dd; 7-10-1824, no,3; dd,18-10-1824, no.13; dd. 25-10-1824, no.7 en dd.15-11-1824, no.8 27) id. dd. 18-11-1824, no.11 28) id. dd. 2-12-1824, no,8 29) id. dd. 29-12-1825, no.3 30) id. dd. 29-5-1826, no. 16 en dd. 28-9-1826, no. 9 31) id. dd.11-6-1827, no.22 32) id. dd. 8-7-1830, no.7 33) id. dd. 15-7-1830, no.7 en dd. 2-8-1830, no.6 en 7 34) id, dd. 23-4-1835, no.1 35) id. dd. 7-5-1835, no.6 36) id. dd. 21-4-1836, no.5 37) id. dd. 21-11-1839, no.5 38) id. dd. 10-8-1852, no.7 en B.39, no.832 39) id. dd. 11-9-1852, no.1 en B.39, no.902 40) id, dd. 25-10-1852, no.14 en A.R.A, Arch.Alg.Comm.v.Liquid., Dossier Weeskamer van Breda no. 14 en 15 41) G.A.Breda, Notulen B. en W. dd. 27-12-1852, no,35; G.A.Breda, B.40, no. 90 42) G.,A.Breda, B.40, no.328 43) G.A.Breda, Notulen B. en W, dd. 13-8-1857, no.6 44) id, dd. 8-7-1858, no. 11 45) id. dd. 6- 5-186, no.16 46) G,A,Breda, B.48, no.1982 47) G,A,Breda, Notulen B. en W. dd.10-4-1862, no.3 en A.142,no.256 48) G.A.Breda, Coll.Havermans Afd IV-1, no.2, f.52 en 53 49) id. , Inv.Hingman no. 11, f.88 vo en 89 50) De mogelijkheid hiertoe blijkt ook wel uit de ordonnantie, waarin in art.10, handelende over het opmaken van inventarissen en het afleggen van rekening en verantwoording door testamentaire voogden, geschreven staat : tenzij hij bij zijn aanstelling daarvan niet is vrijgesteld. 51) Inv. Weesk. 5, z.f. 52) G.A.Breda, Inv.Hingman 192, f . 111 vgg. 53) G.A.Breda, Inv.Hingman 12, f.223 54) id. 13, f.161 vo. 55) id. 208, f.393 vgg. 56) id. 47, f.118 - 119 vo. 57) Inv.Weesk. 5, z.f. 58) ibidem 59) G.A.Breda, Inv.Hingman 71, f.1 en 224, f.114 vgg. 60) id. 224, f.121 vo - 123 61) Inv.Weesk. 5, z.f.} 62) ibidem; 63) A.R.A., Nassau Dom.Arch., Inv.Hingman 112, z.f. en G.A.Breda, Inv.Hingman 71, f.28-28 vo. 64) Voor zover niet uitdrukkelijk anders vermeld zijn de gegevens over dit onderwerp ontleend aan A.R.A, Nass.Dom.Arch., Inv.Hingman 1074, f.64 - 97 vo. 65) Inv, Weesk. 7, f.127vo.-129 66) ibidem f. 135 vo.-140 en G.A.Breda, Inv.Hingman 75, f.19vo-20 67) Inv.Weesk. 7, f.141-144 68) ïnv.Weesk. 5, z.f. 69) id. 15 70) G.A.Breda, Inv.Hingman 293, no,147 en no.164 71) J.B.Christijn - Brabandts recht ...Antwerpen, 1682. Dl,I, p.435 vgg en Dl.II, p.1117 vgg 72) J.v.Houtte - De voogdij over de minderjarigen' in het Oud-Belgisch Recht. Gent - 's Gravenhage, 1930 73) A.S. De Blécourt - Kort begrip van het Oud-Vaderlandsch Burgerlijk recht, p.130 74) Vergelijk J.v.Houtte - De voogdij etc. 75) Instructien en ordonnantien voor de weeskamer, Amsterdam, (1652), art.47 76) Nieuwe ordonnantie van de weeskamere binnen der stadt Haarlem,(1612), art.31 77) Keuren van de weescamer der Stadt Leiden, (1612), art.72 78) F.C, van der Meer van Kuffeler - Inventaris van het archief van weeskamer van 's Gravenhage 79) Inv. Weesk. 68 80) G.A.Breda, Coll.Havermans, Afd.IV-1, no.2, f.52-53 81) A.R.A,, Arch.Alg.Comm.v.Liquid., Doss. Weesk.Breda no.13; no.17 en no.18 82) G.J.ter Kuile - Het oud-archief en de schepenbibliotheek van Breda in vroeger eeuwen in N.A.B., jrg.51, p.80. Geraadpleegde litteratuur A.S. De Blécourt - Kort begrip van het Oud-Vaderlandsch Burgerlijk Recht, Groningen-Batavia, 1939. F.F.X. Cerutti - De institutionele geschiedenis der stad tijdens de Nassau's In: Geschiedenis van Breda, Tilburg, 1952. Dl.I, p.206 vgg J,B. Christijn - Brabandts recht . . . Antwerpen, 1682. voor de ordonnantie van Antwerpen Dl. I , p.435 vgg., voor de ordonnantie van Mechelen DI. Il , p.1117 vgg. J.van Houtte - De voogdij over de minderjarigen in het Oud-Belgisch Recht. Gent - 's Gravenhage, 1930. G.J. ter Kuile - Het oud archief en de schepenbibliotheek van Breda in vroeger eeuwen. In : Ned.Arch.Blas, jrg. 51, p.80. F.C. van der Meer van Kuffeler - Inventaris van het archief van de weeskamer van 's Gravenhage. Z.pl., 1939. J.Smit - De Zuidhollandsche Weeskamers. Alphen a/d Rijn, 1946
  • Hele toegang