Detail

CodeARC0004.3
Periode1945 - 1959
Openbaarheid
ToegangDossierinventaris van het archief van Gemeentebestuur Breda, 1945 - 1959
 AENI\PDF_Toegangen\TOEG0004.3.pdf

  •  Inleiding
    • Dit repertorium betreft het archief van de gemeentesekretarie over de periode 1945-1959. Dit boekdeel is samengesteld c.q. tot stand gebracht uit de gegevens zo die zijn vermeld van de in gebruik zijnde inventarissen op de afdeling Interne Zaken. De stukken in de omslagen zijn zaaksgewijze geordend en de omslagen zijn gerangschikt volgens de code van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de "BASIS ARCHIEFCODE". Daar dit archiefdeel is afgesplitst van het dynamisch archief en het als een afgesloten geheel gezien kan worden zijn de omslagen voorzien van een doorlopende nummering corresponderende aan de nummers in dit repertorium. Deze nummering bestaat uit twee getallen waarvan het eerste nummer het nummer van de archiefdoos aangeeft en het tweede nummer de betreffende omslag in deze doos. Met betrekking tot de afsplitsing zij opgemerkt dat voor iedere zaak die in haar totaliteit administratief haar beslag heeft gekregen eindigt vóór of op 31 december 1959. In overleg met de archivaris zijn de volgende uitzonderingen gemaakt: De persoonsdossiers (P.D's): Bij de afsplitsing van de personeelsdossiers is als criterium genomen de datum van ontslag, overlijden, beëindiging van werkzaamheden of anderszins van de betrokken persoon. De persoonsdossiers uit de serie '45 - '59 zijn nummeriek afgesteld en gerangschikt op alfabetische volgorde, letter A t/m Z. Doos nummer: 231/V t/m 331/XVI. Gemeente-eigendommen: De serie dossiers gemeente-eigendommen zijn nummeriek afgesteld met twee neveningangen namelijk op persoonsnaam en op straatnaam. (Genoemde neveningangen zitten in doos: 1094). Doos nummer: 21 t/m 106/III. Geldleningen: De geldleningen zijn nummeriek afgesteld. De nog lopende geldleningen na 1959 zijn nog niet overgebracht. Doos nummer: 138. Hinderwet: De vergunningen ingevolge de Hinderwet zijn nummeriek afgesteld en gerangschikt op straatnaam letter A t/m Z. Doos nummer: 453/VI t/m 493/XI. Dossiers betreffende wegen: Deze dossiers zijn nummeriek afgesteld en gerangschikt op straatnaam letter A t/m Z. Doos nummer: 676/II t/m 709/XIV. Verkeersverordening: Van de dossiers met betrekking tot de wijzigingen van de verkeersverordening is een alfabetische neveningang gemaakt op straatnaam letter A t/m Z. Doos nummer: 731/VI t/m 734/II (Doos 732 en 733 zijn vervallen). Tot slot zij meegedeeld dat het college van Burgemeester en Wethouders bij hun besluit van 6 februari 1985, IZ/8501309 tot overdracht van het archief 1945 t/m 1959 heeft bepaald dat geen inzage aan derden mag worden gegeven van de stukken welke als "GEHEIM ARCHIEF" zijn aangewezen. Pas 50 jaar na afsluiting zullen deze bescheiden openbaar worden. Het archiefbestanddeel gemeentesekretarie periode 1945-1959 zal vanaf de datum van bovengenoemd besluit van Burgermeester en Wethouders openbaar zijn. De Chef van de Afdeling Interne Zaken, 12 februari 1985 A.B.M. Verbist
  • Hele toegang (ARC0004.3 Dossierinventaris van het archief van Gemeentebestuur Breda, 1945 - 1959)