Detail

CodeARC0004.2
Periode1926 - 1944
Openbaarheid
ToegangDossierinventaris van het archief van Gemeente Breda, 1926 - 1944
 AENI\PDF_Toegangen\TOEG0004.2.pdf

  •  Inleiding
    • In 1926 werd het gemeentehuis opnieuw in gebruik genomen, na een verbouwing, die er een raadzaal, een receptiezaal en een gebouw voor gemeente-ontvanger en gemeente-archivaris aan had toegevoegd. Tegelijk werd overgegaan tot herinrichting van het secretarie-archief, waarvan de losse stukken sedert de komst van gemeentesecretaris Jonkergouw in 1908. volgens een systeem van boeking per vergadering van Raad of B. en W. waren geordend. Zoals in die dagen voor de hand lag werd gekozen voor de zaaksgewijze ordening volgens de decimale archief code van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Met de invoering werd de neer Ph.F. Ruygh belast, die het hele beheer van het lopend archief later in een afdeling Interne Zaken zou onderbrengen. De uit gebonden delen bestaande series, alsmede de bijlagen der gemeenterekening bleven echter buiten dit systeem doorlopen, zodat een discrepantie in het beheer der lopende archieven ontstond. Het systeem van de zaaksgewijze ordening kent in principe geen einddatum voor alle dossiers, zodat plaatsing op codenummer een voortdurende verschuiving en een op den duur niet meer te omvatten uitgroei ten gevolge zou hebben. Derhalve werd in de zestiger jaren in overleg met de gemeentearchivaris besloten de periode 1926-1944 van dit archiefbestand af te hakken. Het voorliggende "Repertorium" is van die maatregel het gevolg. Hierbij zij nog opgemerkt, dat dit boekdeel op analoge wijze is tot stand gebracht als de in gebruik zijnde inventarissen op de afdeling Interne Zaken. Het is echter geen beknopte wegwijzer door dit 19 jaar omvattende fonds, maar een samenvatting van opschriften van mappen, waarin de stukken zaaksgewijs zijn geordend. Herschrijving van het repertorium tot een beschrijvende inventaris naar het klassieke model zal eventueel mettertijd door de gemeente-archivaris geschieden. Dit repertorium betreft het archief van de gemeentesecretarie over de periode 1926-1944. De stukken zijn zaaksgewijze geordend en gerangschikt volgens de code van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Deze code is in zijn totaliteit opgenomen in map 74/VI. Een uittreksel hieruit, toegepast op dit archiefdeel, vindt U in de Inhoudsopgave. Daar, door de afsplitsing van dit deel van het archief uit het dynamisch archief, het als een afgesloten geheel kan worden beschouwd. zijn de mappen voorzien van een doorlopende nummering. Dit volgnummer bestaat uit twee getallen, waarvan het eerste het nummer van de doos aangeeft en het tweede nummer de map in deze doos. De afsplitsing is doorgevoerd voor iedere zaak die in haar totaliteit administratief haar beslag heeft gekregen vóór of op 31 december 1944. In overleg met de archivaris zijn de volgende uitzonderingen gemaakt: Persoonsdossiers (P.D.'s): Bij de afsplitsing van de personeelsdossiers is als criterium genomen de datum van ontslag, overlijden, beëindiging van werkzaamheden of anderszins van de betrokken persoon. Wanneer deze datum viel vóór of op 31 december 1944, dan is het betreffende dossier in het afgesplitste archiefgedeelte 1926-1944 opgenomen. Correspondentie van nà die datum is in een dergelijk dossier gehecht gebleven voor zover deze van minder belang werd geacht, bijv. wanneer het betrof inlichtingen over diensttijd voor pensioen e.d. Bij de afsplitsing werd een enkele maal een personeelsdossier aangetroffen, waarin de juiste datum van beëindiging van het dienstverband niet was vermeld. Dit had dan voornamelijk betrekking op personen met arbeidscontracten van ver voor de oorlog of voor zeer tijdelijk werk gedurende de oorlogsjaren. Wanneer noch aan de hand van het persoonskaartenregister, noch aan de hand van loonlijsten een datum van vertrek werd gevonden, werd aangenomen dat deze datum lag vóór 31 december 1944. Grenswijziging 1942: Uit praktische overwegingen zijn alle stukken betreffende deze grenswijziging (dus ook de beschikking zelf en de uitvoering daarvan opgenomen in het onderhavige archiefdeel. Gemeente-eigendommen: De serie dossiers gemeente-eigendommen is chronologisch volgens transportdatum of raadsbesluit geordend, waarbij voor ieder pand of perceel een afzonderlijk dossier is aangelegd. Uit praktische overwegingen is een neveningang gemaakt op persoonsnaam en op straatnaam, in het repertorium opgenomen onder bijlage 1 en 2. Enige hiaten in de oude chronologische nummering (welke vermeld is gebleven) zijn het gevolg van de afspraak, dat dossiers betreffende de gemeente-eigendommen, welke correspondentie bevatten van na 1 januari 1945, niet zouden worden overgedragen, maar bewaard zouden blijven op de afdeling Interne Zaken. Geldleningen: De nog lopende geldleningen van vóór 1945 zijn niet overgebracht. Zij zijn gesplitst en behouden in het dynamisch archief. Vergunningen ingevolge de Hinderwet: Als criterium bij de opname van de serie hinderwetsvergunningen heeft men genomen het feit of een dossier stukken bevatte van 1945 of later. Was dit niet het geval dan werd het dossier overgebracht naar de serie 1926-1944. Hierbij bevinden zich dus ook vergunningen, welke nà 1-1-1945 en zelfs thans nog geldig zijn. Dossiers betreffende wegen: De dossiers betreffende de wegen zijn alphabetisch gerangschikt. Aan deze alphabetische serie gaan vooraf de dossiers betreffende Doorbraakplannen, de Rondwegen om Breda en de Rijkswegen. In de dossiers betreffende de Rondwegen rond Breda bevinden zich eriige stukken van nà 1944. Omdat dit wegenplan voor het grootste gedeelte vóór 1945 administratief is geregeld zijn alle stukken bij elkaar gehouden in de serie 1926-1944. Waarborgsommen schoolgebouwen: Correspondentie betreffende waarborgsommen (bouw- en verbouwingskosten van scholen) van vóór 1945 is niet afgesplitst in verband met teruggaaf van deze bedragen na 20 jaar ing. art. 79, 6e lid. L.O.-wet 1920. Aangezien op het tijdstip van overdracht (1976) nog geen vernietiging heeft plaatsgevonden in de serie: "Bijlagen van de gemeenterekening" en overleg hierover gaande was tussen de afdeling Interne Zaken en de gemeente-archivaris zal overdracht van dit deel van het archief op een later tijdstip geschieden bij afzonderlijk besluit. Tot slot zij medegedeeld dat het College van Burgemeester en Wethouders bij het besluit d.d. 2 juli 1976 tot overdracht van het archief 1926 t/m 1944 heeft bepaald dat tot 1 januari 1994 geen inzage aan derden mag worden gegeven van de stukken, welke zich in het archief bevinden met de aantekening "Geheim archief" (aanhangsel 1). De chef van de afdeling Interne Zaken, J.P.A. Brands. De verklaring van overbrenging van de Bijlagen bij de gemeenterekening 1926-1944 werd afgegeven op 27-2-1981.

  • Hele toegang (ARC0004.2 Dossierinventaris van het archief van Gemeente Breda, 1926 - 1944)